Thành viên hongdiep109

bài 13.Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người

- 12 tháng trước
Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên hongdiep109

bài 13.Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người

- 12 tháng trước
238
Báo lỗi

Tiết 13Ngày dạy:...../..../2008Bài 13VẼ THEO MẪUGIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜIMỤC TIÊU BÀI HỌC:a) Kiến thức:_ Hs biết được những nét cơ bản về tỉ lệ các bộ phận trên khuôn mặt.b) Kĩ năng:_ Hiểu được sự biểu hiện tình cảm trên nét mặt.c) Thái độ:_ Tập vẽ được chân dung.CHUẨN BỊ:a) Giáo viên:_ Hình ảnh khuôn mặt người nhiều trạng thái_ Hình ảnh khuôn mặt người ở các lứa tuổib) Học sinh:_ Aûnh chân dung_ Dụng cụ học tậpPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:_ Phương pháp trực quan_ Phương pháp vấn đáp_ Phương pháp làm việc nhóm_ Phương pháp luyện tậpTIẾN TRÌNH DẠY HỌC4.1/ Ổn định tổ chức: Lớp trưởng báo cáo sĩ số.4.2/ Kiểm tra bài cũ:Gv treo 3 bài vẽ của hs và gọi hs nhận xét về bố cục, hình vẽ, nội dung, màu sắc..Gv nhận xét chốt ý.4.3/ Bài mới : HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒNỘI DUNG BÀI HỌCGiới thiệu bài: gv giới thiệu bài qua tranh.Hoạt động 1: hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xétGv treo một số tranh, ảnh chân dung trai, gái, già, trẻ.? Khuôn mặt người có những hình dạng nào?(trái xoan, hình vuông chữ điền…)? Những bộ phận nào là quan trọng trên khuôn mặt người? (mắt, mũi, miệng…)? Ai cũng có tóc, tai, mũi, miệng…nhưng tại sao ta lại nhận ra được người này với người kia?(vì tỉ lệ các bộ phận trên khuôn mặt của mỗi người lại không giống nhau)? Khi con người vui hay buồn thì những bộ phận nào thường được thể hiện? (đôi mắt và vẻ mặt thể hiện được cảm xúc)Gv giảng về sự tương quan tỉ lệ các bộ phận để hs thấy sự khác nhau của người này với người kia.Hoạt động 2: hướng dẫn hs quan sát nhận xét tỉ lệ mặt ngườiGv treo tranh phóng to hình 2, 3 trong SGK/114.Gv chia nhóm theo 4 tổ thảo luận trong 5 phút.Nhóm 1,3? Tìm tỉ lệ các bộ phận chia theo chiều dài của khuôn mặt?Nhóm 2,4? Tìm tỉ lệ các bộ phận chia theo chiều rộng của khuôn mặt?Hs thảo luận và cử đại diện nhóm trình bày.Nhóm khác nhận xét, bổ sung.Gv nhận xét, chốt ý.Hoạt động 3: hướng dẫn hs làm bàiGv chia lớp thành 2 nhómNhóm 1: Hs nhìn mặt của bạn rồi xác định tỉ lệ các bộ phậnNhóm 2:Vẽ phác hình dáng bề ngoài và tìm tỉ lệ các bộ phận trên khuôn mặt bạn.Hs cử đại diện 2 em trong nhóm lên bảng vẽ.Hs khác vẽ trong tập.Quan sát và nhận xét:Hình dáng của khuôn mặt:Hình quả trứng, hình trái xoan, hình vuông chữ điền, mặt dài hay mặt ngắn…Tỉ lệ mặt người:Tỉ lệ các bộ phận theo chiều dài của khuôn mặt:_ Tóc: _ Trán: khoảng 1/3 chiều dài của khuôn mặt_ Miệng: 1/3 từ chân mũi đến càm_ Mũi: ½ từ mắt đến càm_ Tai: ngang lông mài đến ngang mũi.Tỉ lệ các bộ phận theo chiều rộng của khuôn mặt:_ Chiều dài 1 con mắt bằng 1/5 chiều rộng khuôn mặt_ Khoảng cách 2 mắt bằng 1 con mắt_ Hai thái dương bằng 2/5 chiều rộng khuôn mặt_ Mũi rộng hơn khoảng cách hai mắt, miệng rộng hơn mũi.Thực hành:Quan sát khuôn mặt của bạn tìm ra tỉ lệ của mắt, mũi, miệng.Hs vẽ tỉ lệ khuôn mặt người.4.4/ Củng cố và luyện tập:Hoạt động 4: Đánh giá kết qủa học tập_ Sau khi hs tìm ra tỉ lệ các bộ phận trên khuôn mặt. Gv gọi hs khác nhận xét._ Gv nhận xét đánh giá hình vẽ của hs._ Nhận xét thái độ tinh thần học tập của hs.4.5/ Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:_ Xem lại bài _ Quan sát tỉ lệ các bộ phận ytrên khuôn mặt của những người thân trong gia đình._ Xem bài 14: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975._ Xem tiểu sử của các họa sĩ_ Sưu tầm tranh ảnh.

Nội dung

Giaùo aùn Mó thuaät 8 Tröôøng THCS Thaïnh Ñöùc

Tiết 13

Ngày dạy:...../..../2008

Bài 13

VEÕ THEO MAÃU

GIÔÙI THIEÄU TÆ LEÄ KHUOÂN MAËT NGÖÔØI

MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:

a) Kieán thöùc:

_ Hs bieát ñöôïc nhöõng neùt cô baûn veà tæ leä caùc boä phaän treân khuoân maët.

b) Kó naêng:

_ Hieåu ñöôïc söï bieåu hieän tình caûm treân neùt maët.

c) Thaùi ñoä:

_ Taäp veõ ñöôïc chaân dung.

CHUAÅN BÒ:

a) Giaùo vieân:

_ Hình aûnh khuoân maët ngöôøi nhieàu traïng thaùi

_ Hình aûnh khuoân maët ngöôøi ôû caùc löùa tuoåi

b) Hoïc sinh:

_ Aûnh chaân dung

_ Duïng cuï hoïc taäp

PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC:

_ Phöông phaùp tröïc quan

_ Phöông phaùp vaán ñaùp

_ Phöông phaùp laøm vieäc nhoùm

_ Phöông phaùp luyeän taäp

TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC

4.1/ OÅn ñònh toå chöùc: Lôùp tröôûng baùo caùo só soá.

4.2/ Kieåm tra baøi cuõ:

Gv treo 3 baøi veõ cuûa hs vaø goïi hs nhaän xeùt veà boá cuïc, hình veõ, noäi dung, maøu saéc..

Gv nhaän xeùt choát yù.

4.3/ Baøi môùi :

HOAÏT ÑOÄNG THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC

Giôùi thieäu baøi: gv giôùi thieäu baøi qua tranh.

Hoaït ñoäng 1: höôùng daãn hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt

Gv treo moät soá tranh, aûnh chaân dung trai, gaùi, giaø, treû.

? Khuoân maët ngöôøi coù nhöõng hình daïng naøo?(traùi xoan, hình vuoâng chöõ ñieàn…)

? Nhöõng boä phaän naøo laø quan troïng treân khuoân maët ngöôøi? (maét, muõi, mieäng…)

? Ai cuõng coù toùc, tai, muõi, mieäng…nhöng taïi sao ta laïi nhaän ra ñöôïc ngöôøi naøy vôùi ngöôøi kia?

(vì tæ leä caùc boä phaän treân khuoân maët cuûa moãi ngöôøi laïi khoâng gioáng nhau)

? Khi con ngöôøi vui hay buoàn thì nhöõng boä phaän naøo thöôøng ñöôïc theå hieän? (ñoâi maét vaø veû maët theå hieän ñöôïc caûm xuùc)

Gv giaûng veà söï töông quan tæ leä caùc boä phaän ñeå hs thaáy söï khaùc nhau cuûa ngöôøi naøy vôùi ngöôøi kia.

Hoaït ñoäng 2: höôùng daãn hs quan saùt nhaän xeùt tæ leä maët ngöôøi

Gv treo tranh phoùng to hình 2, 3 trong SGK/114.

Gv chia nhoùm theo 4 toå thaûo luaän trong 5 phuùt.

Nhoùm 1,3

? Tìm tæ leä caùc boä phaän chia theo chieàu daøi cuûa khuoân maët?

Nhoùm 2,4

? Tìm tæ leä caùc boä phaän chia theo chieàu roäng cuûa khuoân maët?

Hs thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän nhoùm trình baøy.

Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.

Gv nhaän xeùt, choát yù.

Hoaït ñoäng 3: höôùng daãn hs laøm baøi

Gv chia lôùp thaønh 2 nhoùm

Nhoùm 1:

Hs nhìn maët cuûa baïn roài xaùc ñònh tæ leä caùc boä phaän

Nhoùm 2:

Veõ phaùc hình daùng beà ngoaøi vaø tìm tæ leä caùc boä phaän treân khuoân maët baïn.

Hs cöû ñaïi dieän 2 em trong nhoùm leân baûng veõ.

Hs khaùc veõ trong taäp.

Quan saùt vaø nhaän xeùt:

Hình daùng cuûa khuoân maët:

Hình quaû tröùng, hình traùi xoan, hình vuoâng chöõ ñieàn, maët daøi hay maët ngaén…

Tæ leä maët ngöôøi:

Tæ leä caùc boä phaän theo chieàu daøi cuûa khuoân maët:

_ Toùc:

_ Traùn: khoaûng 1/3 chieàu daøi cuûa khuoân maët

_ Mieäng: 1/3 töø chaân muõi ñeán caøm

_ Muõi: ½ töø maét ñeán caøm

_ Tai: ngang loâng maøi ñeán ngang muõi.

Tæ leä caùc boä phaän theo chieàu roäng cuûa khuoân maët:

_ Chieàu daøi 1 con maét baèng 1/5 chieàu roäng khuoân maët

_ Khoaûng caùch 2 maét baèng 1 con maét

_ Hai thaùi döông baèng 2/5 chieàu roäng khuoân maët

_ Muõi roäng hôn khoaûng caùch hai maét, mieäng roäng hôn muõi.

Thöïc haønh:

Quan saùt khuoân maët cuûa baïn tìm ra tæ leä cuûa maét, muõi, mieäng.

Hs veõ tæ leä khuoân maët ngöôøi.

4.4/ Cuûng coá vaø luyeän taäp:

Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quûa hoïc taäp

_ Sau khi hs tìm ra tæ leä caùc boä phaän treân khuoân maët. Gv goïi hs khaùc nhaän xeùt.

_ Gv nhaän xeùt ñaùnh giaù hình veõ cuûa hs.

_ Nhaän xeùt thaùi ñoä tinh thaàn hoïc taäp cuûa hs.

4.5/ Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø:

_ Xem laïi baøi

_ Quan saùt tæ leä caùc boä phaän ytreân khuoân maët cuûa nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình.

_ Xem baøi 14: Moät soá taùc giaû, taùc phaåm tieâu bieåu cuûa mó thuaät Vieät Nam giai ñoaïn 1954-1975.

_ Xem tieåu söû cuûa caùc hoïa só

_ Söu taàm tranh aûnh.

RUÙT KINH NGHIEÄM:

embedded:image1.png

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang