Đơn xin chứng nhận độc thân

Số trang: 2
Mã số: 661632
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
COÄNG HOØA X HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp- Töï Do- Haïnh Phuùc
ÑÔN XIN XAÙC NHAÄN ÑOÄC THAÂN
Kính göûi: UBND PHÖÔØNG (XAÕ)(X)
Toâi teân laø:
……………………………………………………………………………………
………………………………………….
Ngy thaùng nm sinh:
……………………………………………………………………………………
…………………
CMND :………………………….Caáp taïi:
……………………………………..........................................
Thöôøng truù:
……………………………………………………………………………………
………………………………………
Ñeà nghò UBND xaùc nhaän tình traïng ñoäc thaân cuûa toâi laø
(thuoäc 1 trong 3 tröôøng hôïp sau):
-Chöa keát hoân ( keøm theo phieáu xaùc minh cuûa CA nôi thöôøng
truù)
-Ñaõ ly hoân (keøm theo quyeàt ñònh ly hoân cuûa toøa aùn);
-Choàng (vôï) ñaõ cheát (keøm theo giaáy chöùng töû ).
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Toâi xin cam ñoan lôøi khai treân laø ñuùng söï thaät vaø chòu traùch
nhieäm hoaøn toaøn tröôùc phaùp luaät veà lôøi khai treân.
Ngaøy……
thaùng…….naêm…………
Ngöôøi laøm ñôn
(Kyù teân)
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-15 04:22:28
Đơn xin chứng nhận độc thân
— Xem thêm —