ĐỀ TÀI : “CHỈ SỐ COD VÀ BOD TRONG NƯỚC THẢI ”

Số trang: 22
Mã số: 654013
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 22
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-05 08:11:26
  Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, vấn đề nước thải và xử lỹ nước thải đang là vấn đề cấp bách cần được giải quyết ngay.   Để xử lý được nguồn nước trước tiên ta phải đánh giá đựợc mức độ ô nhiễm của nước thải, ngoài một số chỉ tiêu như: màu sắc, mùi, pH… người ta còn đặc biệt quan tâm nhiều đến chỉ số BOD và COD TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI NGƯỜI HƯỚNG DẪN : TS NGUYỄN THỊ THANH THUỶNGƯỜI HƯỚNG DẪN : TS NGUYỄN THỊ THANH THUỶ SV THỰC HIỆN : CAO THÀNH VINHSV THỰC HIỆN : CAO THÀNH VINH VŨ HƯƠNG TRÀ VŨ HƯƠNG TRÀ VŨ XUÂN THÀNHVŨ XUÂN THÀNH ĐÀO THỊ NGUYỆT ĐÀO THỊ NGUYỆT ĐÀO THUỲ ÁNH ĐÀO THUỲ ÁNH Phạm Tùng LâmPhạm Tùng Lâm KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨMKHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM TIỂU LUẬN XỬ LÝ NƯỚC THẢITIỂU LUẬN XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐỀ TÀI : “CHỈ SỐ COD VÀ BOD TRONG NƯỚC ĐỀ TÀI : “CHỈ SỐ COD VÀ BOD TRONG NƯỚC THẢI ”THẢI ” Phần I: Đặt vấn đềPhần I: Đặt vấn đề Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, vấn đề nước thải và xử lỹ nước thải Nam nói riêng, vấn đề nước thải và xử lỹ nước thải đang là vấn đề cấp bách cần được giải quyết ngay. đang là vấn đề cấp bách cần được giải quyết ngay. Để xử lý được nguồn nước trước tiên ta Để xử lý được nguồn nước trước tiên ta phải đánh giá đựợc mức độ ô nhiễm của nước thải, phải đánh giá đựợc mức độ ô nhiễm của nước thải, ngoài một số chỉ tiêu như: màu sắc, mùi, pH… ngoài một số chỉ tiêu như: màu sắc, mùi, pH… người ta còn đặc biệt quan tâm nhiều đến chỉ số người ta còn đặc biệt quan tâm nhiều đến chỉ số BOD và CODBOD và COD Phần II:Phần II:NỘI DUNGNỘI DUNG Chỉ tiêu BOD Chỉ tiêu BOD (Biochemical Oxygen Demand)(Biochemical Oxygen Demand) 1.Khái niệm1.Khái niệm 2.Cách xác định2.Cách xác định Chỉ tiêu COD Chỉ tiêu COD (Chemical Oxygen demand)(Chemical Oxygen demand) 1. Khái niệm1. Khái niệm 2.Cách xác định2.Cách xác định Phần II:Phần II:NỘI DUNGNỘI DUNG Ngưỡng cho phép của COD và BOD ở Việt Nam Ngưỡng cho phép của COD và BOD ở Việt Nam và trên thế giớivà trên thế giới Bảng giá trị giới hạn các thông số và nồng độ chất ô nhiễm TTTTThông sốThông số Đơn Đơn vịvị Giá trị giới hạnGiá trị giới hạn AABBCC 11Nhiệt độNhiệt độ00CC404040404545 22pHpH6 6 đến đến 99 5,5 5,5 đến 9đến 9 5 đến 95 đến 9 33BODBOD55 (20(2000c)c) mg/lmg/l20205050100100 44COD COD mg/lmg/l5050100100400400 Phần II:Phần II:NỘI DUNGNỘI DUNG Bảng giá trị giới hạn cho phép của của chỉ tiêu Bảng giá trị giới hạn cho phép của của chỉ tiêu COD và BOD trong nước mặtCOD và BOD trong nước mặt TTTTThông sốThông sốĐơn vịĐơn vị -- Giá trị giới hạnGiá trị giới hạn AABB 22BODBOD55(20(2000C)C)mg/lmg/l< 4< 4< 25< 25 33CODCODmg/lmg/l< 10< 10< 35< 35 Phần II:Phần II:NỘI DUNGNỘI DUNG Bảng giá trị giới hạn cho phép của của chỉ tiêu COD Bảng giá trị giới hạn cho phép của của chỉ tiêu COD và BOD trong và BOD trong nướcnướcbiển ven bờ.biển ven bờ. TTTTThông sốThông sốĐơn vịĐơn vịGiá trị giới hạnGiá trị giới hạn Bãi tắmBãi tắmNuôi Nuôi thuỷ sảnthuỷ sản Các nơi Các nơi kháckhác 11MùiMùiKhông Không khó chịukhó chịu ---- 22pHpH6,5 đến 6,5 đến 8,58,5 6,5 đến 6,5 đến 8,58,5 6,5 đến 6,5 đến 8,58,5 33Oxy hoà tanOxy hoà tanmg/lmg/l³ 4³ 4³ 5³ 5³ 4³ 4 44BODBOD55(20(2000c)c)mg/lmg/l< 20< 20< 10< 10< 20< 20 Phần II:Phần II:NỘI DUNGNỘI DUNG Bảng giá trị và giới hạn của chỉ tiêu COD và BOD cho Bảng giá trị và giới hạn của chỉ tiêu COD và BOD cho phép trong nước dùng cho mục đích cấp nước sinh phép trong nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạthoạt.. TT TT Thông sốThông sốV 100 x 10V 100 x 1066mm33V =(10 V =(10 ÷÷100) x 100) x 10106 6 mm33 V < 10 x 10V < 10 x 106 6 mm33 F1F1F2F2F3F3F1F1F2F2F3F3F1F1F2F2F3F3 11Mầu , Co Mầu , Co ––Pt Pt ởởpH =7pH =7 202020202020202020202020202020202020 22Mùi, cảm Mùi, cảm quanquan KhôKhô ng ng có có mùi mùi khó khó chịuchịu KhôKhô ng ng có có mùi mùi khó khó chịuchịu KhôKhô ng ng có có mùi mùi khó khó chịuchịu KhôKhô ng ng có có mùi mùi khó khó chịuchịu KhôKhô ng ng có có mùi mùi khó khó chịuchịu KhôKhô ng ng có có mùi mùi khó khó chịuchịu KhôKhô ng ng có có mùi mùi khó khó chịuchịu KhôKhô ng ng có có mùi mùi khó khó chịuchịu KhôKhô ng ng có có mùi mùi khó khó chịuchịu 33BODBOD55(20 (20 00C C ), mg/l), mg/l 303030303030202020202020151515151515 44COD, mg/lCOD, mg/l606060606060404040404040303030303030 Phần II:Phần II:NỘI DUNGNỘI DUNG Nước thải công nghiệp giá trị giới của chỉ tiêu COD Nước thải công nghiệp giá trị giới của chỉ tiêu COD và BODvà BOD TTTTThông sốThông sốĐơn vịĐơn vịGiá trị giới hạnGiá trị giới hạn AABBCC 11BODBOD55mg/lmg/l20205050100100 22CODCODmg/lmg/l5050100100400400 Phần II:Phần II:NỘI DUNGNỘI DUNG Giá trị giới hạn của chỉ tiêu COD và BOD trong Giá trị giới hạn của chỉ tiêu COD và BOD trong nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạtmục đích cấp nước sinh hoạt TTTTThông số ô Thông số ô nhiễmnhiễm Đơn vịĐơn vịGiới hạn cho phépGiới hạn cho phép MứMứ c Ic I Mức Mức IIII Mức Mức IIIIII Mức Mức IVIV Mức Mức VV 11pHpHmg/lmg/l55--9955--9955--9955--9955--99 22BODBODmg/lmg/l3030303040405050200200 Phần II:Phần II:NỘI DUNGNỘI DUNG Bảng giá trị giới hạn các thông số và nồng độ COD Bảng giá trị giới hạn các thông số và nồng độ COD và BOD trong nước thải công nghiệp đổ vào vực nước và BOD trong nước thải công nghiệp đổ vào vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước.nước. Thông sốThông sốQ 200 mQ 200 m33/s/sQ = 50 Q = 50 ÷÷200 m200 m33/s/sQ < 50 mQ < 50 ...
— Xem thêm —
Bình luận