Thành viên idoc2012

Bài 41 : SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Ở ÁP SUẤT THẤP

- 04/17/2013
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Bài 41 : SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Ở ÁP SUẤT THẤP

- 04/17/2013
1,321
Báo lỗi

1. Hiểu được sự phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp và ảnh hưởng của áp suất, sự hình thành miền tối catot và cột sáng anốt. 2. Hiểu được tính chất và bản chất của tia catốt. 3. Hiểu được ứng dụng của hiện tượng phóng điện thành miền.

Nội dung

TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VẬT LÝ 11

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 41- 1 /5

Tiết : ___________

Bài 41 : SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

Ở ÁP SUẤT THẤP I. MỤC TIÊU :

1. Hiểu được sự phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp và ảnh hưởng của áp suất, sự hình thành miền tối catot và cột sáng

anốt.

2. Hiểu được tính chất và bản chất của tia catốt.

3. Hiểu được ứng dụng của hiện tượng phóng điện thành miền.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Phương pháp thuyết giảng.

III. THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC .

- Các ống phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp

- Oáng phóng tia catot

- Nguồn điện cao thế

IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY

Phaân Phaàn laøm vieäc cuûa Giaùo Vieân Hoaït ñoâng cuûa Ghi

TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VẬT LÝ 11

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 41- 2 /5

phoái thôøi

gian Noäi dung ghi baûng Toå chöùc ,ñieàu khieån hoïc sinh chuù

Kieåm tra

baøi cuõ

vaø kieán

thöùc cuõ

lieân quan

vôùi baøi

môùi (3’)

1. Tia löûa ñieän phaùt sinh trong ñieàu

kieän naøo?

2. Hoà quang ñieän ñöôïc thöïc hieän trong

ñieàu kieän naøo?

1. Nghieân

cöùu baøi

môùi

I.SÖÏ PHOÙNG ÑIEÄN TRONG KHÍ ÔÛ AÙP

SUAÁT THAÁP.

1. Thí nghieäm

- Oáng thuyû tinh coù hai ñieän cöïc baèng

kim loaïi

- Bôm huùt chaân khoâng ñeå laøm giaûm

aùp suaát trong oáng.

2. Keát quaû thí nghieäm

- Khi p khoaûng 1 – 0,01 mmHg vaø hieäu

I.SÖÏ PHOÙNG ÑIEÄN TRONG

KHÍ KEÙM

GV: Moâ taû thí nghieäm SGK. Oáng

phoùng ñieän ñöôïc noái vôùi bôm

huùt nhaèm giaûm aùp suaát trong

oáng.

Moät ñaàu oáng noái vôùi cöïc döông

cuûa nguoàn : anoát. Ñaàu coøn laïi

noái vôùi cöïc aâm cuûa nguoàn: catot

Theo doõi SGK. Ghi

nhôù.

TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VẬT LÝ 11

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 41- 3 /5

ñieän theá giöõa hai ñieän cöïc vaøo khoaûng vaøi

traêm voân:

+ Phaàn beà maët catot coù moät mieàn toái :

mieàn toái catoát

+ Phaàn coøn laïi cuûa oáng ñeán anoát coù moät

coät saùng : coät saùng anoát.

=> Coù söï phoùng ñieän thaønh mieàn.

3. ÖÙng duïng cuûa söï phoùng ñieän

thaønh mieàn.

Söï phoùng ñieän thaønh mieàn ñöôïc öùng duïng

ñeå taïo ra nguoàn saùng goïi laø ñeøn oáng. Maøu

saéc aùnh saùng do ñeøn oáng phaùt ra phuï

thuoäc vaøo baûn chaát cuûa chaát khí coù trong

oáng.

II.TIA CATOT( TIA AÂM CÖÏC)

1. Tia catot Khi p oáng khoaûng 0,01 – 0,001 mmHg, mieàn

toái catot chieám ñaày oáng , caùc e böùc ra töø

GV: Thoâng baùo keát quaû thí

nghieäm

Coät saùng anoát Mieàn toái catoát

Söï phoùng ñieän thaønh mieàn

Ghi nhôù.

Tham khaûo SGK.

Tham gia xaây döïng

Traû

lôøi

caâu

hoûi

H.1.

TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VẬT LÝ 11

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 41- 4 /5

catot chuyeån ñoäng ñeán anoát maø khoâng va

chaïm vôùi caùc phaân töû khí trong oáng. Doøng

e phaùt ra töø catot chuyeån ñoäng vôùi vaän toác

lôùn goïi laø tia catot – tia aâm cöïc.

2. Tính chaát cuûa tia catot - tia aâm cöïc - Tia catot truyeàn thaúng neáu khoâng chòu

taùc duïng cuûa ñieän tröôøng vaø töø tröôøng.

- Tia catot phaùt ra vuoâng goùc vôùi maët

catot

- Tia catot coù mang naêng löông: khi ñaäp

vaøo moät vaät naøo ñoù laøm cho vaät noùng leân.

- Tia catot coù theå xuyeân qua caùc laù kim

loaïi moûng, taùc duïng leân kính aûnh hoaëc gaây

ion hoaù caùc chaát khí.

- Tia catoát laøm phaùt saùng moät soá chaát

khi ñaäp vaøo chuùng.

- Tia catot bò leäch trong ñieän tröôøng vaø töø

tröôøng.

~

Sô ñoà maéc ñeøn oáng phaùt aùnh saùng ban ngaøy

Nguoàn ñieän xoay chieàu

K (Xtacte)

Ñeøn oáng

Cuoän chaán löu

II.TIA CATOT

Ñònh nghóa tia catot – tia aâm cöïc:

laø chuøm e phaùt ra töø catot

chuyeån ñoäng ñeán anot maø khoâng

va chaïm vôùi phaân töû khí naøo.

GV: Trình baøy caùc tính chaát cuûa

baøi. Ghi nhôù.

TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VẬT LÝ 11

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 41- 5 /5

- Khi haõm laïi bôûi kim loaïi coù nguyeân töû

löôïng lôùn thì phaùt ra tia X

tia catot.

Neâu öùng duïng thöïc teá

Cuûng coá

baøi giaûng

Daën doø

cuûa hoïc

sinh

(5’)

Traû lôøi caùc c6au hoûi trong SGK.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang