Bài học Kinh nghiệm và ý kiến đóng góp hoàn thiện từ thực tế kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán A&C[/B]

Lượt xem: 47
Số trang: 76
Mã số: 87938
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 76
Sao chép
Lêi nãi ®Çu
Cïng víi viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh ho¹ch ho¸ tËp trung sang ho¹t
®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, kiÓm to¸n ®· ra ®êi vµ ph¸t
triÓn ë ViÖt Nam. ph¸t triÓn nhanh chãng cña c¸c c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp
trong nh÷ng n¨m qua ë níc ta ®· chøng minh cho sù cÇn thiÕt cña ho¹t ®éng nµy.
Mét trong nh÷ng ho¹t ®éng nghiÖp chñ yÕu c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp
cung cÊp cho kh¸ch hµng kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh, ®ã kiÓm tra
tr×nh bµy ý kiÕn nhËn xÐt vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.
B¸o c¸o tµi chÝnh lµ tÊm g¬ng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
nãi chung trªn mäi khÝa c¹nh cña qu¸ tr×nh kinh doanh. Mét tËp hîp c¸c th«ng
tin ®îc viÖc xö giao dÞch cuèi cïng ®îc ph¶n ¸nh thµnh c¸c phËn,
c¸c kho¶n môc trªn b¸o c¸o tµi chÝnh. vËy, ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých kiÓm to¸n
toµn diÖn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh tcÇn ph¶i kiÓm tra riªng biÖt c¸c phËn cña
chóng.
KiÓm to¸n kho¶n môc hµng tån kho mét trong nh÷ng c«ng viÖc quan
träng cÇn ph¶i tiÕn hµnh trong mçi cuéc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh. d
kho¶n môc hµng tån kho lu«n mang tÝnh träng yÕu liªn quan tíi rÊt nhiÒu chØ
tiªu quan träng trªn b¸o c¸o tµi chÝnh. MÆt kh¸c, c¸c chØ tiªu hµng tån kho
trªn b¸o o tµi chÝnh mét trong nh÷ng tiªu thøc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh
t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy nªn
trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty KiÓm to¸n t vÊn (A&C) em ®·
chän ®Ò tµi “KiÓm to¸n chu tr×nh hµng tån kho trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi
chÝnh do c«ng ty KiÓm to¸n vµ t vÊn (A&C) thùc hiÖn” ®Ó nghiªn cøu.
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi vËn dông thuyÕt to¸n, kiÓm to¸n
vµ kiÓm to¸n chu tr×nh hµng tån kho trong kiÓm to¸n tµi chÝnh trong viÖc xem xÐt
thùc tiÔn ho¹t ®éng cña c«ng ty, tõ ®ã rót ra bµi häc kinh nghiÖm vµ nh÷ng ý kiÕn
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm to¸n chu tr×nh hµng tån kho do c«ng ty KiÓm
to¸n vµ t vÊn A&C thùc hiÖn.
Néi dung cña chuyªn ®Ò bao gåm:
- Ch¬ng I: C¬ sëluËn vÒ kiÓm to¸n chu tr×nh hµng tån kho trong kiÓm
to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh.
- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kiÓm to¸n chu tr×nh hµng tån kho trong kiÓm
to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty KiÓm to¸n vµ t vÊn (A&C) thùc hiÖn t¹i c¸c
doanh nghiÖp.
- Ch¬ng III: Bµi häc kinh nghiÖm ý kiÕn ®ãng gãp hoµn thiÖnthùc
kiÓm to¸n hµng tån kho trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c«ng ty kiÓm
to¸n A&C
Do kiÓm to¸n cßn mét lÜnh vùc kh¸ míi ë ViÖt Nam luËn
còng nh vÒ thùc tÕ, ®ång thêi do h¹n chÕ kinh nghiÖm chuyªn m«n nªn
luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, em mong nhËn ®îc gãp ý cña thÇy
gi¸o.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Ch¬ng I
C¬ së lý luËn vÒ kiÓm to¸n chu tr×nh hµng tån
kho trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh
1- §Æc ®iÓm, chøc n¨ng cña chu tr×nh HTK ¶nh hëng cña ®Æc
®iÓm, chøc n¨ng ®ã tíi c«ng t¸c KiÓm to¸n HTK
1.1. Kh¸i niÖm HTK
Theo chuÈn mùc to¸n quèc hµng tån kho (IAS2) theo chuÈn
mùc kÕ to¸n ViÖt Nam sè 02- Hµng tån kho th× hµng tån kho lµ hµng ho¸, tµi s¶n
vµ c¸c dÞch vô kh¸c :
- §îc gi÷ ®Ó b¸n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh th«ng thêng,
hoÆc
- Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó b¸n hoÆc
- Díi d¹ng nguyªn liÖu hoÆc vËt liÖu, c«ng cô, dông®îc tiªu dïng
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc cung cÊp dÞch vô.
Nh vËy, theo c¸ch hiÓu nµy hµng tån kho bao gåm rÊt nhiÒu lo¹i víi h×nh
th¸i vËt chÊt kh¸c nhau, ®Æc ®iÓm kh¸c nhau tuú thuéc vµo lÜnh vùc ho¹t ®éng
cña doanh nghiÖp: th¬ng m¹i, s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch hay trong
c¸c nh vùc cung cÊp dÞch vô, t vÊn.... MÆt kh¸c, víi nhu cÇu s¶n xuÊt kinh
doanh cña mçi doanh nghiÖp, hµng tån kho tån t¹i trong mçi doanh nghiÖp l¹i
bao gåm rÊt nhiÒu lo¹i ®¸p øng tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau. VÝ
dô: víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö th× hµng tån kho cã thÓ lµ c¸c
IC, b¶ng m¹ch ®iÖn tö, c¸c b¸n thµnh phÈm trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt... còng nh
vËy nhng víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ®iÖn dông c¸c linh kiÖn ®iÖn
cña doanh nghiÖp trªn th× lîng hµng tån kho cßn lín h¬n nhiÒu: lµ IC, b¶ng m¹ch
®iÖn tö, m¸y, c¸c c«ng dông dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¸c m¸y
mÉu, c¸c bé linh kiÖn l¾p dë dang...
Trªn gãc ®é h¹ch to¸n to¸n hµng tån kho trong mét lo¹i h×nh doanh
nghiÖp cô thÓ nh sau:
3
Tải xuống 5,000₫ (76 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-06-05 07:59:18


MụC LụC

Lời nói đầu
Chương I: Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính

I. Đặc điểm, chức năng của chu trình HTK và ảnh hưởng của đặc điểm, chức năng đó tới công tác Kiểm toán HTK 3
1. Khái niệm HTK 3
2. . Đặc điểm của HTK và kế toán HTK 4
a. Đặc điểm HTK 4
b. Công tác kế toán HTK và ảnh hưởng tới công tác kiểm toán HTK 5
3. Chức năng của chu trình HTK và ảnh hưởng của nó tới công tác Kiểm toán HTK 7
3.1. Chức năng mua hàng và nhận hànG 7
a. Chức năng mua hàng và nhận hàng 7
b. Thực hiện kiểm soát việc mua hàng và nhận hàng 7
3.2. Chức năng lưu kho vật tư, hàng hoá: 8
a. Chức năng nhận hàng và lưu kho: 8
b. Kiểm soát quá trình lưu kho hàng hoá 8
3.3. Chức năng xuất kho- sản xuất và lưu kho thành phẩm 8
a. Chức năng xuất kho- sản xuất và lưu kho thành phẩm 8
b. Kiểm soát việc xuất kho- sản xuất và lưu kho thành phẩm. 9
3.4. Chức năng xuất thành phẩm đi tiêu thụ 10
a. Chức năng xuất thành phẩm đi tiêu thụ 10
b. Kiểm soát nội bộ đối với chức năng này 10

II. Thực hiện Kiểm toán HTK trong Kiểm toán BCTC 11
1. Một số vấn đề cơ bản về kiểm toán HTK 11
1.1. Mục tiêu chung khi kiểm toán báo cáo tài chính và mục tiêu đặc thù của Kiểm toán chu trình HTK 11
a. Mục tiêu chung của kiểm toán báo cáo tài chính 11
b. Mục tiêu đặc thù của kiểm toán chu trình HTK 13
1.2. Phương pháp Kiểm toán cơ bản áp dụng trong Kiểm toán chu trình Hàng tồn kho 15
a. Phương pháp kiểm toán cơ bản áp dụng trong kiểm toán tài chính 15
b. Phương pháp kiểm toán cơ bản áp dụng trong kiểm toán chu trình
hàng tồn kho. 17
2. Quy trình Kiểm toán HTK 17
2.1. Lập kế hoạch Kiểm toán 18
a. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro tiềm tàng hàng tồn kho 18
b. Thu thập thông tin về hoạt động kiểm soát nội bộ với hàng tồn kho.
19
c. Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát 21
d. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát bổ sung với hàng tồn kho 22
2.2. Thực hiện kiểm toán 24
a. Thực hiện các thủ tục phân tích 24
b. Thực hiện kiểm tra chi tiết đối với hàng tồn kho 26
2.3. Kết thúc kiểm toán 34

Chương II: Thực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và tư vấn (A&C) thực hiện tại các doanh nghiệp

I- Khái quát về Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C). 35
1. Quá trình hình thành và phát triển 35
2. Lĩnh vực kinh doanh và thị trường 35
3. Khách hàng của công ty 36
4. Tổ chức bộ máy của công ty 36
5. Giới thiệu về chi nhánh HN- Công ty kiểm toán và tư vấn (A&C) 38

II- Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty X do Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thực hiện. 40
1. Tìm hiểu sơ bộ về khách hàng X 43
2. Tiến hành kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trên báo cáo tài chính khách hàng X do kiểm toán viên công ty A&C thực hiện 46
2.1. Chuẩn bị kiểm toán 46
a. Những thông tin về đặc điểm hàng tồn kho của công ty X 46
b. Thông tin về hệ thống bảo quản vật chất hàng tồn kho của công ty X 47
c. Thông tin về kế toán hàng tồn kho của công ty X 48
d. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với HTK của công ty X 49
e. Tham gia vào quá trình kiểm kê hàng tồn kho của công ty X 50
2.2. Thực hiện kiểm toán 51
a. Thủ tục phân tích 51
b. Kiểm tra chi tiết với khoản mục hàng tồn kho 51
2.3- Kết thúc kiểm toán 58

Chương III: Bài học Kinh nghiệm và ý kiến đóng
góp hoàn thiện từ thực tế kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty
kiểm toán A&C


I- Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán A&C 60
1. Những nhận định về chương trình kiểm toán của công ty kiểm toán và tư vấn A&C 60
2. Những nhận định về kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và tư vấn A&C 63
2.1. Những nhận định về lập kế hoạch kiểm toán 63
2.2.Những nhận định trong quá trình thực hiện kiểm toán 64

II- Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện việc kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán A&C 66
1. ý nghĩa của việc hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính 66
2. ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện quá trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán A&C 66
2.1. Hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán 67
2.2. Hoàn thiện quá trình thực hiện kiểm toán 68

Kết luận

MụC LụC Lời nói đầu Chương I: Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính I. Đặc điểm, chức năng của chu trình HTK và ảnh hưởng của đặc điểm, chức năng đó tới công tác Kiểm toán HTK 3 1. Khái niệm HTK 3 2. . Đặc điểm của HTK và kế toán HTK 4 a. Đặc điểm HTK 4 b. Công tác kế toán HTK và ảnh hưởng tới công tác kiểm toán HTK 5 3. Chức năng của chu trình HTK và ảnh hưởng của nó tới công tác Kiểm toán HTK 7 3.1. Chức năng mua hàng và nhận hànG 7 a. Chức năng mua hàng và nhận hàng 7 b. Thực hiện kiểm soát việc mua hàng và nhận hàng 7 3.2. Chức năng lưu kho vật tư, hàng hoá: 8 a. Chức năng nhận hàng và lưu kho: 8 b. Kiểm soát quá trình lưu kho hàng hoá 8 3.3. Chức năng xuất kho- sản xuất và lưu kho thành phẩm 8 a. Chức năng xuất kho- sản xuất và lưu kho thành phẩm 8 b. Kiểm soát việc xuất kho- sản xuất và lưu kho thành phẩm. 9 3.4. Chức năng xuất thành phẩm đi tiêu thụ 10 a. Chức năng xuất thành phẩm đi tiêu thụ 10 b. Kiểm soát nội bộ đối với chức năng này 10 II. Thực hiện Kiểm toán HTK trong Kiểm toán BCTC 11 1. Một số vấn đề cơ bản về kiểm toán HTK 11 1.1. Mục tiêu chung khi kiểm toán báo cáo tài chính và mục tiêu đặc thù của Kiểm toán chu trình HTK 11 a. Mục tiêu chung của kiểm toán báo cáo tài chính 11 b. Mục tiêu đặc thù của kiểm toán chu trình HTK 13 1.2. Phương pháp Kiểm toán cơ bản áp dụng trong Kiểm toán chu trình Hàng tồn kho 15 a. Phương pháp kiểm toán cơ bản áp dụng trong kiểm toán tài chính 15 b. Phương pháp kiểm toán cơ bản áp dụng trong kiểm toán chu trình hàng tồn kho. 17 2. Quy trình Kiểm toán HTK 17 2.1. Lập kế hoạch Kiểm toán 18 a. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro tiềm tàng hàng tồn kho 18 b. Thu thập thông tin về hoạt động kiểm soát nội bộ với hàng tồn kho. 19 c. Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát 21 d. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát bổ sung với hàng tồn kho 22 2.2. Thực hiện kiểm toán 24 a. Thực hiện các thủ tục phân tích 24 b. Thực hiện kiểm tra chi tiết đối với hàng tồn kho 26 2.3. Kết thúc kiểm toán 34 Chương II: Thực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và tư vấn (A&C) thực hiện tại các doanh nghiệp I- Khái quát về Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C). 35 1. Quá trình hình thành và phát triển 35 2. Lĩnh vực kinh doanh và thị trường 35 3. Khách hàng của công ty 36 4. Tổ chức bộ máy của công ty 36 5. Giới thiệu về chi nhánh HN- Công ty kiểm toán và tư vấn (A&C) 38 II- Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty X do Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thực hiện. 40 1. Tìm hiểu sơ bộ về khách hàng X 43 2. Tiến hành kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trên báo cáo tài chính khách hàng X do kiểm toán viên công ty A&C thực hiện 46 2.1. Chuẩn bị kiểm toán 46 a. Những thông tin về đặc điểm hàng tồn kho của công ty X 46 b. Thông tin về hệ thống bảo quản vật chất hàng tồn kho của công ty X 47 c. Thông tin về kế toán hàng tồn kho của công ty X 48 d. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với HTK của công ty X 49 e. Tham gia vào quá trình kiểm kê hàng tồn kho của công ty X 50 2.2. Thực hiện kiểm toán 51 a. Thủ tục phân tích 51 b. Kiểm tra chi tiết với khoản mục hàng tồn kho 51 2.3- Kết thúc kiểm toán 58 Chương III: Bài học Kinh nghiệm và ý kiến đóng góp hoàn thiện từ thực tế kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán A&C I- Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán A&C 60 1. Những nhận định về chương trình kiểm toán của công ty kiểm toán và tư vấn A&C 60 2. Những nhận định về kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và tư vấn A&C 63 2.1. Những nhận định về lập kế hoạch kiểm toán 63 2.2.Những nhận định trong quá trình thực hiện kiểm toán 64 II- Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện việc kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán A&C 66 1. ý nghĩa của việc hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính 66 2. ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện quá trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán A&C 66 2.1. Hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán 67 2.2. Hoàn thiện quá trình thực hiện kiểm toán 68 Kết luận Lêi nãi ®Çu Cïng víi viÖc chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n íc, kiÓm to¸n ®· ra ®êi vµ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. Sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c¸c c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp trong nh÷ng n¨m qua ë n íc ta ®· chøng minh cho sù cÇn thiÕt cña ho¹t ®éng nµy. Mét trong nh÷ng ho¹t ®éng nghiÖp vô chñ yÕu ...
— Xem thêm —
Bình luận