Thành viên idoc2012

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

- 04/18/2013
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

- 04/18/2013
2,151
Báo lỗi

HS nêu được những ảnh hưởng của nhân tố sinh tháinhiệt độ và độ ẩm môi trương đến các đặc điểm về hình thái, sinh lí và tập tính vủa sinh vật HS giat thích được sự thích nghi của sinh vaatj trong tự nhiên từ đó có biện pháp chăm sóc sinh vật thích hợp Rèn kĩ năng tư duy tổng hợp, suy luận, hoạt động nhóm.

Nội dung
Microsoft Word - 59.doc

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

I/ Mục tiêu bài học:

HS nêu được những ảnh hưởng của nhân tố sinh tháinhiệt độ và độ ẩm môi

trương đến các đặc điểm về hình thái, sinh lí và tập tính vủa sinh vật

HS giat thích được sự thích nghi của sinh vaatj trong tự nhiên từ đó có biện

pháp chăm sóc sinh vật thích hợp

Rèn kĩ năng tư duy tổng hợp, suy luận, hoạt động nhóm

II/ Chuẩn bị:

Tranh H 43.1;43.2;43.3

Bảng 33.1 và 43.2 in vào phim trongMáy chiếư

III/ Tiến trình:

A – ổn định:

B – Kiểm tra:

H.Nêu đặc điểm khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng? Cho ví dụ

ánh sáng có ảnh hương tới động vật như thế nào?

C – Bài mới:

Vào bài: Một em nào nhắc lại ngoài ánh sáng còn nhân tố vô sinh nào ảnh

hương đến

sinh vật? ...Vậy các nhân tố này ảnh hương như thế nào tới đời sống sinh

vật? Ta xét bài hôm nay( ghi đầu bài)

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung

- Các em hãy đọc

thông tin tìm hiểu

ảnh hưởng của

nhiệt độ lên đời

sống sinh vật

- H. Phạm vi tác

nhiệt độ đối với

sinh vật như thế

nào? giới hạn

giống hay khác

nhau?

- Trước hết ta xét sự

tác động của nhiệt

Hoạt động độc lập

Phát biểu

Phát biểu

I/ ảnh hưởng của của

nhiệt độ lên đời sống

sinh vật

độ đối với thực vật

- H Theo em nhiệt

độ có ảnh hưởng

như thế nào đến

đời sống thực vật?

Nêu ví dụ?

- H. Ai có ý kiến

khác?

- Nhận xét, bổ sung

- H. Đối với động

vật thì có ảnh

hưởng như thế

nào? nêu ví dụ?

- H. Ai có ý kiến

khác?

- Nhận xét, bổ xung

- H. Thế nào là sinh

vật biến nhiệt, sinh

vật hằng nhiệt?

- H. Ai nhận xét?

Bổ sung

Theo dõi

Theo dõi

Phát biểu

Bổ sung

Theo dõi

Phát biểu

Bổ sung

Theo dõi

Phát biểu

Bổ sung

Theo dõi ghi vở

- Nhận xét, bổ sung

- H. Từ đây em nào

cho biết tác động

của nhiệt độ lên

đời sống sinh vật

như thế nào?

- H. Ai bổ sung?

- Nhận xét, bổ sung

- Các nhóm đọc

thông tin hoàn

thành bảng 43.2

- Treo bảng phụ

- H. Nhóm nào lên

điền vào bảng

Hoạt động nhóm

điền vào bảng

Bổ sung

Theo dõi

- ảnh hưởng tới

hính thái, cấu tạo

và hoạt động sinh

lí của sinh vật

- Hình thành nhóm

sinh vật hăng

nhiệt, biến nhiệt

II/ ảnh hưởng của nhiệt

độ lên đời sống sinh vật

phụ?

- H. Nhóm nào nhận

xét?

- Nhận xét, bổ sung

- H. Như vậy độ ẩm

có ảnh hưởng như

thế nào lên đời

sống sinh vật?

- H. Ai có ý kiến

khác?

- Nhận xét, bổ sung

- ảnh hưởng tới

hình thài , cấu tạo

và hoạt động sinh

- Hình thành nhóm

ưa ẩm, ưa khô hay

chịu hạn

D – Củng cố:

- H.Em hãy phân biệt sinh sản, biến dị, di truyền

- Một em đọc phần ghi nhớ

E – Dặn Dò: Học trả lời câu 1,2,3,

F Rút kinh nghiệm

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...............................................................................................

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang