Quy hoạch tuyến tính

Số trang: 119
Mã số: 657297
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 119
Sao chép
Đ
È
CƯƠNG M
Ô
N HC
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC
MÔN : QUY HOCH TUYN TÍNH
MÃ MÔN HC : TH 431
S ĐƠN V HC TRÌNH : 2
HC KÌ : 5
MC ĐÍCH YÊU CU
Sau khi hc xong môn quy hoch tuyến tính sinh viên phi biết cách xây dng
mô hình toán cho bài toán thc tế đơn gin, áp dng thành tho gii thut đơn hình để
gii lp bài toán quy hoch tuyến tính và lp trình được trên máy tính.
KIN THC NN CN THIT
Mc độ yêu cu
STT Ni dung kiến thc nn
Tiên quyết
Vn dng khái
nim/ mô hình
Vn dng k năng/
phương pháp
1 Tin hc đại cương x x
KIN THC TOÁN CN THIT
STT Ni dung kiến thc Mc độ yêu cu
Hiu
Khái
nim
Vn dng
Công thc/
định lý
Chng minh
Công thc/
định lý
Vn dng
Phương pháp
1 Đại s tuyến tính x x
TÓM TT NI DUNG MÔN HC
Môn hc được m đầu bng vic gii thiu vài vn đề thc tế dn đến mô hình
quy hoch tuyến tính. Trng tâm ca môn hc là phn trình bày gii thut đơn hình
các mc độ s dng khác nhau. Lý thuyết đối ngu được trình bày mt cách đơn gin.
Phn ng ca quy hoch tuyến tính được trình bày sau cùng để thy s
ng dng rng
rãi ca quy hoch tuyến tính
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Đ
È
CƯƠNG M
Ô
N HC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIT CÁC CHƯƠNG
CHƯƠNG I : LÝ THUYT CƠ BN V QUY HOCH TUYN TÍNH
I- GII THIU BÀI TOÁN QUY HOCH TUYN TÍNH
1- Bài toán vn đầu tư
2- Bài toán lp kế hoch sn xut
3- Bài toán vn ti
II- ĐỊNH NGHĨA VÀ NHNG KT QU CƠ BN
1- Quy hoch tuyến tính tng quát
2- Quy hoch tuyến tính dng chính tc
3- Phương án
4- Đa din li các phương án kh thi - Phương pháp hình hc
III- MT VÍ D M
ĐẦU
IV- DU HIU TI ƯU
1- Ma trn cơ s - Phương án cơ s - Suy biến
2- Du hiu ti ưu
CHƯƠNG II : GII THUT ĐƠN HÌNH
I- GII THUT ĐƠN HÌNH CƠ BN
1- Cơ s lý thuyết
2- Định lý v s hi t
3- Gii thut đơn hình cơ bn
4- Chú ý trong trường hp suy biến
II- GII THUT ĐƠN HÌNH CI TIN
1- Mt cách tính ma trn nghch đảo
2- Quy hoch tuyến tính dng chun
3- Gii thut đơn hình ci tiến
4- Phép tính trên dòng - Bng đơn hình
III- PHƯƠ
NG PHÁP BIN GI CI BIÊN
1- Bài toán ci biên
2- Phương pháp hai pha
3- Phương pháp M vô cùng ln
CHƯƠNG III : BÀI TOÁN ĐỐI NGU
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Đ
È
CƯƠNG M
Ô
N HC
I- KHÁI NIM V ĐỐI NGU
1- Đối ngu ca quy hoch tuyến tính dng chính tc
2- Định nghĩa đối ngu trong trường hp quy hoch tng quát
3- Các định lý v s đối ngu
II- GII THUT ĐỐI NGU
CHƯƠNG IV : NG DNG QUY HOCH TUYN TÍNH
I- M ĐẦU
II- BÀI TOÁN TRÒ CHƠI
1- Trò chơi có nghim n định
2- Trò chơi không có nghim n định
III- BÀI TOÁN VN TI
1- M đầu
2- Các khái nim cơ bn
3- Bài toán vn ti cân bng thu phát
4- Các bài toán được đưa v bài toán vn ti
IV- BÀI TOÁN DÒNG TRÊN MNG
1- M đầu
2- Phát biu bài toán dòng trên mng
V- QUY HOCH NGUYÊN
1- M đầu
2- Bài toán quy hoch nguyên trong thc tế
TÀI LI
U THAM KHO
[ Ban - 1998]
Phí Mnh Ban – Quy Hoch Tuyến Tính
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-09 14:12:37
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG CHƯƠNG I :  LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH I- GIỚI THIỆU BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH   1- Bài toán vốn đầu tư   2- Bài toán lập kế hoạch sản xuất   3- Bài toán vận tải II- ĐỊNH NGHĨA VÀ NHỮNG KẾT QUẢ CƠ BẢN   1- Quy hoạch tuyến tính tổng quát   2- Quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc   3- Phương án   4- Đa diện lồi các phương án khả thi - Phương pháp hình học III- MỘT VÍ DỤ MỞ ĐẦU IV- DẤU HIỆU TỐI ƯU   1- Ma trận cơ sở - Phương án cơ sở - Suy biến   2- Dấu hiệu tối ưu   CHƯƠNG II : GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH I- GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH CƠ BẢN   1- Cơ sở lý thuyết   2- Định lý về sự hội tụ   3- Giải thuật đơn hình cơ bản   4- Chú ý trong trường hợp suy biến II- GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH CẢI TIẾN   1- Một cách tính ma trận nghịch đảo   2- Quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn   3- Giải thuật đơn hình cải tiến   4- Phép tính trên dòng - Bảng đơn hình III- PHƯƠNG PHÁP BIẾN GIẢ CẢI BIÊN   1- Bài toán cải biên   2- Phương pháp hai pha   3- Phương pháp M vô cùng lớn
— Xem thêm —
Từ khóa: tuyến tính