Phân tích mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, vận dụng mối quan hệ giữa đổi mới tư duy và đổi mới kinh tế

Lượt xem: 254
Số trang: 19
Mã số: 79010
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 19
Sao chép
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Lêi nãi ®Çu
héi loµi ngêi ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong qua tr×nh lÞch l©u dµi tr¶i
qua c¸c h×nh th¸i kinh x· héi vµ mçi nh th¸i ®ã g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n
xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. NÕu ngõng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt th× sèng trªn
toµn cÇu huû diÖt. Kh«ng vît khái quy luËt kh¸ch quan ®ã nÒn s¶n xuÊt ra
cña c¶i vËt chÊt ë níc ta còng lµ nÒn t¶ng trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn
®Êt níc.
Tríc thùc tr¹ng cña nÒn kinh ViÖt Nam nh÷ng n¨m 86, §¶ng nhµ níc ta
sím nhËn ra nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña chÕ tËp trung bao cÊp, cÊu chøc
qu¶n ®Þnh híng, tÝnh cÊp thiÕt ph¶i ®æi míi kinh víi chiÕn lîc : chuyÓn
®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc ®Þnh híng XHCN.
XuÊt ph¸t tõ hoµn c¶nh thÓ cña thêi ®¹i, §¶ng vµ nhµ níc ta ®· v¹ch ®Þnh
nh÷ng chÝnh s¸ch ®æi míi phï hîp ®óng ®¾n dùa trªn mèi quan thèng
nhÊt biÖn chøng gi÷a thùc tiÔn luËn, gi÷a ®æi míi t duy ®æi míi kinh tÕ.
Muèn ®æi míi kinh tÕ thµnh c«ng, ph¶i t duy lý luËn ®óng d¾n, sá ph-
¬ng ph¸p luËn lµm kim chØ nam soi ®êng. vËy xem xÐt mèi quan gi÷a ®æi
míi t duy vµ ®æi míi kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ì cÊp thiÕt.§ã còng lµ lý do em chän ®Ò
tµi : Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn, vËn dông mèi quan
gi÷a ®æi míi t duy vµ ®æi míi kinh tÕ ” lµ néi dung cho tiÓu luËn cña m×nh.
Qua ®ã em muèn tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt qu¸ tr×nh ®æi míi t duy kinh ë
ViÖt Nam trªn c¸c ph¬ng diÖn :
- TÝnh tÊt yÕu cña c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam
- Nh÷ng c¬ së lý luËn chØ ®¹o ®æi míi : Tu©n thñ quan ®iÓm toµn diÖn, quan
®iÓm lÞch sö thÓ, s¸ng t¹o ®æi m¬Ý kinh tÕ, tham kh¶o song kh«ng rËp
khu©n h×nh c¶i kinh cña Liªn X«, ®æi míi tu©n thñ quy luËt quan
hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt, tæng kÕt thùc tiÔn,
®óc kÕt lý luËn.
- Kh¼ng ®Þnh ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng ®óng ®¾n phï hîp víi mèi quan
hÖ biÖn chøng gi÷a thùc tiÔn vµ lý luËn.
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Cuèi cïng em muèn hiÓu thùc tr¹ng ®æi míi kinh níc nhµ, nh÷ng thµnh
tùu ®¹t ®îc vµ th¸ch thøc trong t¬ng lai.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Ch ¬ng 1 : Mèi liªn hÖ thèng nhÊt gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn.
1.1Thùc tiÔn vµ vai trß cña thùc tiÔn ®èi víi lý luËn nhËn thøc
Thùc tiÔn ho¹t ®éng vËt chÊttÝnh lÞchhéi cña con ngêi nh»m biÕn
®æi t giíi kh¸ch quan. Nãi ®Õn thùc tiÔn ph¶i nhÊn m¹nh ®ã lµ ho¹t ®éng vËt
chÊt, lµ t¸c ®éng vµo ®èi tîng vËt chÊt nhÊt ®Þnh biÕn ®æi nh»m tho¶ m·n nhu
cÇu cña con ngêi, chØ thùc tiÔn míi thay ®æi hoµn nh ®ång thêi víi qu¸
tr×nh ®ã con ngêi biÕn ®æi b¶n th©n m×nh, thùc tiÔn cña con ngêi ®îc tiÐn hµnh d-
íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®©y lµ ho¹t ®éng
b¶n quy ®inh tån t¹i ph¸t triÓn héi, ho¹t ®éng chÝnh trÞ ho¹t ®éng
thùc nghiÖm khoa häc.
Ho¹t ®éng thùc tiÔn tÝnh lÞch héi, ë nh÷ng giai ®o¹n lÞch kh¸c
nhau th× ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ngêi biÓu hiÖn còng kh¸c nhau.
Vai trß cña thùc tiÔn ®èi víi luËn nhËn thøc : Thùc tiÔn ®iÓm xuÊt ph¸t
cña nhËn thøc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn, con ngêi t¸c ®éng vµo c¸c
vËt hiÖn tîng lµm chóng béc ra nh÷ng yÕu tè ngÉu nhiªn ngoa×, ®ã con
ngêi thu nhËn nh÷ng kiÖn ban ®Çu nhËn thøc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng
thùc tiÔn tr¶i qua thÊt b¹i con ngêi míi ph¶n ¸nh ®îc nh÷ng mèi liªn hÖ b¶n chÊt
tÊt nhiªn quy luËt cña sù vËt
Thùc tiÔn lµ ®éng lùc cña nhËn thøc
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nhËn thøc lu«n ®ßi hái con ngêi ph¶i t×m tßi nghiªn
cøu thùc tiÔn thóc ®Èy khoa häc ph¸t triÓn
Thùc tiÔn lµ môc ®Ých cña nhËn thøc
NhËn thøc cña con ngêi xÐt ®Õn cïng lµ phôc vô cho ho¹t ®éng thùc tiÔn, biÕn ®æi
thÕ gi kh¸ch quan cho nªn nhËn thøc pi quay trë vÒ chØ ®¹o ht ®éng thùc tiÔn
Thùc tiÔn lµ tiªu chuÈn kiÓm tra nhËn tc th«ng qua ht ®éng tc tn i t
®a nhËn thøc a con ngêi t i c ®éng vµo t giíi kh¸ch quan, nng thµnh u
trong ht ®éng thc tiÔn cng ta míi cã thÓ c ®Þnh ®îc nhËn tc ®ã lµ ®óng hay
sai.
3
Tải xuống 5,000₫ (19 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-04-25 12:22:42
Lời nói đầu
Xã hội loài người đã tồn tại và phát triển trong qua trình lịch sử lâu dài trải qua các hình thái kinh tế xã hội và mỗi hình thái đó gắn liền với hoạt động sản xuất ra của cải vật chất. Nếu ngừng sản xuất ra của cải vật chất thì sự sống trên toàn cầu sẽ bị huỷ diệt. Không vượt khỏi quy luật khách quan đó nền sản xuất ra của cải vật chất ở nước ta cũng là nền tảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Trước thực trạng của nền kinh tế Việt Nam những năm 86, Đảng và nhà nước ta sớm nhận ra những khuyết điểm của cơ chế tập trung bao cấp, cơ cấu tổ chức quản lý và định hướng, tính cấp thiết phải đổi mới kinh tế với chiến lược : chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước định hướng XHCN.
Xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của thời đại, Đảng và nhà nước ta đã vạch định những chính sách đổi mới phù hợp đúng đắn dựa trên cơ sở mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa thực tiễn và lý luận, giữa đổi mới tư duy và đổi mới kinh tế. Muốn đổi mới kinh tế thành công, phải có tư duy lý luận đúng dắn, có cơ sỏ phương pháp luận làm kim chỉ nam soi đường. Vì vậy xem xét mối quan hệ giữa đổi mới tư duy và đổi mới kinh tế là một vấn đè cấp thiết.Đó cũng là lý do em chọn đề tài : “ Phân tích mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, vận dụng mối quan hệ giữa đổi mới tư duy và đổi mới kinh tế ” là nội dung cho tiểu luận của mình.
Qua đó em muốn trình bày những hiểu biết về quá trình đổi mới tư duy kinh tế ở Việt Nam trên các phương diện :
- Tính tất yếu của công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam
- Những cơ sở lý luận chỉ đạo đổi mới : Tuân thủ quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể, sáng tạo đổi mơí kinh tế, tham khảo song không rập khuân mô hình cải tổ kinh tế của Liên Xô, đổi mới tuân thủ quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất của lực lượng sản xuất, tổng kết thực tiễn, đúc kết lý luận.
- Khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn phù hợp với mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và lý luận.
Cuối cùng em muốn hiểu rõ về thực trạng đổi mới kinh tế nước nhà, những thành tựu đạt được và thách thức trong tương lai.Lời nói đầu Xã hội loài người đã tồn tại và phát triển trong qua trình lịch sử lâu dài trải qua các hình thái kinh tế xã hội và mỗi hình thái đó gắn liền với hoạt động sản xuất ra của cải vật chất. Nếu ngừng sản xuất ra của cải vật chất thì sự sống trên toàn cầu sẽ bị huỷ diệt. Không vượt khỏi quy luật khách quan đó nền sản xuất ra của cải vật chất ở nước ta cũng là nền tảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trước thực trạng của nền kinh tế Việt Nam những năm 86, Đảng và nhà nước ta sớm nhận ra những khuyết điểm của cơ chế tập trung bao cấp, cơ cấu tổ chức quản lý và định hướng, tính cấp thiết phải đổi mới kinh tế với chiến lược : chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước định hướng XHCN. Xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của thời đại, Đảng và nhà nước ta đã vạch định những chính sách đổi mới phù hợp đúng đắn dựa trên cơ sở mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa thực tiễn và lý luận, giữa đổi mới tư duy và đổi mới kinh tế. Muốn đổi mới kinh tế thành công, phải có tư duy lý luận đúng dắn, có cơ sỏ phương pháp luận làm kim chỉ nam soi đường. Vì vậy xem xét mối quan hệ giữa đổi mới tư duy và đổi mới kinh tế là một vấn đè cấp thiết.Đó cũng là lý do em chọn đề tài : “ Phân tích mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, vận dụng mối quan hệ giữa đổi mới tư duy và đổi mới kinh tế ” là nội dung cho tiểu luận của mình. Qua đó em muốn trình bày những hiểu biết về quá trình đổi mới tư duy kinh tế ở Việt Nam trên các phương diện : - Tính tất yếu của công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam - Những cơ sở lý luận chỉ đạo đổi mới : Tuân thủ quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể, sáng tạo đổi mơí kinh tế, tham khảo song không rập khuân mô hình cải tổ kinh tế của Liên Xô, đổi mới tuân thủ quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất của lực lượng sản xuất, tổng kết thực tiễn, đúc kết lý luận. - Khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn phù hợp với mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và lý luận. Cuối cùng em muốn hiểu rõ về thực trạng đổi mới kinh tế nước nhà, những thành tựu đạt được và thách thức trong tương lai. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Lêi nãi ®Çu X· héi loµi ng êi ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong qua tr×nh lÞch sö l©u dµi tr¶i qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi vµ mçi h×nh th¸i ®ã g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. NÕu ngõng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt th× sù sèng trªn toµn cÇu sÏ bÞ huû diÖt. Kh«ng v ît khái quy luËt kh¸ch quan ®ã nÒn s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt ë n íc ta còng lµ nÒn t¶ng trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n íc. Tr íc thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nh÷ng n¨m 86, §¶ng vµ nhµ n íc ta sím nhËn ra nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña c¬ chÕ tËp trung bao cÊp, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ ®Þnh h íng, tÝnh cÊp thiÕt ph¶i ®æi míi kinh tÕ víi chiÕn l îc : chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n íc ®Þnh h íng XHCN. XuÊt ph¸t tõ hoµn c¶nh cô thÓ cña thêi ®¹i, §¶ng vµ nhµ n íc ta ®· v¹ch ®Þnh nh÷ng chÝnh s¸ch ®æi míi phï hîp ®óng ®¾n dùa trªn c¬ së mèi quan hÖ thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a thùc tiÔn vµ lý luËn, gi÷a ®æi míi t duy vµ ®æi míi kinh tÕ. Muèn ®æi míi kinh tÕ thµnh c«ng, ph¶i cã t duy lý luËn ®óng d¾n, cã c¬ sá ph - ¬ng ph¸p luËn lµm kim chØ nam soi ® êng. V× vËy xem xÐt mèi quan hÖ gi÷a ®æi míi t duy vµ ®æi míi kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ì cÊp thiÕt.§ã còng lµ lý do em chän ®Ò tµi : “ Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn, vËn dông mèi quan hÖ gi÷a ®æi míi t duy vµ ®æi míi kinh tÕ ” lµ néi dung cho tiÓu luËn cña m×nh. Qua ®ã em muèn tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt vÒ qu¸ tr×nh ®æi míi t duy kinh tÕ ë ViÖt Nam trªn c¸c ph ¬ng diÖn : - TÝnh tÊt yÕu cña c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam - Nh÷ng c¬ së lý luËn chØ ®¹o ®æi míi : Tu©n thñ quan ®iÓm toµn diÖn, quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ, s¸ng t¹o ®æi m¬Ý kinh tÕ, tham kh¶o song kh«ng rËp khu©n m« h×nh c¶i tæ kinh tÕ cña Liªn X«, ®æi míi tu©n thñ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh ...
— Xem thêm —
Bình luận