Tài liệu

Bài 41 : SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Ở ÁP SUẤT THẤP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 912     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Bài 41 :  SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Ở ÁP SUẤT THẤP - tài liệu, sách iDoc.VnBài 41 : SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Ở ÁP SUẤT THẤP,1. Hiểu được sự phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp và ảnh hưởng của áp suất, sự hình thành miền tối catot và cột sáng anốt.…
background image

TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI                                                                                              GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 

 

GV : ÑOàHIEÁU THAÛO                                                                                                              VAÄT LYÙ PB 11: 41-

1 /5 

Tiết : ___________          

 

 

 

 

Bài 41  :   

 

SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT  KHÍ   

 ÁP  SUẤT  THẤP  

I. MỤC TIÊU :  

1.  Hiểu được sự phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp và ảnh hưởng của áp suất, sự hình thành miền tối catot và cột sáng 

anốt. 

2.  Hiểu được tính chất và bản chất của tia catốt. 

3.  Hiểu được ứng dụng của hiện tượng phóng điện thành miền. 

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Phương pháp thuyết giảng. 

III. THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC .  

-  Các ống phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp 

-  Oáng phóng tia catot 

-  Nguồn điện cao thế  

IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY  

 

Phaân 

Phaàn laøm vieäc cuûa Giaùo Vieân 

Hoaït ñoâng cuûa 

Ghi 

background image

TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI                                                                                              GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 

 

GV : ÑOàHIEÁU THAÛO                                                                                                              VAÄT LYÙ PB 11: 41-

2 /5 

phoái thôøi 

gian 

Noäi dung ghi baûng 

Toå chöùc ,ñieàu khieån 

hoïc sinh 

chuù 

Kieåm tra 

baøi cuõ 

vaø kieán 

thöùc cuõ 

lieân quan 

vôùi baøi 

môùi (3’) 

1.  Tia  löûa  ñieän  phaùt  sinh  trong  ñieàu 

kieän naøo? 

2.  Hoà  quang  ñieän  ñöôïc  thöïc  hieän  trong 

ñieàu kieän naøo? 

 

 

 

 

 

1. 

Nghieân 

cöùu baøi 

môùi 

 

I.SÖÏ  PHOÙNG ÑIEÄN TRONG  KHÍ  ÔÛ  AÙP 

SUAÁT THAÁP.  

1.  Thí nghieäm 

-  Oáng  thuyû  tinh  coù  hai  ñieän  cöïc  baèng 

kim loaïi 

-  Bôm  huùt  chaân  khoâng  ñeå  laøm  giaûm 

aùp suaát trong oáng. 

2.  Keát quaû thí nghieäm 

-  Khi  p  khoaûng  1  –  0,01  mmHg  vaø  hieäu 

I.SÖÏ  PHOÙNG  ÑIEÄN  TRONG 

KHÍ KEÙM 

GV: Moâ taû thí nghieäm SGK. Oáng 

phoùng  ñieän  ñöôïc  noái  vôùi  bôm 

huùt  nhaèm  giaûm  aùp  suaát  trong 

oáng. 

Moät ñaàu oáng noái vôùi cöïc döông 

cuûa  nguoàn  :  anoát.  Ñaàu  coøn  laïi 

noái vôùi cöïc aâm cuûa nguoàn: catot 

Theo  doõi  SGK.  Ghi 

nhôù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI                                                                                              GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 

 

GV : ÑOàHIEÁU THAÛO                                                                                                              VAÄT LYÙ PB 11: 41-

3 /5 

ñieän theá giöõa hai ñieän cöïc vaøo khoaûng vaøi 

traêm voân:  

+  Phaàn  beà  maët  catot  coù  moät  mieàn  toái  : 

mieàn toái catoát 

+  Phaàn  coøn  laïi  cuûa  oáng  ñeán  anoát  coù  moät 

coät saùng : coät saùng anoát. 

=> Coù söï phoùng  ñieän thaønh mieàn. 

3.  ÖÙng  duïng  cuûa  söï  phoùng  ñieän 

thaønh mieàn. 

Söï phoùng ñieän thaønh mieàn ñöôïc öùng duïng 

ñeå taïo ra nguoàn saùng goïi laø ñeøn oáng. Maøu 

saéc  aùnh  saùng  do  ñeøn  oáng  phaùt  ra  phuï 

thuoäc  vaøo  baûn  chaát  cuûa  chaát  khí  coù  trong 

oáng. 

II.TIA CATOT( TIA AÂM CÖÏC)  

1.  Tia catot 

Khi  p  oáng  khoaûng  0,01  –  0,001  mmHg,  mieàn 

toái  catot  chieám  ñaày  oáng  ,  caùc  e  böùc  ra  töø 

 

 

GV:  Thoâng  baùo  keát  quaû  thí 

nghieäm  

 

 

Coä

t saù

ng anoá

Mieà

 toá

i catoá

Söï phoù

ng ñieä

n thaø

nh mieà

 

 

 

 

 

 

Ghi nhôù. 

 

 

 

 

 

 

Tham khaûo SGK. 

 

 

 

Tham  gia  xaây  döïng 

Traû 

lôøi 

caâu 

hoûi 

H.1. 

 

 

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài 41 : SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Ở ÁP SUẤT THẤP

1. Hiểu được sự phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp và ảnh hưởng của áp suất, sự hình thành miền tối catot và cột sáng anốt. 2. Hiểu được tính chất và bản chất của tia catốt. 3. Hiểu được ứng dụng của hiện tượng phóng điện thành miền.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 458 Lượt xem: 19382
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 141 Lượt xem: 15701
Tổng kết lý thuyết vật lý 12 Lượt tải: 241 Lượt xem: 15516