Bảng câu hỏi điều tra thị trường về xu hướng tiêu dùng cà phê cóc trên Tp Đà Nẵng

Số trang: 6
Mã số: 653336
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Nghiên c
u v
à dánh giá xu hu
ng ti
êu
dùng cà phê cóc trên th
tru ng Ð
à N
ng
Ðào Th
Thùy Duong (
daothuyduong@ymail.com
) Ðà N
ng 4/2010
1
Ð
I H
C ÐÀ N NG
Ð
I H
C KINH T
Nh
m
nghiên c u và phân tích các nhân t
nh hu ng d n xu hu ng tiêu dùng
phê cóc, qua dua ra các t
Marketing liên quan d n v n d
tiêu dùng phê cóc
trên d a bàn TP Ðà N
ng.
Chúng tôi - nh ng sinh viên c a tru ng Ð i h c Kinh t
-
Ð i h c Ðà N ng r t mong nh n du c s
c ng tác nhi t tình c a các Anh/Ch
d
góp
ph n thành công vào d
tài Nghiên c u này.
Trong cu c kh o sát này, không quan di m, thái d
nào dúng hay sai t
t
c
d u các thông tin h u ích. Chúng tôi r t hoan nghênh s
c ng tác c a b n hãy
yên tâm r ng nh
ng câu tr
l
i c
a b n s
du
c gi
bí m
t tuy
t d
i.
PH
N A
.
THÔNG TIN QU
N LÍ
S th t m u:.......................................
Tên dáp viên:...............................
..........
S di n tho i:........................................
Gi i tính:
Nam
N
Nam sinh:…………….Tu
i: …………
Tên ph
ng v n vi
ên: ……………………
Ngày ph
ng v n: ……………………….
Tên quán cà phê: ……………………….
Ð a ch quán c
à phê: ……………………
PH
N B.
N
I DUNG
1. Vi
c s
d
ng cà phê cóc c
a Anh/Ch
là do
nh hu
ng c
a
ai
?
V
ì mình
thích
Ð
ng nghi
p
B
n Bè
Ngu
i thân
2. Các Anh/Ch
vui lòng cho bi t y u t
nh hu
ng
nào
d
n
QUY
T Ð NH CH
N
s
n ph
m cà phê cóc
?
(1) Hoàn toàn d
ng ý
(2) Ð
ng ý
(3) T
uong d
i d
ng ý
(4)
Không
d
ng ý
(5)
Hoàn toàn không
d
ng ý
Các ch
tiêu 1 2 3 4 5
2.
1. S
n ph m c
à phê
-
L
i ích c a c
à phê
-
Ch
t lu ng c
à phê
-
Kh
u v c
à phê
-
M
c d an to
àn
- v sinh
PHI
U KH
O SÁT XU HU
NG TIÊU DÙNG CÀ PHÊ CÓC TRÊN TH
TR
U
NG TP ÐÀ N NG
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Nghiên c
u v
à dánh giá xu hu
ng ti
êu
dùng cà phê cóc trên th
tru ng Ð
à N
ng
Ðào Th
Thùy Duong (
daothuyduong@ymail.com
) Ðà N
ng 4/2010
2
2.
2. Giá c
-
Tính phù h
p
-
Tính c
nh tranh
-
Tính linh ho
t
-
Chính sách thanh toán
2.
3. Ð
a di m
-
Co s
v t ch t
-
Không gian c
a d a di m
-
S
tho i mái
-
M
c d ti n nghi
-
S
d d
àng
trong
vi
c ti p c n d a di m
-
V
trí thu n ti n c a d a di m
2.4
. Th
i gian
-
Th
i gian h n h p
-
Th
i gian d
u th
a
-
Th
i gian ch ph c v
2.5
. Y
u t con ngu i v
à d
ch v khách h
àng
-
Phong cách ph
c v
-
Thái d
ph c v
- Gi i quy t t t các v n d c a khách h
àng
-
D
ch v ho c các s n ph m khác k
èm theo
(nhu trà, báo, choi c
, vé s ...)
3. Anh/Ch
thu ng l a ch n nh ng quán phê
d a di m nào? (Ðánh s
theo th
t
uu tiên)
G
n nhà
M
t noi quen thu
c (c d
nh)
G
n tru ng h
c
B
t k
noi nào c
m th
y thu
n ti
n
G
n noi làm vi
c
4
. Anh/Ch
thu
ng
xuyên
u
ng cà phê cóc v
i ai
?
(Ðánh s
theo th
t
uu tiên)
M
t mình ho
c ng
i chung v
i nh
ng ngu
i trong quán
B
n bè
Ð
ng nghi
p
Ngu
i yêu
Ngu
i thân
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Nghiên c
u v
à dánh giá xu hu
ng ti
êu
dùng cà phê cóc trên th
tru ng Ð
à N
ng
Ðào Th
Thùy Duong (
daothuyduong@ymail.com
) Ðà N
ng 4/2010
3
5.
Anh/Ch
thu
ng s
d
ng
cà phê cóc vào th
i di
m nào?
(có th ch
n nhi
u)
Bu
i sáng
Bu
i chi
u
Bu
i trua
Bu
i t
i
6.
Anh/Ch
s
d
ng
cà phê cóc bao nhiêu l
n m
t ngày
?
1
3
2
Nhi
u hon
7.
Anh/Ch
s
d
ng
cà phê cóc bao nhiêu ngày m
t tu
n?
1-3
5-7
3-5
Nhi
u hon
8. Anh/Ch
s
d
ng cà phê cóc vì lí do? (
dánh s
theo
th
t
uu tiên)
Vì r
nh r
i
Vì s thích
Mong mu n k
t b
n
Vì thói quen
Vì công
vi
c
Trò
chuy n v
i b
n bè, d
ng nghi p,vv..
Lí do khác:……………………….....
Có không gian d
c báo, choi c
,v.v.
(1) Hoàn toàn d
ng ý
(5) Hoàn toàn không d
ng ý
9. Anh/Ch
h
ãy cho bi
t m c d HÀI LÒNG c a
mình
?
1 2 3 4 5
9.1
. S
n ph m c
à phê
-
Ch
t lu ng c
à phê
-
Kh
u v c
à phê
-
M
c d an to
àn
- v sinh
9.2. Giá c
-
Tính phù h
p
-
Tính c
nh tranh
-
Tính linh ho
t
-
Chính sách thanh toán
9.3. Ð
a di m
-
Co s
v t
ch
t
-
Không gian c
a d a di m
-
S
tho i mái
-
M
c d ti n nghi
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-05 00:42:07
Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc thu thập dữ liệu lại thường tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí; do đó cần phải nắm chắc các phương pháp thu thập dữ liệu để từ đó chọn ra các phương pháp thích hợp với hiện tượng, làm cơ sở để lập kế hoạch thu thập dữ liệu một cách khoa học, nhằm để đạt được hiệu quả cao nhất của giai đoạn quan trọng này.
— Xem thêm —