Xử lý tình huống trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm tràn lan ở trường Tiểu học B -h

Lượt xem: 10547
Số trang: 24
Mã số: 9030
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 24
Sao chép
Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị
I : Lêi nãi ®Çu
nghiÖp gi¸o dôc trÝ quan träng trong chiÕn lîc x©y dùng con ngêi,
chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ, héi cña ®Êt níc. ChÝnh vËy Héi nghÞ Ban chÊp
hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn t 2 kho¸ VIII, ®· nhÊn m¹nh: "........Thùc coi Gi¸o
dôc - §µo t¹o quèc s¸ch hµng ®Çu. NhËn thøc s©u s¾c Gi¸o dôc - §µo t¹o cïng
víi khoa häc c«ng nghÖ nh©n quyÕt ®Þnh t¨ng trëng kinh ph¸t triÓn
héi, ®Çu t cho Gi¸o dôc - §µo t¹o lµ ®Çu t cho ph¸t triÓn.....".
Víi môc tiªu: “Ph¸t triÓn gi¸o dôc, n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d-
ìng nh©n tµi, phôc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t
triÓn ®Êt níc, môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh, héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n
minh.”, th× viÖc t¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n Nhµ níc gi¸o dôc ®Æc biÖt cÇn
thiÕt.
Qu¶n Nhµ níc trong ho¹t ®éng gi¸o dôc ®îc hiÓu lµ ®iÒu chØnhnh
ph¸p quyÒn cña bé m¸y Nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng Gi¸o dôc & §µo t¹o cña x· héi.
®iÒu chØnh ®ã thÓ thùc hiÖn theo mét d¶i tÇn ®ñ réng, bao qu¸t ë tÇm ho¹t
®éng vÜ m« cÊp quèc gia, ®Õn tÇm ho¹t ®éng vi m« ë cÊp chÝnh quyÒn së gÇn d©n
nhÊt. ®iÒu chØnh ®ã diÔn ra díi h×nh thøc c¸c quy ph¹m ph¸p luËt, ho¹t ®éng
Ph¸p luËt vµ hµnh chÝnh ¸p dông vµo Gi¸o dôc & §µo t¹o.
Trong nh÷ng n¨m qua Gi¸o dôc & §µo t¹o tiÕp tôc ph¸t triÓn ®îc ®Çu t
nhiÒu h¬n, vËt chÊt ®îc t¨ng cêng, quy ®µo t¹o réng. Tr×nh ®é d©n trÝ
®îc n©ng lªn, gãp phÇn kh«ng nhá vµo c«ng cuéc ®æi míi, x©y dùng ph¸t triÓn
®Êt níc. Trong ®ã Gi¸o dôc tiÓu häc bËc häc nÒn t¶ng cña thèng Gi¸o dôc
quèc d©n bËc häc x©y dùng nÒn mãng cho nh÷ng bËc häc tiÕp theo. Gi¸o dôc
tiÓu häc lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó n©ng cao d©n trÝ, lµ c¬ së ban ®Çu hÕt søc quan träng
cho viÖc ®µo t¹o trÎ em trë thµnh c«ng d©n tèt cña ®Êt níc, h×nh thµnh c¬ së ban ®Çu
cho sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch toµn diÖn con ngêi ViÖt Nam XHCN
Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn nh b·o cña khoa häc c«ng nghÖ, nÒn kinh
níc ta chuyÓn ®æitËp trung, quan liªu o cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh h-
Cấn Kim Sơn - Trường THCS Lại Thượng - Thạch Thất - TP Hà Nội
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị
íng XHCN. C«ng cuéc ph¸t triÓn kinh héi ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu rÊt
quan träng, tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu yÕu kÐm, bÊt cËp. ChÊt lîng Gi¸o dôc & §µo
t¹o cßn thÊp, nhiÒu vÊn ®Ò h¹n chÕ, yÕu kÐm chËm ®îc kh¾c phôc, trong ®ã vÊn
®Ò d¹y thªm, häc thªm, nh V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn t X nªu:
"......C«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc ®µo t¹o chËm ®æi míi vµ cßn nhiÒu bÊt cËp,..........vµ
t×nh tr¹ng häc thªm, d¹y thªm trµn lan kÐo dµi, chËm ®îc kh¾c phôc."
Trong thêi gian võa qua d luËn, b¸o chÝ ®· tèn kh«ng Ýt giÊy mùc ®Ó bµn
d¹y thªm, häc thªm. ý kiÕn cho r»ng viÖc d¹y thªm, häc thªm nhu cÇu chÝnh
®¸ng cña ngêi d©n, bao gåm ngêi häc lÉn ngêi d¹y. Song còng ý kiÕn cho
r»ng viÖc d¹y thªm, häc thªm lµ kh«ng cÇn thiÕt, t¹o ¸p lùc häc hµnh qu¸ lín
cho häc sinh.
B¶n chÊt cña viÖc d¹y thªm, häc thªm kh«ng c㮸ng pph¸n, nÕu nh
®îc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, quy ®Þnh cña ngµnh Gi¸o dôc &
§µo t¹o ®Ò ra, ®îc xuÊt ph¸t nhu cÇu hoµn thiÖn, cñng cè, kh¾c s©u, xung
kiÕn thøc cña ngêi häc, ®éng c¬ kh«ng vô lîi cña ngêi d¹y. Häc thªm "TÝch cùc" sÏ
gãp phÇn n©ng cao mÆt b»ng kiÕn thøc cña ngêi häc, ®ång thêi ®éng ®Ó
gi¸o viªn kh«ng ngõng tù häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô.
Tuy nhiªn, ®iÒu ®¸ng bµn ho¹t ®éng d¹y thªm, häc thªm ë nhiÒu n¬i hiÖn
nay ®ang diÔn ra trµn lan. nhiÒu do dÉn ®Õn ho¹t ®éng d¹y thªm, häc thªm
diÔn ra trµn lan, khã kiÓm so¸t.phÝa gia ®×nh: Mét sè víi mong muèn con m×nh
®îc giái giang b»ng b¹n b»ng bÌ, nhÊt ph¶i giµnh ®îc kÕt qu¶ cao trong c¸c
thi, nªn khuyÕn khÝch con ®i häc kh«ng ngÇn ng¹i ra mét kho¶n tiÒn ®ãng
häc phÝ cho con. Mét sè gia ®×nh th× cho con ®i häc theo "Phong trµo", ngêi ta cho
con ®i häc thªm, th× m×nh còng cho con ®i häc thªm, thËm chÝ nh÷ng gia ®×nh ,
con ë nhµ " Nhµn c vi bÊt thiÖn" nªn còng cho con ®i häc, ®Ó thÇy qu¶n
hé. phÝa gi¸o viªn, ë n¬i nµy, n¬i kh¸c vÉn cßn mét ®ång tiÒn l«i
cuèn......nªn ®· l«i kÐo, thËm chÝ dïng "TiÓu x¶o" ®Ó Ðp häc sinh häc thªm.
Cấn Kim Sơn - Trường THCS Lại Thượng - Thạch Thất - TP Hà Nội
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị
Qua thêi gian häc p líp Trung cÊp luËn chÝnh trÞ ngµnh Gi¸o dôc- §µo
t¹o Th¹ch ThÊt, do trêng §µo t¹o n Hång Phong - Néi më, ®· gióp t«i
tiÕp thu ®îc nhiÒu kiÕn thøc Ých cho c«ng t¸c cña m×nh réng thªm hiÓu
biÕt c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc ë c¸c lÜnh vùc kh¸c mét c¸ch toµn diÖn h¬n.
mét t×nh huèng cô thÓ ë ®Þa ph¬ng, liªn quan ®Õn viÖc d¹y thªm, häc thªm trµn lan,
nªn t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: " t×nh huèng trong qu¶n lý gi¸o dôc vÊn
®Ò d¹y thªm, häc thªm trµn lan ë trêng TiÓu häc B -huyÖn Th¹ch ThÊt - TP
Néi." ®Ó cïng tham gia gi¶i quyÕt, th¸o víng m¾c, gãp phÇn nhá vµo
c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ThÇy gi¸o Trêng §µo t¹o c¸n Hång
Phong - Néi, ®Æc biÖt An BÝch Ngäc - Gi¶ng viªn chÝnh Khoa Nhµ níc -
Ph¸p luËt, ®· tËn t×nh gi¶ng d¹y vµ híng dÉn t«i hoµn thµnh tiÓu luËn nµy.
II: M« t¶ t×nh huèng.
B huyÖn Th¹ch ThÊt-TP Néi, tríc ®©y vènmét ®Þa ph¬ng thuÇn n«ng, ®a
sè d©n sèng vÒ n«ng nghiÖp, mét sè nhá cã nghÒ phô, nh thî méc, thî nÒ, bu«n n
nhá. Nhng khi chÝnh s¸ch c¾m ®Êt d·n d©n ra mÆt ®êng liªn th«n, liªn
x·....., chÕ ®æi míi cña §¶ng ®i vµo cuéc sèng, th× cÊu kinh ®·
chuyÓn ®æi m¹nh, ngµnh nghÒ ®a d¹ng h¬n. C¸c khu xãm míi ra ®êi, ngêi ë n¬i
kh¸c kÐo mua ®Êt, d©n trong lµng kÐo ra ven lËp nghiÖp, ®êi sèng nh©n d©n
nãi chung ®îc n©ng lªn. Tuy nhiªn chªnh lÖch giµu nghÌo thu nhËp cña ngêi
d©n ngµy cµng lín, ®ã quan ®iÓm ®Çu t cho thÕ t¬ng lai còng b¾t ®Çu
thay ®æi, nhiÒu gia ®×nh ®· thùc quan t©m ®Õn viÖc häc hµnh cña con em m×nh.
còng ®ã tÝnh phøc t¹p cña cuéc ch¹y ®ua "C¸i ch÷ "®· xuÊt hiÖn, chi phèi
®éi ngò gi¸o viªn lµm c«ng t¸c gi¸o dôc ë x· B vµ c¸c x· l©n cËn.
N¨m häc 2008-2009 Trêng TiÓu häc B - huyÖn Th¹ch ThÊt-TP Néi 21
líp, víi 642 häc sinh. §èi tîng cha mÑ häc sinh ë ®©y t¬ng ®èi ®a d¹ng, phÇn lín lµ
Cấn Kim Sơn - Trường THCS Lại Thượng - Thạch Thất - TP Hà Nội
3
Tải xuống 5,000₫ (24 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-01 09:53:48
I : Lời nói đầu Sự nghiệp giáo dục có vị trí quan trọng trong chiến lược xây dựng con người, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Chính vì vậy Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 khoá VIII, đã nhấn mạnh: \" Thực sự coi Giáo dục - Đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhận thức sâu sắc Giáo dục - Đào tạo cùng với khoa học công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho Giáo dục - Đào tạo là đầu tư cho phát triển .\". Với mục tiêu: “Phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”, thì việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về giáo dục là đặc biệt cần thiết. Quản lý Nhà nước trong hoạt động giáo dục được hiểu là sự điều chỉnh có tính pháp quyền của bộ máy Nhà nước đối với hoạt động Giáo dục & Đào tạo của xã hội. Sự điều chỉnh đó có thể thực hiện theo một dải tần đủ rộng, bao quát ở tầm hoạt động vĩ mô cấp quốc gia, đến tầm hoạt động vi mô ở cấp chính quyền cơ sở gần dân nhất. Sự điều chỉnh đó diễn ra dưới hình thức các quy phạm pháp luật, hoạt động Pháp luật và hành chính áp dụng vào Giáo dục & Đào tạo. Trong những năm qua Giáo dục & Đào tạo tiếp tục phát triển và được đầu tư nhiều hơn, cơ sở vật chất được tăng cường, quy mô đào tạo mở rộng. Trình độ dân trí được nâng lên, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống Giáo dục quốc dân và là bậc học xây dựng nền móng cho những bậc học tiếp theo. Giáo dục tiểu học là điều kiện cơ bản để nâng cao dân trí, là cơ sở ban đầu hết sức quan trọng cho việc đào tạo trẻ em trở thành công dân tốt của đất nước, hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển nhân cách toàn diện con người Việt Nam XHCN Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, nền kinh tế nước ta chuyển đổi từ tập trung, quan liêu báo cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Công cuộc phát triển kinh tế xã hội đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu kém, bất cập. Chất lượng Giáo dục & Đào tạo còn thấp, nhiều vấn đề hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục, trong đó có vấn đề dạy thêm, học thêm, như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X có nêu: \" Công tác quản lý giáo dục đào tạo chậm đổi mới và còn nhiều bất cập, và tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan kéo dài, chậm được khắc phục.\" Trong thời gian vừa qua dư luận, báo chí đã tốn không ít giấy mực để bàn về dạy thêm, học thêm. Có ý kiến cho rằng việc dạy thêm, học thêm là nhu cầu chính đáng của người dân, bao gồm cả người học lẫn người dạy. Song cũng có ý kiến cho rằng việc dạy thêm, học thêm là không cần thiết, vì nó tạo áp lực học hành quá lớn cho học sinh. Bản chất của việc dạy thêm, học thêm không có gì đáng phê phán, nếu như nó được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy định của ngành Giáo dục & Đào tạo đề ra, và được xuất phát từ nhu cầu hoàn thiện, củng cố, khắc sâu, bổ xung kiến thức của người học, động cơ không vụ lợi của người dạy. Học thêm \"Tích cực\" sẽ góp phần nâng cao mặt bằng kiến thức của người học, đồng thời sẽ là động cơ để giáo viên không ngừng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên, điều đáng bàn là hoạt động dạy thêm, học thêm ở nhiều nơi hiện nay đang diễn ra tràn lan. Có nhiều lý do dẫn đến hoạt động dạy thêm, học thêm diễn ra tràn lan, khó kiểm soát. Về phía gia đình: Một số với mong muốn con mình được giỏi giang bằng bạn bằng bè, nhất là phải giành được kết quả cao trong các kỳ thi, nên khuyến khích con đi học và không ngần ngại bỏ ra một khoản tiền đóng học phí cho con. Một số gia đình thì cho con đi học theo \"Phong trào\", người ta cho con đi học thêm, thì mình cũng cho con đi học thêm, thậm chí có những gia đình , vì sợ con ở nhà \" Nhàn cư vi bất thiện\" nên cũng cho con đi học, để thầy cô quản lý hộ. Về phía giáo viên, ở nơi này, nơi khác vẫn còn một số vì đồng tiền lôi cuốn nên đã lôi kéo, thậm chí dùng \"Tiểu xảo\" để ép học sinh học thêm. Qua thời gian học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị ngành Giáo dục- Đào tạo Thạch Thất, do trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong - Hà Nội mở, đã giúp tôi tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích cho công tác của mình và mở rộng thêm hiểu biết về công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực ...
— Xem thêm —
Bình luận