Trình bày tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thể của điều phối hoạt động của doanh nghiệp yếu kém cho bài tập lớn môn học Tâm lý kinh doanh

Lượt xem: 100
Số trang: 31
Mã số: 79483
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 31
Sao chép
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Lêi më ®Çu
¤ng cha ta cã c©u:“Mét ngêi lo b»ng kho ngêi lµm
xa xa khi con ngêi bݪt phèi hîp víi nhau ®Ó thùc hiÖn mét môc ®Ých
chung nµo ®ã th× qu¶n ®· ra ®êi vai trß ngêi qu¶n lý còng ®îc kh¼ng ®Þnh
qua nh÷ng c¸ch gäi d©n nh ngêi chØ huy, ngêi thñ lÜnh Ngµy nay, cïng víi
ph¸t triÓn cña nÒn kinh thÞ trêng qu¶n víi chøc n¨ng quan träng ®· trë
thµnh nghÒ kh«ng thÓ thiÕu trong bÊt ho¹t ®éng nµo. Mét trong nh÷ng chøc
n¨ng ®ã ®iÒu phèi (®iÒu hµnh phèi hîp). BÊt trong lÜnh vùc qu¶nnµo,
®Æc biÖt qu¶n trong lÜnh vùc qu¶n kinh doanh, ngoµi viÖc ®ßi hái ngêi
qu¶n ph¶i n¾m b¾t rÊt v÷ng chøc kinh doanh cña m×nh,n¾m v÷ng chøc
kinh doanh cña m×nh, n¾m v÷ng ®Æc tÝnh cña tõng nh©n viªn cña m×nh,
trong c¬ quan hay trªn th¬ng trêng ...NÒn kinh tÕ ViÖt Nam b¾t ®Çu chuyÓn sang
chÕ thÞ trêng ®îc h¬n mêi n¨m. chÕ thÞ trêng ®· thÓ hiÖn nh÷ng u ®iÓm
®¸ng trong t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ, nhng bªn c¹nh ®ã còng béc
nh÷ng nhîc ®iÓm lín rÊt khã kh¾c phôc. Thùc ®· chøng minh doanh
nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt cña c¬ chÕ
thÞ trêng th× ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o giái, cã tr×nh ®é caoph¶i cã mét
tËp thÓ v÷ng m¹nh ®ång t©m nhÊt trÝ thùc hiÖn môc tiªu chung cña doanh
nghiÖp .
Qu¶n lý mét tËp thÓ ®«ng ngêi víi c¸c thµnh phÇn ®é tuæi, giíi tÝnh, t©m lý, tr×nh ®é
kh¸c nhau ... kh«ng ph¶i mét c«ng viÖc dµng. võa ®ßi hái ngêi c¸n qu¶n
ph¶i ®ñ tr×nh ®é, kiÕn thøc qu¶n lý, l¹i võa ®ßi hái ë ngêi qu¶n cã t ch phÈm
chÊt ®¹o ®øc tèt cïng víi kh¶ n¨ng t duy cao ®Ó ®îc mäi ngêi trong tËp thÓ kÝnh phôc, tin
yªu.
Ngêi qu¶n ph¶i biÕt ®iÒu phèi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp,biÕt c¸ch t¹o
dùng mét bÇu kh«ng khÝ tèt trong tËp tlao ®éng cña m×nh, ph¶i biÕt c¸ch gi¶i
quyÕt c¸c m©u thuÉn, xung ®ét trong tËp thÓ ngay khi chóng míi n¶y sinh, sao
cho trong tËp thÓ lu«n lu«n bÇu kh«ng khÝ phÊn chÊn lµm viÖc, quan gi÷a
mäi ngêi lu«n hoµ ®ång, gióp ®ì, hîp t¸c víi nhau ®Ó cïng nhau ®¹t ®îc môc
tiªu chung cña doanh nghiÖp m×nh.
XuÊt ph¸t thùc kh¸ch quan trªn díi híng dÉn tËn t×nh cña thÇy
gi¸o: PGS,TS §ç V¨n Phøc ®· chØ dÉn em lµm ®Ò tµi: Tr×nh bµy t¸c ®éng lµm
« nhiÔm bÇu kh«ng khÝ tËp t cña ®iÒu phèi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
yÕu kÐm cho bµi tËp lín m«n häc T©m lý kinh doanh" do thÇy d¹y.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thµy! V× thêi gian vµ tr×nh ®é cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ nªn
bµi tiÓu luËn cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt .Em kÝnh mong nhËn ®îc
nhËn xÐt,®ãng gãp ý kiªn cña thÇy ®Ó sau nµy lµm tèt h¬n ®Ò ¸n tèt nghiÖp sau nµy. Em
kÝnh mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thµy c«,
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy !
Sinh viªn: V¬ng Quèc Kh¸nh líp QTDN1 _ K46 .
Gi¸o viªn híng dÉn: PGS.TS. §ç V¨n Phøc 1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
PhÇn 1: §iÒu phèi trong qu¶n lý kinh doanh
1.1. Ho¹t ®éng qu¶n lý kinh doanh lµ g× ?
Cho ®Õn nay, ngêi ta ®· ®a ra rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kinh doanh. ngêi
cho r»ng kinh doanh viÖc dïng c«ng søc tiÒn ®Ó chøc c ho¹t ®éng
nh»m kiÕm ®îc lîi nhuËn trªn thÞ trêng, ngêi l¹i cho r»ng kinh doanh viÖc
ra vèn ban ®Çu ®Çu t c¸c ho¹t ®éng trªn thÞ trêng ®Ó thu ®îc mét lîng tiÒn
lín h¬n. Trong ®iÒu 3 cña luËt c«ng ty (ngµy 2/1/91) ghi: “Kinh doanh viÖc
thùc hiÖn mét hoÆc tÊt c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t s¶n xuÊt ®Õn
tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn c¸c dÞch vô trªn thÞ trêng nh»m môc ®Ých kiÕm
lêi . Tùu chung l¹i, nh÷ng quan niÖm trªn ®Òu thèng nhÊt ë mét ®iÓm lµ:
Kinh doanh lµ c¸c ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi cña c¸c chñ thÓ kinh
doanh trªn thÞ trêng.
Nh vËy, kinh doanh ph¶i hai yÕu b¶n lµ: Mét lµ, ho¹t ®éng kinh
doanh ph¶i diÔn ra trªn thÞ trêng, tøc lµ kinh doanh ph¶i g¾n víi thÞ trêng vµ ph¶i
tu©n thñ c¸c th«ng lÖ, quy ®Þnh, quy luËt cña thÞ trêng. Hai lµ, ho¹t ®éng kinh
doanh ph¶i do mét chñ thÓ kinh doanh thùc hiÖn. Chñ thÓ ®ã thÓ mét
nh©n hay mét tËp thÓ. §Æc trng cña chñ t ®ã ph¶i lµ: quyÒn h÷u nµo ®ã
c¸c yÕu b¶n trong qu¸ tr×nh kinh doanh nh vèn, tµi s¶n, søc lao ®éng ,
ph¶i ®îc do chñ ®éng kinh doanh trong khu«n khæ cña ph¸p luËt, ph¶i chÞu
tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh.
1.2. Qu¶n lý doanh nghiÖp lµ g× ?
Cho ®Õn nay, ngêi ta ®· ®a ra rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kinh doanh. ngêi
cho r»ng kinh doanh viÖc dïng c«ng søc tiÒn ®Ó chøc c ho¹t ®éng
nh»m kiÕm ®îc lîi nhuËn trªn thÞ trêng, ngêi l¹i cho r»ng kinh doanh viÖc
ra vèn ban ®Çu ®Çu t c¸c ho¹t ®éng trªn thÞ trêng ®Ó thu ®îc mét lîng tiÒn
lín h¬n. Trong ®iÒu 3 cña luËt c«ng ty (ngµy 2/1/91) ghi: Kinh doanh viÖc
thùc hiÖn mét hoÆc tÊt c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t s¶n xuÊt ®Õn
tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn c¸c dÞch vô trªn thÞ trêng nh»m môc ®Ých kiÕm
lêi. Tùu chung l¹i, nh÷ng quan niÖm trªn ®Òu thèng nhÊt ë mét ®iÓm lµ:
Kinh doanh lµ c¸c ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi cña c¸c chñ thÓ kinh doanh
trªn thÞ trêng.
Gi¸o viªn híng dÉn: PGS.TS. §ç V¨n Phøc 2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Nh vËy, kinh doanh ph¶i hai yÕu b¶n lµ: Mét lµ, ho¹t ®éng kinh
doanh ph¶i diÔn ra trªn thÞ trêng, tøc lµ kinh doanh ph¶i g¾n víi thÞ trêng vµ ph¶i
tu©n thñ c¸c th«ng lÖ, quy ®Þnh, quy luËt cña thÞ trêng. Hai lµ, ho¹t ®éng kinh
doanh ph¶i do mét chñ thÓ kinh doanh thùc hiÖn. Chñ thÓ ®ã thÓ mét
nh©n hay mét tËp thÓ. §Æc trng cña chñ t ®ã ph¶i lµ: quyÒn h÷u nµo ®ã
c¸c yÕu b¶n trong qu¸ tr×nh kinh doanh nh vèn, tµi s¶n, søc lao ®éng ,
ph¶i ®îc do chñ ®éng kinh doanh trong khu«n khæ cña ph¸p luËt, ph¶i chÞu
tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh.
Qu¶n kinh doanh t¸c ®éng liªn tôc, chøc, híng ®Ých cña
chñ thÓ qu¶n lý ( ngêi c¸n qu¶n lý) lªn ®èi tîng qu¶n ( tËp thÓ doanh
nghiÖp ) nh»m dông mét c¸ch tèt nhÊt tiÒm n¨ng héi ®Ó ®¹t ®îc môc
tiªu ®Ò ra cña doanh nghiÖp theo ®óng luËt ®Þnh th«ng cña thÞ trêng. Hay
nãi c¸ch kh¸c qu¶n kinh doanh qu¸ tr×nh lµm viÖc víi tËp thÓ doanh nghiÖp
th«ng qua tËp thÓ doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp
trong mét m«i trêng lu«n lu«n biÕn ®éng. t¸c ®éng liªn tôc chøc, h-
íng ®Ých cña ngêi qu¶n viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña qu¶n lý nh»m
phèi hîp hµi hoµ c¸c môc tiªu ®éng lùc cña mäi ngêi trong doanh nghiÖp víi
môc tiªu chung cña doanh nghiÖp. ViÖc dông tèt nhÊt c¸c tiÒm n¨ng, c¸c
héi cña doanh nghiÖp viÖc tËn dông tèi ®a c¸c yÕu bªn trong bªn ngoµi
cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn chÊp nhËn c¹nh tranh chÊp nhËn rñi ro
khi kinh doanh trªn thÞ trêng.
XÐt mÆt chøc thuËt cña qu¸ tr×nh kinh doanh th× qu¶n kinh
doanh lµ sù kÕt hîp mäi nç lùc chung cña mäi ngêi trong doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®-
îc môc tiªu chung cña doanh nghiÖp môc tiªu riªng cña mçi nh©n mét
c¸ch hµi hoµ vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Ngêi qu¶n lý ph¶i t×m c¸ch vµ biÕt c¸ch rµng buéc
khÐo lÐo, th«ng minh gi÷a hai mÆt cña mét vÊn ®Ò ®ã do con ngêi con
ngêi. V× con ngêi tøc lµ ph¶i tho¶ m·n tèt nhÊt c¸c nhu cÇu cña con ngêi. Do con
ngêi ph¶i lµm sao cho thÓ mong muèn ®en hÕt n¨ng lùc cña m×nh
®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc chung cña tËp thÓ doanh nghiÖp.
C¸c nh©n trong mét tËp thÓ doanh nghiÖpnh÷ng ®Æc ®iÓm thÓ chÊt
t©m kh¸c nhau nªn nhu cÇu cña còng kh¸c nhau. C¸c nhu cÇu nµy thay
®æi tÝnh quy luËt ngµy cµng trë nªn ®a d¹ng, phong phó víi chÊt lîng ngµy
cµng t¨ng. träng nhu cÇu tinh thÇn xu híng ngµy cµng lín do c¸c nhu cÇu
vËt chÊt ®îc ®¸p øng ngµy cµng cao. Muèn qu¶n lý tèt ho¹t ®éng kinh doanh cña
Gi¸o viªn híng dÉn: PGS.TS. §ç V¨n Phøc 3
Tải xuống 5,000₫ (31 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-04-26 15:55:59
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 1
Phần 1: Điều phối trong quản lý kinh doanh 2

1.1. Hoạt động quản lý kinh doanh là gì ? 2
1.2. Quản lý doanh nghiệp là gì ? 2
1.3. Điều phối trong quản lý kinh doanh là gì ? 5
1.4 . Các yêu cầu đối với hoạt động quản lý kinh doanh ? 6
1.5 . Nội dung và phương pháp thực hiện từng công việc điều phối của doanh nghiệp 6
1.5.1. Nội dung: 6
1.5.2. Nội dung 7
1.5.2.1. Lập kế hoạch điều phối: 7
1.5.2.2. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, cá nhân thực hiện, hoàn thành công việc . 11
1.5.2.3.Đảm bảo điều kiện,vật chất,kỹ thuật cần thiết cho các bộ phận, cá nhân thực hiện, hoàn thành công việc . 12
1.5.2.4. Hướng dẫn đôn đốc các bộ phận cá nhân thực hiện hoàn thành các công việc theo tiêu chuẩn tiến độ đã đề ra. 12
1.5.2.5. Kiểm tra đánh giá và thưởng phạt . 14
1.5.3.. Biểu hiện của điều phối yếu kém trong doanh nghiệp . 15
Phần 2: Bầu không khí tập thể doanh nghiệp và tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thể của điều phối yếu kém 17
2.1. Bầu không khí tập thể của doanh nghiệp: 17
2.2. Tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thể của các hoạt động điều phối yếu kém. 17
2.2.1. Mâu thuẫn trong tập thể: 20
2.2.2. Những tác động từ trình độ điều phối thấp đến bầu không khí tập thể. 23
2.2.3. Hậu quả của mâu thuẫn xung đột 27
2.3. Phương cách cải thiện bầu không khí tập thể: 28
Danh mục tài liệu tham khảo 30
MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1 Phần 1: Điều phối trong quản lý kinh doanh 2 1.1. Hoạt động quản lý kinh doanh là gì ? 2 1.2. Quản lý doanh nghiệp là gì ? 2 1.3. Điều phối trong quản lý kinh doanh là gì ? 5 1.4 . Các yêu cầu đối với hoạt động quản lý kinh doanh ? 6 1.5 . Nội dung và phương pháp thực hiện từng công việc điều phối của doanh nghiệp 6 1.5.1. Nội dung: 6 1.5.2. Nội dung 7 1.5.2.1. Lập kế hoạch điều phối: 7 1.5.2.2. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, cá nhân thực hiện, hoàn thành công việc . 11 1.5.2.3.Đảm bảo điều kiện,vật chất,kỹ thuật cần thiết cho các bộ phận, cá nhân thực hiện, hoàn thành công việc . 12 1.5.2.4. Hướng dẫn đôn đốc các bộ phận cá nhân thực hiện hoàn thành các công việc theo tiêu chuẩn tiến độ đã đề ra. 12 1.5.2.5. Kiểm tra đánh giá và thưởng phạt . 14 1.5.3.. Biểu hiện của điều phối yếu kém trong doanh nghiệp . 15 Phần 2: Bầu không khí tập thể doanh nghiệp và tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thể của điều phối yếu kém 17 2.1. Bầu không khí tập thể của doanh nghiệp: 17 2.2. Tác động làm ô nhiễm bầu không khí tập thể của các hoạt động điều phối yếu kém. 17 2.2.1. Mâu thuẫn trong tập thể: 20 2.2.2. Những tác động từ trình độ điều phối thấp đến bầu không khí tập thể. 23 2.2.3. Hậu quả của mâu thuẫn xung đột 27 2.3. Phương cách cải thiện bầu không khí tập thể: 28 Danh mục tài liệu tham khảo 30 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Lêi më ®Çu ¤ng cha ta cã c©u:“ Mét ng êi lo b»ng kho ng êi lµm ” Tõ xa x a khi con ng êi bݪt phèi hîp víi nhau ®Ó thùc hiÖn mét môc ®Ých chung nµo ®ã th× qu¶n lý ®· ra ®êi vµ vai trß ng êi qu¶n lý còng ® îc kh¼ng ®Þnh qua nh÷ng c¸ch gäi d©n d· nh ng êi chØ huy, ng êi thñ lÜnh Ngµy nay, cïng víi … sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng qu¶n lý víi chøc n¨ng quan träng ®· trë thµnh nghÒ kh«ng thÓ thiÕu trong bÊt kú ho¹t ®éng nµo. Mét trong nh÷ng chøc n¨ng ®ã lµ ®iÒu phèi (®iÒu hµnh vµ phèi hîp). BÊt kú trong lÜnh vùc qu¶n lý nµo, ®Æc biÖt lµ qu¶n lý trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh doanh, ngoµi viÖc ®ßi hái ng êi qu¶n lý ph¶i n¾m b¾t rÊt v÷ng tæ chøc kinh doanh cña m×nh,n¾m v÷ng tæ chøc kinh doanh cña m×nh, n¾m v÷ng ®Æc tÝnh cña tõng nh©n viªn cña m×nh, dï lµ trong c¬ quan hay trªn th ¬ng tr êng ...NÒn kinh tÕ ViÖt Nam b¾t ®Çu chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr êng ® îc h¬n m êi n¨m. C¬ chÕ thÞ tr êng ®· thÓ hiÖn nh÷ng u ®iÓm ®¸ng kÓ trong sù t¨ng tr ëng cña nÒn kinh tÕ, nh ng bªn c¹nh ®ã nã còng béc lé nh÷ng nh îc ®iÓm lín vµ rÊt khã kh¾c phôc. Thùc tÕ ®· chøng minh doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i tr êng c¹nh tranh khèc liÖt cña c¬ chÕ thÞ tr êng th× ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o giái, cã tr×nh ®é cao vµ ph¶i cã mét tËp thÓ v÷ng m¹nh ®ång t©m nhÊt trÝ thùc hiÖn môc tiªu chung cña doanh nghiÖp . Qu¶n lý mét tËp thÓ ®«ng ngêi víi c¸c thµnh phÇn ®é tuæi, giíi tÝnh, t©m lý, tr×nh ®é kh¸c nhau ... kh«ng ph¶i lµ mét c«ng viÖc dÔ dµng. Nã võa ®ßi hái ngêi c¸n bé qu¶n lý ph¶i cã ®ñ tr×nh ®é, kiÕn thøc vÒ qu¶n lý, l¹i võa ®ßi hái ë ngêi qu¶n lý cã t c¸ch phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt cïng víi kh¶ n¨ng t duy cao ®Ó ®îc mäi ngêi trong tËp thÓ kÝnh phôc, tin yªu. Ng êi qu¶n lý ph¶i biÕt ®iÒu phèi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp,biÕt c¸ch t¹o dùng mét bÇu kh«ng khÝ tèt trong tËp thÓ lao ®éng cña m×nh, ph¶i biÕt c¸ch gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn, xung ®ét trong tËp thÓ ngay khi chóng míi n¶y sinh, sao cho trong tËp thÓ lu«n lu«n cã bÇu kh«ng khÝ phÊn chÊn lµm viÖc, quan hÖ gi÷a mäi ng êi lu«n hoµ ®ång, gióp ®ì, hîp t¸c víi nhau ®Ó cïng nhau ®¹t ® îc môc tiªu chung cña doanh nghiÖp m×nh. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan trªn vµ d íi sù h íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o: PGS,TS §ç V¨n Phøc ®· chØ dÉn em lµm ®Ò tµi: “ Tr×nh bµy t¸c ®éng lµm « nhiÔm bÇu kh«ng khÝ tËp thÓ cña ®iÒu phèi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp yÕu kÐm cho bµi tËp lín m«n häc T©m lý kinh doanh " do thÇy d¹y. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thµy! V× thêi gian vµ tr×nh ®é cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ nªn bµi tiÓu luËn cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt .Em kÝnh mong nhËn ®îc sù nhËn xÐt,®ãng gãp ý kiªn cña thÇy ...
— Xem thêm —
Bình luận