Phân tích vai trò và thực trạng của các thành phần kinh tế trong thời kì quá độ ở Việt Nam, đặc biệt là vai trò của kinh tế tư nhân và các giải pháp

Lượt xem: 65
Số trang: 20
Mã số: 87166
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
TiÓu luËn
Kinh tÕ trÝnh trÞ M¸c-Lªnin
Chñ ®Ò th¶o luËn: Ph©n tÝch vai trß thùc tr¹ng cña c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ trong thêi k× qu¸ ®é ë ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ vai trß cña kinh tÕ
t nh©n vµ c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thµnh phÇn kinh tÕ nµy.
Tr¶ lêi: Tríc khi ®i vµo ph©n tÝch c¸c thµnh phÇn kinh ta nãi
qua thêi qu¸ ®é lªn chñ nghÜa héi ë ViÖt Nam. Nh Lªnin ®· viÕt:”
thêi qu¸ ®é lªn chñ nghÜa héi tÊt yÕu, bÊt quèc gia nµo ®i lªn
chñ nghÜa héi ®Òu ph¶i tr¶i qua, c¸c níc ph¸t triÓn”. ViÖt Nam
còng vËy, thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta b¾t ®Çu tõ n¨m 1954
ë miÒn B¾c n¨m 1975 trªn ph¹m vi níc, sau khi cuéc c¸ch m¹ng d©n
téc d©n chñ nh©n th¾ng lîi, ®Êt níc ®· hoµ nh thèng nhÊt qu¸ ®é lªn chñ
nghÜa héi. Thêi qu¸ ®é lªn chñ nghÜa héi ë ViÖt Nam t tÊt
yÕu lÞch sö. Bëi v× :
+ Ph¸t triÓn theo con ®êng héi chñ nghÜa lµ phï hîp víi quy luËt kh¸ch
quan cña lÞch sñ. Loµi ngêi ®· tr¶i qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi:c«ng
nguyªn thuû, chiÕm h÷ulÖ, phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa.biÕn ®æi c¸c
h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi lµ qu¸ tr×nh lÞch nhiªn c¸c h×nh th¸i sau th×
cao h¬n, tiÕn h¬n h×nh th¸i tríc ®ã. biÕn ®æi ®ã ph¶i phï hîp víi tÝnh
chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt.
+ Ph¸t triÓn theo con ®êng chñ nghÜa héi kh«ng chØ phï hîp víi xu thÕ
thêi ®¹i mµ cßn phï hîp víi ®Æc ®iÓm c¸ch m¹ng ViÖt Nam: c¸ch m¹ng d©n
téc, d©n chñ g¾n liÒn víi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. Cuéc c¸ch m¹ng d©n
téc ®em l¹i ®éc lËp,do, d©n chñ cho mäi tÇng líp nh©n d©n. V× vËy, c¸ch
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
m¹ng x· héi chñ nghÜa lµ sù tiÕp hîp l«gÝc c¸ch m¹ng d©n téc, d©n chñ, lµm
cho c¸ch m¹ng d©n téc, d©n chñ ®îc triÖt ®Ó.
Sau khi miÒn B¾c giµnh th¾ng lîi, bíc vµo thêi qu¸ ®é víi ®Æc
®iÓm lín nhÊt mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu tiÕn th¼ng lªn chñ nghÜa
héi kh«ng tr¶iqua giai ®o¹n ph¸t triÓn t b¶n chñ nghÜa. Khi níc cïng
th«ng nhÊt tiÕn lªn chñ nghÜa héi th× ®Æc ®iÓm ®ã vÉn tån t¹i. Ph©n tÝch
râ thùc tr¹ng kinh tÕ,chÝnh trÞ cña ®Êt níc, trong c¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc
thêi qu¸ ®é lªn chñ nghÜa héi, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam kh¼ng ®Þnh:
“ Níc ta qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi bá qua chÕ ®é t b¶n, tõ mét x· héi vèn
thuéc ®Þa, nöa phong kiÕn, lùc lîng s¶n xuÊt rÊt thÊp. §Êt níc tr¶i qua
hµng chôc n¨m chiÕn tranh, hËu qu¶ ®Ó l¹i cßn nÆng nÒ, nh÷ng tµn d thùc
d©n cßn nhiÒu. C¸c thÕ lùc thï ®Þch thêng xuyªn t×m c¸ch ph¸ ho¹i chÕ ®é
x· héi vµ nÒn ®éc lËp cña nh©n d©n ta”.
VËy ®Æc ®iÓn ®Æc trng bao trïm nhÊt cña thêi qu¸ ®é ë níc ta
qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa. Nhng thÕ nµo qua chÕ ®é t b¶n chñ
nghÜa? B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i ®¹i héi ®¶ng IX §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®·
nãi qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa “bá qua viÖc x¸c lËp trÝ thèng trÞ
cña quan s¶n xuÊt kiÕn thøc thîng tÇng t b¶n chñ nghÜa, nhng tiÕp
thu, thõa nh÷ng thµnh tùu nh©n lo¹i ®· ®¹t ®îc díi chÕ ®é t b¶n nghÜa,
®Æc biÖt khoa häc c«ng nghÖ, ®Ó ph¸t triÓn nhanh lùc lîng s¶n xuÊt, x©y
dùng nÒn kinh hiÖn ®¹i”. ViÖc qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa rót ng¾n
®îc qu¸ tr×nh tiÕn lªn chñ nghÜa héi cña níc ta, song kh«ng ph¶i thùc
hiÖn qu¸ ®é trùc tiÕp lªn x· héi chñ nghÜa mµ ph¶i thùc hiÖn qua con ®êng
gi¸n tiÕp, b»ng viÖc thùc hiÖn hµng lo¹t c¸c h×nh thøc qu¸ ®é. ViÖc thùc
hiÖn c¸c h×nh thøc qu¸ ®é cã t¸c dông thóc ®Èy ph¸t triÓn m¹nh mÏ lùc lîng
s¶n xuÊt, võa cÇn thiÕt ®Ó chuyÓn c¸c quan tiÒn t b¶n lªn chñ nghÜa
héi, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Tãm l¹i, x©y dùng chñ nghÜa héi qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa
cña níc ta t¹o biÕn ®æitÊt lÜnh vùc cña héi mét qu¸ tr×nh khã
kh¨n l©u dµi, tÊt yÕu “ph¶i tr¶i qua nhiÒu chÆng ®êng, nhiÒu thµnh phÇn
kinh tÕ, x· héi cã tÝnh chÊt qu¸ ®é”.
Trë l¹i vÊn ®Ò ph©n tÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong thêi k× qu¸ ®é ë
níc ta. Thµnh phÇn kinh tÕ ®îc hiÓu lµ khu vùc kinh tÕ, kiÓu quan hÖ kinh
®îc ®Æc trng bëi h×nh thøc h÷u nhÊt ®Þnh t liÖu s¶n xuÊt. Thµnh phÇn
kinh tån t¹i trong nh÷ng h×nh thøc chøc kinh nhÊt ®Þnh,vµ c¨n
vµo quan s¶n xuÊt nµo thèng trÞ ®Ó x¸c ®Þnh tõng thµnh phÇn thÓ.
NhiÒu thµnh phÇn kinh cïng tån t¹i trong thêi qu¸ ®é mét tÊt yÕu.
Do c¸c thµnh phÇn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®Ó l¹i thµnh phÇn kinh
míi h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o. Trong thêi qu¸ ®é ë níc ta, tr×nh
®é lùc lîng s¶n xuÊt cßn rÊt thÊp, ph©n kh«ng ®Òu gi÷a c¸c ngµnh,
vïng ...lµ yÕu h×nh thµnh nªn nhiÒu h×nh thc h÷u, thµnh phÇn kinh tÕ.
C¸c thµnh phÇn kinh tån t¹i kh¸ch quan ®éng lùc thóc ®Èy, kÝch
thÝch sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
T¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX §¶ng ta x¸c ®Þnh nÒn kinh
tÕ níc ta cã 6 thµnh phÇn. §ã lµ:
+ Kinh tÕ nhµ níc
+ Kinh tÕ c¸ thÓ, tiÓu chñ
+ Kinh tÕ t b¶n t nh©n
+ Kinh tÕ t b¶n nhµ níc
+ Kinh tÕ cã vèn ®Çu t níc ngoµi
+ Kinh tÕ tËp thÓ
3
Tải xuống 5,000₫ (20 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-06-03 00:23:18

MỤC LỤC

I) Thực trạng và vai trò của các thành phần kinh tế: 4
1) Kinh tế nhà nước: 4
2) Kinh tế tập thể: 5
3) Kinh tế tư bản nhà nước: 6
4) Kinh tế cá thể, tiểu chủ: 6
5) Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: 7
6) Kinh tế tư nhân: 11
II. Giải pháp phát triển: 13

Chủ đề thảo luận: Phân tích vai trò và thực trạng của các thành phần kinh tế trong thời kì quá độ ở Việt Nam, đặc biệt là vai trò của kinh tế tư nhân và các giải pháp phát triển thành phần kinh tế này.
Trả lời: Trước khi đi vào phân tích các thành phần kinh tế ta sẽ nói qua về thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Như Lênin đã viết:” thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu, bất cứ quốc gia nào đi lên chủ nghĩa xã hội đều phải trải qua, kể cả các nước phát triển”. Và Việt Nam cũng vậy, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta bắt đầu từ năm 1954 ở miền Bắc và năm 1975 trên phạm vi cả nước, sau khi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân thắng lợi, đất nước đã hoà bình thống nhất quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử. Bởi vì :
+ Phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sủ. Loài người đã trải qua các hình thái kinh tế-xã hội:công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa. Sự biến đổi các hình thái kinh tế-xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên và các hình thái sau thì cao hơn, tiến bộ hơn hình thái trước đó. Sự biến đổi đó phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
MỤC LỤC I) Thực trạng và vai trò của các thành phần kinh tế: 4 1) Kinh tế nhà nước: 4 2) Kinh tế tập thể: 5 3) Kinh tế tư bản nhà nước: 6 4) Kinh tế cá thể, tiểu chủ: 6 5) Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: 7 6) Kinh tế tư nhân: 11 II. Giải pháp phát triển: 13 Chủ đề thảo luận: Phân tích vai trò và thực trạng của các thành phần kinh tế trong thời kì quá độ ở Việt Nam, đặc biệt là vai trò của kinh tế tư nhân và các giải pháp phát triển thành phần kinh tế này. Trả lời: Trước khi đi vào phân tích các thành phần kinh tế ta sẽ nói qua về thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Như Lênin đã viết:” thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu, bất cứ quốc gia nào đi lên chủ nghĩa xã hội đều phải trải qua, kể cả các nước phát triển”. Và Việt Nam cũng vậy, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta bắt đầu từ năm 1954 ở miền Bắc và năm 1975 trên phạm vi cả nước, sau khi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân thắng lợi, đất nước đã hoà bình thống nhất quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử. Bởi vì : + Phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sủ. Loài người đã trải qua các hình thái kinh tế-xã hội:công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa. Sự biến đổi các hình thái kinh tế-xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên và các hình thái sau thì cao hơn, tiến bộ hơn hình thái trước đó. Sự biến đổi đó phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368TiÓu luËn Kinh tÕ trÝnh trÞ M¸c-Lªnin Chñ ®Ò th¶o luËn: Ph©n tÝch vai trß vµ thùc tr¹ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong thêi k× qu¸ ®é ë ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ vai trß cña kinh tÕ t nh©n vµ c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thµnh phÇn kinh tÕ nµy. Tr¶ lêi: Tr íc khi ®i vµo ph©n tÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ta sÏ nãi qua vÒ thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam. Nh Lªnin ®· viÕt:” thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi lµ tÊt yÕu, bÊt cø quèc gia nµo ®i lªn chñ nghÜa x· héi ®Òu ph¶i tr¶i qua, kÓ c¶ c¸c n íc ph¸t triÓn”. Vµ ViÖt Nam còng vËy, thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë n íc ta b¾t ®Çu tõ n¨m 1954 ë miÒn B¾c vµ n¨m 1975 trªn ph¹m vi c¶ n íc, sau khi cuéc c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n th¾ng lîi, ®Êt n íc ®· hoµ b×nh thèng nhÊt qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. Thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam lµ mét tÊt yÕu lÞch sö. Bëi v× : + Ph¸t triÓn theo con ® êng x· héi chñ nghÜa lµ phï hîp víi quy luËt kh¸ch quan cña lÞch sñ. Loµi ng êi ®· tr¶i qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi:c«ng x· nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa. Sù biÕn ®æi c¸c h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi lµ qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn vµ c¸c h×nh th¸i sau th× cao h¬n, tiÕn bé h¬n h×nh th¸i tr íc ®ã. Sù biÕn ®æi ®ã ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l îng s¶n xuÊt. + Ph¸t triÓn theo con ® êng chñ nghÜa x· héi kh«ng chØ phï hîp víi xu thÕ thêi ®¹i mµ cßn phï hîp víi ®Æc ®iÓm c¸ch m¹ng ViÖt Nam: c¸ch m¹ng d©n téc, d©n chñ g¾n liÒn víi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. Cuéc c¸ch m¹ng d©n téc ®em l¹i ®éc lËp, tù do, d©n chñ cho mäi tÇng líp nh©n d©n. V× vËy, c¸ch 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368m¹ng x· héi chñ nghÜa lµ sù tiÕp hîp l«gÝc c¸ch m¹ng d©n téc, d©n chñ, lµm cho c¸ch m¹ng d©n téc, d©n chñ ® îc triÖt ®Ó. Sau khi miÒn B¾c giµnh th¾ng lîi, b íc vµo thêi kú qu¸ ®é víi ®Æc ®iÓm lín nhÊt lµ tõ mét n íc n«ng nghiÖp l¹c hËu tiÕn th¼ng lªn chñ nghÜa x· héi kh«ng tr¶iqua giai ®o¹n ph¸t triÓn t b¶n chñ nghÜa. Khi c¶ n íc cïng th«ng nhÊt tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi th× ®Æc ®iÓm ®ã vÉn tån t¹i. Ph©n tÝch râ thùc tr¹ng kinh tÕ,chÝnh trÞ cña ®Êt n íc, trong c ¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n íc thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam kh¼ng ®Þnh: “ N íc ta qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi bá qua chÕ ®é t b¶n, tõ mét x· héi vèn lµ thuéc ®Þa, nöa phong kiÕn, lùc l îng s¶n xuÊt ...
— Xem thêm —
Bình luận