Hướng dẫn viết đề cương khóa luận tốt nghiệp

Số trang: 9
Mã số: 652414
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP I
GS TS. ĐẶNG VŨ BÌNH
HƯỚNG DN
VIT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CU
VÀ BÁO CÁO KT QU NGHIÊN CU
CA KHOÁ LUN TT NGHIP
HÀ NI - 2007
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tài liu này được biên son nhm giúp sinh viên năm cui ca khoá hc thc
hin khoá lun tt nghip dưới hình thc làm đề tài nghiên cu khoa hc xây dng
đề cương nghiên cu và hoàn thành tt khoá lun.
Tài liu gm 2 phn:
- Phn th nht: Hướng dn viết đề cương nghiên cu thc hin khoá lun tt
nghip
- Phn th hai: Hướng dn vi
ết báo cáo kết qu nghiên cu ca khoá lun tt
nghip.
Các ni dung ca hướng dn được trình bày mt cách ngn gn, vì vy để
tìm hiu sâu hơn, sinh viên có th đọc thêm các tài liu sau:
1. Đặng Vũ Bình. Bài ging Phương pháp viết văn bn khoa hc trên trang
web ca Trường Đại hc Nông nghip I.
2. Tài liu hướng dn viết lun văn, lun án trên trang web ca AIT Thái Lan:
http://www.languages.ait.ac.th/
3. Day R.A. (1998). How to write and publish a scientific paper. 5
th
edition.
Oryx Press.
Trong quá trình biên son, tác gi đã nhn được nhng ý kiến đóng góp ca
mt s nhà khoa hc, song để tài liu thc s b ích cho các bn sinh viên, rt mong
nhn được ý kiến ca đông đảo thy cô giáo và các bn sinh viên.
Xin chân thành cm ơn.
Tháng 5 năm 2007
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
PHN TH NHT
HƯỚNG DN VIT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CU
THC HIN KHOÁ LUN TT NGHIP
1. CÁC PHN CH YU CA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CU
Các phn ch yếu ca đề cương nghiên cu thc hin khoá lun tt nghip bao gm:
1. Thông tin chung v đề tài
2. Tên đề tài
3. Đặt vn đề
4. Tng quan tài liu
5. Vt liu và phương pháp nghiên cu
6. D kiến kết qu
7. Kế hoch thc hiên
8. D trù vt tư, thiết b, kinh phí
9. Tài liu tham kh
o
10. Ph lc (nếu có)
11. Xác nhn thông qua đề cương
2. HƯỚNG DN VIT CÁC PHN CH YU CA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CU
2.1. Thông tin chung v đề tài
Gm: tên đề tài, h tên và đơn v qun lý ca người (hoc nhng người) thc hin, h
tên (chc danh, hc v) và đơn v qun lý ca người (hoc nhng người) hướng dn.
2.2. Tên đề tài
Tên đề tài phi nêu được vn đề mà nghiên cu nh
m gii quyết cũng như phm vi gii
hn (đối tượng, không gian, thi gian...) ca nghiên cu.
Tên đề tài phi viết hết sc ngn gn, t ng phi c th và chính xác v mt khoa hc,
đại chúng, không có t tha, t lp, không được viết tt.
2.3. Đặt vn đề
Đặt vn đề phi làm cho người đọc hiu được tính khoa hc và cn thi
ết ca đề tài
nghiên cu.
Nên viết đặt vn đề qua ba bước (Swales, 1984) như sau:
Bước th nht: Xác lp lĩnh vc nghiên cu bng mt, hai hoc c ba cách sau:
- Gii thích ti sao vn đề nghiên cu là quan trng, cn thiết;
- Đi t vn đề chung ti vn đề c th;
- Tóm tt các nghiên cu trước đó có liên quan.
Bước th hai: Xác định vn đề nghiên c
u bng mt trong các cách sau:
- Ch ra được vn đề mà nghiên cu trước đây chưa gii quyết được hoc gii quyết
chưa trn vn;
- Đặt ra mt câu hi;
- Tiếp tc phát trin mt vn đề đã nghiên cu trước đây;
- Phn bác li mt vn đề đã nghiên cu trước đây.
Bước th ba: Đề xut gii pháp b
ng mt trong các cách sau:
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-04 16:10:33
Tài liệu này được biên soạn nhằm giúp sinh viên năm cuối của khoá học thực hiện khoá luận tốt nghiệp dưới hình thức làm đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng đề cương nghiên cứu và hoàn thành tốt khoá luận. Tài liệu gồm 2 phần: - Phần thứ nhất: Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu thực hiện khoá luận tốt nghiệp....
— Xem thêm —