Giáo trình kỹ thuật nuôi ông mật

Số trang: 134
Mã số: 660125
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 134
Sao chép
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM
PGS.TS. NGUYN DUY HOAN (Ch biên)
THS . PHÙNG ĐỨC HOÀN - TS . NGÔ NHT THNG
GIÁO TRÌNH
K THUT NUÔI ONG MT
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP
HÀ NI - 2008
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1
LI NÓI ĐẦU
Để đáp ng yêu cu ca thc tin sn xut ti các tnh min núi phía Bc,
Trường Đại hc Nông Lâm Thái Nguyên đã chính thc đưa môn hc "K thut
nuôi ong mt" vào chương trình ging dy cho sinh viên các ngành: Chăn nuôi,
Chăn nuôi - Thú y và t năm 2002 đưa vào ging dy cho ngành Lâm nghip và
Sư phm k thut Nông nghip.
Sau 5 năm t chc ging dy cho sinh viên, t
p th ging viên ca B môn
Ong và động vt quý hiếm đã nhiu ln b sung, chnh sa để tng bước hoàn
thin tp bài ging. Đến nay tp bài ging: "K thut nuôi ong mt" đã tương
đối hoàn chnh, được các chuyên gia và các thế h sinh viên đánh giá tt. Để
giúp cho sinh viên có được b tài liu chun v môn hc, chúng tôi mnh dn
xây dng giáo trình: "K thu
t nuôi ong mt" vi s đóng góp ca các tác gi
sau: PGS. TS Nguyn Duy Hoan ch biên và trc tiếp viết các chương: Bài m
đầu, chương 1, chương 5 và chương 7.
Thc sĩ Phùng Đức Hoàn viết các chương: Chương 2, chương 3,
chương 4.
Tiến sĩ Ngô Nht Thng viết chương 6.
Tp th tác gi xin chân thành cám ơn các ging viên khoa Chăn nuôi Thú
y Trường Đại hc Nông Lâm Thái Nguyên, các chuyên gia c
a Vin nghiên cu
Ong thuc Công ty Ong Trung ương đã b nhiu công sc, đóng góp nhng ý
kiến quý báu giúp chúng tôi hoàn thin cun giáo trình này.
Do kinh nghim còn hn chế, mt khác là ln đầu tiên xut bn nên cun
giáo trình không tránh khi nhng thiếu sót. Tp th tác gi rt mong nhn
được ý kiến đóng góp ca các đồng nghip và các thế h sinh viên để ln xut
bn sau được hoàn thin hơn.
Chúng tôi xin chân thành cm
ơn!
Tp th tác gi
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
LI NÓI ĐẦU ...........................................................................................................................1
Bài m đầu CON ONG VÀ LI ÍCH CA NGH NUÔI ONG.............................................6
Chương 1: NGUN GC, PHÂN LOI VÀ HÌNH THÁI CU TO CƠ TH CA ONG
MT ...........................................................................................................................................9
1. NGUN GC CA ONG .....................................................................................................9
2. V TRÍ PHÂN LOI..............................................................................................................9
3. CÁC LOÀI ONG MT CH YU: ....................................................................................10
3.1. Ong hoa (Apisfzorea) ....................................................................................................10
3.2. Ong Khoái hay ong gác kèo (Apis dorsata)...................................................................11
3.3. Ong ni địa hay ong Châu Á (Apis cerana) ..................................................................13
3.4. Ong châu Âu hay ong ngoi (Apis mellifer) .................................................................14
3.5. Ong không ngòi đốt (Apidac; Meliponiac) ...................................................................15
4. HÌNH THÁI CU TO CƠ TH.......................................................................................16
4.1. Hình thái cu to ngoài..................................................................................................16
4.1.1. Phn đầu ong..........................................................................................................16
4.1.2. Phn ngc...............................................................................................................17
4.1.3. Phn bng ong........................................................................................................17
4.2. Cu to trong .................................................................................................................18
4.2.1. H tiêu hoá .............................................................................................................18
4.2.2. Cơ quan hô hp ......................................................................................................18
4.2.3. Cơ quan tun hoàn .................................................................................................18
4.2.4. H thn kinh ...........................................................................................................19
4.2.5. Cơ quan sinh dc ca ong......................................................................................19
Chương 2: SINH HC ONG MT ........................................................................................21
1. CU TRÚC T ONG ..........................................................................................................21
1.1. Cu trúc t và s sp xếp bánh t..................................................................................21
1.2. S già hoá ca bánh t và hot động xây bánh t mi..................................................23
1.3. S điu hoà nhit độ, m độ trong đàn ong...................................................................24
2. T CHC XÃ HI CA ĐÀN ONG MT .......................................................................25
2.1. Đàn ong là mt "đơn v xã hi".....................................................................................25
2.2. Các thành viên ca đàn ong...........................................................................................26
2.2.1. Ong chúa ................................................................................................................26
2.2.2. Ong đực ..................................................................................................................30
2.2.3. Ong th...................................................................................................................31
Chương 3: NGUN MT PHN VÀ CÔNG TÁC CHĂM SÓC QUN LÝ ĐÀN ONG ....36
1. NGUN MT PHN..........................................................................................................36
1.1. Vai trò ca cây ngun mt phn đối vi ngh nuôi ong...............................................36
1.2. S tiết mt và các yếu t nh hưởng đến s tiết mt ca hoa........................................37
1 .2.1. S tiết mt hoa.......................................................................................................37
1. 2.2. Nhng yếu t nh hưởng đến s tiết mt...............................................................37
1.3. Lch n hoa ca cây ngun mt phn............................................................................38
2. MT S DNG C NUÔI ONG.......................................................................................39
2.1. Thùng ong......................................................................................................................39
2.1.1. Các loi thùng ong truyn thng (đõ) ....................................................................39
2.1.2. Thùng ong ci tiến..................................................................................................41
2.1.3. Mt s dng thùng ong chuyên dng khác.............................................................43
2.2. Các dng c nuôi ong khác ...........................................................................................44
2.2.1. Dng c to chúa....................................................................................................44
2.2.2. Dng c qun lý ong...............................................................................................44
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-13 10:02:55
Từ xa xưa, con ong và con người  đã là những người bạn thân thiết của nhau. Con ong mật có mặt ở khắp mọi nơi trên trái đất, những nơi có thảm thực vật phong phú và đa dạng, trăm hoa đua nở.
— Xem thêm —