Tài liệu

Bác ơi - Tố Hữu

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2166     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu Bác ơi - Tố Hữu - tài liệu, sách iDoc.Vn“Bác ơi” là bài thơ viết về đề tài lãnh tụ. Ngày 3/9/1969, một sự kiện lớn đã xảy ra Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
B¸c ¬i - Tè H÷u
I. Tri tc kh¸i qt
1. Néi dung t tëng
- B¸c ¬i lµi th¬ vt ®Ò tµi nh. Ngµy 3/9/1969,t
kiÖn lín ®· x¶y ra Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tõ trÇnnh biÖt Ngêi
§êi tu«n níct, ti tu«n ma nhu nhµ th¬, thËm chÝ c¶ nh÷ng ng-
êi cha ng lµm th¬ bao giê còng lµm th¬ khãc B¸c, trong ®ã cãi B¸c
¬i a H÷u rÊt c¶m ®éng. i th¬ nh t tiÕng khãc tiÔn biÖt,
mét ®iÕu n bi hïng b»ng th¬.
- Th«ng qua tiÕng khãc ®au t, bµi th¬ ®· kh¾c ho¹ nh tîng
B¸c . t con ngêi sèng cã tëng cao c¶, giµu t×nh nh©n ¸i, ©n
nghÜa, ng khiªm n, gin quªn m×nh. §ång ti i t n
lµ sù bµy tánh c¶m cñai ngêi ViÖt Nam tríc sù ra ®i cña B¸c.
2. H×nh thøc nghÖ thuËt
Tè H÷u lµ nhµ th¬ cña lÏ sèng lín, cña nh÷ng t×nh c¶m lín, lµ nhµ
th¬ tiªu bu cho khuynh híng tr÷ t×nh chÝnh trÞ. Bµi th¬ c ¬i
tiªu biÓu cho c¶m høng ng m¹n ch m¹ng, víi giäng ®iÖu tr÷ t×nh
®Æc trng, ngät ngµo tha thiÕt cña t×nh th¬ng n, H÷u t lªn
tiÕng th¬ bi ng trµn ®Çyi ®aut, tiÕc th¬ng v« h¹n tr íc sù kn
B¸c Hå qua ®êi nhngng rÊt tù hµo. Trong nm ®au th¬ng n, n
th¬ ®· m nhËn chÝnh c vµ thÊu hiÓu phÈm chÊt ®¹o ®øc cao c¶,
tuyÖt vêi trong s¸ng cña B¸c Hå. Bµi th¬ khÐp i b»ng c¶m nghÜ a
i ngêi Vt Nam tr íc ra ®i cña B¸c. Bµi th¬ kÕt cÊu ba phÇn
rÊt râ rµng.
NghÖ thuËt bu hiÖn cña bµi th¬ ®Ëm ®µ bn s¾c d©n téc. Bµi
th¬ ®îc vt theo thÓ th¬ cã t¸m tiÕng, nhiÒu nh nh so s¸nh,
phÐp chuyÓn nghÜa quen thuéc i m n ngêi Vt, ®ång ti
nh÷ng u th¬ Êy còng ®¹t ®Õn c« ®óc, chÝnh x¸c vµ gin nh
mét ch©n lÝ:
. B¸c ¬i, tim B¸c mªnh m«ng thÕ.
¤m c non s«ng, i kiÕp ngêi.
. B¸c sèng nh ti ®Êt cña ta
. Mong m¹nh ¸o vi hån mu«n trîng
. B¸c ®· lªn ®êng theo tæ tiªn...
II. LuyÖn tËp
u1. Ph©n tÝch 4 k th¬ ®Çu ®Ó thÊy ®îc ng thuËt diÔn t
nçi ®aut lín lao tr íc kn B¸c qua ®êi.
i ý:
1. B¸c Hå lµ mét ®Ò tµi, nguån c¶mng lín trong nhu chÆng
®êng s¸ng t¸c a H÷u. B¸c ¬i lµt t¸c phÈm xuÊt c vt
B¸c trong tËp th¬ Ra trËn .
i th¬ ®îc viÕt khi l·nh tô cña §¶ng vµ d©n téc ta lµ Chñ tÞch
Hå C Minh võa qua ®êi. Bµi th¬ i khãc c b»ng th¬, c nçi
®au xãt, tiÕc th¬ng trµn ®Çy.
2. i ®au t: ®Çu i th¬ H÷u i hn i khung c¶nh
nh÷ng ngµy B¸c mÊt :
Suèt mÊy h«m rµy ®au tiÔn ®a
§êi tu«n níc m¾t, trêi tu«n ma...
Khungnh thùc nhng ý nghÜa tîng tr ng. C d©n téc ®au t
khãc B¸c, ti ®Êt t¹o t còng sôt i tiÕc th¬ng mét con ngêi - tinh
hoa cña d©n téc, tinh hoa cña ®Êt trêi.
-i ®aut ®îc diÔn t b»ngnhnh biÓu thÞ ®éng t¸c cã søc
gîi t t©m tr¹ng: Ch¹y th¨m B¸c,n theo i sái quen, ®Õn bªn
thangc, ®øng nh×n lªn...
- Nçi ®aut ®îc diÔn t b»n c¸chi gim: vÒ tm B¸c, B¸c ®· ®i
i sao.
-i ®au t ®îc diÔn t b»ng h×nh nh thùc t¹i trong c¶m nhËn
a nhµ th¬:
. ¦ít l¹nh vên rau mÊy gèc dõa
. Chu«ng «i, chu«ng nh cßn reo n÷a?
Phßng lÆng, rÌm bu«ng, t¾t ¸nh ®Ìn!
- Nçi ®aut t hiÖn b»ng ln tëng:
. Mïa thu ®ang ®Ñp , n¾ng xanh ti
MiÒn Nam ®ang th¾ng ngµy héi
Ríc B¸c vµo th¨m thÊy B¸c cêi.
. Tr¸i bëi kia vµng ngät víi ai...
3- T©m tng ®au ®ín tíi thng tt, kh«ng tin ë c¸i tin sÐt ®¸nh
phò phµng kia. Dêng nh kh«ng cßn B¸c, còng kh«ng nªn tån t¹i nng
Bác ơi - Tố Hữu
“Bác ơi” là bài thơ viết về đề tài lãnh tụ. Ngày 3/9/1969, một sự kiện lớn đã xảy ra Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ trần vĩnh biệt Người “ Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” nhiều nhà thơ, thậm chí cả những người chưa từng làm thơ bao giờ cũng làm thơ khóc Bác, trong đó có bài “Bác ơi” của Tố Hữu rất cảm động. Bài thơ như một tiếng khóc tiễn biệt, một iếu văn bi hùng” bằng thơ. - Thông qua tiếng khóc đau xót, bài thơ đã khắc hoạ hình tượng Bác Hồ. Một con người sống có lí tưởng cao cả, giàu tình nhân ái, ân nghĩa, sống khiêm tốn, giản dị và quên mình. Đồng thời bài thơ còn là sự bày tỏ tình cảm của mọi người Việt Nam trước sự ra đi của Bác.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2166     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan