Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 3)

Số trang: 3
Mã số: 659838
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 3)
I. Mục tiêu bài học.
Học xong tiết 3 bài 7 học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
- Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo
của công dân.
- Giúp HS nắm được trách nhiệm của NN và CD trong việc bảo đảm và thực hiện
các quyền dân chủ của công dân
2. Về kĩ năng.
- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phm quyền n
chủ của CD.
- Biết thực hin quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật.
3. Về thái độ.
- ch cực thực hin quyền n chủ của mình tôn trng quyền dân chủ của
người khác.
- Biết phê pn hành vi xâm phm quyền dân chủ của công dân.
II. Tài liệu và phương tiện dạy học.
- SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12
- Bài tập tình huống, SGK PLCN (NXB GD 1998)
- SGK BDND và PP GD GDCD 12 (NXB ĐHQGHN), Sơ đ
III. Tiến trình n lớp.
1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
? Em hãy trình y ND và YN quyn tham gia quản NN và XX của công
dân?
3. Học bài mới.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Theo em khi nào khiếu nại, khi nào t cáo? (Khi VPPL). Vậy khiếu
nại và tcáo có điểm giống khác nhau không? để trả lời những câu hỏi này m
nay thy và các em cùng đi tìm hiu tiếp bài 7 tiết 3.
Ho
ạt động của giáo vi
ên và h
ọc sinh
N
ội dung kiến thức cần đạt
GV nh
ắc li ý nghĩa của hai quyền:
Bầu-ng cử và quyn tham gia quản
NN. Sau đó giáo viên nêu ra câu hỏi.
? Trong khi thực hiện hai quyền trên
nếu phát hin những VPPL thì người
dân thlàm gì? làm như thế nào để
ngăn chặn việc làm sai đó?
GV: quyền khiếu nại, tố cáo là
quyền bảncủa công n, là công c
để công n thực hiện quyền dân chủ
trực tiếp.
? Theo quyn khiếu nại là việc làm
của ai? Giải quyết về cái gì? ly VD
minh ho?
? Theo em quyền tố cáo là việc làm
của ai? Thông báo i gì? cho ai? Ly
dụ?
n cứ vào khái niệm quyền khiếu
nại và to cho học sinh tìm và trlời
mục đích của quyền khiếi nại và tố cáo.
? Theo em đảm bảo quyền KN của
công dân nhm mục đích gì?
3. Quy
n khiếu nại,
t
o của công
dân.
- Được ghi nhận ở điều 74 HP 1992 (sđ)
- Luật KN-TC có hiệu lực 01-10-2004.
a. Khái niệm quyền KN-TC ca ng
dân.
- Quyn khiếu nn: quyn của CD,
CQ, TC đề nghị CQ, TC, nhân
thm quyn xem xét lại các hành
chính, nh vi hành chính khi n c
cho rằng hành vi đó là sai.
- Quyn tố o: quyn ca ng dân
báo cho CQ, TC, nhân thm
quyền biết về hành vi VPPL của
nhân, CQ, TC.
- Mục đích:
+ KN: Nhm khôi phục quyền và li
ích của chủ thể khiếu nại.
+ TC: Phát hin và ngăn chặn hành vi
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Ho
ạt động của giáo vi
ên và h
ọc sinh
N
ội dung kiến thức cần đạt
? Theo em đ
m bảo quyền TC của
công dân nhm mục đích gì?
GV tchức cho học sinh tiến hành
thảo luận theo nhóm, lớp theo hướng so
sánh nội dung của KN-TC theo h
thống câu hỏi c. Sau đó đại diện
từng nhóm trình y sau đó c nhóm
khác đóng góp ý kiến (nếu có).
? Theo em chthể của khiếu nạn và
tố cáo là ai?
? Theo em ai có thm quyền giải
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân?
Chú ý: nếu là CD vi phạm thì th
trưởng giải quyết còn nếu thử trưởng cơ
quan đó vi phạm thì cơ quan cấp trên
thm quyền giải quyết.
? Theo em đối tượng giải quyết của
người có thẩm quyền là nhng cái gì ?
? Em hãy trình y trình t giải
quyết khiếu nạn của công dân?
Chú ý: thi gian gii quyết KN
không quá 90 ngày t khi nhận được
QĐHC, KL giải quyết trong 10 từ khi
nhận được đơn, giải quyết lần đầu
không quá 30 ngày, phức tạp 45 ngày,
vùng u kkn là 60 ngày mỗi ln
trái PL.
b. Nội dung quyền KN-TC của công
dân.
* Chủ thể:
- KN:ng dân, tchức, cơ quan.
- TC: chỉ là công dân
* Người có thẩm quyền giải quyết
KN-TC.
- KN: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có
thm quyền.
- TC: Cơ quan, tổ chức, nhân có
thm quyền.
* Quy trình KN-TC và giải quyết
KN-TC.
- Khiếu nạn:
+ B1: Người KN nộp đơn KN.
+ B2: Người gii quyết KN xem xét và
giải quyết KN.
+ B3: Người KN đồng ý với KQ KN thì
quyết định giải quyết có hiệu lực.
+ B4: người giải quyết KN ln hai xem
xét giải quyết yêu cu của người KN.
- Tố cáo:
+ B1: Người TC gửi đơn tố cáo.
+ B2: Người giải quyết tố o phải tiến
hành xác minh và v ni dung t
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-25 05:47:28
I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 3 bài 7 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. - Giúp HS nắm được trách nhiệm của NN và CD trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền dân chủ của công dân 2. Về kĩ năng. - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của CD. - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật. 3. Về thái độ. - Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình và tôn trọng quyền dân chủ của người khác. - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12 - Bài tập tình huống, SGK PLCN (NXB GD 1998)
— Xem thêm —