Tài liệu

Bài 1: ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ, ĐƯỜNG TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXY HÓA KHỬ VỚI FERRYCYANURE

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3061     Tải về: 10     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 23
Tài liệu Bài 1: ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ, ĐƯỜNG TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXY HÓA KHỬ VỚI FERRYCYANURE - tài liệu, sách iDoc.VnBài 1: ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ, ĐƯỜNG TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXY HÓA KHỬ VỚI FERRYCYANURE,Bài 1: ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ, ĐƯỜNG TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXY HÓA KHỬ VỚI FERRYCYANURE I. Nguyên tắc: Khi cho ferrycyanure K3Fe(CN)6…
background image

TH HOÙA HOÏC THÖÏC PHAÅM

 

 

      2006-2007 

Heä Ñaïi Hoïc

 

http://www.ebook.edu.vn 

  1 

BAØI 1: 

ÑÒNH LÖÔÏNG ÑÖÔØNG KHÖÛ, ÑÖÔØNG TOÅNG BAÈNG 

PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ  

OXY HOÙA KHÖÛ VÔÙI FERRYCYANURE 

 

I.  Nguyeân taéc: 

Khi  cho  ferrycyanure  K3Fe(CN)6 phaûn öùng vôùi ñöôøng khöû, saûn phaåm 

thu ñöôïc laø ferrocyanure. Döïa vaøo phaûn öùng naøy, ta coù theå suy ra löôïng 

ñöôøng khöû coù maët trong dung dòch caàn xaùc ñònh.  Vieäc chuaån ñoä ñöôïc 

tieán  haønh  trong  moâi  tröôøng  kieàm  NaOH,  khi  ñun  noùng  vôùi  chæ  thò  xanh 

metylen (methylen blue). Phöông trình phaûn öùng: 

 

CH2OH-(CHOH)4-CHO  +  K3Fe(CN)6   +  2NaOH    

                   

   CH2OH-(CHOH)4-COONa  +  NaK3Fe(CN)6   +  H2O 

 

Phöông phaùp naøy ñôn giaûn hôn phöông phaùp duøng dung dòch kieàm 

cuûa sulfat ñoàng do khoâng taïo tuûa vaø phaûn öùng keát thuùc roõ raøng. Keát quaû 

tính  toaùn  khoâng  döïa  vaøo  phöông  trình  lyù  thuyeát,  maø  duøng  coâng  thöùc 

thöïc nghieäm. Ñoä chính xaùc cuûa keát quaû phuï thuoäc nhieàu yeáu toá, nhöng 

trình töï tieán haønh vaø thao taùc laø quan troïng nhaát. 

Taát  caû  monosacarit  vaø  moät  soá  oligosacarit  laø  ñöôøng  khöû.  Caùc 

oligosacarit vaø polysacarit deã bò thuûy phaân thaønh monosacarit vì vaäy coù 

background image

TH HOÙA HOÏC THÖÏC PHAÅM

 

 

      2006-2007 

Heä Ñaïi Hoïc

 

http://www.ebook.edu.vn 

  2 

theå  ñònh  löôïng  ñöôïc  ñöôøng  khöû  tröôùc  vaø  sau  thuûy  phaân  ñeå  tính  haøm 

löôïng cuûa chuùng. 

II.  Hoaù chaát-duïng cuï: 

1. Duïng cuï: 

Beáp ñieän, keïp, löôùi amiang, noài caùch thuûy 

Pheãu, oáng ñong, bình ñònh möùc, becher, erlen, burette, pipette  

2. Hoùa chaát: 

       K3Fe(CN)6  1% 

Ñöôøng glucoza  0,5%  (w/v) 

NaOH 5%; 2,5N 

HCl  5% 

CCl3COOH  10% 

Methyl red 1% 

Methylen blue 0,04% 

III. Tieán haønh: 

1.  Xöû lyù nguyeân lieäu: 

 

Nguyeân lieäu khoâng chöùa nhieàu tinh boät hoaëc inulin 

 Duøng nöôùc noùng trích ly ñöôøng. Caân 1–2g maãu neáu laø nguyeân lieäu 

khoâ (caây, laù hoaëc quaû khoâ) hoaëc 5 – 10g neáu laø nguyeân lieäu töôi coù haøm 

aåm cao (rau, quaû töôi). Cho vaøo coái söù nghieàn thaät nhoû vôùi boät thuûy tinh 

hay caùt saïch vaø 30mL nöôùc caát noùng 70 – 80oC. Trích ly nhieàu laàn baèng 

nöôùc noùng. Chuyeån löôïng dòch vaøo bình ñònh möùc, boû phaàn baõ ñaõ trích 

heát ñöôøng. 

background image

TH HOÙA HOÏC THÖÏC PHAÅM

 

 

      2006-2007 

Heä Ñaïi Hoïc

 

http://www.ebook.edu.vn 

  3 

 

Nguyeân lieäu giaøu protein (moâ ñoäng vaät, ñaäu) 

Keát  tuûa  protein  vaø  caùc  taïp  chaát  baèng  dung  dòch  acid  tricloacetic 

10%,  sau  ñoù  trung  hoøa  baèng  dung  dòch  NaOH  5%  vôùi  chæ  thò  methyl  red 

(maøu ñoû chuyeån sang vaøng).  

Theâm  nöôùc  caát  tôùi  vaïch  ñònh  möùc,  loïc  qua  giaáy  loïc  vaøo  coác  hay 

bình khoâ. Nöôùc qua loïc laø dung dòch ñònh löôïng ñöôøng khöû. 

 

Nguyeân  lieäu  chöùa  nhieàu  tinh  boät  hay  inulin  (khoai  lang,  saén,  khoai 

taây…) 

Trích ly ñöôøng baèng röôïu 70 – 80o. Ñun caùch thuûy hoãn hôïp trong bình 

coù laép oáng sinh haøn khoâng khí. Trong tröôøng hôïp naøy khoâng caàn keát tuûa 

protein vì löôïng protein chuyeån vaøo dung dòch khoâng ñaùng keå. 

 

Nguyeân lieäu chöùa nhieàu acid höõu cô (caø chua, döùa, chanh, kheá,…) 

Trong  quaù  trình  trích  ly  ñöôøng,  sacaroza  coù  theå  bò  thuûy  phaân  moät 

phaàn do söï coù maët cuûa acid höõu cô coù saün trong nguyeân lieäu, do ñoù khi 

caàn  xaùc  ñònh  rieâng  ñöôøng  khöû  vaø  ñöôøng  sacaroza,  phaûi  trung  hoøa  acid 

höõu cô baèng dung dòch NaOH 5% hay Na2CO3 baõo hoøa. 

Caân chính xaùc khoaûng 10g nguyeân lieäu, nghieàn nhuyeãn nguyeân lieäu 

trong coái söù vôùi moät ít nöôùc caát. Nhoû 3 gioït chæ thò metyl ñoû (methyl red) 

vaø  cho  töø  töø  töøng  gioït  NaOH  5%  vaøo  ñeán  khi  xuaát  hieän  maøu  hoàng  nhaït. 

Sau ñoù cho hoãn hôïp vaøo bình ñònh möùc 100ml ñeå trích ly, laéc ñeàu trong 10 

phuùt, ñònh möùc tôùi vaïch vaø ñem loïc. 

2. Ñònh löôïng ñöôøng khöû:  

- Sau khi loïc, laáy dung dòch maãu chöùa ñöôøng khöû , cho vaøo burette. 

-  Cho  vaøo  bình  noùn  10ml  dung  dòch  K3Fe(CN)6  1%  vaø  2,5mL  dung 

dòch NaOH 2,5N. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài 1: ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ, ĐƯỜNG TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXY HÓA KHỬ VỚI FERRYCYANURE

Bài 1: ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ, ĐƯỜNG TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXY HÓA KHỬ VỚI FERRYCYANURE I. Nguyên tắc: Khi cho ferrycyanure K3Fe(CN)6 phản ứng với đường khử, sản phẩm thu được là ferrocyanure. Dựa vào phản ứng này, ta có thể suy ra lượng đường khử có mặt trong dung dịch cần xác định. Việc chuẩn độ được tiến hành trong môi trường kiềm NaOH, khi đun nóng với chỉ thị xanh metylen (methylen blue). Phương trình phản ứng: CH2OH-(CHOH)4-CHO + K3Fe(CN)6 + 2NaOH CH2OH-(CHOH)4-COONa + NaK3Fe(CN)6 + H2O Phương pháp này đơn giản hơn phương pháp dùng dung dịch kiềm của sulfat đồng do không tạo tủa và phản ứng kết thúc rõ ràng. Kết quả tính toán không dựa vào phương trình lý thuyết, mà dùng công thức thực nghiệm. Độ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3061     Tải về: 10     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan