Nghiên cứu khả năng xử lý Niken trong nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa kết hợp với hấp phụ sử dụng than bùn biến tính

Lượt xem: 138
Số trang: 0
Mã số: 74768
Loại file: RAR
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-03-31 08:34:23
Luận văn: Nghiên cứu khả năng xử lý Niken trong nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa kết hợp với hấp phụ sử dụng than bùn biến tính

MỤC LỤC

Phần I: TÌM HIỂU VỀ NƯỚC THẢI XI MẠ 3
I. Công nghệ xử lý bề mặt (xi mạ): 3
II. Lưu lượng và thành phần, tính chất nước thải: 5
III. Ảnh hưởng của nước thải ngành xi mạ đến môi trường và con người: 6
1. Ảnh hưởng đến môi trường 6
2. Ảnh hưởng đến con người 6
3. Độc tính của Crôm 7
IV. Hiện trạng ô nhiễm môi trường do công nghiệp xi mạ tại Việt Nam: 8

Phần 2: LỰA CHỌN VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 9
I. Giới thiệu các phương pháp và công nghệ xử lý nước thải xi mạ: 9
1. Phương pháp kết tủa 9
2. Phương pháp trao đổi ion 10
3. Phương pháp điện hóa 10
4. Phương pháp sinh học 11
II. Đề xuất công nghệ: 11
1. Đặc điểm thành phần ô nhiễm của nước thải 11
2. Sơ đồ công nghệ 11
3. Thuyết minh công nghệ 12

Phần 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 13
1. Hố thu gom 13
a. Nhiệm vụ 13
b. Hình dạng-kích thước 13
2. Bể điều hoà 14
a. Nhiệm vụ 14
b. Hình dạng-kích thước 15
c. Thiết bị vớt dầu mỡ 15
3. Bể phản ứng và lắng kết hợp 15
a. Nhiệm vụ 15
b. Mô tả 15
c. Tính toán kích thước bể 16
d. Bộ phận truyền động 17
e. Sàn công tác 18
f. Ống xả bùn 18
g. Van xả nước 19
h. Tính toán hóa chất 20
i. Ống bơm hóa chất 21
4. Bể chứa trung gian 22
a. Nhiệm vụ 22
b. Mô tả- Tính toán kích thước 22
5. Cột trao đổi ion 23
a. Giới thiệu 23
b. Tính toán 23
6. Sân phơi bùn 24
a. Nhiệm vụ 24
b. Mô tả-Tính toán 25

Phần 4: TÍNH TOÁN CHI PHÍ 27

Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 34

Luận văn: Nghiên cứu khả năng xử lý Niken trong nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa kết hợp với hấp phụ sử dụng than bùn biến tính MỤC LỤC Phần I: TÌM HIỂU VỀ NƯỚC THẢI XI MẠ 3 I. Công nghệ xử lý bề mặt (xi mạ): 3 II. Lưu lượng và thành phần, tính chất nước thải: 5 III. Ảnh hưởng của nước thải ngành xi mạ đến môi trường và con người: 6 1. Ảnh hưởng đến môi trường 6 2. Ảnh hưởng đến con người 6 3. Độc tính của Crôm 7 IV. Hiện trạng ô nhiễm môi trường do công nghiệp xi mạ tại Việt Nam: 8 Phần 2: LỰA CHỌN VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 9 I. Giới thiệu các phương pháp và công nghệ xử lý nước thải xi mạ: 9 1. Phương pháp kết tủa 9 2. Phương pháp trao đổi ion 10 3. Phương pháp điện hóa 10 4. Phương pháp sinh học 11 II. Đề xuất công nghệ: 11 1. Đặc điểm thành phần ô nhiễm của nước thải 11 2. Sơ đồ công nghệ 11 3. Thuyết minh công nghệ 12 Phần 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 13 1. Hố thu gom 13 a. Nhiệm vụ 13 b. Hình dạng-kích thước 13 2. Bể điều hoà 14 a. Nhiệm vụ 14 b. Hình dạng-kích thước 15 c. Thiết bị vớt dầu mỡ 15 3. Bể phản ứng và lắng kết hợp 15 a. Nhiệm vụ 15 b. Mô tả 15 c. Tính toán kích thước bể 16 d. Bộ phận truyền động 17 e. Sàn công tác 18 f. Ống xả bùn 18 g. Van xả nước 19 h. Tính toán hóa chất 20 i. Ống bơm hóa chất 21 4. Bể chứa trung gian 22 a. Nhiệm vụ 22 b. Mô tả- Tính toán kích thước 22 5. Cột trao đổi ion 23 a. Giới thiệu 23 b. Tính toán 23 6. Sân phơi bùn 24 a. Nhiệm vụ 24 b. Mô tả-Tính toán 25 Phần 4: TÍNH TOÁN CHI PHÍ 27 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34
— Xem thêm —