Nhúng
Toàn màn hình
/ 76
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (76 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-08 12:09:39
1 T r ng Cao ng KT - KT Th i Bnh * * * Bo co thc tp tt nghi p Mc lc tran Li ni 3 PhnI Nhng v l lun chung v t chc cng tc bn hng v xc nh kt qu kinh doanh ti cng ty tnhh hp thnh 5 I S cn th i t phi t chc cng tc k ton bn hng hng xc nh kt qu bn hng cng ty TNH H Hp Thnh 5 1 V t r cng tc k ton bn hng v xc nh kt qu kinh doanh ti cng ty TNH H Hp Thnh 5 2 Cc ph ng thc bn hng 6 3 Ph ươ ng php tnh gi vn hng xut bn 6 I I Ni dung t chc cng tc bn hng v xc nh kt qu hng ti Cng ty TNH H Hp Thnh 7 1 Chng t k ton s dng 7 2 T chc cng tc k ton chi t i t doanh thu bn hng , gi vn hng bn,cc khon gim t r doanh thu, chi ph bn hng, ch phi qu l doanh nghip ti cng ty TNH H Hp Thnh 8 I I I K ton tng hp bn hng v xc nh kt qu bn hng ti cng ty TNH H Hp Thnh 11 1 Ti khon k ton s dng 11 2 Trnh t k ton tng hp bn hng v xc nh kt qu bn hng 11 Phn I I Thc t rng t chc cng tc k ton bn hng , xc nh kt qu bn hng 13 I Khái quát chung v công ty TNHH h p thànhề ợ 13 SV: NGUY N TH SAO MAI L P: K7B2 Ễ Ị Ớ 1 T r ng Cao ng KT - KT Th i Bnh * * * Bo co thc tp tt nghi p 1 Quá trình hình thành và phát tri n c a công tyể ủ 13 2 Tình hình tài chính c a doanh nghi p trong 3 năm ủ ệ 2007,2008,2009 15 3 T ình hình t ch c công tác k toán t i công ty TNHH ổ ứ ế ạ H p Th ợ nh 18 II Ph ng pháp k toán ươ ế 23 1 Lp chng t k ton 23 2 K ton chi t i t doanh thu bn hng 32 Phn I I I Ph ng h ng hon thin cng tc k ton bn hng v xc nh kt qu bn hng, mt s gii php tng doanh thu bn hng ti cng ty tnhh Hp Thnh 43 1 N hn xt khi qut v cng tc k ton bn hng v xc nh kt qu bn hng ti cng ty 43 2 Mt s gii php hon th in cng tc k ton bn hng v xc nh kt qu bn hng ti cng ty tnhh h ợ p t hnh 45 Kt Lun 47 Nhn xt ca n v thc tp 48 Nhn xt ca gio vin h ng dn 49 SV: NGUY N TH SAO MAI L P: K7B2 Ễ Ị Ớ 2 T r ng Cao ng KT - KT Th i Bnh * * * Bo co thc tp tt nghi p Lêi nãi ®Çu Ngày nay khi đ t n c ta đã tr thành thành viên chính th c c a tấ ướ ở ứ ủ ổ ch c th gi i WTO , và đang trong ti n trình h i nh p kinh t qu c t . Đó là ứ ế ớ ế ộ ậ ế ố ế cánh c a m ra nhi u c h i nh ng cũng không ít thách th c cho n n kinh t ử ở ề ơ ộ ư ứ ề ế Vi t Nam nói chung và các doanh nghi p Vi t Nam nói riêng . V i nhu c u th ệ ệ ệ ớ ầ ị tr ng ngày càng cao và kh t khe h n đòi h i các doanh nghi ...
— Xem thêm —
Bình luận