Thành viên vantran158

Bài 23 : Thực hành : Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống
Thành viên vantran158

Bài 23 : Thực hành : Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

- 12 tháng trước
6,533
Báo lỗi

Ngày soạn : 04/02/2009Ngày dạy : 06/02/2009Tiết : 26 Tuần : 4 ( HKII ) BÀI 23 : THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH TRỒNG TRỌTI. Mục tiêu bài học :1. Về kiến thức : - Củng cố kiến thức về ngành trồng trọt. 2. Về kỹ năng : - Rèn luyện kĩ năng tính toán số liệu, vẽ biểu đồ.- Rèn luyện kĩ năng phân tích số liệu để rút ra nhận xét cần thiết. 3. Về thái độ :- Rèn luyện tinh thần, ý thức học tập của học sinh. 4. Kiến thức trọng tâm :- Vẽ biểu đồ về tốc độ tăng trưởng.- Giữa tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu có mối quan hệ rất chặt chẽ. II. Đồ dùng dạy học :- Các đồ được chuẩn bị trên giấy khổ lớn.- Bảng số liệu đã được tính toán.III. Phương pháp : Phát vấn, nêu vấn đề, thảo luận.IV. Tiến trình tổ chức dạy học : 1. định lớp : ( Kiểm diện sĩ số ghi vào sổ đầu bài ) 2. Kiểm tra bài cũ : CH 1 : Trình bày vai trò và tình hình sản xuất lương thực ở nước ta trong những năm qua ?( Sgk trang 93, 94. CH 2 : Chứng minh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta ?( Sgk trang 94, 95. 3. Bài mới : GV nêu nhiệm vụ của bài học :- Vẽ biểu đồ tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng. - Phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm ở nước ta.HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINHHĐ 1 : Cả lớp/cá nhân.Bài tập 1 : Bước 1 : Tính tốc độ tăng trưởngGiáo viên yêu cầu sinh :- Đọc nội dung bài và nêu cách tính. - sinh tính và ghi kết quả lên bảng. - Giáo viên cho sinh nhận xét kết quả tính, lưu ý thống nhất làm tròn số.Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây từ 1990 – 2005.Lấy 1990 = 100%NămTổngSốLươngthựcRau đậuCâyCNCây ăn quảCây khác19901001001001001001001995133,4126,5143,3181,5110,9122,02000183,2165,7182,1325,5121,4132,12005217,5191,8256,8382,3158,0142,3Bước 2 : Vẽ biểu đồGiáo viên yêu cầu học sinh nêu cách vẽ. - Cử 1 học sinh lên bảng vẽ, cá nhân toàn lớp cùng vẽ.- Giáo viên theo dõi, uốn nắn trong quá trình học sinh vẽ. ( Chỉ vẽ một phần biểu đồ ).- Giáo viên treo biểu đồ mẫu, học sinh so sánh sửa chữa.- Giáo viên nhận xét, bổ sung biểu đồ học sinh vẽ.Biểu đồ : Thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng từ 1990 - 2005.Biểu đồ đường biểu diễn (Giống biểu đồ SGV)Bước 3 : Nhận xét- Giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách nhận xét ( nêu các ý chính, bám sát và khai thác các thông tin từ bảng số liệu và biểu đồ ).- Học sinh trình bày, giáo viên giúp học sinh chuẩn kiến thức :Xu hướng tăng tỉ trọng của các nhóm cây trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt.- Giá trị sản xuất nhóm cây công nghiệp tăng nhanh nhất, cây rau đậu tăng nhì và cao hơn tốc độ tăng trưởng chung ( nhóm cây công nghiệp tăng 3,82 lần; rau đậu 2,57 lần; mức tăng chung 2,17 lần ) ( Tỉ trọng giá trị sản xuất cũng tăng.- Ngược lại tốc độ tăng của các nhóm cây còn lại chậm hơn tốc độ tăng chung vì vậy tỉ trọng của các nhóm cây này giảm trong cơ cấu trồng trọt. ( Chứng tỏ :- Trong sản xuất lương thực, thực phẩm đã có sự phân hoá và đa dạng, cây rau đậu được đẩy mạnh xuất.- Sản xuất công nghiệp tăng nhanh gắn với sự mở rộng diện tích vùng chuyên canh cây công nghiệp đặc biệt là

Nội dung

Ngày soạn : 04/02/2009

Ngày dạy : 06/02/2009

Tiết : 26

Tuần : 4 ( HKII )

BÀI 23 : THỰC HÀNH : PHAÂN TÍCH SÖÏ CHUYEÅN DÒCH CÔ CAÁU NGAØNH TROÀNG TROÏT

I. Muïc tieâu baøi hoïc :

1. Veà kieán thöùc :

- Cuûng coá kieán thöùc veà ngaønh troàng troït.

2. Veà kyõ naêng :

- Reøn luyeän kó naêng tính toaùn soá lieäu, veõ bieåu ñoà.

- Reøn luyeän kó naêng phaân tích soá lieäu ñeå ruùt ra nhaän xeùt caàn thieát.

3. Veà thaùi ñoä :

- Reøn luyeän tinh thaàn, yù thöùc hoïc taäp cuûa hoïc sinh.

4. Kieán thöùc troïng taâm :

- Veõ bieåu ñoà veà toác ñoä taêng tröôûng.

- Giöõa toác ñoä taêng tröôûng vaø chuyeån dòch cô caáu coù moái quan heä raát chaët cheõ.

II. Ñoà duøng daïy hoïc :

- Caùc biểu đồ ñöôïc chuaån bò treân giaáy khoå lôùn.

- Baûng soá lieäu ñaõ ñöôïc tính toaùn.

III. Phöông phaùp : Phaùt vaán, neâu vaán ñeà, thaûo luaän.

IV. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc :

1. Ổn ñònh lôùp : ( Kieåm dieän só soá ghi vaøo soå ñaàu baøi )

2. Kieåm tra baøi cuõ :

CH 1 : Trình baøy vai troø vaø tình hình saûn xuaát löông thöïc ôû nöôùc ta trong nhöõng naêm qua ?

( Sgk trang 93, 94.

CH 2 : Chöùng minh raèng vieäc ñaåy maïnh saûn xuaát caây coâng nghieäp vaø caây aên quaû goùp phaàn phaùt huy theá maïnh cuûa noâng nghieäp nhieät ñôùi ôû nöôùc ta ?

( Sgk trang 94, 95.

3. Baøi môùi :

GV neâu nhieäm vuï cuûa baøi hoïc :

- Veõ bieåu ñoà toác ñoä taêng tröôûng giaù trò saûn xuaát cuûa caùc nhoùm caây troàng.

- Phaân tích xu höôùng bieán ñoäng dieän tích gieo troàng caây coâng nghieäp haøng naêm vaø caây coâng nghieäp laâu naêm ôû nöôùc ta.

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

HÑ 1 : Caû lôùp/caù nhaân.

Baøi taäp 1 :

Böôùc 1 : Tính toác ñoä taêng tröôûng

Giáo viên yêu caàu học sinh :

- Ñoïc noäi dung baøi vaø neâu caùch tính.

- Học sinh tính vaø ghi keát quaû leân baûng.

- Giáo viên cho học sinh nhaän xeùt keát quaû tính, löu yù thoáng nhaát laøm troøn soá.

Toác ñoä taêng tröôûng giaù trò saûn xuaát ngaønh troàng troït theo töøng nhoùm caây töø 1990 – 2005.

Laáy 1990 = 100%

Naêm

Toång

Soá

Löông

thöïc

Rau ñaäu

Caây

CN

Caây aên quaû

Caây khaùc

1990

100

100

100

100

100

100

1995

133,4

126,5

143,3

181,5

110,9

122,0

2000

183,2

165,7

182,1

325,5

121,4

132,1

2005

217,5

191,8

256,8

382,3

158,0

142,3

Böôùc 2 : Veõ bieåu ñoà

Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch veõ.

- Cöû 1 hoïc sinh leân baûng veõ, caù nhaân toaøn lôùp cuøng veõ.

- Giaùo vieân theo doõi, uoán naén trong quaù trình hoïc sinh veõ. ( Chæ veõ moät phaàn bieåu ñoà ).

- Giaùo vieân treo bieåu ñoà maãu, hoïc sinh so saùnh söûa chöõa.

- Giaùo vieân nhaän xeùt, boå sung bieåu ñoà hoïc sinh veõ.

Bieåu ñoà : Theå hieän toác ñoä taêng tröôûng giaù trò saûn xuaát ngaønh troàng troït theo töøng nhoùm caây troàng töø 1990 - 2005.

Bieåu ñoà ñöôøng bieåu dieãn (Gioáng bieåu ñoà SGV)

Böôùc 3 : Nhaän xeùt

- Giaùo vieân höôùng daãn cho hoïc sinh caùch nhaän xeùt ( neâu caùc yù chính, baùm saùt vaø khai thaùc caùc thoâng tin töø baûng soá lieäu vaø bieåu ñoà ).

- Hoïc sinh trình baøy, giaùo vieân giuùp hoïc sinh chuaån kieán thöùc :

Xu höôùng taêng tæ troïng cuûa caùc nhoùm caây trong cô caáu giaù trò saûn xuaát ngaønh troàng troït.

- Giá trị sản xuất nhóm cây công nghiệp tăng nhanh nhất, cây rau đậu tăng nhì và cao hơn tốc độ tăng trưởng chung ( nhóm cây coâng nghieäp tăng 3,82 lần; rau đậu 2,57 lần; mức tăng chung 2,17 lần ) ( Tỉ trọng giá trị sản xuất cũng tăng. - Ngược lại tốc độ tăng của các nhóm cây còn lại chậm hơn tốc độ tăng chung vì vậy tỉ trọng của các nhóm cây này giảm trong cơ cấu trồng trọt. ( Chöùng toû : - Trong sản xuất löông thöïc, thöïc phaåm đã có sự phân hoá và đa dạng, cây rau đậu được đẩy mạnh saûn xuaát. - Saûn xuaát cây công nghiệp tăng nhanh gắn với sự mở rộng diện tích vùng chuyên canh cây công nghiệp đặc biệt là nhóm cây công nghiệp nhiệt đới.

HÑ 2 : Caû lôùp

Baøi taäp 2 :

Böôùc 1 : Phaân tích xu höôùng bieán ñoäng dieän tích gieo troàng caây coâng nghieäp :

- Ñeå phaân tích xu höôùng bieán ñoäng dieän tích gieo troàng caây coâng nghieäp haøng naêm vaø laâu naêm trong khoaûng thôøi gian töø 1975 – 2005 ñöôïc deã daøng hôn, giaùo vieân coù theå caên cöù vaøo baûng soá lieäu veõ bieåu ñoà ñöôøng bieåu dieãn veà dieän tích gieo troàng caây coâng nghieäp haøng naêm vaø laâu naêm ôû nöôùc ta.

- Giaùo vieân ñònh höôùng caùch phaân tích.

+ Nhaän xeùt veà toác ñoä taêng cuûa naêm 2005 so vôùi naêm 1975.

+ Nhöõng moác quan troïng veà söï bieán ñoäng dieän tích gieo troàng caây coâng nghieäp.

- Sau ñoù hoïc sinh trình baøy, giaùo vieân giuùp hoïc sinh chuaån kieán thöùc :

+ Từ 1975 – 2005 diện tích cả 2 nhóm cây công nghiệp đều tăng nhưng cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn.

+ Cây công nghiệp hàng năm : Tốc độ tăng 4,1 lần và tăng không đều : 1975 – 1985 tă ng ( gaáp 2,9 laàn ); ñeán 1990 giaûm 58,7 nghìn ha. Töø 1990 – 2005 taêng nhanh lieân tuïc ( gaáp 1,6 laàn so vôùi naêm 1990 ).

+ Cây công nghiệp lâu năm : Tốc độ tăng 9,5 lần và tăng liên tục; tỷ trọng tăng nhanh.

Bước 2 : Nhận xét sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp.

- Giáo viên cho học sinh tính toán thành lập bảng số liệu mới sau :

Cô caáu dieän tích gieo troàng caây coâng nghieäp ( 1975 – 2005) %

Naêm

Caây coâng nghieäp haøng naêm

Caây coâng nghieäp laâu naêm

1975

54,9

45,1

1980

59,2

40,8

1985

56,1

43,9

1990

45,2

54,8

1995

44,3

55,7

2000

34,9

65,1

2005

34,5

65,6

- Giaùo vieân ñònh höôùng cho hoïc sinh veõ bieåu ñoà : Cô caáu dieän tích gieo troàng caây coâng nghieäp ôû nöôùc ta, giai ñoaïn 1975 – 2005 ( Bieåu ñoà daïng mieàn ) ñeå deã nhaän bieát.

- Giaùo vieân ñònh höôùng caùch nhaän xeùt veà xu höôùng bieán ñoåi cô caáu dieän tích.

+ Caû giai ñoaïn.

+ Nhöõng moác quan troïng.

+ Hoïc sinh ruùt ra ñöôïc keát luaän : Söï thay ñoåi cô caáu dieän tích gieo troàng caây coâng nghieäp lieân quan ñeán söï thay ñoåi trong phaân boá caây coâng nghieäp vaø söï hình thaønh vaø phaùt trieån caùc vuøng chuyeân canh caây coâng nghieäp, chuû yeáu laø caùc vuøng chuyeân canh caây coâng nghieäp laâu naêm.

. Caây coâng nghieäp haøng naêm töø 1975 – 2005 giaûm lieân tuïc ( 2005 giaûm gaàn 2 laàn so vôùi naêm 1975 ).

. Caây coâng nghieäp laâu naêm töø 1975 – 2005 taêng nhanh lieân tuïc ( 2005 taêng 1,5 laàn so vôùi 1975).

4. Củng cố :

- GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù giôø thöïc haønh cuûa hoïc sinh. Tuyeân döông nhöõng maët tích cöïc vaø ruùt kinh nghieäm cho caùc giôø thöïc haønh sau.

5. Daën doø :

- Veà nhaø hoaøn thieän baøi thöïc haønh. Chuaån bò baøi môùi “ Vaán ñeà phaùt trieån ngaønh thuyû saûn vaø laâm nghieäp ”.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang