Ảnh hưởng của thuế nhập khẩu đối với mặt hàng dược phẩm nhập khẩu, lấy ví dụ tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam

Lượt xem: 149
Số trang: 62
Mã số: 68116
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 62
Sao chép
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................1
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU Y TẾ VIỆT NAM...............................................................................3
1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT
NAM.....................................................................................................................3
1.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty.................................3
1.1.2.chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt
Nam...........................................................................................................4
1.1.3. hình tổ chức bộ máy quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập
khẩu y tế Việt Nam...................................................................................6
1.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh của công ty thời gian gần
đây...........................................................................................................11
1.2.CÁC THÀNH CÔNG ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY..................................16
CHƯƠNG 2
MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM NHẬP KHẨU ẢNH HƯỞNG CỦA
THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG NÀY..........................................19
2.1 ĐẶC ĐIỂM MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM....................................................19
2.1.1 Khái niệm.......................................................................................19
2.1.2. Dược phẩm là hàng hóa đặc biệt, khó bảo quản...........................19
2.1.3.Giá cả cao không đồng nghĩa với chất lượng tốt............................20
2.1.4.Dược phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người.........20
2.2. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM.........................21
2.2.1. Sức cầu về mặt hàng dược phẩm phụ thuộc phần lớn vào bác
đơn...........................................................................................................21
2.2.2. Sức cầu hiện nay chủ yếu đối với các mặt hàng ngoại..................21
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
2.2.3. Doanh nghiệp Dược chịu sự quản lý chặt chẽ của Bộ Y Tế.........22
2.3. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẢU CỦA THỊ
TRƯỜNG DƯỢC PHẨM TRONG NƯỚC THỜI GIAN GẦN ĐÂY................22
2.4.1. Nhóm các nước cạnh tranh về giá cả............................................22
2.4.2. Nhóm các nước cạnh tranh chủ yếu về chất lượng.......................23
2.4.3. Về số lượng...................................................................................25
2.4.4.Tình hình thị trường dược phẩm trong nước những năm gần đây. 26
2.5. THỰC TRẠNG KINH DOANH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CP XUẤT
NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM.......................................................................29
2.6. ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG
DƯỢC PHẨM NHẬP KHẨU VIỆT NAM, LẤY VD TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM................................................34
2.6.1 Ảnh hưởng của thuế suất nhập khẩu mặt hàng dược phẩm đối với
thị trường dược phẩm..............................................................................34
2.6.2. Ảnh hưởng của cam kết về thuế nhập khẩu trong tổ chức WTO
đến thị trường dược phẩm.......................................................................36
2.6.3. các tác động khác ảnh hưởng đến thị trường dược phẩm nhập khẩu
Việt Nam.................................................................................................39
CHƯƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ CÁC ẢNH HƯỞNG XẤU CỦA THUẾ
QUAN ĐẾN MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM..................................................43
3.1. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM....................................................43
3.1.1. Thị trường dược phẩm thế giới.....................................................43
3.1.2. Thị trường dược phẩm trong nước ...............................................44
3.2. CÁC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT
NAM. .................................................................................................................46
3.2.1. Cơ hội............................................................................................46
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
3.2.2. Thách thức.....................................................................................47
3.3. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY C
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM................................................48
3.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG
CỦA THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM, NÂNG CAO
HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU ......................................................49
3.4.1. Một số giải pháp từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam
(đại diện cho các doanh nghiệp nhập khẩu dược phẩm ở Việt Nam) ...49
3.4.2.Một số giải pháp từ bộ y tế.............................................................54
3.4.3. Một số giải pháp từ cơ quan Hải Quan.........................................55
KẾT LUẬN....................................................................................................58
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Tải xuống 5,000₫ (62 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-03-14 11:36:15
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM 3

1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM. 3
1.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty. 3
1.1.2.chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam. 4
1.1.3. Mô hình tổ chức bộ máy quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam. 5
1.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh của công ty thời gian gần đây 11
1.2.CÁC THÀNH CÔNG ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY. 16
CHƯƠNG 2 MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM NHẬP KHẨU VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG NÀY 19
2.1 ĐẶC ĐIỂM MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM 19
2.1.1 Khái niệm 19
2.1.2. Dược phẩm là hàng hóa đặc biệt, khó bảo quản 19
2.1.3.Giá cả cao không đồng nghĩa với chất lượng tốt 20
2.1.4.Dược phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người 20
2.2. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM 21
2.2.1. Sức cầu về mặt hàng dược phẩm phụ thuộc phần lớn vào bác sĩ kê đơn 21
2.2.2. Sức cầu hiện nay chủ yếu đối với các mặt hàng ngoại 21
2.2.3. Doanh nghiệp Dược chịu sự quản lý chặt chẽ của Bộ Y Tế 22
2.3. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẢU CỦA THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM TRONG NƯỚC THỜI GIAN GẦN ĐÂY 22
2.4.1. Nhóm các nước cạnh tranh về giá cả 22
2.4.2. Nhóm các nước cạnh tranh chủ yếu về chất lượng. 23
2.4.3. Về số lượng 25
2.4.4.Tình hình thị trường dược phẩm trong nước những năm gần đây 26
2.5. THỰC TRẠNG KINH DOANH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM 29
2.6. ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM, LẤY VD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM 34
2.6.1 Ảnh hưởng của thuế suất nhập khẩu mặt hàng dược phẩm đối với thị trường dược phẩm. 34
2.6.2. Ảnh hưởng của cam kết về thuế nhập khẩu trong tổ chức WTO đến thị trường dược phẩm 37
2.6.3. các tác động khác ảnh hưởng đến thị trường dược phẩm nhập khẩu Việt Nam 40
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ CÁC ẢNH HƯỞNG XẤU CỦA THUẾ QUAN ĐẾN MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM 43
3.1. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM 43
3.1.1. Thị trường dược phẩm thế giới 43
3.1.2. Thị trường dược phẩm trong nước 44
3.2. CÁC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM. 46
3.2.1. Cơ hội 46
3.2.2. Thách thức 47
3.3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM 48
3.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM, NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU 49
3.4.1. Một số giải pháp từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam (đại diện cho các doanh nghiệp nhập khẩu dược phẩm ở Việt Nam) 49
3.4.2.Một số giải pháp từ bộ y tế 54
3.4.3. Một số giải pháp từ cơ quan Hải Quan. 55
KẾT LUẬN 58
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM 3 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM. 3 1.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty. 3 1.1.2.chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam. 4 1.1.3. Mô hình tổ chức bộ máy quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam. 5 1.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh của công ty thời gian gần đây 11 1.2.CÁC THÀNH CÔNG ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY. 16 CHƯƠNG 2 MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM NHẬP KHẨU VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG NÀY 19 2.1 ĐẶC ĐIỂM MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM 19 2.1.1 Khái niệm 19 2.1.2. Dược phẩm là hàng hóa đặc biệt, khó bảo quản 19 2.1.3.Giá cả cao không đồng nghĩa với chất lượng tốt 20 2.1.4.Dược phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người 20 2.2. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM 21 2.2.1. Sức cầu về mặt hàng dược phẩm phụ thuộc phần lớn vào bác sĩ kê đơn 21 2.2.2. Sức cầu hiện nay chủ yếu đối với các mặt hàng ngoại 21 2.2.3. Doanh nghiệp Dược chịu sự quản lý chặt chẽ của Bộ Y Tế 22 2.3. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẢU CỦA THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM TRONG NƯỚC THỜI GIAN GẦN ĐÂY 22 2.4.1. Nhóm các nước cạnh tranh về giá cả 22 2.4.2. Nhóm các nước cạnh tranh chủ yếu về chất lượng. 23 2.4.3. Về số lượng 25 2.4.4.Tình hình thị trường dược phẩm trong nước những năm gần đây 26 2.5. THỰC TRẠNG KINH DOANH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM 29 2.6. ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM, LẤY VD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM 34 2.6.1 Ảnh hưởng của thuế suất nhập khẩu mặt hàng dược phẩm đối với thị trường dược phẩm. 34 2.6.2. Ảnh hưởng của cam kết về thuế nhập khẩu trong tổ chức WTO đến thị trường dược phẩm 37 2.6.3. các tác động khác ảnh hưởng đến thị trường dược phẩm nhập khẩu Việt Nam 40 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ CÁC ẢNH HƯỞNG XẤU CỦA THUẾ QUAN ĐẾN MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM 43 3.1. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM 43 3.1.1. Thị trường dược phẩm thế giới 43 3.1.2. Thị trường dược phẩm trong nước 44 3.2. CÁC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM. 46 3.2.1. Cơ hội 46 3.2.2. Thách thức 47 3.3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM 48 3.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM, NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU 49 3.4.1. Một số giải pháp từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam (đại diện cho các doanh nghiệp nhập khẩu dược phẩm ở Việt Nam) 49 3.4.2.Một số giải pháp từ bộ y tế 54 3.4.3. Một số giải pháp từ cơ quan Hải Quan. 55 KẾT LUẬN 58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM ............................................................................... 3 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM. .................................................................................................................... 3 1.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty. ................................ 3 1.1.2.chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam. .......................................................................................................... 4 1.1.3. Mô hình tổ chức bộ máy quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam. .................................................................................. 6 1.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh của công ty thời gian gần đây ........................................................................................................... 11 1.2.CÁC THÀNH CÔNG ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY. ................................. 16 CHƯƠNG 2 MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM NHẬP KHẨU VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG NÀY .......................................... 19 2.1 ĐẶC ĐIỂM MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM .................................................... 19 2.1.1 Khái niệm ....................................................................................... 19 2.1.2. Dược phẩm là hàng hóa đặc biệt, khó bảo quản ........................... 19 2.1.3.Giá cả cao không đồng nghĩa với chất lượng tốt ............................ 20 2.1.4.Dược phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người ......... 20 2.2. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM ......................... 21 2.2.1. Sức cầu về mặt hàng dược phẩm phụ thuộc phần lớn vào bác sĩ kê đơn ........................................................................................................... 21 2.2.2. Sức cầu hiện nay chủ yếu đối với các mặt hàng ngoại .................. 21 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3682.2.3. Doanh nghiệp Dược chịu sự quản lý chặt chẽ của Bộ Y Tế ......... 22 2.3. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẢU CỦA THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM TRONG NƯỚC THỜI GIAN GẦN ĐÂY ................ 22 2.4.1. Nhóm các nước cạnh tranh về giá cả ............................................ 22 2.4.2. Nhóm các nước cạnh tranh chủ yếu về chất lượng. ...................... 23 2.4.3. Về số lượng ................................................................................... 25 2.4.4.Tình hình thị trường dược phẩm trong nước những năm gần đây . 26 2.5. THỰC TRẠNG KINH DOANH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM ....................................................................... 29 2.6. ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM, LẤY VD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM ................................................ 34 2.6.1 Ảnh hưởng của thuế suất nhập ...
— Xem thêm —
Bình luận