Công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở cơ quan bảo hiểm xã hội Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Lượt xem: 72
Số trang: 84
Mã số: 82140
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 84
Sao chép
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Môc lôc
Môc lôc............................................................................................................1
Lêi më ®Çu......................................................................................................4
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ B¶o hiÓm x· héi vµ C«ng t¸c chi
tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi dµi h¹n.....................................6
I. Kh¸i qu¸t vÒ B¶o hiÓm x· héi ............................................................6
1. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña b¶o hiÓm x· héi....................................6
2. B¶n chÊt chøc n¨ng vµ tÝnh chÊt cña b¶o hiÓm x· héi.......................9
a. B¶n chÊt cña BHXH......................................................................9
b. Chøc n¨ng cña BHXH.................................................................10
c. TÝnh chÊt cña BHXH ...............................................................11
3. §èi tîng cña b¶o hiÓm x· héi..........................................................12
a. §èi tîng cña BHXH......................................................................12
b. §èi tîng tham gia BHXH..............................................................12
4. C¸c quan ®iÓm c¬ b¶n cña b¶o hiÓm x· héi .......................13
4.1 ChÝnh s¸ch BHXH lµ bé phËn cÊu thµnh vµ quan träng nhÊt
trong chÝnh s¸ch x· héi...................................................................13
4.2 Ngêi sö dông lao ®éng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô
BHXH cho ngêi lao ®éng...............................................................13
4.3. Ngêi lao ®éng b×nh ®¼ng vÒ nghÜa vô vµ quyÒn lîi ®èi víi
BHXH, kh«ng ph©n biÖt nam n÷, nghÒ nghiÖp, t«n gi¸o............14
4.4. Møc trî cÊp BHXH phô thuéc vµo c¸c yÕu tè:.......................14
4.5. Nhµ níc qu¶n lý thèng nhÊt chÝnh s¸ch BHXH, tæ chøc bé
m¸y thùc hiÖn chÝnh s¸ch BHXH..................................................15
5. C¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ............................................................15
6. Quü b¶o hiÓm x· héi ......................................................................19
II. C«ng t¸c chi tr¶ c¸c chÕ ®é B¶o hiÓm x· héi dµi h¹n....................21
1. Vai trß cña c«ng t¸c chi tr¶ vµ c«ng t¸c qu¶n lý chi tr¶ c¸c chÕ ®é
b¶o hiÓm x· héi dµi h¹n.......................................................................21
b. Nguyªn t¾c chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH dµi h¹n...........................25
3. Ph©n cÊp chi tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi..................................26
4. Ph¬ng thøc chi tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi...............................27
5. Quy tr×nh chi tr¶ trî cÊp c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi dµi h¹n.........28
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH
dµi h¹n ë c¬ quan b¶o hiÓm x· héi VÜnh yªn - TØnh VÜnh
phóc.................................................................................................................30
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
I. Vµi nÐt vÒ b¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam vµ b¶o hiÓm x· héi VÜnh Yªn
- TØnh VÜnh phóc..................................................................................30
1. Vµi nÐt vÒ b¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam.............................................30
a. Giai ®o¹n tríc n¨m 1995..............................................................30
b. Giai ®o¹n sau n¨m 1995..............................................................32
2. Mét sè nÐt c¬ b¶n vÒ b¶o hiÓm x· héi VÜnh yªn - TØnh VÜnh phóc.35
II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c chi tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi dµi h¹n ë
BHXH VÜnh yªn - TØnh vÜnh phóc......................................................40
1. C¬ së chi tr¶ vµ nguån chi tr¶ c¸c c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi dµi
h¹n ë BHXH VÜnh yªn TØnh vÜnh phóc...............................................40
a. C¬ së chi tr¶.................................................................................40
2. Thñ tôc xÐt hëng trî cÊp c¸c chÕ ®é B¶o hiÓm x· héi dµi h¹n.......49
3. Ph¬ng thøc vµ quy tr×nh chi tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi dµi h¹n
ë b¶o hiÓm x· héi VÜnh yªn - TØnh VÜnh phóc..................................50
a. Ph¬ng thøc chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH dµi h¹n ë BHXH VÜnh
yªn - TØnh VÜnh phóc....................................................................50
b. Quy tr×nh chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH dµi h¹n.............................52
4. Tæ chøc chi tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi dµi h¹n ë c¬ quan b¶o
hiÓm x· héi VÜnh yªn - TØnh VÜnh Phóc............................................55
6. Thùc tr¹ng c«ng t¸c chi tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi dµi h¹n ë c¬
quan b¶o hiÓm x· héi VÜnh yªn - TØnh VÜnh phóc..............................56
III. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng chi tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi dµI h¹n
ë c¬ quan b¶o hiÓm x· héi vÜnh yªn - tØnh vÜnh phóc........................66
1. C¸c kÕt qu¶ B¶o hiÓm x· héi VÜnh Yªn - TØnh VÜnh Phóc ®· ®¹t ®-
îc. 66
2. Mét sè tån t¹i trong c«ng t¸c chi tr¶ c¸c chÕ ®é B¶o hiÓm x· héi dµi
h¹n ë B¶o hiÓm x· héi VÜnh Yªn - TØnh VÜnh Phóc...........................67
a. VÒ mÆt tæ chøc thùc hiÖn chi tr¶.............................................68
b. VÒ qu¶n lý ®èi tîng hëng trî cÊp BHXH hµng th¸ng................68
c. VÒ c«ng t¸c kiÓm tra thanh tra...................................................68
d. VÒ quy tr×nh chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH dµi h¹n.......................68
Ch¬ng III. Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶I ph¸p nh»m hoµn
thiÖn c«ng t¸c chi tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi dµi
h¹n ë c¬ quan b¶o hiÓm x· héi vÜnh yªn - tØnh vÜnh phóc
............................................................................................................................69
II. Mét sè kiÕn nghÞ ............................................................................71
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
1. §èi víi c¬ quan BHXH ViÖt Nam...................................................71
2. §èi víi c¬ quan BHXH TØnh VÜnh Phóc.........................................73
3. §èi víi c¬ quan BHXH VÜnh Yªn - TØnh VÜnh Phóc......................74
a. VÒ bé m¸y tæ chøc vµ thùc hiÖn tæ chøc chi tr¶ c¸c chÕ ®é
BHXH..............................................................................................74
b. VÒ qu¶n lý ®èi tîng hëng trî cÊp BHXH hµng th¸ng................75
c. VÒ c«ng t¸c kiÓm tra thanh tra...................................................75
d. VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho c«ng t¸c chi tr¶...........75
III. Mét sè gi¶I ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c chi tr¶ c¸c chÕ ®é
b¶o hiÓm x· héi dµI h¹n ë c¬ quan b¶o hiÓm x· héi vÜnh yªn - tØnh
vÜnh phóc................................................................................................75
KÕt luËn........................................................................................................78
Tµi liÖu tham kh¶o................................................................................80
NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn.................................................83
Phô lôc...........................................................................................................82
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Tải xuống 5,000₫ (84 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-05-15 16:25:32
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI DÀI HẠN 5

I. Khái quát về Bảo hiểm xã hội 5
1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm xã hội 5
2. Bản chất chức năng và tính chất của bảo hiểm xã hội 8
3. Đối tượng của bảo hiểm xã hội 11
4. Các quan điểm cơ bản của bảo hiểm xã hội 12
5. Các chế độ bảo hiểm xã hội 15
6. Quỹ bảo hiểm xã hội 18
II. Công tác chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội dài hạn 21
1. Vai trò của công tác chi trả và công tác quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn. 21
2. Cơ sở và nguyên tắc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn 23
3. Phân cấp chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội 25
4. Phương thức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội. 26
5. Quy trình chi trả trợ cấp các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn. 28
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH DÀI HẠN Ở CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI VĨNH YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC 30
I. Vài nét về bảo hiểm xã hội Việt Nam và bảo hiểm xã hội Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh phúc 30
1. Vài nét về bảo hiểm xã hội Việt Nam 30
2. Một số nét cơ bản về bảo hiểm xã hội Vĩnh yên - Tỉnh Vĩnh phúc. 35
II. Thực trạng công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở BHXH Vĩnh yên - Tỉnh vĩnh phúc 40
1. Cơ sở chi trả và nguồn chi trả các các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở BHXH Vĩnh yên Tỉnh vĩnh phúc. 40
2. Thủ tục xét hưởng trợ cấp các chế độ Bảo hiểm xã hội dài hạn 49
3. Phương thức và quy trình chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở bảo hiểm xã hội Vĩnh yên - Tỉnh Vĩnh phúc. 50
4. Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở cơ quan bảo hiểm xã hội Vĩnh yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 56
5. Cơ sở vật chất phục vụ công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở cơ quan Bảo hiểm xã hội Vĩnh yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 56
6. Thực trạng công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở cơ quan bảo hiểm xã hội Vĩnh yên - Tỉnh Vĩnh phúc. 57
III. Đánh giá thực trạng chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở cơ quan bảo hiểm xã hội Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 66
1. Các kết quả Bảo hiểm xã hội Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được. 66
2.Một số tồn tại trong công tác chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội dài hạn ở Bảo hiểm xã hội Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc. 68
CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI DÀI HẠN 70
I. Một số thuân lợi và khó khăn của Bảo hiểm xã hội Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội dài hạn. 70
1. Thuận lợi. 70
2. Khó khăn. 70
II. Một số kiến nghị 71
1. Đối với cơ quan BHXH Việt Nam. 71
2. Đối với cơ quan BHXH Tỉnh Vĩnh Phúc. 73
3. Đối với cơ quan BHXH Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc. 74
III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn 76
KẾT LUẬN 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
PHỤ LỤC 82
MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM Xà HỘI VÀ CÔNG TÁC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Xà HỘI DÀI HẠN 5 I. Khái quát về Bảo hiểm xã hội 5 1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm xã hội 5 2. Bản chất chức năng và tính chất của bảo hiểm xã hội 8 3. Đối tượng của bảo hiểm xã hội 11 4. Các quan điểm cơ bản của bảo hiểm xã hội 12 5. Các chế độ bảo hiểm xã hội 15 6. Quỹ bảo hiểm xã hội 18 II. Công tác chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội dài hạn 21 1. Vai trò của công tác chi trả và công tác quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn. 21 2. Cơ sở và nguyên tắc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn 23 3. Phân cấp chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội 25 4. Phương thức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội. 26 5. Quy trình chi trả trợ cấp các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn. 28 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH DÀI HẠN Ở CƠ QUAN BẢO HIỂM Xà HỘI VĨNH YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC 30 I. Vài nét về bảo hiểm xã hội Việt Nam và bảo hiểm xã hội Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh phúc 30 1. Vài nét về bảo hiểm xã hội Việt Nam 30 2. Một số nét cơ bản về bảo hiểm xã hội Vĩnh yên - Tỉnh Vĩnh phúc. 35 II. Thực trạng công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở BHXH Vĩnh yên - Tỉnh vĩnh phúc 40 1. Cơ sở chi trả và nguồn chi trả các các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở BHXH Vĩnh yên Tỉnh vĩnh phúc. 40 2. Thủ tục xét hưởng trợ cấp các chế độ Bảo hiểm xã hội dài hạn 49 3. Phương thức và quy trình chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở bảo hiểm xã hội Vĩnh yên - Tỉnh Vĩnh phúc. 50 4. Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở cơ quan bảo hiểm xã hội Vĩnh yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 56 5. Cơ sở vật chất phục vụ công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở cơ quan Bảo hiểm xã hội Vĩnh yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 56 6. Thực trạng công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở cơ quan bảo hiểm xã hội Vĩnh yên - Tỉnh Vĩnh phúc. 57 III. Đánh giá thực trạng chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở cơ quan bảo hiểm xã hội Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 66 1. Các kết quả Bảo hiểm xã hội Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được. 66 2.Một số tồn tại trong công tác chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội dài hạn ở Bảo hiểm xã hội Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc. 68 CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Xà HỘI DÀI HẠN 70 I. Một số thuân lợi và khó khăn của Bảo hiểm xã hội Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội dài hạn. 70 1. Thuận lợi. 70 2. Khó khăn. 70 II. Một số kiến nghị 71 1. Đối với cơ quan BHXH Việt Nam. 71 2. Đối với cơ quan BHXH Tỉnh Vĩnh Phúc. 73 3. Đối với cơ quan BHXH Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc. 74 III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn 76 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 82 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Môc lôc Môc lôc ............................................................................................................ 1 Lêi më ®Çu ...................................................................................................... 4 Ch ¬ng I: Tæng quan vÒ B¶o hiÓm x· héi vµ C«ng t¸c chi tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi dµi h¹n ..................................... 6 I. Kh¸i qu¸t vÒ B¶o hiÓm x· héi ............................................................ 6 1. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña b¶o hiÓm x· héi .................................... 6 2. B¶n chÊt chøc n¨ng vµ tÝnh chÊt cña b¶o hiÓm x· héi ....................... 9 a. B¶n chÊt cña BHXH. ..................................................................... 9 b. Chøc n¨ng cña BHXH ................................................................. 10 c. TÝnh chÊt cña BHXH ............................................................... 11 3. §èi t îng cña b¶o hiÓm x· héi .......................................................... 12 a. §èi t îng cña BHXH. ..................................................................... 12 b. §èi t îng tham gia BHXH. ............................................................. 12 4. C¸c quan ®iÓm c¬ b¶n cña b¶o hiÓm x· héi ....................... 13 4.1 ChÝnh s¸ch BHXH lµ bé phËn cÊu thµnh vµ quan träng nhÊt trong chÝnh s¸ch x· héi. .................................................................. 13 4.2 Ng êi sö dông lao ®éng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô BHXH cho ng êi lao ®éng. .............................................................. 13 4.3. Ng êi lao ®éng b×nh ®¼ng vÒ nghÜa vô vµ quyÒn lîi ®èi víi BHXH, kh«ng ph©n biÖt nam n÷, nghÒ nghiÖp, t«n gi¸o. ........... 14 4.4. Møc trî cÊp BHXH phô thuéc vµo c¸c yÕu tè: ....................... 14 4.5. Nhµ n íc qu¶n lý thèng nhÊt chÝnh s¸ch BHXH, tæ chøc bé m¸y thùc hiÖn chÝnh s¸ch BHXH .................................................. 15 5. C¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ............................................................ 15 6. Quü b¶o hiÓm x· héi ...................................................................... 19 II. C«ng t¸c chi tr¶ c¸c chÕ ®é B¶o hiÓm x· héi dµi h¹n .................... 21 1. Vai trß cña c«ng t¸c chi tr¶ vµ c«ng t¸c qu¶n lý chi tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi dµi h¹n. ...................................................................... 21 b. Nguyªn t¾c chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH dµi h¹n ........................... 25 3. Ph©n cÊp chi tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi .................................. 26 4. Ph ¬ng thøc chi tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. .............................. 27 5. Quy tr×nh chi tr¶ trî cÊp c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi dµi h¹n. ........ ...
— Xem thêm —
Bình luận