Công ước luật Biển 1982

Số trang: 220
Mã số: 651793
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 220
Sao chép
CÔNG ƯỚC CA LIÊN HP QUC V LUT BIN
1
(Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982)
CÁC QUC GIA THÀNH VIÊN CA CÔNG ƯỚC
Vi lòng mong mun gii quyết, trên tinh thn hiu biết và hp tác vi nhau,
mi vn đề liên quan đến lut bin, và ý thc được tm vóc lch s ca Công
ước là mt cng hiến quan trng vào vic gi gìn hòa bình, công lý và tiến b
cho tt c các dân tc trên thế gii;
Nhn thy rng, nhng s kin mi ny sinh k t các Hi ngh ca Liên hp
quc v lut bin đưc nhóm hp ti Giơnevơ năm 1958 và năm 1960, đã làm
tăng thêm s cn thiết phi có mt Công ước mi v lut bin có th đưc mi
người chp nhn;
Ý thc rng, nhng vn đề v các vùng bin có liên quan cht ch vi nhau và
cn được xem xét mt cách đồng b;
Tha nhn rng, điu đáng mong mun là, bng Công ước vi s quan tâm
đúng mc đến ch quyn ca tt c các quc gia, thiết lp được mt trt t pháp
lý cho các bin và đại dương làm d dàng cho vic s dng công bng và hiu
qu nhng tài nguyên, vic bo tn nhng ngun li sinh vt ca các bin và
các đại dương, vic nghiên cu, bo v và gìn gi môi trường bin;
1
Bn dch tiếng Vit ca B Ngoi giao.
Bn đánh máy do các cng tác viên ca Qu nghiên cu Bin Đông
(www.seasfoundation.org):
Nguyn Hoàng Vit
Hà Phương Lê
Lê Hng Thun
Phượng
Vũ
Hoa Phm
Phm Th Bích Phượng
gkhuongtang
Vũ Lê Phương
Nhóm Lã Vân
Nguyn Thái Linh (Qu Nghiên cu Bin Đông) điu hành và kim tra vic đánh máy.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Cho rng, vic thc hin các mc tiêu này s góp phn thiết lp nên mt trt t
kinh tế quc tế đúng đắn và công bng, trong đó có tính đến các li ích và nhu
cu ca toàn th loài người và đặc bit là các li ích và nhu cu riêng ca các
nước đang phát trin, dù có bin hay không có bin;
Mong mun phát trin bng Công ước, các nguyên tc trong Ngh quyết 2749
(XXV) ngày 17 tháng 12 năm 1970, trong đó Đại hi đồng Liên hp quc đã đặc
bit trnh trng tuyên b rng khu vc đáy bin và đại dương, cũng như lòng đất
dưới đáy các khu vc nm ngoài gii hn chung ca loài người và vic thăm dò,
khai thác khu vc này s được tiến hành vì li ích ca toàn th loài người,
không ph thuc vào v trí địa lý ca các quc gia;
Tin tưởng rng, vic pháp đin hóa và s phát trin theo chiu hướng tiến hóa
ca Lut bin được thc hin trong Công ước s góp phn tăng cường hòa bình,
an ninh, hp tác và quan h hu ngh gia tt c các dân tc phù hp vi các
nguyên tc công bng và bình đẳng v quyn, và s to điu kin thun li cho
tiến b v kinh tế và xã hi ca tt c các dân tc trên thế gii, phù hp vi các
mc tiêu và các nguyên tc ca Liên hp quc như đã được nêu trong Hiến
chương;
Khng định rng, các vn đề không quy định trong Công ước s tiếp tc được
x lý bng các quy tc và nguyên tc ca pháp lut quc tế chung;
Đã tha thun như sau:
PHN I
M ĐẦU
ĐIU 1. S dng các thut ng và phm vi áp dng
1. Nhng thut ng được s dng trong Công ước cn được hiu như sau:
1. “Vùng” (Zone): là đáy bin và lòng đất dưới đáy bin nm bên ngoài gii
hn quyn tài phán quc gia;
2. “Cơ quan quyn lc” (Autorité): là cơ quan quyn lc quc tế v đáy
bin;
3. “Các hot động được tiến hành trong Vùng” (activités menées dans la
Zone): là mi hot động thăm dò và khai thác các tài nguyên ca Vùng;
4. “Ô nhim môi trường bin” (Pullution du milieu marin): là vic con người
trc tiếp hoc gián tiếp đưa các cht liu hoc năng lượng vào môi trường
bin, bao gm c các ca sông, khi vic đó gây ra hoc có th gây ra
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
nhng tác hi như gây tn hi đến ngun li sinh vt, và đến h động vt
và h thc vt bin, gây nguy him cho sc khe con người, gây tr ngi
cho các hot động bin, k c vic đánh bt hi sn và các vic s dng
bin mt cách hp pháp khác, làm biến đổi cht lượng nước bin v
phương din s dng nó và làm gim sút các giá tr m cm ca bin;
5. a) “S nhn chìm” (immersion) là:
i. mi s trút b có ý thc xung bin các cht thi hoc các cht khác t
các tàu thuyn, phương tin bay, giàn ni hoc công trình khác được b trí
bin.
ii. mi s đánh chìm tàu thuyn, phương tin bay, giàn ni hoc các công
trình khác được b trí bin.
b) Thut ng “nhn chìm” không nhm vào:
i. vic vt b các cht thi hoc các cht khác được sn sinh trc tiếp hoc
gián tiếp trong vic khai thác bình thường ca tàu thuyn, phương tin
bay, giàn ni hoc các công trình khác được b trí trên bin, cũng như các
thiết b ca chúng, ngoi tr các cht thi hoc các cht khác được chuyên
ch hoc chuyn tài trên các tàu thuyn, phương tin bay, giàn ni hoc
các công trình khác b trí bin được dùng để thi b các cht đó, trên
các tàu thuyn, phương tin bay, giàn ni hay các công trình đó to ra;
ii. vic tàng cha các cht vi mc đích không phi chđể thi b
chúng vi điu kin là vic tàng cha này không đi ngược li nhng mc
đich ca Công ước.
2.1 “Các quc gia thành viên” (Etats Parties) là nhng quc gia đã chp nhn
s ràng buc ca Công ước và Công ước có hiu lc đối vi các quc gia đó.
2. Công ước được áp dng mulatis mutandis (vi nhng thay đổi cn thiết v
chi tiết) cho nhng thc th nói trong Điu 305 khon 1, đim b, c, d, e và
f đã tr thành thành viên ca Công ước, theo đúng vi các điu kin liên
quan đến tng thc th; trong gii hn đó, thut ng “quc gia thành
viên” cũng dùng để ch nhng thc th này.
PHN II
LÃNH HI VÀ VÙNG TIP GIÁP
Mc 1
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-03 14:39:48
CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA CÔNG ƯỚC Với lòng mong muốn giải quyết, trên tinh thần hiểu biết và hợp tác với nhau, mọi vấn  đề liên quan  đến luật biển, và ý thức  được tầm vóc lịch sử của Công ước là một cống hiến quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình, công lý và tiến bộ cho tất cả các dân tộc trên thế giới; 
— Xem thêm —