Nhúng
Toàn màn hình
/ 25
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (25 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-04 02:47:26
1 Tr n Th Chiên - Nh ng gi i pháp nâng cao ch t l ng gi ng d y c a đ i ngũ giáo viên tr ng Ti u h c ầ ị ữ ả ấ ượ ả ạ ủ ộ ở ườ ể ọ A – M Đ U Ở Ầ 1. Tính c p thi t c a đ tài: ấ ế ủ ề Xây d ng và phát tri n s nghi p giáo d c- đào t o c s là m t v n đ có ự ể ự ệ ụ ạ ở ơ ở ộ ấ ề ý nghĩa l n lao trong quá trình công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c. Chi n ớ ệ ệ ạ ấ ướ ế l c phát tri n đ t n c khi b c vào th i kì công nghi p hoá, hi n đ i hoá ượ ể ấ ướ ướ ờ ệ ệ ạ không th hi n đ c n u không chú ý đúng m c đ n x y d ng và phát tri n s ể ệ ượ ế ứ ế ậ ự ể ự nghi p giáo d c c s . Mu n phát tri n s nghi p giáo d c và đào t o thì m t ệ ụ ở ơ ở ố ể ự ệ ụ ạ ộ trong nh ng nhi m v quan tr ng hàng đ u là nâng cao ch t l ng, hi u qu giáo ữ ệ ụ ọ ầ ấ ượ ệ ả d c. Ngh quy t đ i h i Đ ng X Đ ng C ng s n Vi t Nam nh n m nh nhi m v ụ ị ế ạ ộ ả ả ộ ả ệ ấ ạ ệ ụ c a giáo d c đào t o trong th i kì đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá : “ u ủ ụ ạ ờ ẩ ạ ệ ệ ạ ư tiên hàng đ u cho vi c nâng cao ch t l ng d y và h c. Đ i m i ch ng trình, ầ ệ ấ ượ ạ ọ ổ ớ ươ n i dung, ph ng pháp d y và h c, nâng cao ch t l ng đ i ngũ giáo viên và tăng ộ ươ ạ ọ ấ ượ ộ c ng c s v t ch t c a nhà tr ng,phát huy kh năng sáng t o và đ c l p suy ườ ơ ở ậ ấ ủ ườ ả ạ ộ ậ nghĩ c a h c sinh,...”; th c hi n “chu n hoá”, “hi n đ i hoá”, “xã h i hoá”.Đ ủ ọ ự ệ ẩ ệ ạ ộ ể th c hi n nhi m v này, k t lu n c a H i ngh VI Ban ch p hành trung ng ự ệ ệ ụ ế ậ ủ ộ ị ấ ươ khoá IX “v ti p t c th c hi n Ngh quy t Trung ng II khoá VIII , ph ng ề ế ụ ự ệ ị ế ươ ươ h ng phát tri n giáo d c đào t o, khoa h c công ngh t nay đ n 2005 và 2010” ướ ể ụ ạ ọ ệ ừ ế đã nh n m nh: “T o chuy n bi n c b n v ch t l ng giáo d c, tr c h t là ấ ạ ạ ể ế ơ ả ề ấ ượ ụ ướ ế nâng cao ch t l ng đ i ngũ nhà giáo, th c hi n giáo d c toàn di n, đ c bi t là ấ ượ ộ ự ệ ụ ệ ặ ệ giáo d c t t ng, chính tr , nhân cách, đ o đ c, l i s ng cho ng i h c”. Chăm lo ụ ư ưở ị ạ ứ ố ố ườ ọ xây d ng đ i ngũ giáo viên và các nhà qu n lí giáo d c, t o đ ng l c cho ng i ự ộ ả ụ ạ ộ ự ườ d y và ng i h c. B i vì đ i ngũ nhà giáo là nhân t hàng đ u quy t đ nh ch t ạ ườ ọ ở ộ ố ầ ế ị ấ l ng giáo d c. C n nâng cao ch t l ng toàn di n c ...
— Xem thêm —
Bình luận