PHƢƠNG PHÁP MOGiảng viên: Nguyễn Minh KhaPhƣơng pháp orbital phân tử (Molecular Orbital -MO)

Số trang: 35
Mã số: 657392
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 35
Sao chép
PHƢƠNG PHÁP MO
Giảng viên: Nguyễn Minh Kha
Phƣơng pháp orbital
phân tử (Molecular
Orbital - MO)
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tính thuận từ của O
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
thuyết orbital phân tử – liên kết cộng hóa trị đƣợc
tạo thành từ sự tổ hợp tuyến tính các AO tạo thành
các MO.
O
O
Không điện tử độc thân
Nghịch từ
Thực nghiệm cho thấy O
2
thuận từ
Bất lợi của phƣơng pháp
VB
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-09 16:28:38
Bài toán ion H2+ Quan niệm của phương pháp MO Các luận điểm cơ sở của phương pháp MO Áp dụng phương pháp MO cho các phân tử bậc hai
— Xem thêm —