lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và quy luật phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Lượt xem: 70
Số trang: 19
Mã số: 72638
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 19
Sao chép
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
A. Lêi Më §Çu.
Kinh tÕ níc ta ®ang trªn ®µ héi nhËp víi kinh tÕ c¸c níc trong khu vùc vµ
trªn thÕ giíi,®ã lµ héi lín ®Ó kinh tÕ níc ta hßa nhËp víi c¸c nÒn kinh
n¨ng ®éng nhÊt hiÖn nay kªu gäi gióp ®ì cña c¸c níc ®i tríc c¸c lÜnh
vùc ta cßn thua xa nh:khoa häc thuËt,tr×nh ®é qu¶n lý,vèn ®Æc
biÖt thiÕu lao ®éng tr×nh ®é chuyÖn m«n cao.§Ó nhanh chãng ®uæi p
t §¶ng nhµ níc ta ph¶i x©y dùng mét Lùc lîng s¶n xuÊt(LLSX) ph¸t
triÓn m¹nh dùa trªn mét Quan s¶n xuÊt(QHSX) phï hîp víi nã.Nhng
kh«ng ph¶i lóc nµo hai ph¹m trï lÞch sö ®ã còng t¸c ®éng tÝch cùc víi nhau,bæ
trî cho nhau mét c¸ch hoµn h¶o.§«i khi c¸i nµy l¹i trë nªn lçi thêi,l¹c hËu
kh«ng cßn phô thuéc víi c¸i kia,th× xiÒng xÝch k×m h·m kh«ng cho c¸i
kia ph¸t triÓn ®iÒu tÊt yÕu x¶y ra m©u thuÉn.Khi ®ã c¸i cò,c¸i l¹c hËu ®-
îc thay thÕ b»ng c¸i míi tiÕn bé h¬n.
Quy luËt QHSX phï hîp víi tÝnh chÊt tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX
quy luËt phæ biÕn t¸c ®éng trong toµn tiÕn tr×nh lÞch nh©n lo¹i,nã mét
®iÒu kiÖn thiÕt yÕu ®Ó ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ.
mét nhµ kinh trong t¬ng lai,Em cÇn ph¶i chau råi cho m×nh thËt
nhiÒu kiÕn thøc vÒ kinh tÕ ®Ó mai nµy gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh
gióp x©y dùng ®Êt níc ViÖt Nam ngµy cµng phån vinh h¬n,giµu ®Ñp
h¬n,kh«ng thua c¸c níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi kh¼ng ®Þnh thÕ cña ta
trªn trêng Quèc tÕ.§©y ®Ò tµi rÊt thó víi c¸c sinh viªn kinh nªn em
chän ®Ò tµi ®ã ®Ó nghiªn cøu.
§Ó hoµn thµnh mét ®Ò tµi rÊt dµi phøc t¹p nh thÕ nµy cÇn ph¶i
nhiÒu thêi gian nhiÒu t liÖu liªn quan.Do chóng em rÊt Ýt thêi gian ®Ó
lµm bµi nªn kh«ng tr¸ch khái nh÷ng khiÕm khuyÕt trong qu¸ tr×nh lµm.RÊt
mong ®ãng gãp ý kiÕn ch©n thµnh cña mäi ngêi ®Ó bµi viÕt cña em hoµn
thiÖn h¬n.
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
B.Néi Dung.
I. §Æt VÊn §Ò.
S¶n xuÊt vËt chÊt ®îc tiÕn hµnh b»ng ph¬ng thøc nhÊt ®Þnh.Ph¬ng thøc
s¶n xuÊt c¸ch thøc con ngêi thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt ë nh÷ng
giai ®o¹n nhÊt ®Þnh trong lÞch tån t¹i ph¸t triÓn cña héi loµi ngêi.Ph-
¬ng thøc s¶n xuÊt ®ãng vai trß nhÊt ®Þnh ®èi víi tÊt c¶ mäi mÆt trong ®êi sèng
kinh héi.Ph¬ng thøc s¶n xuÊt chÝnh thèng nhÊt gi÷a LLSX ë mét
tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vµ QHSX t¬ng øng.Mçi x· héi ®Æc trng mét ph¬ng thøc s¶n
xuÊt nhÊt ®Þnh.Sù thay thÕ kÕ tiÕp nhau cña c¸c ph¬ng thøc s¶n xuÊt trong lÞch
sö quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn cña loµi ngêi thÊp tíi cao. §ã còng chÝnh quy
luËt sù phï hîp gi÷a QHSX víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX.
Mét trong hai ph¹m trï lÞch söQHSX vµ LLSX mµ biÕn ®æi th× kÐo theo
ph¬ng thøc s¶n xuÊt thay ®æi dÉn ®Õn h×nh th¸i kinh tÕ thay ®æi vµ sau ®ã lµ sù
thay ®æi cña toµn bé ®êi sèng kinh tÕ x· héi.
Víi nh÷ng lý do trªn sù phï hîp gi÷a QHSX víi tÝnh chÊt tr×nh ®é ph¸t
triÓn cña LLSX ý nghÜa hÕt søc to lín trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña
lÞch loµi ngêi.Nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn vËn dông s¸ng t¹o,linh
ho¹t cña tõng quèc gia.NÕu §¶ng nhµ níc ta kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho
hai ph¹m trï LLSX QHSX g¾n kÕt h÷a víi nhau th× mét c¸i ph¸t
triÓn ®Õn ®Ønh cao c¸i kiara l¹c hËu th× nÒn kinh m·i tôt hËu
c¸c níc b¹n xa .V× vËy,viÖc ¸p dông c¸i ®ã vµo thùc tiÔn cïng khã
kh¨n phøc t¹p,nã ®ßi hái ph¶i ®oµn kÕt thèng nhÊt gi÷a c¸c thµnh
phÇn kinh trong x· héi,t¹o gióp ®ì lÉn nhau vµ cïng ph¸t triÓn trªn c¬
®a d¹ng hãa c¸c thµnh phÇn kinh tÕ,nhiÒu h×nh thøch÷u vµ ph©n phèi,trong
®ã thµnh phÇn kinh tÕ nhµ níc ®ãng vai trß chñ ®¹o.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
II. Gi¶i QuyÕt VÊn §Ò. Kh¸i niÖm LLSX,QHSX vµ quy luËt phï hîp gi÷a
QHSX víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX.
A.Kh¸i niÖm LLSX vµ QHSX:
1.Kh¸i niÖm LLSX:
Lùc lîng s¶n xuÊt n¨ng lùc thùc tiÔn c¶i biÕn giíi nhiªn cña cin
ngêi nh»m ®¸o øng nhu cÇu ®êi sèng cña m×nh.
Lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn mèi quan gi÷a con ngêi víi nhiªn
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt.LLSX thÓ hiÖn n¨ng lùc thùc tiÕn cña con ng-
êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶I vËt chÊt.
LLSX bao gåm t liÖu s¶n xuÊt ngêi lao ®éng víi tri thøcph¬ng
ph¸p s¶n xuÊt, kü n¨ng, kü s¶o vµ thãi quen lao ®éng cña hä, trong ®ã “ LLSX
hµng ®Çu cña nh©n lo¹i c«ng nh©n, ngêi lao ®éng.” ChÝnh ngêi lao ®éng
chñ thÓ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, víi søc m¹nh n¨ng cña m×nh, dông
t liÖu lao ®éng, tríc hÕt c«ng lao ®éng, t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng
®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt.
Cïng víi ngêi lao ®éng, c«ng lao ®éng còng mét yÕu c¨n
b¶n cña LLSX, ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong t liÖu s¶n xuÊt. C«ng cô lao ®éng
do con ngêi s¸ng t¹o ra, “søc m¹nh cña tri thøc ®· ®îc vËt thÓ hãa”,nã
“nh©n” søc m¹nh cña con ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C«ng lao ®éng
yÕu ®éng nhÊt cña LLSX. Cïng víi qu¸ tr×nh tÝch lòy kinh nghiÖm, víi
nh÷ng ph¸t minh nh÷ng s¸ng chÕ thuËt, c«ng kh«ng ngõng ®îc c¶i
tiÕn hoµn thiÖn. ChÝnh c¶I biÕn hoµn thiÖn kh«ng ngõng c«ng lao
®éng ®· lµm biÕn ®æi toµn bé t liÖu s¶n xuÊt. XÐt ®Õn cïng, ®ã lµ nguyªn nh©n
s©u xa cña mäi biÕn ®æi x· héi. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng cô lao ®éng lµ th-
íc ®o tr×nh ®é chinh phôc nhiªn cña con ngêi, tiªu chuÈn ph©n biÖt c¸c
thêi ®¹i kinh tÕ trong lÞch sö.
3
Tải xuống 5,000₫ (19 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-03-23 19:39:02
MỤC LỤC
A. Lời Mở Đầu.
1
B.Nội Dung. 2
I. Đặt Vấn Đề. 2
II. Giải Quyết Vấn Đề. Khái niệm LLSX,QHSX và quy luật phù hợp giữa QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX. 3
A.Khái niệm LLSX và QHSX: 3
1.Khái niệm LLSX: 3
2, Khái niệm QHSX: 4
B.Quy luật về sự phù hợp giữa QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX. 5
1,Tính chất và trình độ phát triển của LLSX. 5
a.Tính chất của LLSX. 5
b.Trình độ phát triển của LLSX. 6
2.Quy luật về sự phù hợp giữa QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX. 6
C. Sự vận dụng quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 8
1.Thành tựu. 10
a, Nền kinh tế tăng trưởng liên tục, nhiều năm có tốc độ cao. 10
b, đẩy lùi và kiềm chế đươc lạm phát. 11
c, Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng năng động và hiệu quả. 11
d, Cơ chế quản lý kinh tế mới đã bước đầu được hình thành. 13
e, Kinh tế đối ngoại được phát triển nhanh, mở rộng về quy mô, đa dạng hóa hình thức và đa phương hóa thị trường. 13
g, Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cảI thiện rõ rệt. 14
2. Những khó khăn và yếu kém. 15
III. KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP. 16
1. Kết Luận. 16
MỤC LỤC A. Lời Mở Đầu. 1 B.Nội Dung. 2 I. Đặt Vấn Đề. 2 II. Giải Quyết Vấn Đề. Khái niệm LLSX,QHSX và quy luật phù hợp giữa QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX. 3 A.Khái niệm LLSX và QHSX: 3 1.Khái niệm LLSX: 3 2, Khái niệm QHSX: 4 B.Quy luật về sự phù hợp giữa QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX. 5 1,Tính chất và trình độ phát triển của LLSX. 5 a.Tính chất của LLSX. 5 b.Trình độ phát triển của LLSX. 6 2.Quy luật về sự phù hợp giữa QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX. 6 C. Sự vận dụng quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 8 1.Thành tựu. 10 a, Nền kinh tế tăng trưởng liên tục, nhiều năm có tốc độ cao. 10 b, đẩy lùi và kiềm chế đươc lạm phát. 11 c, Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng năng động và hiệu quả. 11 d, Cơ chế quản lý kinh tế mới đã bước đầu được hình thành. 13 e, Kinh tế đối ngoại được phát triển nhanh, mở rộng về quy mô, đa dạng hóa hình thức và đa phương hóa thị trường. 13 g, Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cảI thiện rõ rệt. 14 2. Những khó khăn và yếu kém. 15 III. KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP. 16 1. Kết Luận. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368A. Lêi Më §Çu. Kinh tÕ n íc ta ®ang trªn ®µ héi nhËp víi kinh tÕ c¸c n íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi,®ã lµ c¬ héi lín ®Ó kinh tÕ n íc ta hßa nhËp víi c¸c nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng nhÊt hiÖn nay vµ kªu gäi sù gióp ®ì cña c¸c n íc ®i tr íc vÒ c¸c lÜnh vùc mµ ta cßn thua xa hä nh :khoa häc kÜ thuËt,tr×nh ®é qu¶n lý,vèn vµ ®Æc … biÖt lµ thiÕu lao ®éng cã tr×nh ®é chuyÖn m«n cao.§Ó nhanh chãng ®uæi kÞp hä th× §¶ng vµ nhµ n íc ta ph¶i x©y dùng mét Lùc l îng s¶n xuÊt(LLSX) ph¸t triÓn m¹nh vµ dùa trªn mét Quan hÖ s¶n xuÊt(QHSX) phï hîp víi nã.Nh ng kh«ng ph¶i lóc nµo hai ph¹m trï lÞch sö ®ã còng t¸c ®éng tÝch cùc víi nhau,bæ trî cho nhau mét c¸ch hoµn h¶o.§«i khi c¸i nµy l¹i trë nªn lçi thêi,l¹c hËu kh«ng cßn phô thuéc víi c¸i kia,th× nã lµ xiÒng xÝch k×m h·m kh«ng cho c¸i kia ph¸t triÓn vµ ®iÒu tÊt yÕu sÏ x¶y ra m©u thuÉn.Khi ®ã c¸i cò,c¸i l¹c hËu ® - îc thay thÕ b»ng c¸i míi tiÕn bé h¬n. Quy luËt QHSX phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX lµ quy luËt phæ biÕn t¸c ®éng trong toµn bé tiÕn tr×nh lÞch sö nh©n lo¹i,nã lµ mét ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu ®Ó ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ. Lµ mét nhµ kinh tÕ trong t ¬ng lai,Em cÇn ph¶i chau råi cho m×nh thËt nhiÒu kiÕn thøc vÒ kinh tÕ ®Ó mai nµy gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh gióp x©y dùng ®Êt n íc ViÖt Nam ngµy cµng phån vinh h¬n,giµu ®Ñp h¬n,kh«ng thua g× c¸c n íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi vµ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña ta trªn tr êng Quèc tÕ.§©y lµ ®Ò tµi rÊt lý thó víi c¸c sinh viªn kinh tÕ nªn em chän ®Ò tµi ®ã ®Ó nghiªn cøu. §Ó hoµn thµnh mét ®Ò tµi rÊt dµi vµ phøc t¹p nh thÕ nµy cÇn ph¶i cã nhiÒu thêi gian vµ nhiÒu t liÖu liªn quan.Do chóng em cã rÊt Ýt thêi gian ®Ó lµm bµi nªn sÏ kh«ng tr¸ch khái nh÷ng khiÕm khuyÕt trong qu¸ tr×nh lµm.RÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn ch©n thµnh cña mäi ng êi ®Ó bµi viÕt cña em hoµn thiÖn h¬n. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368B.Néi Dung. I. §Æt VÊn §Ò. S¶n xuÊt vËt chÊt ® îc tiÕn hµnh b»ng ph ¬ng thøc nhÊt ®Þnh.Ph ¬ng thøc s¶n xuÊt lµ c¸ch thøc con ng êi thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt ë nh÷ng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh trong lÞch sö tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng êi.Ph - ¬ng thøc s¶n xuÊt ®ãng vai trß nhÊt ®Þnh ®èi víi tÊt c¶ mäi mÆt trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi.Ph ¬ng thøc s¶n xuÊt chÝnh lµ sù thèng nhÊt gi÷a LLSX ë mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vµ QHSX t ¬ng øng.Mçi x· héi ®Æc tr ng mét ph ¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh.Sù thay thÕ kÕ tiÕp nhau cña c¸c ph ¬ng thøc s¶n xuÊt trong lÞch sö quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña loµi ng êi tõ thÊp tíi cao. §ã còng chÝnh lµ quy luËt sù phï hîp gi÷a QHSX víi tÝnh ...
— Xem thêm —
Bình luận