Giáo án tập viết lớp 1

Số trang: 38
Mã số: 664941
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 38
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-17 16:50:18
Giáo án tập viết lớp 1Tài liệu tham khảo - Giáo án tập viết lớp 1 TU N 2Ầ : Ti t1 ế : Các nét c b nơ ả I .M c tiêu: ụ 1.Ki n th c : C ng c kĩ năng vi t các nét c b n : ế ứ ủ ố ế ơ ả ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. 2.Kĩ năng : HS vi t thành th o các nét c b n. ế ạ ơ ả 3.Thái đ : Th c hi n t t các n n p : Ng i vi t , c m bút, đ v đúng t th . ộ ự ệ ố ề ế ồ ế ầ ể ở ư ế II. Đ dùng d y h c: ồ ạ ọ -GV: -Các nét c b n đ c trình bày trong khung ch . ơ ả ượ ữ -Vi t b ng l p n i dung bài 1 ế ả ớ ộ -HS: -V t p vi t, b ng con, ph n , khăn lau b ng. ở ậ ế ả ấ ả III . Ho t đ ng d y h c ạ ộ ạ ọ : Ti t1 ế 1. Kh i đ ng ở ộ : On đ nh t ch c ( 1 phút )ị ổ ứ 2. Ki m tra bài cũ ể : ( 2 phút ) Ki m tra vi c chu n b đ dùng h c t p c a HSể ệ ẩ ị ồ ọ ậ ủ -Nh n xét ki m tra bài cũ. ậ ể 3. Bài m i ớ : TG Ho t đ ng c a GV ạ ộ ủ Ho t đ ng c a HSạ ộ ủ 1 .Ho t đ ng 1 ạ ộ : Gi i thi u các nét c b nớ ệ ơ ả +M c tiêu: Bi t tên bài t p vi t : Các nét c b n ụ ế ậ ế ơ ả +Cách ti n hành : ế Hôm nay cô s giúp các em ôn l i cách vi t các ẽ ạ ế nét c b n đ các em bi t v n d ng vi t ch t t ơ ả ể ế ậ ụ ế ữ ố h n qua bài h c hôm nay : ơ ọ Các nét c b nơ ả - Ghi b ng. ả 2. Ho t đ ng 2 ạ ộ : C ng c cách vi t các nét c b nủ ố ế ơ ả +M c tiêu: Giúp HS n m đ c các nét, tên g i c a ụ ắ ượ ọ ủ chúng. +Cách ti n hành : ế -GV đ a ra các nét c b n m u ư ơ ả ẫ -H i: Đây là nét gì? ỏ ( Nét ngang : Nét s : ổ Nét xiên trái : Nét xiên ph i : ả Nét móc xuôi : Nét móc ng c : ượ Nét móc hai đ u : ầ Nét khuy t trên : ế Nét khuy t d i : ) ế ướ +K t lu n: Hãy nêu l i các nét c b n v a h c? ế ậ ạ ơ ả ừ ọ 3. Ho t đ ng 2 ạ ộ : H ng d n qui trình vi tướ ẫ ế +M c tiêu: HS quan sát cách vi t các nét c b n ụ ế ơ ả +Cách ti n hành : ế -GV s d ng que ch tô trên ch m u ử ụ ỉ ữ ẫ -Vi t m u trên khung ch th t thong th ế ẫ ữ ậ ả HS quan sát HS tr l i ả ờ 2 HS nêu HS quan sát HS theo dõi Gia ù o a ù n Ta ä p Vi e á t Tra n g 1 -Vi t m u trên dòng k b ng l p ế ẫ ẻ ở ả ớ ...
— Xem thêm —
Bình luận