Tài liệu

BÀI 1: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7798     Tải về: 19     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 23
Tài liệu BÀI 1: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH - tài liệu, sách iDoc.VnBÀI 1: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNHKhi nền kinh tế hàng hóa tiền tệ phát triển các giao dịch của nó b
GV: NGUY N MINH NH T QUANG
DT : 0938 913301
Email: nhutq2005@yahoo.com
11/05/10
1
Chương 1 : BN CHT, CHC NĂNG VÀ VAI
TRÒ CA TÀI CHÍNH
H
Chương 2 : NGÂN SÁCH NHÀ NƯC
S
Chương 3 : TÀI CHÍNH DOANH NGHIP
H
Chương 4 : TH TRƯỜNG TÀI CHÍNH
R
Chương 5 : TiN T VÀ H THNG TiN T
T
Chương 6 : LM PHÁT VÀ BiN PHÁP KiM
SOÁT LM PHÁT
H
Chương 7 : TÍN DNG VÀ LÃI SUT
Chương 8 : NGÂN HÀNG THƯƠNG MI VÀ
CÁC T CHC TÍN DNG PHI NGÂN HÀNG
11/05/10
2
Liên hệ quảng cáo

¤
Chương 9 : NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ
CHÍNH SÁCH TIN T QUC GIA
T
Chương 10 : H THNG THANH TOÁN QUA
NGÂN HÀNG
H
Chương 11 : TÀI CHÍNH QUC T
C
Chương 12 : KHNG HONG TÀI CHÍNH
TiN T
11/05/10
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

BÀI 1: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH
BÀI 1: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNHKhi nền kinh tế hàng hóa tiền tệ phát triển các giao dịch của nó bằng tiền tệ, hình thành các quan hệ tài chính. Nhà nước xuất hiện, các hoạt động của nhà nước cần có nguồn lực tài chính, họ sử dụng sức mạnh của mình để tập trung, phân phối và sử dụng nó vì lợi ích chung của xã hội.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7798     Tải về: 19     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm