Giáo án ngữ văn 11 cơ bản

Số trang: 142
Mã số: 651466
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 142
Sao chép
GIÁO ÁN -MÔN: NG VĂN - L P 11 C B N- Năm H c : 2008 - 2009 Ơ
Ngày so n:
Ti t : 1 VÀO PH CHÚA TR NHế
(Trích “Th ng kinh ký sượ ”) - LÊ H U TRÁC
A. M C TIÊU BÀI H C:
Giúp h c sinh hi u giá tr hi n th c sâu s c c a tác ph m, cũng nh thái đ tr c hi n th c, ư ướ
ngòi bút s chân th c s c s o c a Lê H u Trác qua đo n trích miêu t cu c s ng cung cách sinh
ho t n i ph Chúa Tr nh. ơ
B. PH NG PHÁP: ƯƠ Nêu v n đ , gi ng gi i.
C. CHU N B :
Giáo viên: giáo án, tài li u tham kh o. H/s: so n bài, đ c kĩ bài nhà.
D. TI N TRÌNH BÀI D Y:
1. n đ nh
2. Ki m tra bài cũ.
3. Bài m i.
N I DUNG VÀ PH NG PHÁP BÀI GI NG : ƯƠ
Ho t đ ng c a th y , trò N i dung
-Nêu nh ng nét chính v cu c đ i c a tác gi
H u Trác, nh h ng đ n s nghi p ưở ế
sáng tác c a ông ?
-Nh ng hi u bi t c a em v tác ph m ế
Th ng kinh ký sượ c a Lê H u Trác?
-Gv cho h c sinh đ c đo n trích tr l i
các câu h i:
+Quang c nh và nh ng sinh ho t trong
ph Chúa Tr nh đ c tác gi miêu t nh ượ ư
th nào?ế
I. Tìm hi u chung:
1.Tác gi : Lê H u Trác (1724 - 1791), hi u H i
Th ng Lãn Ông, ng i làng Liêu Xá, huy n Đ ngượ ườ ườ
Hào, ph Th ng H ng, tr n H i D ng (nay thu c ư ươ
t nh H ng Yên). Ông m t danh y không ch ch a ư
b nh mà còn so n sách, m tr ng d y ngh thu c. ườ
2.Tác ph m: Th ng kinh sượ (Ký s đ n kinh đô) ế
t p ký s b ng ch Hán hoàn thành m 1783 đ c ượ
x p cu i b H i Th ng Y Tông Tâm Lĩnh nh m tế ượ ư
quy n ph l c. Th ng Kinh Sượ t quang c nh
kinh đô, cu c s ng xa hoa trong ph chúa Tr nh
quy n uy th l c c a nhà Chúa. ế
Đo n Vào ph Chúa Tr nh nói v vi c H u Trác
lên kinh đô đ c d n vào ph chúa đ b t m ch, ượ
đ n cho Tr nh Cán.ơ
II. Đ c - hi u văn b n:
1. Quang c nh và nh ng sinh ho t trong ph Chúa
Tr nh:
Đã đ c c gi ghi l i khá t m qua con m t quan sátượ
c a m t ng i th y thu c l n đ u tiên b c vào th ườ ướ ế
gi i m i l này:
-Quang c nh ph Chúa c c kỳ tráng l , l ng l y,
không đâu sánh b ng.
-Cung cách sinh ho t trong ph Chúa v i nh ng l
nghi khuôn phép, cách nói năng ng i h u kườ
h ....cho th y s cao sang, quy n uy tuy t đ nh cùng
v i cu c s ng h ng th xa hoa đ n c c đi m s ư ế
l ng quy n c a nhà Chúa.
2. Thái đ , tâm tr ng nh ng suy nghĩ c a tác
gi :
-Tuy không b c l tr c ti p nh ng qua ngòi bút ghi ế ư
Gv NGUY N VĂN TRÌNH - Tr ng THPT Lê L i - Qu ng Tr .ườ
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GIÁO ÁN -MÔN: NG VĂN - L P 11 C B N- Năm H c : 2008 - 2009 Ơ
+Thái đ , tâm tr ng và nh ng suy nghĩ
c a tác g a qua đo n trích?
+Phân tích nh ng đ c s c bút pháp
ký s c a Lê H u Trác?
+ n t ng chung c a em sau khi h c ượ
đo n trích n y ?
chép hi n th c s c s o nh ng c m xúc đ c ghi ượ
l i th th y đ c thái đ c a tác gi : không đ ng ượ
tình v i cu c s ng xa hoa, h ng th n i ph Chúa và ưở ơ
d ng d ng tr c nh ng quy n r v t ch t n i đây. ư ư ế ơ
-Qua di n bi n tâm tr ng c m nghĩ c a H u ế
Trác khi b t m ch đ n cho Th t Tr nh Cán ta ơ ế
th y đ c ph m ch t c a ông: không ch m t th y ư
thu c gi i, giàu kinh nghi m, y đ c cao còn
ng i xem th ng l i danh quy n quý, yêu thích t doườ ườ
và n p s ng thanh đ m g an d .ế
3. Đ c s c bút pháp s c a H u Trác qua
đo n trích:
Quan sát t m , ghi chép trung th c,t c nh sinh đ ng,
di n bi n s vi c khéo léo, lôi cu n s chú ý c a ế
ng i đ c, không b sót nh ng chi ti t nh t o nênườ ế
cái th n c a c nh vi c. th nói tính chân th c
c a tác ph m, đ c bi t đo n trích Vào Ph Chúa
Tr nh có m t giá tr hi n th c sâu s c.
4. T ng k t: ế
Đo n trích Vào ph Chúa Tr nh mang giá tr hi n th c
sâu s c. B ng i quan sát tinh t và ngòi bút ghi chép ế
chi ti t, chân th c s c s o tác gi đã v l i m t b cế
tranh sinh đ ng v cu c s ng xa hoa, quy n quý c a
Chúa Tr nh. Đ ng th i cũng b c l thái đ coi th ng ườ
danh l i.
E. C NG C -D N DÒ:
1. Qua bài h c, h/s c n n m ch c: giá tr n i dung
ngh thu t c a đo n trích đã h c.
2. So sánh đo n trích Vào Ph Chúa Trinh v i tác
ph m ho c đo n trích, khác c a văn h c trung đ i
VN em đã h c. Nêu nh n xét v nét đ c sác c a
đoanh trích này.
3. H/s so n bài m i: T ngôn ng chung đ n l i nói cá ế
nhân.
Gv NGUY N VĂN TRÌNH - Tr ng THPT Lê L i - Qu ng Tr .ườ
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GIÁO ÁN -MÔN: NG VĂN - L P 11 C B N- Năm H c : 2008 - 2009 Ơ
٭٭٭
Ngày so n:
Ti t: 2ế
T NGÔN NG CHUNG Đ N L I NÓI CÁ NHÂN
A.M C TIÊU BÀI H C:
Giúp h c sinh :
- N m đ c bi u hi n c a cái chung trong ngôn ng c a xã h i và cái riêng trong l i nói ư
nhân, m i t ng quan gi a chúng. ươ
- Nâng cao năng l c lĩnh h i nh ng nét riêng ngôn ng cá nhân nh t c a nh ng nhà văn
có uy tín.
- ý th c tôn tr ng nh ng quy t c ngôn ng chung c a h i, năng l c sáng t o góp
ph n vào s phát tri n c a ngôn ng xã h i
B. PH NG PHÁP:ƯƠ
Phát v n - Đàm tho i - Nêu v n đ .
C. CHU N B :
Giáo viên: giáo án, tài li u tham kh o. H/s so n bài, h c bài nhà.
D. TI N TRÌNH BÀI D Y:
1. n đ nh
2. Ki m tra bài cũ:
Bút pháp ký s c a Lê H u Trác có gì đ c s c? Phân tích nh ng nét đ c s c đó?
3. Bài m i :
N I DUNG VÀ PH NG PHÁP BÀI D Y: ƯƠ
Ho t đ ng c a th y, trò N i dung
- T i sao nói ngôn ng tài s n chung c a
toàn xã h i?
I. Ngôn ng - tài s n chung c a xã h i:
Ngôn ng tài s n chung c a m t dân t c, m t
c ng đ ng h i. Mu n giao ti p v i nhau h i ế
ph i ph ng tiên giao ti p chung đó ngôn ng . ươ ế
Cho nên m i cá nhân đ u ph i bi t tích lu bi t s ế ế
d ng ngôn ng chung c a toàn xã h i.
Tính chung c a ngôn ng c ng đ ng đ c bi u ượ
hi n qua các ph ng di n sau: ươ
1. Nh ng y u t chung cho t t c m i nhân bao ế
g m:
- Các âm các thanh. Âm nguyên âm, ph âm,
thanh là thanh đi u.
- Các ti ng t c là các âm ti t. VD: Nhà , cây, ng i,...ế ế ư
- Các t VD nh xe đ p, xe mý, máy bay... ư
- Các ng c đ nh g m thành ng quán ng . VD:
chân t chân ráo, thu n bu m xuôi gió...ướ
2. Tính chung còn th hi n các quy t c ph ng ươ
th c c u t o và s d ng các đ n v ngôn ng . VD m t ơ
Gv NGUY N VĂN TRÌNH - Tr ng THPT Lê L i - Qu ng Tr .ườ
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-03 02:11:37
Ngày soạn:  Tiết : 1                           VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH (Trích “Thượng kinh ký sự”) - LÊ HỮU TRÁC A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp học sinh hiểu rõ giá trị hiện thực sâu sắc của tác phẩm, cũng như thái độ trước hiện thực, và ngòi bút ký sự chân thực sắc sảo của Lê Hữu Trác qua đoạn trích miêu tả cuộc sống và cung cách sinh hoạt nơi phủ Chúa Trịnh. B. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, giảng giải. C. CHUẨN BỊ : Giáo viên: giáo án, tài liệu tham khảo. H/s: soạn bài, đọc kĩ bài ở nhà. D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Bài mới. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP BÀI GIẢNG :  Hoạt động của thầy , tròNội dung-Nêu những nét chính về cuộc đời của tác giả Lê Hữu Trác, có ảnh hưởng đến sự nghiệp sáng tác của ông ?             -Những hiểu biết của em về tác phẩm Thượng kinh ký sự của Lê Hữu Trác?                   -Gv cho học sinh đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi:           +Quang cảnh và những sinh hoạt trong phủ Chúa Trịnh được tác giả miêu tả như thế nào?                             +Thái độ, tâm trạng và những suy nghĩ của tác gỉa qua đoạn trích?                                              +Phân tích những đặc sắc bút pháp ký sự của Lê Hữu Trác?                              +Ấn tượng chung của em sau khi học đoạn trích nầy ?                                 I. Tìm hiểu chung: 1.Tác giả: Lê Hữu Trác (1724 - 1791), hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, người làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay thuộc tỉnh Hưng Yên). Ông là một danh y không chỉ chữa bệnh mà còn soạn sách, mở trường dạy nghề thuốc. 2.Tác phẩm: Thượng kinh ký sự (Ký sự đến kinh đô) là tập ký sự bằng chữ Hán hoàn thành năm 1783 được xếp ở cuối bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh như một quyển phụ lục. Thượng Kinh Ký Sự tả quang cảnh ở kinh đô, cuộc sống xa hoa trong phủ chúa Trịnh và quyền uy thế lực của nhà Chúa. Đoạn Vào phủ Chúa Trịnh nói về việc Lê Hữu Trác lên kinh đô được dẫn vào phủ chúa để bắt mạch, kê đơn cho Trịnh Cán. II. Đọc - hiểu văn bản: 1. Quang cảnh và những sinh hoạt trong phủ Chúa Trịnh: Đã được tác giả ghi lại khá tỉ mỉ qua con mắt quan sát của một người thầy thuốc lần đầu tiên bước vào thế giới mới lạ này: -Quang cảnh ở phủ Chúa cực kỳ tráng lệ, lộng lẫy, không đâu sánh bằng. -Cung cách sinh hoạt trong phủ Chúa với những lễ nghi khuôn phép, cách nói năng người hầu kẻ hạ....cho thấy sự cao sang, quyền uy tuyệt đỉnh cùng với cuộc sống hưởng thụ xa hoa đến cực điểm và sự lộng quyền của nhà Chúa. 2. Thái độ, tâm trạng và những suy nghĩ của tác giả: -Tuy không bộc lộ trực tiếp nhưng qua ngòi bút ghi chép hiện thực sắc sảo và những cảm xúc được ghi lại có thể thấy được thái độ của tác giả: không đồng tình với cuộc sống xa hoa, hưởng thụ nơi phủ Chúa và dửng dưng trước những quyến rủ vật chất nơi đây. -Qua diễn biến tâm trạng và cảm nghĩ của Lê Hữu Trác khi bắt mạch kê đơn cho Thế tủ Trịnh Cán ta thấy được phẩm chất của ông: không chỉ là một thầy thuốc giỏi, giàu kinh nghiệm, có y đức cao mà còn là người xem thường lợi danh quyền quý, yêu thích tự do và nếp sồng thanh đạm gỉan dị. 3. Đặc sắc bút pháp ký sự của Lê Hữu Trác qua đoạn trích: Quan sát tỉ mỉ, ghi chép trung thực,tả cảnh sinh động, diễn biến sự việc khéo léo, lôi cuốn sự chú ý của người đọc, không bỏ sót những chi tiết nhỏ tạo nên cái thần của cảnh và việc. Có thể nói tính chân thực của tác phẩm, đặc biệt là đoạn trích Vào Phủ Chúa Trịnh có một giá trị hiện thực sâu sắc. 4. Tổng kết: Đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh mang giá trị hiện thực sâu sắc. Bằng tài quan sát tinh tế và ngòi bút ghi chép chi tiết, chân thực sắc sảo tác giả đã vẽ lại một bức tranh sinh động  về cuộc sống xa hoa, quyền quý của Chúa Trịnh. Đồng thời cũng bộc lộ thái độ coi thường danh lợi. E. CỦNG CỐ -DẶN DÒ: 1. Qua bài học, h/s cần nắm chắc: giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích đã học. 2. So sánh đoạn trích Vào Phủ Chúa Trinh với tác phẩm hoặc đoạn trích, ký khác của văn học trung đại VN mà em đã học. Nêu nhận xét về nét đạc sác của đoanh trích này. 3. H/s soạn bài mới: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân.   GI ÁO ÁN -MÔN: NG VĂN - L P 11 C B N- Năm H c : 2008 - 2009Ữ Ớ Ơ Ả ọ Ngày so n: ạ Ti t : 1 VÀO PH CHÚA TR NH ế Ủ Ị (Trích “ Th ng kinh ký s ượ ự ”) - LÊ H U TRÁC Ữ A. M C TIÊU BÀI H C: Ụ Ọ Giúp h c sinh hi u rõ giá tr hi n th c sâu s c c a tác ph m, cũng nh thái đ tr c hi n th c, và ọ ể ị ệ ự ắ ủ ẩ ư ộ ướ ệ ự ngòi bút ký s chân th c s c s o c a Lê H u Trác qua đo n trích miêu t cu c s ng và cung cách sinh ự ự ắ ả ủ ữ ạ ả ộ ố ho t n i ph Chúa Tr nh. ạ ơ ...
— Xem thêm —
Từ khóa: Ngữ vănCơ bản11
Bình luận