Kinh nghiệm chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo lớn vào lớp 1

Lượt xem: 1300
Số trang: 16
Mã số: 9391
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 16
Sao chép
Đề tài: Kinh nghiệm chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo vào lớp 1
ĐỀ TÀI:
KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ TÂM THẾ CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN
VÀO LỚP 1
I-Ñaët vaán ñeà:
-Ñeå caùc chaùu 5-6 tuoåi böôùc vaøo phoå thoâng thì vieäc giuùp caùc chaùu vöõng vaøng coù
moät taâm theá toát giaùo vieân caàn phaûi chuù yù reøn luyeän phaùt trieån sau cho toaøn dieän. Ñaët
bieät vieäc daïy nhaän bieát,phaùt aâm vaø vieát ñöôïc caùc chöõ caùi laø moät trong nhöõng khía
caïnh maø ngöôøi giaùo vieân caàn phaûi daïy cho treû 5-6 tuoåi.
1. Lý do chọn đề tài:
Như chúng ta đã biết trẻ mẫu giáo lứa tuổi khởi đầu làm quen với chữ viết
cho trẻ làm quen với việc học đọc, học viết rất quan trọng đối với trẻ, trẻ không nắm
vững 29 chữ cái học đọc học viết thì lên lớp 1, trẻ sẽ không thể học được lên
lớp 1, trẻ sẽ học kết hợp âm và chữ, âm, vần, nhận diện chữ, dạy ghép vần, tư thế ngồi,
cách cầm bút. Nếu ở mẫu giáo trẻ không nắm vững 29 chữ cái học đọc, học viết thì
vào lớp 1 trẻ sẽ không tự tin lúng túng cho nên phải tập cho trẻ nắm vững 29 chữ
cái và học đọc, học viết để tạo tâm thế cho trẻ bước vào lớp 1 phổ thông. Cho nên phải
yêu cầu trẻ nhận biết và phát âm đúng 29 chữ cái tiếng việt, trẻ nhận biết chữ cái thông
qua tri giác bằng tri giác âm thanh, nhận biết các chữ in hoa, in thường, viết, viết
thường, trẻ biết cách liên hệ các chữ cái với các từ đã học tìm ra chữ cái trong
các từ đó, làm quen với cách tách âm, ghép âm thông qua đó cho trẻ làm quen với các
vị trí của các âm trong từ, trẻ biết các kỹ năng ban đầu và tiếp tục đọc, viết; cách ngồi,
viết, cách cầm bút, mở sách, đọc…Luyện khả năng chủ ý chỉ định, biết tập trung,
lắng nghe, yêu cầu những kỹ năng; nghe, nói (tiếp nhận, viết, biểu lộ), mở rộng vốn
hiểu biết để hình thành 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho trẻ.
Phan Thị Kim Hồng Trường MG An Lục Long
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Đề tài: Kinh nghiệm chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo vào lớp 1
Thông qua các buổi tham quan trường tiểu học, sinh hoạt, lao động thông qua
các trò chơi…Cô giáo nên khuyến khích trẻ đọc một cách ràng, mạnh lạc, không
nói ngọng, nhói lặp, nói lí nhí phát âm phải đúng chính xác.
Việc tăng cường cho trẻ nắm vững 29 chữ cái học đọc, học viết góp phần
kích thích phát triển duy, thể hiện trẻ xác định được tính chất đặc điểm của các
chữ đó bằng cách tìm kiếm thông qua đồ vật , trò chơi trẻ em nắm vững 29 chữ cái
học đọchọc viết để trẻ tự tin chuẩn bị cho trẻ một kỹ năng cần thiết trước khi bước
vào lớp 1.
Làm quen với 29 chữ cái học đọc, học viết thông qua các hình ảnh, đồ dùng
dạy học, đồ chơi qua các trò chơi trí tuệ, thông qua các hoạt động khác như: tạo hình,
kể chuyện, hoạt động vui chơi, môi trường xung quanh, không gian lớp học..để tạo
môi trường hoạt động cho trẻ nắm được 29 chữ cái và học đọc, học viết được tốt. Đây
là cơ sở quan trọng để trẻ tiếp nhận tri thức khi bước vào trường phổ thông.
1.1 Lyù do khaùch quan:
Trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn trÎ ®Òu mang nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc trng. ViÖc chuyÓn
giai ®o¹n nµy sang giai ®o¹n kh¸ mét chuyÓn biÕn mang tÝnh nh¶y vät biÕn
®æi chÊt lîng. ph¸t triÓn ë mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh võa kÕt qu¶ cña giai ®o¹n
tríc ®ã võa tiÒn ®Ò cho bíc ph¸t triÓn cña giai ®o¹n tiÕp theo. nÕu trÎ ®îc ph¸t triÓn tèt
ë giai ®o¹n nµy còng chÝnh lµ sù chuÈn bÞ tèt cho giai ®o¹n tiÕp theo.
Tuy nhiªn kh«ng ph¶i trÎ em nµo còng dµng thÝch nghi ®îc bíc ngoÆt nµy
mét sù kiÖn quan träng khiÕn c¸c bËc cha mÑ c¸c nhµ gi¸o dôc cÇn ph¶i quan t©m, mét
mÆt ®Ó gióp trÎ hoµn thiÖn nh÷ng thµnh tùu trong suèt thêi mÉu gi¸o, mÆt kh¸c tÝch
cùc chuÈn cho trÎ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thÝch nghi víi cuéc sèng ë trêng phæ th«ng víi
ho¹t ®éng chñ ®¹o lµ ho¹t ®éng häc tËp.
ThÕ nhng kh«ng ph¶i ai còng nhËn thøc vai trß quan träng cña viÖc chuÈn bÞ cho trÎ
vµo líp 1 vµ còng kh«ng ph¶i ai còng nhËn thøc râ ®îc nh÷ng viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó chuÈn
bÞ cho trÎ vµo líp 1.
Phan Thị Kim Hồng Trường MG An Lục Long
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Đề tài: Kinh nghiệm chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo vào lớp 1
NhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ®· chøng m inh r»ng ë trÎ nhá nÕu Ðp chóng
tËp luyÖn qu¸ sím khi c¸c phËn chøc n¨ng cha thµnh thôc tèn nhiÒu c«ng søc cña
ngêi d¹y vµ lµm khæ con trÎ. Nhng ngîc l¹i, sù luyÖn tËp vµo lóc chímg©y ®îc hµo
høng gióp trÎ tiÕn nhanh chãng. LuyÖn tËp ®óng lóc võa g©y ®îc høng thó võa
hiÖu qña cao
1.2 Lyù do chuû quan:.
HiÖn nay cã quan niÖm sai lÇm viÖc chuÈn cho trÎ ®i häc líp 1 ë c¸c thµnh
phè, thÞ x·, nh÷ng vïng kinh ph¸t triÓn. NhiÒu gia ®×nh cho ng ®Ó chuÈn cho trÎ
mÉu gi¸o vµo líp 1 cÇn ph¶i d¹y tríc cho chóng ch¬ng tr×nh líp 1 thÓ häc ®äc,
viÕt lµm to¸n. vËy ®· n«n nãng cho con ®i häc ch÷, häc tÝnh, kÌm cÆp con häc
ch÷ t¹i nhµ hoÆc yªu cÇu mÉu gi¸o d¹y ch÷ cho con víi nh÷ng mong muèn con
m×nh sÏ ®äc th«ng, viÕt ®îc, bÊt chÊp nguyªn t¾c ®ßi hái sù phï hîp gi÷a néi dung, ph¬ng
ph¸p d¹y häc víi ®Æc ®iÓm h×nh th¸i chøc n¨ng t©m ë løa tuæi nµy.Thùc tr¹ng trªn ®·
g©y kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý vµ chØ ®¹o ë c¸c c¬ së gi¸o dôc mÇm non.
NÕu kh«ng d¹y ®äc, d¹y viÕt ë mÉu gi¸o 5 tuæi th× phô huynh kh«ng göi con hoÆc ®Õn
2 rÊt nhiÒu trÎ mÉu gi¸o nghØ häc ®Ó ®Õn häc víi gi¸o viªn tiÓu häc. ¸p lùc phÝa phô
huynh ®· khiÕn mét gi¸o dôc mÇm non chÊp nhËn ®Ó gi¸o viªn mÇm non lµm
thay c«ng viÖc cña gi¸o viªn tiÓu häc mÆc kh«ng ®îc ®µo t¹o mét c¸ch bµi b¶n d¹y
ch¬ng tr×nh tiÓu häc. MÆt kh¸c kh«ng Ýt phô huynh phã mÆc con em hä cho c¬ së gi¸o dôc
mÇm non, do vËy kh«ng t¹o ra ®îc thèng nhÊt trong c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ
dÉn ®Õn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp 1 kh«ng cao.
2. Cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn
2.1 Cô sôû lyù luaän :
- Naêm hoïc (2010- 2011) toâi ñöôïc nhaø tröôøng phaân coâng daïy lôùp maãu giaùo ôû aáp loä ñaù xaõ
An Luïc Long vôùi ñieàu kieän kinh teá khoù khaên, laø lôùp laù 5 tuoåi haàu heát.treû ñeán lôùp naêm
hoïc ñaàu tieân chöa qua 3,4 tuoåi neân vieäc höùng thuù tham gia hoïc . Chính vaäy toâi gaëp
nhieàu khoù khaên trong vieäc thöïc hieän cho treû hoïc, theâm vaøo ñoù sôû vaät chaát, ñoà duøng
thieáu thoán, cuõng aûnh höôûng khoâng nhoû trong quaù trình thöïc hieän.
Phan Thị Kim Hồng Trường MG An Lục Long
3
Tải xuống 5,000₫ (16 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-16 02:25:00
ĐỀ TÀI: KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ TÂM THẾ CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN VÀO LỚP 1 I-Đặt vấn đề: -Để các cháu 5-6 tuổi bước vào phổ thông thì việc giúp các cháu vững vàng có một tâm thế tốt giáo viên cần phải chú ý rèn luyện phát triển sau cho toàn diện. Đặt biệt việc dạy nhận biết,phát âm và viết được các chữ cái là một trong những khía cạnh mà người giáo viên cần phải dạy cho trẻ 5-6 tuổi. 1. Lý do chọn đề tài: Như chúng ta đã biết trẻ mẫu giáo là lứa tuổi khởi đầu làm quen với chữ viết là cho trẻ làm quen với việc học đọc, học viết rất quan trọng đối với trẻ, trẻ khơng nắm vững 29 chữ cái và học đọc và học viết thì lên lớp 1, trẻ sẽ khơng thể học được vì lên lớp 1, trẻ sẽ học kết hợp âm và chữ, âm, vần, nhận diện chữ, dạy ghép vần, tư thế ngồi, cách cầm bút. Nếu ở mẫu giáo trẻ khơng nắm vững 29 chữ cái và học đọc, học viết thì vào lớp 1 trẻ sẽ khơng tự tin và lúng túng cho nên phải tập cho trẻ nắm vững 29 chữ cái và học đọc, học viết để tạo tâm thế cho trẻ bước vào lớp 1 phổ thơng. Cho nên phải yêu cầu trẻ nhận biết và phát âm đúng 29 chữ cái tiếng việt, trẻ nhận biết chữ cái thơng qua tri giác bằng tri giác âm thanh, nhận biết các chữ in hoa, in thường, viết, viết thường, trẻ biết cách liên hệ các chữ cái với các từ đã học và tìm ra chữ cái cĩ trong các từ đĩ, làm quen với cách tách âm, ghép âm thơng qua đĩ cho trẻ làm quen với các vị trí của các âm trong từ, trẻ biết các kỹ năng ban đầu và tiếp tục đọc, viết; cách ngồi, viết, cách cầm bút, mở sách, đọc Luyện khả năng chủ ý cĩ chỉ định, biết tập trung, lắng nghe, yêu cầu những kỹ năng; nghe, nĩi (tiếp nhận, viết, biểu lộ), mở rộng vốn hiểu biết để hình thành 4 kỹ năng nghe, nĩi, đọc, viết cho trẻ. Thơng qua các buổi tham quan ở trường tiểu học, sinh hoạt, lao động thơng qua các trị chơi Cơ giáo nên khuyến khích trẻ đọc một cách rõ ràng, mạnh lạc, khơng nĩi ngọng, nhĩi lặp, nĩi lí nhí phát âm phải đúng chính xác. Việc tăng cường cho trẻ nắm vững 29 chữ cái và học đọc, học viết gĩp phần kích thích phát triển tư duy, thể hiện ở trẻ xác định được tính chất đặc điểm của các chữ đĩ bằng cách tìm kiếm thơng qua đồ vật , trị chơi trẻ em nắm vững 29 chữ cái và học đọc và học viết để trẻ tự tin chuẩn bị cho trẻ một kỹ năng cần thiết trước khi bước vào lớp 1. Làm quen với 29 chữ cái và học đọc, học viết thơng qua các hình ảnh, đồ dùng dạy học, đồ chơi qua các trị chơi trí tuệ, thơng qua các hoạt động khác như: tạo hình, kể chuyện, hoạt động vui chơi, mơi trường xung quanh, khơng gian lớp học để tạo mơi trường hoạt động cho trẻ nắm được 29 chữ cái và học đọc, học viết được tốt. Đây là cơ sở quan trọng để trẻ tiếp nhận tri thức khi bước vào trường phổ thơng.
— Xem thêm —
Bình luận