Hướng dẫn viết đề cương khóa luận tốt nghiệp

Số trang: 9
Mã số: 652414
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-04 16:10:33
Tài liệu này được biên soạn nhằm giúp sinh viên năm cuối của khoá học thực hiện khoá luận tốt nghiệp dưới hình thức làm đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng đề cương nghiên cứu và hoàn thành tốt khoá luận. Tài liệu gồm 2 phần: - Phần thứ nhất: Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu thực hiện khoá luận tốt nghiệp.... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I GS TS. ĐẶNG VŨ BÌNH HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP HÀ NỘI - 2007 1 Tài liệu này được biên soạn nhằm giúp sinh viên năm cuối của khoá học thực hiện khoá luận tốt nghiệp dưới hình thức làm đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng đề cương nghiên cứu và hoàn thành tốt khoá luận. Tài liệu gồm 2 phần: - Phần thứ nhất: Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu thực hiện khoá luận tốt nghiệp - Phần thứ hai: Hướng dẫn viết báo cáo kết quả nghiên cứu của khoá luận tốt nghiệp. Các nội dung của hướng dẫn được trình bày một cách ngắn gọn, vì vậy để tìm hiểu sâu hơn, sinh viên có thể đọc thêm các tài liệu sau: 1. Đặng Vũ Bình. Bài giảng Phương pháp viết văn bản khoa học trên trang web của Trường Đại học Nông nghiệp I. 2. Tài liệu hướng dẫn viết luận văn, luận án trên trang web của AIT Thái Lan: http://www.languages.ait.ac.th/ 3. Day R.A. (1998). How to write and publish a scientific paper. 5th edition. Oryx Press. Trong quá trình biên soạn, tác giả đã nhận được những ý kiến đóng góp của một số nhà khoa học, song để tài liệu thực sự bổ ích cho các bạn sinh viên, rất mong nhận được ý kiến của đông đảo thầy cô giáo và các bạn sinh viên. Xin chân thành cảm ơn. Tháng 5 năm 2007 2 PHẦN THỨ NHẤT HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 1. CÁC PHẦN CHỦ YẾU CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Các phần chủ yếu của đề cương nghiên cứu thực hiện khoá luận tốt nghiệp bao gồm: 1. Thông tin chung về đề tài 2. Tên đề tài 3. Đặt vấn đề 4. Tổng quan tài liệu 5. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 6. Dự kiến kết quả 7. Kế hoạch thực hiên 8. Dự trù vật tư, thiết bị, kinh phí 9. Tài liệu tham khảo 10. Phụ lục (nếu có) 11. Xác nhận thông qua đề cương 2. HƯỚNG DẪN VIẾT CÁC PHẦN CHỦ YẾU CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 2.1. Thông tin chung về đề tài Gồm: tên đề tài, họ tên và đơn vị quản lý của người (hoặc những người) thực hiện, họ tên (chức danh, học vị) và đơn vị quản lý của người (hoặc những người) hướng dẫn. 2.2. Tên đề tài Tên đề tài phải nêu được vấn đề mà nghiên cứu nhằm giải quyết cũng như phạm vi giới hạn (đối tượng, không gian, thời gian...) của nghiên cứu. Tên đề tài phải viết hết sức ngắn gọn, từ ngữ phải cụ thể và chính xác về mặt khoa học, đại chúng, không có từ thừa, từ lặp, không được viết tắt. 2.3. Đặt vấn đề Đặt vấn đề phải làm cho người đọc hiểu được tính khoa học và cần thiết của đề tài nghiên cứu. Nên viết đặt vấn đề qua ba bước (Swales, 1984) như sau: Bước thứ nhất: Xác lập lĩnh vực nghiên cứu bằng một, hai hoặc cả ba cách sau: - Giải thích tại sao vấn đề nghiên cứu là quan trọng, cần thiết; - Đi từ vấn đề chung tới vấn đề cụ thể; - Tóm tắt các nghiên cứu trước đó có liên quan. Bước thứ hai: Xác định vấn đề nghiên cứu bằng một trong các cách sau: - Chỉ ra được vấn đề mà nghiên cứu trước đây chưa giải quyết được hoặc giải quyết chưa trọn vẹn; - Đặt ra một câu hỏi; - Tiếp tục phát triển một vấn đề đã nghiên cứu trước đây; - Phản bác lại một vấn đề đã nghiên cứu trước đây. Bước thứ ba: Đề xuất giải pháp bằng một trong các cách sau: 3 - Nêu mục đích nghiên cứu (có thể nêu khái quát về phương pháp dùng trong nghiên cứu); - Tuyên bố về những vấn đề gì sẽ được giải quyết trong nghiên cứu; - Chỉ ra cấu trúc trình tự của vấn đề sẽ nghiên cứu giải quyết. 2.4. Tổng quan tài liệu Tổng quan tài liệu là phần tập hợp các công trình nghiên cứu liên quan nhằm làm cho người đọc khảo sát và hiểu được vấn đề nghiên cứu. Về nguyên tắc, viết tổng quan tài liệu là cách viết đánh giá các nghiên cứu đã công bố có liên quan đến vấn đề nghiên cứu đang được đề cập. Nói cách khác, tổng quan tài liệu là sự đánh giá có hệ thống các nghiên cứu đã công bố, chỉ ra mối liên quan giữa các nghiên cứu đó và mối quan hệ của chúng với vấn đề nghiên cứu đang được đề cập. Lưu ý rằng, tổng quan tài liệu không phải là sự tóm tắt, liệt kê các nghiên cứu đã được công bố. Phần tổng quan tài liệu gồm hai nội dung chính: - Những nguyên lý, nguyên tắc chung liên quan tới vấn đề nghiên cứu; - Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước liên quan tới vấn đề nghiên ...
— Xem thêm —
Bình luận