Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-15 04:22:28
1 CONG HO A XA HO I CH U NG H A V I E T NA M oc Lap- T Do- Ha n h Ph u c N XI N XAC N HAN OC T HAN K n h gi: UB N D P H N G (XA)(X ) Toi ten la: . Ngay tha ng nam sinh: CM N D :.Cap ta i: .......................................... Thng t r u : Ñeà  nghò  UBND   xaùc   nhaän   tình   traïng  ñoäc   thaân   cuûa   toâi   laø   (thuo äc 1 trong 3 tröôøng hôïp sau): ­Ch öa keát hoân ( keøm theo phieáu xaùc minh cuûa CA nôi thöôøng   tru ù)      ­ Ñaõ ly hoân (keøm theo quyeàt ñònh ly hoân cuûa toøa aùn);    ­Cho àng (vôï) ñaõ cheát (keøm theo  giaáy chöùng töû ).      Toâi   xin   cam  ñoan   lôøi   khai   treân   laø  ñuùng   söï  thaät   vaø   chòu   traùch   nhie äm hoaøn toaøn tröôùc phaùp luaät veà lôøi khai treân. Ngay thang.nam Ngi lam n (Ky ù teân)
— Xem thêm —
Bình luận