Mẫu đơn xin cấp lại đăng ký xe đã bị mất

Số trang: 1
Mã số: 652289
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-04 15:14:58
Mẫu đơn hướng dẫn xin cấp lại đăng ký xe đã bị mất. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ Đ N XIN C P L I ĐĂNG KÝ XE ĐÃ B M T Ơ Ấ Ạ Ị Ấ BI N S CŨ: Ể Ố ...................................................... BI N S M I:Ể Ố Ớ ........................................................................ GI Y KHAI ĐĂNG KÝ XE Ấ Tên ch xe: ủ ......................................................... ................................................................................................ N i th ng trú: ơ ườ .................................................... ................................................................................................ S CMND (H chi u):........................................ c p ngày…....../......../.........t i ố ộ ế ấ ạ .................................................. Có chi c xe:....................................... Nhãn hi u...................................... S lo i: ế ệ ố ạ .............................................. Lo i xe:...............................................Màu s n:.........................................Năm s n xu t: ạ ơ ả ấ .................................. Tên đ ng c :......................................Dung tích.........................................Công su t: ộ ơ ấ ........................................ Kích th c bao: - Dài:.......................................; R ng:...................................; Cao: ướ ộ ........................................... T i tr ng: - S ch ng i:......................................; đ ng:..................................; n m ả ọ ố ỗ ồ ứ ằ .......................................... - Hàng hóa:.............................kg S máy:.............................................................. S khung: ố ố ................................................................................ N i dán b n cà s máy ơ ả ố N i dán b n cà s khungơ ả ố TH NG KÊ CH NG T ĐĂNG KÝ XE Ố Ứ Ừ TT Lo i ch ng t ạ ứ ừ C quan c pơ ấ S ch ng tố ừ ừ Ngày c pấ Ghi chú Tôi xin cam đoan v n i dung khai trên đây là đúng. N u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m tr c pháp lu t ề ộ ế ị ệ ướ ậ Hà N i, ngày…..tháng….năm…. ộ CÁN B LÀM TH T C Ộ Ủ Ụ (Ký, ghi rõ h tên) ọ CH XE Ủ (Ký, ghi rõ h tên, đóng d u n u là xe c quan) ọ ấ ế ơ (1) (Ký, ghi rõ h tên, đóng d u) ọ ấ (1) B ghi C c tr ng, T nh, TP ghi Tr ng phòng, Ở ộ ụ ưở ở ỉ ưở huy n, th xã, TP thu c t nh ghi Tr ng CA huy n, th xã, TP. ở ệ ị ộ ỉ ưở ệ ị - Gi y khai đăng ký xe dùng cho đăng ký xe m i, đ i, c p l i, ấ ớ ổ ấ ạ bi n s , đăng ký xe, thay t ng thành máy, khung, màu s n xe. ể ố ổ ơ
— Xem thêm —
Bình luận