Thành viên songtu435

bài dự thi kiến thức liên môn

- 12/31/2013
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên songtu435

bài dự thi kiến thức liên môn

- 12/31/2013
1,860
Báo lỗi

PHIẾU THÔNG TIN VỀ NHÓM DỰ THI- Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ- Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Sơn- Trường trung học cơ sở Văn Luông.- Địa chỉ: Xã Văn Luông- Tân Sơn- Phú Thọ Điện thoại:...........................; Email: C2vanluong@gmail.com - Họ và tên nhóm giáo viên. 1. Trưởng nhóm: Đỗ Mạnh Thắng Điện thoại: 0985312742.; Gmail: manhthangvanluong@gmail.com 2. Nguyễn Minh Hồng. 3. Nguyễn Thị Phương Thanh. 4. Thiều Thị Vân .PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI1. Tên dự án dạy học: TIẾT 23. BÀI 22. VỆ SINH HỆ HÔ HẤP MÔN SINH HỌC 82. Mục tiêu dạy học: - Trình bày được các tác hại của các tác nhân gây ô nhiễm không khí đối với hoạt động hô hấp.- Giải thích được cơ sở khoa học của việc luyện tập TDTT đúng cách.- Đề ra biện pháp luyện tập TDTT cho bản thân.* Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp, lý luận.* Hình thành ý thức vệ sinh hô hấp, có ý thức bảo vệ môi trường không khí.)- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn của môn học khác sử dụng trong tiết dạy: VD: Môn Lí, kiến thức Môn Hóa. Môn Thể Dục Lớp 8...) 3. Đối tượng dạy học của dự án:*) Đối tượng dạy học của dự án là học sinh.- Số lượng học sinh: 31 em- Số lớp thực hiện: 1 lớp- Khối lớp: 8A.- Một số đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo dự án: + Dự án mà nhóm chúng tôi thực hiện là một tiết trong chương trình Sinh Học lớp 8 đồng thời giảng dạy thực hiện luôn đối với học sinh lớp 9 nên có nhiều thuận lợi trong quá trình thực hiện: Các em là học sinh lớp 8 nên việc tiếp cận với lượng kiến thức của chương trình THCS được nhiều. Học sinh không còn bỡ ngỡ, lạ lẫm trước những đổi mới về phương pháp, đổi mới về kiểm tra đánh giá mà các thầy cô giáo đã áp dụng trong quá trình giảng dạy. 4. Ý nghĩa của dự án: *) Nhóm chúng tôi nhận thấy rằng tích hợp là một khái niệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, trong lĩnh vực khoa học giáo dục khái niệm tích hợp dùng để chỉ một quan niệm giáo dục toàn diện con người, chống lại hiện tượng con người phát triển thiếu hài hòa và mất cân đối. Trong dạy học tíc hợp là kết hợp các nội dung từ các môn học, lĩnh vực khác nhau, lồng ghép các nội dung cần thiết vào nội dung vốn có của môn học. Tích hợp trong giảng dạy sẽ giúp học sinh học tập thông minh và vận dụng sáng tạo kiến thức kĩ năng và phương pháp của khối lượng tri thức toàn diện. Cụ thể: - Cần mô tả kiến thức, ình bày được các tác hại của các tác nhân gây ô nhiễm không khí đối với hoạt động hô hấp.- Giải thích được cơ sở khoa học của việc luyện tập TDTT đúng cách.- Đề ra biện pháp luyện tập TDTT cho bản thân. +) Cũng trong bài học đó tiết dạy hướng học sinh vận dụng kiến thức của môn Vật lí Hóa học, Thể dục, đã được học để hòa thiện yêu cầu cần đạt một cách dễ dàng... Thực tế thông qua thực hiện tiết dạy chúng tôi thấy bài soạn theo hướng tích hợp đã giúp giáo viên tiếp cận tốt với chương trình- sách giáo khoa. Bài dạy linh hoạt , học sinh học được nhiều, chủ động tìm tòi và chiếm lĩnh kiến thức cũng như vận dụng vào thực tế tốt hơn. 5. Thiết bị dạy học, học liệu:- GV: + Một số thống kê về tình trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương.+ Một số dẫn chứng về thành tích cao trong việc rèn luyện hô hấp.- Giáo án điện tử trình chiếu trên Powerpoint với các ví dụ minh họa.- HS: Bộ sưu tập tranh ảnh về sự hoạt động của con người gâ

Nội dung
UBND HUYỆN TÂN SƠN

PHIẾU THÔNG TIN VỀ NHÓM DỰ THI

- Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ

- Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Sơn

- Trường trung học cơ sở Văn Luông.

- Địa chỉ: Xã Văn Luông- Tân Sơn- Phú Thọ

Điện thoại:...........................; Email: C2vanluong@gmail.com

- Họ và tên nhóm giáo viên.

1. Trưởng nhóm: Đỗ Mạnh Thắng

Điện thoại: 0985312742.; Gmail: manhthangvanluong@gmail.com

2. Nguyễn Minh Hồng.

3. Nguyễn Thị Phương Thanh.

4. Thiều Thị Vân .

PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI

1. Tên dự án dạy học: TIẾT 23. BÀI 22. VỆ SINH HỆ HÔ HẤP

MÔN SINH HỌC 8

2. Mục tiêu dạy học:

- Tr×nh bµy ®­îc c¸c t¸c h¹i cña c¸c t¸c nh©n g©y « nhiÔm kh«ng khÝ ®èi víi ho¹t ®éng h« hÊp.

- Gi¶i thÝch ®­îc c¬ së khoa häc cña viÖc luyÖn tËp TDTT ®óng c¸ch.

- §Ò ra biÖn ph¸p luyÖn tËp TDTT cho b¶n th©n.

* RÌn kü n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp, lý luËn.

* H×nh thµnh ý thøc vÖ sinh h« hÊp, cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng kh«ng khÝ.)

- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn của môn học khác sử dụng trong tiết dạy: VD: Môn Lí, kiến thức Môn Hóa. Môn Thể Dục Lớp 8...)

3. Đối tượng dạy học của dự án:

*) Đối tượng dạy học của dự án là học sinh.

- Số lượng học sinh: 31 em

- Số lớp thực hiện: 1 lớp

- Khối lớp: 8A.

- Một số đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo dự án:

+ Dự án mà nhóm chúng tôi thực hiện là một tiết trong chương trình Sinh Học lớp 8 đồng thời giảng dạy thực hiện luôn đối với học sinh lớp 9 nên có nhiều thuận lợi trong quá trình thực hiện:

Các em là học sinh lớp 8 nên việc tiếp cận với lượng kiến thức của chương trình THCS được nhiều. Học sinh không còn bỡ ngỡ, lạ lẫm trước những đổi mới về phương pháp, đổi mới về kiểm tra đánh giá mà các thầy cô giáo đã áp dụng trong quá trình giảng dạy.

4. Ý nghĩa của dự án:

*) Nhóm chúng tôi nhận thấy rằng tích hợp là một khái niệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, trong lĩnh vực khoa học giáo dục khái niệm tích hợp dùng để chỉ một quan niệm giáo dục toàn diện con người, chống lại hiện tượng con người phát triển thiếu hài hòa và mất cân đối.

Trong dạy học tíc hợp là kết hợp các nội dung từ các môn học, lĩnh vực khác nhau, lồng ghép các nội dung cần thiết vào nội dung vốn có của môn học.

Tích hợp trong giảng dạy sẽ giúp học sinh học tập thông minh và vận dụng sáng tạo kiến thức kĩ năng và phương pháp của khối lượng tri thức toàn diện.

Cụ thể:

- Cần mô tả kiến thức, tr×nh bµy ®­îc c¸c t¸c h¹i cña c¸c t¸c nh©n g©y « nhiÔm kh«ng khÝ ®èi víi ho¹t ®éng h« hÊp.

- Gi¶i thÝch ®­îc c¬ së khoa häc cña viÖc luyÖn tËp TDTT ®óng c¸ch.

- §Ò ra biÖn ph¸p luyÖn tËp TDTT cho b¶n th©n.

+) Cũng trong bài học đó tiết dạy hướng học sinh vận dụng kiến thức của môn Vật lí Hóa học, Thể dục, đã được học để hòa thiện yêu cầu cần đạt một cách dễ dàng...

Thực tế thông qua thực hiện tiết dạy chúng tôi thấy bài soạn theo hướng tích hợp đã giúp giáo viên tiếp cận tốt với chương trình- sách giáo khoa. Bài dạy linh hoạt , học sinh học được nhiều, chủ động tìm tòi và chiếm lĩnh kiến thức cũng như vận dụng vào thực tế tốt hơn.

5. Thiết bị dạy học, học liệu:

- GV: + Mét sè thèng kª vÒ t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng ë ®Þa ph­¬ng.

+ Mét sè dÉn chøng vÒ thµnh tÝch cao trong viÖc rÌn luyÖn h« hÊp.

- Giáo án điện tử trình chiếu trên Powerpoint với các ví dụ minh họa.

- HS: Bé s­u tËp tranh ¶nh vÒ sù ho¹t ®éng cña con ng­êi g©y « nhiÔm m«i tr­êng.

6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học:

- Kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra bài cũ. Tr×nh bµy tãm t¾t qu¸ tr×nh h« hÊp ë c¬ thÕ ng­êi?

- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.

- Vào bài: Tác hại của ô nhiễm môi trường là cực kỳ nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người. Vậy các nguyên nhân nào đem đến tác hại này và chúng ta cần làm gì để khắc phục chúng?

- Bài mới:

- Trình bày các bước dạy học trên giáo án Powerpoint.

7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

? KÓ nh÷ng t¸c nh©n g©y h¹i ®­êng h« hÊp vµ phæi.

? §Ò ra biÖn ph¸p ®Ó cã hÖ h« hÊp khoÎ m¹nh.

Kiểm tra học sinh bằng hình thức kiểm tra 15 phút theo câu hỏi trên:

* Yêu cầu nêu được các nguyên nhân lý học, hóa học tác dụng làm ảnh hưởng tới môi trường và ảnh hưởng tới hệ hô hấp, nêu được tác dụng của việc luyện tập TDTT để rèn luyện hệ hô hấp.

8. Các sản phẩm của học sinh: (Bài kiểm tra 15 phút)

7 học sinh đạt 9 điểm

11 học sinh đạt 8 điểm

07 học sinh đạt 7 điểm

4 học sinh đạt 6 điểm

1 học sinh đạt 5 điểm

100% học sinh trình bày được các kiến thức liên môn theo yêu cầu dự án đề ra về vận dụng kiến thức môn Hóa học, Lý học và Thể dục.

Văn Luông ngày 12 tháng 12 năm 2012

Nhóm thực hiện dự án

Trưởng nhóm

Đỗ Mạnh Thắng

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang