Những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học ( Sáng kiến ki

Lượt xem: 1935
Số trang: 25
Mã số: 7990
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 25
Sao chép
Trần Thị Chiên - Những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học
A – MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục- đào tạo ở cơ sở là một vấn đề có ý
nghĩa lớn lao trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chiến lược
phát triển đất nước khi bước vào thời công nghiệp hoá, hiện đại hoá không thể
hiện được nếu không chú ý đúng mức đến xậy dựng phát triển sự nghiệp giáo
dục sở. Muốn phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo thì một trong những
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Nghị
quyết đại hội Đảng X Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh nhiệm vụ của giáo dục
đào tạo trong thời đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá : “ưu tiên hàng đầu
cho việc nâng cao chất lượng dạy học. Đổi mới chương trình, nội dung, phương
pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tăng cường sở vật
chất của nhà trường,phát huy khả năng sáng tạo độc lập suy nghĩ của học
sinh,...”; thực hiện “chuẩn hoá”, “hiện đại hoá”, “xã hội hoá”.Để thực hiện nhiệm
vụ này, kết luận của Hội nghị VI Ban chấp hành trung ương khoá IX “về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết Trung ương II khoá VIII , phương hướng phát triển giáo dục
đào tạo, khoa học công nghệ từ nay đến 2005 và 2010” đã nhấn mạnh: “Tạo chuyển
biến bản về chất lượng giáo dục, trước hết nâng cao chất lượng đội ngũ nhà
giáo, thực hiện giáo dục toàn diện, đặc biệt giáo dục tưởng, chính trị, nhân
cách, đạo đức, lối sống cho người học”. Chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên và các
nhà quản giáo dục, tạo động lực cho người dạy người học. Bởi đội ngũ nhà
giáo nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục. Cần nâng cao chất lượng
toàn diện của đội ngũ nhà giáo, nâng cao địa vị kinh tế - hội của giáo viên, thực
hiện tiêu chuẩn hoá giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục, loại bỏ những yếu kém về
phẩm chất đạo đức chuyên môn nghiệp vụ ra khỏi hệ thống giáo dục yêu cầu
khách quan để giáo dục phát triển.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm đầu tư rất nhiều cho
giáo dục đào tạo, do vậy chất ợng hiệu quả giáo dục hiện nay đã bước
phát triển đáng kể. được điều này nhờ vào chất lượng giảng dạy các loại
hình trường lớp đã bước phát triển rệt. Tuy nhiên,bên cạnh những thành tựu
đã đạt được thì giáo dục cũng vẫn còn nhiều tồn tại , yếu kém về chất lượng m
cho cả xã hội phải quan tâm.
Lịch sử của ngành giáo dục đã cho thấy: nơi nào đội ngũ thầy giáo tốt
thì nơi đó chất lượng giáo dục tốt ngược lại. Xác định tầm quan trọng của
nguồn lực con người đối với việc xây dựng đất nước, thực hiện công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước, Đảng Nhà nước ta đã đặt Giáo dục Đào tạo vị trí
“Quốc sách hàng đầu” để đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành nguồn nhân lực
thực sự chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện
nay.
Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, trong những năm qua, toàn ngành
giáo dục đã nỗ lực phấn đấu vừa khắc phục tồn tại yếu kém vừa đổi mới công tác
giảng dạy. vậy chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Bên cạnh những
“Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt” 1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Trần Thị Chiên - Những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học
thành tích to lớn toàn ngành đã làm được thì cũng còn nhiều tồn tại yếu kém đã
và đang nảy sinh như: Chất lượng đạo đức học sinh, thầy cô giáo giảm sút; học sinh
ngồi sai lớp, thầy ngồi sai chỗ; các kiến thức, kỹ năng tối thiểu không đạt...
nhiều vấn đề bức xúc khác nữa gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đội ngũ thầy
giáo nhà trường, làm cả hội phải quan tâm, lo lắng. Để khắc phục vấn đề
này, trước hết là mỗi thầy cô giáo ở từng bậc học, cấp học phải tự xem lại, tự tìm ra
những nguyên nhân cơ bản mà trước hết là là ở chính đơn vị mình đang công tác để
kịp thời điều chỉnh.
Mặc đã sớm tìm ra nguyên nhân. Đảng Nhà nước ta đã nhiều chủ
trương, biện pháp lớn để khắc phục tình trạng này, nhưng những tồn tại, yếu kém
đó không dễ dàng khắc phục trong một sớm một chiều đòi hỏi phải có thời gian
đồng thời tất cả các nhà trường, trước hết các trường tiểu học (bậc học nền tảng)
dưới sự chỉ đạo của của ngành giáo dục các cấp phải m ra giải pháp để nâng cao
chất lượng giảng dạy và giáo dục của mình.
Cũng như các trường Tiểu học khác trong cả nước, trường Tiểu học Trần
Bình Trọng huyện Krông Păc thuộc bậc tiểu học của hệ thống giáo dục Quốc dân.
vậy chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên nhà trường luôn vấn đề
chính quyền địa phương, ngành giáo dục Krông Pắc hết sức quan m. Ngoài việc
góp phần đáp ứng yêu cầu chung của thời đại, của dân tộc, nhà trường còn phải
phấn đấu đạt mức chất lượng tối thiểu giai đoạn I vào năm 2008 mà lãnh đạo ngành
Giáo dục Krông Pắc đã giao (Theo Quyết định số 55/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày
28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành). Khắc phục tình
hình nói trên,việc tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ
giáo viên trường Tiểu học Trần Bình Trọng huyện Krông Pắc vấn đề cấp thiết
hiện nay.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ:
a. Mục tiêu:
Trên sở đánh giá đúng chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trường
tiểu học Trần Bình Trọng làm căn cứ cho việc tìm kiếm hình giải pháp nâng
cao chất lượng giảng dạy ở trường cho những năm tới.
b. Nhiệm vụ:
Khảo sát phân tích thực trạng về chất lượng giảng dạy của nhà trường từ
năm 2006 đến 2009 để tìm ra những ưu điểm cần tiếp tục phát huy những tồn
tại, yếu kém cần khắc phục. Từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng
giảng dạy của nhà trường trong những năm tiếp theo.
3. Phạm vi nghiên cứu:
a. Đối tượng nghiên cứu:
Về chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trường tiểu học Trần Bình
Trọng.
b. Địa điểm nghiên cứu:
- Trường tiểu học Trần Bình Trọng huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lắk.
c. Thời gian thực hiện đề tài:
“Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt” 2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Trần Thị Chiên - Những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học
- Từ ngày 28 tháng 11 đến 18 tháng 02 năm 2010.
4. Phương pháp nghiên cứu:
a. Phương pháp luận:
- Vận dụng luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tưởng Hồ Chí Minh, các
quan điểm của Đảng, Nhà nước và của ngành về vấn đề Giáo dục và đào tạo.
b. Phương pháp cụ thể:
- Khảo sát thống kê, điều tra xã hội học những số liệu về các đối tượng nghiên
cứu về những vấn đề có liên quan đến đề tài.
- Tiến hành phân tích, tổng hợp, so sánh về các số liệu, các vấn đề liên
quan đến chất lượng giáo dục của nhà trường.
5. Bố cục đề tài:
Đề tài gồm ba phần: Phần mở đầu; Phần nội dung chính; Phần kết luận
kiến nghị.
B – NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1. Cơ sở lý luận:
Đất nước càng phát triển , dân càng giàu, nước càng mạnh, hội ngày càng
công bằng văn minh thì mọi thành viên trong hội các tổ chức của họ càng
ý thức sâu sắc về tương lai của dân tộc của chính mình. Do đó càng phải quan
tâm đến sự nghiệp Giáo dục thế hệ trẻ bằng việc phát huy tối đa tiềm năng sẵn
của đất nước. Muốn vậy phải nhanh chóng m ra giải pháp tối ưu để nâng cao chất
lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên ở tất cả các trường học nói chung.
Lê-nin gọi Giáo dục một phạm trù vĩnh cửu: giáo dục sinh ra cùng với loài
người tồn tại, phát triển cùng với loài người. Giáo dục con đường đặc trưng
cơ bản để loài người tồn tạiphát triển. Giáo dục chínhnơi gìn giữ, truyền thụ
phát huy hệ thống giá trị chung của loài người . Thế giới ngày nay coi giáo dục
con đường bản nhất để gìn giữ phát triển văn hoá, để khỏi tụt hậu, để tiến
lên.Và vậy giáo dục ngày nay lại càng phát triển mạnh hơn bao giờ hết trước
hết nói đến chất lượng giáo dục tất cả các Quốc gia, các dân tộc nói chung
từng trường phổ thông nói riêng.
Hồ Chủ Tịch đã từng nói tại Hội nghị cán bộ Đảng trong ngành Giáo dục vào
tháng 6 năm 1957: Giáo dục trong nhà trường chỉ một phần , còn cần sự
giáo dục ngoài hội trong gia đình, để giúp cho việc giáo dục trong nhà
trường được tốt hơn.Giáo dục trong nhà trường tốt đến mấy nhưng thiếu giáo
dục trong gia đình ngoài hội , thì kết quả cũng không hoàn thành Người
còn nói: Một chương trình nhỏ được thực hành hẳn hoi còn hơn một trăm
chương trình lớn mà không làm được
“Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt” 3
Tải xuống 5,000₫ (25 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-06 22:11:53
A – MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục- đào tạo ở cơ sở là một vấn đề có ý nghĩa lớn lao trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chiến lược phát triển đất nước khi bước vào thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá không thể hiện được nếu không chú ý đúng mức đến xậy dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục ở cơ sở. Muốn phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo thì một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Nghị quyết đại hội Đảng X Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh nhiệm vụ của giáo dục đào tạo trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá : “ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường,phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của học sinh, .”; thực hiện “chuẩn hoá”, “hiện đại hoá”, “xã hội hoá”.Để thực hiện nhiệm vụ này, kết luận của Hội nghị VI Ban chấp hành trung ương khoá IX “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương II khoá VIII , phương hướng phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ từ nay đến 2005 và 2010” đã nhấn mạnh: “Tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, trước hết là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, thực hiện giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục tư tưởng, chính trị, nhân cách, đạo đức, lối sống cho người học”. Chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên và các nhà quản lí giáo dục, tạo động lực cho người dạy và người học. Bởi vì đội ngũ nhà giáo là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục. Cần nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ nhà giáo, nâng cao địa vị kinh tế - xã hội của giáo viên, thực hiện tiêu chuẩn hoá giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục, loại bỏ những yếu kém về phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ ra khỏi hệ thống giáo dục là yêu cầu khách quan để giáo dục phát triển. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm đầu tư rất nhiều cho giáo dục và đào tạo, do vậy chất lượng và hiệu quả giáo dục hiện nay đã có bước phát triển đáng kể. Có được điều này là nhờ vào chất lượng giảng dạy ở các loại hình trường lớp đã có bước phát triển rõ rệt. Tuy nhiên,bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì giáo dục cũng vẫn còn nhiều tồn tại , yếu kém về chất lượng làm cho cả xã hội phải quan tâm. Lịch sử của ngành giáo dục đã cho thấy: nơi nào có đội ngũ thầy cô giáo tốt thì nơi đó có chất lượng giáo dục tốt và ngược lại. Xác định tầm quan trọng của nguồn lực con người đối với việc xây dựng đất nước, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã đặt Giáo dục và Đào tạo ở vị trí là “Quốc sách hàng đầu” để đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành nguồn nhân lực thực sự có chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, trong những năm qua, toàn ngành giáo dục đã nỗ lực phấn đấu vừa khắc phục tồn tại yếu kém vừa đổi mới công tác giảng dạy. Vì vậy chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Bên cạnh những thành tích to lớn mà toàn ngành đã làm được thì cũng còn nhiều tồn tại yếu kém đã và đang nảy sinh như: Chất lượng đạo đức học sinh, thầy cô giáo giảm sút; học sinh ngồi sai lớp, thầy cô ngồi sai chỗ; các kiến thức, kỹ năng tối thiểu không đạt . và nhiều vấn đề bức xúc khác nữa gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đội ngũ thầy cô giáo và nhà trường, làm cả xã hội phải quan tâm, lo lắng. Để khắc phục vấn đề này, trước hết là mỗi thầy cô giáo ở từng bậc học, cấp học phải tự xem lại, tự tìm ra những nguyên nhân cơ bản mà trước hết là là ở chính đơn vị mình đang công tác để kịp thời điều chỉnh. Mặc dù đã sớm tìm ra nguyên nhân. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp lớn để khắc phục tình trạng này, nhưng những tồn tại, yếu kém đó không dễ dàng khắc phục trong một sớm một chiều mà đòi hỏi phải có thời gian đồng thời tất cả các nhà trường, trước hết là các trường tiểu học (bậc học nền tảng) dưới sự chỉ đạo của của ngành giáo dục các cấp phải tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục của mình. Cũng như các trường Tiểu học khác trong cả nước, trường Tiểu học Trần Bình Trọng huyện Krông Păc thuộc bậc tiểu học của hệ thống giáo dục Quốc dân. Vì vậy chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên nhà trường luôn là vấn đề mà chính quyền địa phương, ngành giáo dục Krông Pắc hết sức quan tâm. Ngoài việc góp phần đáp ứng yêu cầu chung của thời đại, của dân tộc, nhà trường còn phải phấn đấu đạt mức chất lượng tối thiểu giai đoạn I vào năm 2008 mà ...
— Xem thêm —
Bình luận