Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

Lượt xem: 32
Số trang: 27
Mã số: 92932
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 27
Sao chép
Website:
http://www.docs.vn
Email :
lienhe@docs.vn
Tel (: 0918.775.368
Lêi më ®Çu
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®ßi hái ph¶i nguån
nh©n lùc , vèn tµi nguyªn . §èi víi ViÖt Nam , c hai nguån lùc tµi
chÝnh vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Òu rÊt h¹n cnªn nguån c con ngêi ®-
¬ng nhiªn ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh .So víi c¸c níc l¸ng giÒng chóng ta
lîi thÕ ®«ng d©n , tuy nhiªn nÕu kh«ng ®îc qua ®µo t¹o th× d©n ®«ng sÏ
g¸nh nÆng d©n sè cßn nÕu ®îc qua ®µo t¹o chu ®¸o t ®ã nguån
nh©n lùc lµnh nghÒ ,cã t¸c ®éng trùc tiÕp lªn tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña
quèc gia. Mét ®éi ngò nh©n lùc lµnh nghÒ vµ ®ång còng t¹o nªn søc
hÊpn to lín ®Ó thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam . t b¸o
c¸o chÝnh trÞ ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn 8 ®· chØ : Gi¸o dôc ®µo
t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu , ph¬ng híng chung trong nhiÒu n¨m tíi lµ ph¸t
triÓn nguån nh©n lùc ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-
íc ”. B¸o c¸o chÝnh trÞ ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn 9 còng u : “Ph¶i t¹o
nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 níc ta b¶n t thµnh mét níc c«ng nghiÖp
theo híng hiÖn ®¹i. Con ®êng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ cña níc ta cã
thÓ vµ cÇn rót ng¾n thêi gian . Thùc tÕ cho thÊy, sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x·
héi phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè , nhiÒu ®iÒu kiÖn nhng cyÕu nhÊt vÉn lµ
phô thuéc vµo con ngêi .§iÒu kh¼ng ®Þnh trªn l¹i cµng ®óng víi hoµn c¶nh
níc ta trong giai ®o¹n ch m¹ng ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc. So s¸nh c¸c nguån lùc víi t c¸ch ®iÒu kiÖn , tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t
triÓn ®Êt níc vµ tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ th× nguån nh©n lùc
vai trß quyÕt ®Þnh . Do vËy , h¬n bÊt nguån lùc o kh¸c ,nguån
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website:
http://www.docs.vn
Email :
lienhe@docs.vn
Tel (: 0918.775.368
nh©n c ph¶i chiÕm t trÝ trung t©m trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ
héi níc ta . §©y nguån lùc cña mäi nguån lùc , nh©n quan
träng bËc nhÊt ®Ó ®a níc ta nhanh chãng trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp
ph¸t triÓn . Do vËy , khai th¸c , dông vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
vÊn ®Ò quan träng p phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp
ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Muèn ®îc mét nguån nh©n lùc chÊt lîng
tèt , chóng ta ph¶i nh÷ng ho¹t ®éng tÝch cùc ®Ó n©ng cao chÊt lîng
nguån nh©n lùc níc nhµ ,tríc hÕt ph¶i b¾t ®Çu tõ viÖc gi¸oc vµ ®µo t¹o.
Gi¸o dôc, ®µo t¹o båi dìng trang kiÕn thøc truyÒn thô kinh
nghiÖm, h×nh thµnh n¨ng x¶o trong ho¹t ®éng , h×nh thµnh n
phÈm chÊt chÝnh trÞ, t tëng , ®¹o ®øc t©m , t¹o nªn nh÷ng mÉu h×nh
con ngêi ®Æc trng t¬ng øng víi mçi héi nhÊt ®Þnh , t¹o ra n¨ng lùc
hµnh ®éng cho mçi con ngêi Néi dung cña gi¸o c , ®µo t¹o quy ®Þnh néi
dung cña c¸c phÈm chÊt t©m lý t tëng , ®¹o ®øc vµ ®Þnh híng sù ph¸t triÓn
cña mçi nh©n c¸ch . Chóng ta ®ang ®Æt con ngêi vµo vÞ trÝ trung t©m v× khi
con ngêi ë ®óng trÝ cña t míi ph¸t huy hÕt tiÒm lùc ®ang ngñ
yªn cña ViÖt Nam . §ã t chiÕn lîc ®óng ®¾n cña níc ta hiÖn nay
.Muèn lµm ®îc ®iÒu ®ã chóng ta cÇn ph¶i nghiªn cøu thùc tr¹ng mét c¸ch
chÝnh x¸c ®Ó ®Ò ra gi¶i ph¸p hîp lý, ®Ó lµm sao n©ng cao hiÖu qu¶ nguån nh©n
lùc trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. §©y lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan
träng ®èi víi níc ta hiÖn nay, do ®ã em chän ®Ò tµi "Thùc tr¹ng gi¶i ph¸p
®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña ®µo t¹o dông nguån nh©n lùc phôc cho
sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam"
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website:
http://www.docs.vn
Email :
lienhe@docs.vn
Tel (: 0918.775.368
Néi dung
I. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ lý luËn.
1. C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ g×.
C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®èi c¨n b¶n, toµn diÖn
c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vµ qu¶n kinh tÕ, héi
dông lao ®éng thñ c«ng chÝnh sang dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng
cïng víi c«ng nghÖ, ph¬ng tiÖn ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, dùa trªn
ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ, t¹o ra n¨ng xuÊt x·
héi cao.
Chóng ta ®i theo con ®êng x· héi chñ nghÜa do ®ã ta cÇn quan t©m ®Õn néi
dung b¶n cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ trong thêi qu¸ ®é lªn chñ
nghÜa héi ë ViÖt Nam. §ã ta ph¶i ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, së vËt
chÊt kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi trªn së thùc hiÖn c¬ khÝ ho¸ nÒn s¶n xuÊt
x· héi vµ ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i; chuyÓn ®æi
cÊu kinh theo híng hiÖn ®¹i ho¸, hîp lý ho¸ hiÖu qu¶ cao; thiÕt lËp quan
hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
2. Vai t cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®èi víi ph¸t triÓn
kinh tÕ ViÖt Nam.
thËp niªn 60 cña thÕ XX, §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ®· ®Ò ra ®êng
lèi c«ng nghiÖp ho¸ coi c«ng nghiÖp ho¸ nhiÖm trung t©m xuyªn suèt
thêi qu¸ ®é lªn chñ nghÜa héi. Ph©n tÝch nh÷ng t¸c dông b¶n cña c«ng
nghiÖp ho¸ ®èi víi nÒn kinh ®Êt níc hiÖn nay cµng lµm ý nghÜa vai trß
trung t©m cña c«ng nghiÖp ho¸.
C«ng nghiÖp ho¸ ë níc ta tríc hÕt lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng
nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa. §ã lµ mét qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn
3
Tải xuống 5,000₫ (27 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-06-21 09:16:22
Lời mở đầu

Sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải có nguồn nhân lực , vốn và tài nguyên . Đối với Việt Nam , cả hai nguồn lực tài chính và tài nguyên thiên nhiên đều rất hạn chế nên nguồn lực con người đương nhiên đóng vai trò quyết định .So với các nước láng giềng chúng ta có lợi thế đông dân , tuy nhiên nếu không được qua đào tạo thì dân đông sẽ là gánh nặng dân số còn nếu được qua đào tạo chu đáo thì đó sẽ là nguồn nhân lực lành nghề ,có tác động trực tiếp lên tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Một đội ngũ nhân lực lành nghề và đồng bộ cũng tạo nên sức hấp dẫn to lớn để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam . Vì thế báo cáo chính trị đại hội Đảng toàn quốc lần 8 đã chỉ rõ : “ Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu , phương hướng chung trong nhiều năm tới là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước ”. Báo cáo chính trị đại hội Đảng toàn quốc lần 9 cũng nêu : “Phải tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá của nước ta có thể và cần rút ngắn thời gian . Thực tế cho thấy, sự phát triển kinh tế – xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố , nhiều điều kiện nhưng chủ yếu nhất vẫn là phụ thuộc vào con người .Điều khẳng định trên lại càng đúng với hoàn cảnh nước ta trong giai đoạn cách mạng đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. So sánh các nguồn lực với tư cách là điều kiện , tiền đề để phát triển đất nước và tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá thì nguồn nhân lực có vai trò quyết định . Do vậy , hơn bất cứ nguồn lực nào khác ,nguồn nhân lực phải chiếm một vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội nước ta . Đây là nguồn lực của mọi nguồn lực , là nhân tố quan trọng bậc nhất để đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước công nghiệp phát triển . Do vậy , khai thác ,sử dụng và phát triển nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng góp phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Muốn có được một nguồn nhân lực có chất lượng tốt , chúng ta phải có những hoạt động tích cực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nước nhà ,trước hết phải bắt đầu từ việc giáo dục và đào tạo. Giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng là trang bị kiến thức truyền thụ kinh nghiệm, hình thành kỹ năng kỹ xảo trong hoạt động , hình thành nên phẩm chất chính trị, tư tưởng , đạo đức và tâm lý , tạo nên những mẫu hình con người đặc trưng và tương ứng với mỗi xã hội nhất định , tạo ra năng lực hành động cho mỗi con người Nội dung của giáo dục , đào tạo quy định nội dung của các phẩm chất tâm lý tư tưởng , đạo đức và định hướng sự phát triển của mỗi nhân cách . Chúng ta đang đặt con người vào vị trí trung tâm vì khi con người ở đúng vị trí của nó thì nó mới phát huy hết tiềm lực đang ngủ yên của Việt Nam . Đó là một chiến lược đúng đắn của nước ta hiện nay .Muốn làm được điều đó chúng ta cần phải nghiên cứu thực trạng một cách chính xác để đề ra giải pháp hợp lý, để làm sao nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với nước ta hiện nay, do đó em chọn đề tài \"Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam\"
Lời mở đầu Sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải có nguồn nhân lực , vốn và tài nguyên . Đối với Việt Nam , cả hai nguồn lực tài chính và tài nguyên thiên nhiên đều rất hạn chế nên nguồn lực con người đương nhiên đóng vai trò quyết định .So với các nước láng giềng chúng ta có lợi thế đông dân , tuy nhiên nếu không được qua đào tạo thì dân đông sẽ là gánh nặng dân số còn nếu được qua đào tạo chu đáo thì đó sẽ là nguồn nhân lực lành nghề ,có tác động trực tiếp lên tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Một đội ngũ nhân lực lành nghề và đồng bộ cũng tạo nên sức hấp dẫn to lớn để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam . Vì thế báo cáo chính trị đại hội Đảng toàn quốc lần 8 đã chỉ rõ : “ Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu , phương hướng chung trong nhiều năm tới là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước ”. Báo cáo chính trị đại hội Đảng toàn quốc lần 9 cũng nêu : “Phải tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá của nước ta có thể và cần rút ngắn thời gian . Thực tế cho thấy, sự phát triển kinh tế – xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố , nhiều điều kiện nhưng chủ yếu nhất vẫn là phụ thuộc vào con người .Điều khẳng định trên lại càng đúng với hoàn cảnh nước ta trong giai đoạn cách mạng đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. So sánh các nguồn lực với tư cách là điều kiện , tiền đề để phát triển đất nước và tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá thì nguồn nhân lực có vai trò quyết định . Do vậy , hơn bất cứ nguồn lực nào khác ,nguồn nhân lực phải chiếm một vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội nước ta . Đây là nguồn lực của mọi nguồn lực , là nhân tố quan trọng bậc nhất để đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước công nghiệp phát triển . Do vậy , khai thác ,sử dụng và phát triển nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng góp phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Muốn có được một nguồn nhân lực có chất lượng tốt , chúng ta phải có những hoạt động tích cực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nước nhà ,trước hết phải bắt đầu từ việc giáo dục và đào tạo. Giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng là trang bị kiến thức truyền thụ kinh nghiệm, hình thành kỹ năng kỹ xảo trong hoạt động , hình thành nên phẩm chất chính trị, tư tưởng , đạo đức và tâm lý , tạo nên những mẫu hình con người đặc trưng và tương ứng với mỗi xã hội nhất định , tạo ra năng lực hành động cho mỗi con người Nội dung của giáo dục , đào tạo quy định nội dung của các phẩm chất tâm lý tư tưởng , đạo đức và định hướng sự phát triển của mỗi nhân cách . Chúng ta đang đặt con người vào vị trí trung tâm vì khi con người ở đúng vị trí của nó thì nó mới phát huy hết tiềm lực đang ngủ yên của Việt Nam . Đó là một chiến lược đúng đắn của nước ta hiện nay .Muốn làm được điều đó chúng ta cần phải nghiên cứu thực trạng một cách chính xác để đề ra giải pháp hợp lý, để làm sao nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với nước ta hiện nay, do đó em chọn đề tài \"Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam\" Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n íc ®ßi hái ph¶i cã nguån nh©n lùc , vèn vµ tµi nguyªn . §èi víi ViÖt Nam , c¶ hai nguån lùc tµi chÝnh vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Òu rÊt h¹n chÕ nªn nguån lùc con ng êi ® - ¬ng nhiªn ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh .So víi c¸c n íc l¸ng giÒng chóng ta cã lîi thÕ ®«ng d©n , tuy nhiªn nÕu kh«ng ® îc qua ®µo t¹o th× d©n ®«ng sÏ lµ g¸nh nÆng d©n sè cßn nÕu ® îc qua ®µo t¹o chu ®¸o th× ®ã sÏ lµ nguån nh©n lùc lµnh nghÒ ,cã t¸c ®éng trùc tiÕp lªn tèc ®é t¨ng tr ëng kinh tÕ cña quèc gia. Mét ®éi ngò nh©n lùc lµnh nghÒ vµ ®ång bé ...
— Xem thêm —
Bình luận