Kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại Xí Nghiệp gạch ngói Hồng Thái

Số trang: 87
Mã số: 640182
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 87
Sao chép
LêI NãI §ÇU
Nh÷ng n¨m qua, cïng víi chÝnh ch ®æi míi nÒn kinh tÕ theo
chÕ thÞ trêng ë níc ta th× hµng lo¹t c doanh nghp s¶n suÊt
kinh doanh ®· ra ®êi. §Ó cã t tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng
c¹nh tranh gay g¾t cña chÕ thÞ trêng, c doanh nghiÖp phi tù
chñ tµi chÝnh, tù qun lý vµ pt triÓn nguån vèn kinh doanh,
c«ng t¸c h¹ch to¸n pi khoa häc, chÝnh c t p víi viÖc t×m
hiÓu thÞ trêng nm t×m ®Çu ra cho s¶n pm cña m×nh ®Ó ®¹t
®îc môc ®Ých kinh doanh cã hiÖu qu ®ang lµ vÊn ®Ò quan träng
ng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp.
nghiÖp ch ngãi Hång Ti lµ t doanh nghiÖp nhµ níc,
ho¹t ®éng trong lÜnh vùc n xt vËt liÖu x©y dùng ®Ó pc
cho nhuu x©y dùnga nnn ®Þa ph¬ng còng nh trong c¶ n-
íc. XÝ nghiÖp còng cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ
lîng, chÊt lîng s¶n pm, tÝch c n xuÊt kinh doanh,
kh«ng ngõng n©ng cao kü thuËt, chÊt lîng, kiÓu d¸ng, mÉu m· n
phÈm, ®ång thêi g pi ch¨ng nªn vÉn g ®îc uy tÝn víi kh¸ch
ng theo ®óng thêi gian hîp ®ång kýt. XÝ nghiÖp ®· tõng bíc
kng ®Þnh trÝ a m×nh trªn thÞ trêng tuy còng nh÷ng lóc
k kn do nÒn kinh tÕ ®em ®Õn.
Nh»m pt huy tèt n n÷a nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc,
nghp ®· ®Çu t t¨ng quy m« s¶n xuÊt, hiÖn ®¹i h d©y truyÒn s¶n
xuÊt, ®· tuyÓn dông tm nh÷ng c¸n bé qn lý, kü thuËt giái víi
®éi ngò c«ng nn lµnh nghÒ, ®¸p øng víi yªu cÇu, nhiÖm s¶n
xuÊt a Nhµ Níc giao cho, ®ã còng lµ p phÇn vµo sù nghiÖp c«ng
nghp ho¸, hn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
to¸n t lu c«ng dông
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
§Ó qu¸ tr×nh n xuÊt ®îc tn nh thêng xuyªn vµ liªn tôc
th× c¸c doanh nghiÖp n xuÊt cÇn pi vËt liÖu, c«ng cô, dông
cô. §©y lµ c¬ së vËt liÖu cÊu thµnh n thùc thÓ cña n phÈm. §èi
i c¸c doanh nghp s¶n xuÊt th× chi phÝ vËt liÖu thêng chiÕm
tû träng n trong tæng chi phÝ n suÊt ra s¶n phÈm, gi¸ thµnh
s¶n pm n cã t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng
s¶n xt, kinh doanh. V× thÕ, khi ®· lùc lîng lao ®éng gi cïng
i d©y truyÒn n xuÊt hn ®¹i th× ®u c¸c doanh nghiÖp
s¶n xuÊti chung xÝ nghiÖpch Hång Ti i riªng cÇn pi
quan t©m lµ t liÖu vµ c«ng cô, ng cô, kh©u thu mua, b¶o
qun, sö dông, tr÷, ®ã lµ ®Ó nh»m võa ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu
s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm ®Ó g thµnh s¶n pm, võa ®Ó chèng
i hiÖn tîng x©m ph¹m t¸i s¶n xt cña ®¬n vÞ. §Ó thùc hiªn ®îc
th×c doanh nghpn phi sö dông to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý.
XuÊt pt tõ lý do tn, lµ mét sinh vn trêng Cao §¼ng Kinh
– Kü ThuËt C«ng nghiÖp I, ®¬c thùc tËp t¹i phËn to¸n a
nghiÖp ch ni Hång Ti, em ®· a chän chuyªn ®Ò: Tæ
CHøC C¤NG C KÕ TO¸N VËT LIÖU Vµ NG Cô, DôNG I XÝ
NGHIÖP CH NGãI HåNG TH¸I nh»m ®i s©u t×m hu thùc tÕ
c«ng t¸c to¸n t liÖu, c«ng cô, dung cô cña mét doanh nghiÖp
c«ng nghiÖp, ®ång thêit raic kinh nghiÖm cho b¶n th©n.
KÕt cÊu bn chun ®Ò gåm 3 pn:
PhÇn I: ®Æc ®iÓm chung cña nghiÖp ch ngãi hång th¸I
PhÇn II: thùc tr¹ng chung c«ng t¸c h¹ch to¸n to¸n vËt
liÖu c«ng dông cô i nghiÖp g¹ch ngãi hång
th¸i
PhÇn III: mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸, kiÕn nghÞ, ®Ò suÊt vµ kÕt
luËn c«ng t¸c to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông
t¹i nghiÖpch ngãi hång th¸i
2
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-13 14:39:09
Những năm qua, cùng với chính sách đổi mới nền kinh tế theo cơ chế thị trường ở nước ta thì hàng loạt các doanh nghiệp sản suất kinh doanh đã ra đời. Để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường, các doanh nghiệp phải tự chủ về tài chính, tự quản lý và phát triển nguồn vốn kinh doanh, công tác hạch toán phải khoa học, chính xác kết hợp với việc tìm hiểu thị trường nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm của mình để đạt được mục đích kinh doanh có hiệu quả đang là vấn đề quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp. Xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái là một doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng để phục vụ cho nhu cầu xây dựng của nhân dân địa phương cũng như trong cả nước. Xí nghiệp cũng có nhiều cố gắng trong việc cung cấp đầy đủ về số lượng, chất lượng sản phẩm, tích cực sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao kỹ thuật, chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm, đồng thời giá cả phải chăng nên vẫn giữ được uy tín với khách hàng theo đúng thời gian và hợp đồng ký kết. Xí nghiệp đã từng bước khẳng định vị trí của mình trên thị trường tuy cũng có những lúc khó khăn do nền kinh tế đem đến. Nhằm phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được, xí nghiệp đã đầu tư tăng quy mô sản xuất, hiện đại hoá dây truyền sản xuất, đã tuyển dụng thêm những cán bộ quản lý, kỹ thuật giỏi với đội ngũ công nhân lành nghề, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất của Nhà Nước giao cho, đó cũng là góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để quá trình sản xuất được tiến hành thường xuyên và liên tục thì các doanh nghiệp sản xuất cần phải có vật liệu, công cụ, dụng cụ. Đây là cơ sở vật liệu cấu thành lên thực thể của sản phẩm. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì chi phí về vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí xản suất ra sản phẩm, giá thành sản phẩm nên có tác động đến hiệu quả của quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì thế, khi đã có lực lượng lao động giỏi cùng với dây truyền sản xuất hiện đại thì điều mà các doanh nghiệp sản xuất nói chung và xí nghiệp gạch Hồng Thái nói riêng cần phải quan tâm là vật liệu và công cụ, dụng cụ, từ khâu thu mua, bảo quản, sử dụng, dự trữ, đó là để nhằm vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, tiết kiệm để hạ giá thành sản phẩm, vừa là để chống mọi hiện tượng xâm phạm tái sản xuất của đơn vị. Để thực hiên được thì các doanh nghiệp cần phải sử dụng kế toán là công cụ quản lý. Xuất phát từ lý do trên, là một sinh viên trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Công nghiệp I, đươc thực tập tại bộ phận kế toán của xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái, em đã lựa chọn chuyên đề: “Tổ CHứC CÔNG TáC Kế TOáN VậT LIệU Và CÔNG Cụ, DụNG Cụ TạI Xí NGHIệP GạCH NGóI HồNG THáI” nhằm đi sâu tìm hiểu thực tế về công tác kế toán vật liệu, công cụ, dung cụ của một doanh nghiệp công nghiệp, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.
— Xem thêm —