Bài giảng: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

Số trang: 159
Mã số: 660799
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 159
Sao chép
Bài gi ng:
H TH NG THÔNG TIN K TOÁN
Ch ng 1. ươ M T S V N Đ CHUNG V H TH NG
THÔNG TIN K TOÁN
(S ti t: 06) ế
Sau khi h c xong ch ng này, sinh viên có th : ươ
- Phân bi t đ c m t s thu t ng nh h th ng, h th ng thông tin, h th ng ượ ư
thông tin k toán, bi t đ c công ngh thông tin nh h ng th nào đ n h th ngế ế ượ ưở ế ế
thông tin k toánế
- Hi u đ c vi c l p báo cáo tài chính s thay đ i nh th nào trong th i đ i công ượ ư ế
ngh thông tin.
- Nh n th c đ c vi c ng d ng công ngh thông tin cho phép các k toán viên ượ ế
qu n tr vi c đào t o thi t k đ c h th ng qu n tr chi phí m i cách đo l ng ế ế ượ ườ
m c đ hoàn thành nh th nào. ư ế
- Bi t đ c t i sao các ki m toán viên cung c p d ch v b o đ mế ượ
- Nh n th c đ c nh ng đi m m i trong m t h th ng thông tin k toán làm ượ ế
quen v i nh ng c h i ngh nghi p trong lĩnh v c m i này. ơ
1.1. H th ng thông tin k toán là gì? ế
1.1.1. Lý thuy t v h th ngế
H th ng m t khái ni m th ng đ c s d ng trong đ i s ng chúng ta th ườ ượ
xem “h th ng m t t p h p các thành ph n ph i h p v i nhau đ hoàn thành m t
lo t các m c tiêu”.
d : - H th ng khuy ch đ i âm thanh: Loa, b khuy ch đ i, micro… nh n đ u ế ế
vào là âm thanh nh và m c tiêu c a h th ng là làm khuy ch đ i âm đó đ u ra. ế
- H th ng giao thông: Đ ng, c u, c ng, xe, t u… m c tiêu c a h th ng ườ
v n chuy n con ng i hàng hóa… t n i này đ n n i khác ườ ơ ế ơ
M t h th ng b t kỳ có ba đ c đi m sau:
- Có các thành ph n b ph n (ho c nh ng đi m h u hình).
1 | P a ge
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Ti n trình x (hay ph ng pháp) đ ph i h p các thành ph n theo cách đãế ươ
quy đ nh.
- M c tiêu ho c đ i t ng c a h th ng. ư
Lý thuy t h th ng có đ a ra nh ng khái ni m liên quan nh sau:ế ư ư
+ H th ng con và h th ng cha
T đ nh nghĩa trên cho ta th y h th ng s t n t i nhi u c p b c khác nhau. Các ạ ở
thành ph n c a cũng th h th ng v i các đ c đi m khác nhau. Các thành
ph n c a nó cũng th h th ng v i các đ c đi m c a m t h th ng ph i có. Các
h th ng c p th p h n trong m t h th ng nh ng h th ng con, cũng ti n ơ
trình ph i h p các thành ph n b ph n đ đ t đ c m c tiêu c a nó. Khái ni m h ượ
th ng con, h th ng cha ph thu c vào cách nhìn nh n c a m i nhân khi ti p c n ế
h th ng đó.
- Ví d : - H th ng giao thông có các h th ng con là h th ng giao thông đ ng b , ườ
h th ng giao thông đ ng th y… ư
ng biên và n i giao ti pươ ơ ế
ng biên: nh m phân cách h th ng này v i h th ng khác. Trong h th ng con,ườ
đ ng biên giúp nh n d ng các thành ph n c a h th ng. Xác đ nh đ ng biên c a hư ườ
th ng ph thu c vào đ c đi m và v trí c a h th ng trong t ch c.
*N i giao ti p: là n i g p nhau gi a các đ ng biên c a h th ng con. N i giao ti pơ ế ơ ư ơ ế
n i k t các h th ng con ho c các thành ph n b ph n. ế
+Phân lo i h th ng: h th ng nhi u d ng khác nhau nh ng th đ c phân ư ượ
lo i thành b n d ng c b n sau: ơ
* H th ng đóng: h th ng l p v i môi tr ng. không n i giao ti p v i ườ ơ ế
bên ngoài, không tác đ ng kh i đ ng biên các ti n trình x s không b môi ườ ế
tr ng tác đ ng. Khái ni m h th ng đóng ch mang tính ch t lu n b i th c t cácườ ế
h th ng đ u tác đ ng qua l i v i môi tr ng theo nhi u cách khác nhau. ư
*H th ng đóng quan h : là h th ng s tác v i môi tr ng, n i giao ti p ườ ơ ế
v i bên ngoài s ki m soát nh h ng c a môi tr ng lên ti n trình. Quan h ưở ườ ế
đây đ c th hi n qua các nh p li u và k t xu t.ượ ế
2 | P a ge
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
* H th ng m : h th ng không ki m soát s tác đ ng qua l i c a v i môi
tr ng. Ngoài vi c th hi n quan h qua quá trình nh p li u k t xu t, h th ngườ ế
th ng b nhi u lo n ho c không ki m soát đ c, nh h ng đ n quá trình x c aườ ư ưở ế
nó. H th ng đ c thi t k t t s h n ch các tác đ ng c a s nhi u lo n. ượ ế ế ế
- H th ng ki m soát ph n h i: h th ng các nh p li u th là các k t xu t c a ế
nó.
Trên c s b n ki u h th ng c b n, ng i ta th liên h nhi u h th ng v iơ ơ ườ
nhau. d h th ng đóng quan h th các thành ph n h th ng đóng
quan h , h th ng m và h th ng ki m soát ph n h i.
1.1.2. H th ng thông tin qu n lý
a.
Thông tin – d liêu:
+ D li u: Nh ng s ki n, con s , hình nh… ch a đ c x đ phù h p v i ư ượ
ng i s d ngườ
+ Thông tin: D li u đ c s p x p phù h p v i ng i s d ng. ượ ế ườ
3 | P a ge
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-14 06:01:52
Hệ thống là một khái niệm thường được sử dụng trong đời sống và chúng ta có thể xem “hệ thống là một tập hợp các thành phần phối hợp với nhau để hoàn thành một loạt các mục tiêu”.
— Xem thêm —