Tài liệu

Bài giảng địa lý 9 bài 40

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5794     Tải về: 11     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Bài giảng địa lý 9 bài 40 - tài liệu, sách iDoc.VnBài giảng địa lý 9 bài 40
KI M TRA BÀI C Ũ
KI M TRA BÀI C Ũ
N I DUNG BÀI
N I DUNG BÀI
C NG C
C NG C
D N
D N
Ti t 46 Bài 40ế
TH C HÀNH
ÁNH GIÁ TI M N NG Đ Ă
KINH T
CÁC O VEN BĐẢ
VÀ TÌM HI U V
NGÀNH CÔNG NGHI P
D U KHÍ
TCH IƠ
TCH IƠ
D a vào l c các ngành ượ đồ
kinh t bi n, hãy k n các ế
ngành kinh t bi n c a n c ế ướ
ta theo s d i ây. ơ đồ ướ đ
N c ta có nh ng thu n l i gì ướ
phát tri n các ngành kinh đ
t bi n?ế
CÁC NGÀNH KINH T BI N
CÁC NGÀNH KINH T BI N
Khai
thác và
nuôi
tr ng
h i s n
Du
l ch
bi n
ođ
Khai
thác và
ch ế
bi n ế
khoáng
s n
bi n
Giao
thông
v n
t i
bi n
Nh n xét s n l ng thu s n ượ
Nh n xét s n l ng thu s n ượ
nuôi tr ng và s n l ng thu ượ
nuôi tr ng và s n l ng thu ượ
s n ánh b t n c ta. đ ướ
s n ánh b t n c ta. đ ướ
Cho bi t ngành nào có t c ế độ
Cho bi t ngành nào có t c ế độ
phát tri n nhanh h n? ơ
phát tri n nhanh h n? ơ
-
T n m 1990 2000: S n l ng ă ượ
T n m 1990 2000: S n l ng ă ượ
thu s n nuôi tr ng và thu s n
thu s n nuôi tr ng và thu s n
ánh b t u t ng.đ đ ă
ánh b t u t ng.đ đ ă
-
S n l ng thu s n ánh b t ượ đ
S n l ng thu s n ánh b t ượ đ
luôn cao h n so v i thu s n ơ
luôn cao h n so v i thu s n ơ
nuôi tr ng.
nuôi tr ng.
-
S n l ng thu s n nuôi tr ng ượ
S n l ng thu s n nuôi tr ng ượ
t ng nhanh h n, t ng 3,6 l nă ơ ă
t ng nhanh h n, t ng 3,6 l nă ơ ă
Bài giảng địa lý 9 bài 40
Bài giảng địa lý 9 bài 40
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5794     Tải về: 11     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan