Thành viên idoc2012

Bài 13 : KIỂU BẢN GHI

- 04/14/2013
Chia sẻ
/9 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (9 trang)
Thành viên idoc2012

Bài 13 : KIỂU BẢN GHI

- 04/14/2013
2,292
Báo lỗi

Tài liệu giảng dạy về tin học đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới tin học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công

Nội dung

Bài 13 : KIỂU BẢN GHI

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 Biết khái niệm kiểu bản ghi .

 Biết cách khai báo bản ghi, truy cập trường của bản ghi .

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN :

 Phương pháp : Thuyết trình, vấn đáp .

 Phương tiện : Máy chiếu, máy tính, phông chiếu hoặc bảng .

III. LƯU Ý SƯ PHẠM :

 Cần nhấn mạnh cho học sinh rằng, khác với kiểu mảng, trong kiểu bản ghi,

các trường có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau .

 Các bản ghi thường mang các thông tin về một đối tượng cần quản lý .

IV. NỘI DUNG :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC

SINH

NỘI DUNG

Ổn định lớp :

- Chào thầy cô .

- Cán bộ lớp báo cáo sĩ số .

- Chỉnh đốn trang phục .

Xét ví dụ sau :

Viết chương trình dùng để quản lí các thí

sinh của một kỳ thi tuyển sinh .

Chương trình của chúng ta cần quản lí được

:

+ SBD của thí sinh,

+ Họ tên thí sinh,

+ Giới tính,

+ Điểm của các môn …

GV : Đưa ra một số câu hỏi sau :

- Làm thế nào để quản lý toàn bộ thông tin

trên của học sinh ?

- Mỗi thông tin trên có kiểu dữ liệu là gì ?

Một số khái niệm

- Kiểu bản ghi được dùng để mô

tả cho các đối tượng có cùng

một số thuộc tính mà các thuộc

tính có thể có các kiểu dữ liệu

khác nhau .

- Bản ghi thường được gọi là

Record, mỗi Record sẽ lưu trữ

dữ liệu về một đối tượng cần

quản lí .

- Mỗi thuộc tính của đối tượng

tương ứng với một trường của

bản ghi . Các trường khác nhau

có thể có dữ liệu khác nhau .

- Các ngôn ngữ lập trình thường

HS : Có thể quản lý mỗi dữ kiện trên là một

mảng một chiều

Ngôn ngữ lập trình bậc cao có cách tốt hơn để

quản lý dữ liệu trên -> Bản ghi .

GV lấy một bảng điểm của học sinh rồi chỉ

rõ : Mỗi hàng ta gọi là một bản ghi, mỗi cột là

một trường .

GV : Mỗi ngôn ngữ có một cách khai báo kiểu

bản ghi khác nhau .

Ngôn ngữ Pascal không cho bạn khai báo biến

cho cách để xác định :

+ Tên kiểu bản ghi .

+ Tên các trường .

+ Kiểu dữ liệu của trường .

+ Cách khai báo biến .

+ Cách tham chiếu đến trường .

Cách khai báo và sử dụng kiểu

bản ghi trong ngôn ngữ Pascal

1. Khai báo

Để khai báo biến bản ghi, thường

khai báo một kiểu bản ghi sau đó

khai báo biến bản ghi .

Cách khai báo kiểu :

Type =Record

:

bản ghi trực tiếp mà phải khai báo biến bản ghi

thông qua khai báo kiểu bản ghi .

Trước hết phải khai báo kiểu bản ghi sau đó

biến bản ghi được khai báo thông qua kiểu bản

ghi này .

GV : Làm thế nào để có thể khai báo được

nhiều biến bản ghi có cùng một kiểu ?

HS : GV sẽ gợi ý để học sinh đưa ra đó là sử

dụng kiểu mảng trong đó phần tử mảng sẽ có

kiểu bản ghi .

Ví dụ về khai báo bản ghi .

Khai báo một kiểu bản ghi để xử lý bảng kết

quả thi của các học sinh .

trường 1> ;

……… ………

:

trường n> ;

End ;

Cách khai báo biến :

Var :

ghi> ;

Var : Array[1..n] Of

;

Type Hocsinh = Record

Hoten : String[30] ;

Ngaysinh : String[10] ;

NamNu :Boolean ;

Toan,Ly, Hoa, Van, Su, Dia :

Real ;

Mỗi bản ghi sẽ bao gồm : Họ và tên của học

sinh (Hoten), ngày tháng năm sinh(Ngaysinh),

Giới tính (NamNu), và điểm thi các môn của

mỗi học sinh (Toan, Ly, Hoa, Van, Su, Dia,Tin)

.

Hãy xác định kiểu dữ liệu cho các trường trên

(Mỗi nội dung trên là một trường của bản ghi)

GV : Khi có nhu cầu thay đổi thông tin trong

từng trường, làm thế nào để truy cập thông tin

vào từng trường của bản ghi ?

Mỗi ngôn ngữ có một cách truy cập khác nhau

nhưng thường được viết là :

.

GV: Đưa ra một số ví dụ .

End ;

Var A, B : Hocsinh ;

Lop : Array[1..100] Of Hocsinh ;

Để truy cập vào từng trường của

bản ghi, ta viết :

.

Ví dụ :

A.Hoten

B.Ngaysinh

Lop[i].Toan

Lop[i].Ly

……… với i là chỉ số nào đó của

mảng Lop

2. Gán giá trị

GV: Vì bản ghi có nhiều trường nên việc gán

giá trị cho bản ghi phức tạp hơn các biến khác .

Khi nhập thông tin vào từ bàn phím, ta

thường phải nhập cho từng trường .

Ví dụ :

CHương trình sau được viết trong ngôn ngữ

Pascal dùng kiểu bản ghi để xử lý bảng kết quả

thi bao gồm 2 môn Toán, Văn của học sinh ,

Sau khi nhập xong danh sách sẽ đưa ra bảng kết

quả học tập và xếp loại (xem kỹ đầu bài trong

SGK) .

Có 2 cách để gán giá trị cho bản ghi

.

- Dùng lệnh gán trực tiếp : Nếu A,

B là hai bản ghi cùng kiểu ta có

thể gán giá trị của A cho B bằng

câu lệnh gán :

Vd : B := A ; hoặc A := B ;

- Gán giá trị cho từng trường .

Dùng câu lệnh gán gán giá trị

cho các trường hoặc nhập từ bàn

phím .

A.Hoten := ‘Nguyen Van

Tuan’ ;

Readln(a.Ngaysinh);

Chương trình xử lý bảng kết quả

thi.

Ví dụ : Chương trình sau được viết trong ngôn ngữ Pascal dùng kiểu bản ghi để

xử lý bảng kết quả thi bao gồm 2 môn Toán, Văn của học sinh , Sau khi nhập xong

danh sách sẽ đưa ra bảng kết quả học tập và xếp loại (xem kỹ đầu bài trong SGK) .

(* Kieu ban ghi xu ly bang ket qua thi 2 mon : Toan, Van *)

Program Xeploai ;

uses crt ;

Type Hocsinh = Record

Ten : String[30] ;

Ngaysinh : String[10] ;

Diachi : String[50] ;

toan, van : real ;

Xeploai : Char ;

End ;

Var

Lop : array[1..100] of Hocsinh ;

i, n : Byte ;

Tg : Real ;

Begin

Clrscr ;

Write(' Cho biet so hoc sinh : ') ;

Readln(n) ;

For i := 1 to n do

Begin

Writeln(' Vao thong tin cho hoc sinh thu ',i,' : ') ;

Write (' Ho ten : ') ;

readln(Lop[i].ten) ;

Write(' Ngay sinh : ') ;

readln(Lop[i].Ngaysinh) ;

Write(' Dia chi : ') ;

readln(Lop[i].Diachi) ;

Write(' Diem Toan : ') ;

readln(Lop[i].toan) ;

Write(' Diem Van ') ;

readln(Lop[i].van) ;

Tg := Lop[i].toan + Lop[i].van ;

if Tg >= 18 then Lop[i].Xeploai := 'A'

Else if Tg >= 14 then Lop[i].Xeploai := 'B'

Else if Tg >= 10 then Lop[i].Xeploai := 'C'

Else Lop[i].Xeploai := 'D'

End ;

Readln ;

For i := 1 to n do

Writeln(i : 4, Lop[i].ten : 30 , ' --- Loai : ', Lop[i].Xeploai);

Readln ;

End.

V. CỦNG CỐ:

 Nhắc lại một số khái niệm mới .

 Nhắc lại cấu trúc câu lệnh về việc khai báo, truy cập đến các thành phần của

bản ghi .

 Ra bài tập về nhà .

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang