Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật ĐNA

Số trang: 70
Mã số: 639937
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 70
Sao chép
B¸o c¸o thùc tËpt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
i chÕ thÞ trêng më cöa nh hiÖn nay t tiÒn l¬ng lµ mét
trong nng vÊn ®Ò rÊt quan träng v× ®ã chÝnh lµ kho¶n thï lao
cho c«ng lao ®éng cña ngêi lao ®éng.
Lao ®éng chÝnh lµ ho¹t ®éng tay ch©n trÝ ãc cña con ngêi
nh»m t¸c ®éng biÕn ®æic vËt tù nhn thµnh nng vËt phÈm cã
Ých ®¸p øng nhu cÇu a con ngêi. Trong doanh nghp lao ®éng lµ
yÕu tè bn quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp ®îc diÔn ra ln tôc, thêng xuyªn th× chóng ta ph¶i i
o søc lao ®éng hay ta phi tr t lao cho ngêi lao ®éng trong ti
gian tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xt kinh doanh.
Tn l¬ng chÝnh biÓu hiÖn b»ng tiÒn mµ doanh nghiÖp
tr cho ngêi lao ®éng t¬ng øngi ti gian chÊt lîngt qu lao
®éng mµ ®· cèng hiÕn. Tn l¬ng chÝnh lµ nguån thu nhËp chñ
yÕu a ngêi lao ®éng. Ngoµi ra ngêi lao ®éng cßn ®îc h¬ngt sè
thu nhËp kh¸c nh: Trî cÊp, BHXH, tiÒn thëng §èi víi doanh
nghiÖp th× chi phÝ tiÒn l¬ng lµ mét phËn chi phÝ cÊu thµnh
nªn g thµnh s¶n pm, dÞch vô do doanh nghpn xuÊt ra.
chøc sö dông lao ®éng hîp lý h¹ch to¸nt lao ®éng vµ tÝnh ®óng thï
laoa ngêi lao ®éng, thanh to¸n tiÒn l¬ngc kho¶n trÝch ®óng
thï lao cña ngêi lao ®éng, thanh to¸n tn l¬ng c¸c khon trÝch
Häc sinh: NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai
Líp: 34K3
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
B¸o c¸o thùc tËpt nghiÖp
theo l¬ng p ti kÝch thÝch ngêi lao ®éng quanm ®Õn ti
gian vµ chÊt lîng lao ®éng.Tõ ®ã n©ng cao ng suÊt lao ®éng, tiÕt
kiÖm chi phÝ, g tnh ®ã lµm t¨ng i nhn cho doanh
nghiÖp.
Sau khi thÊy ®îc tÇm quan träng cña tiÒn l¬ng vµ c khn
trÝch theo l¬ng em ®· chän ®Ò tµi: "KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c
khon trÝch theo l¬ng i C«ng ty cæ phÇn Th¬ng M¹i vµ
dÞch kü thuËt §«ng Nam ¸" ®Ó lµm chuyªn ®Ò o c¸o thùc
tËpi sù chØ dÉn tËn nh cña gi¸o viªn híng dÉn thùc tËp c« TrÇn
Ngäc Lan.
Chuyªn ®Òo c¸o cña em gåm 3 phÇn:
- PhÇn I: luËn chung ch to¸n tiÒn l¬ng c¸c
khon trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp.
- PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n to¸n i c«ng
ty phÇn Th¬ngi vµ ch §«ng Nam ¸.
- PhÇn 3: C¸c gii pp ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
i c«ng ty phÇn Th¬ng m¹i dÞch vô §«ng Nam ¸.
Do tnh ®é ti gian cã h¹nn trongo c¸o thùc tËp y
kh«ng t tr¸nh khái nh÷ng sai sãt h¹n chÕ vËy em mong ®îc
sù cbo vµ gióp ®÷o cña c« Tn Ngäc Lan.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!.
Häc sinh: NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai
Líp: 34K3
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
B¸o c¸o thùc tËpt nghiÖp
PhÇn I
lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c khon
trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp
I. §Æc ®m, vai t, vÞ trÝ cña tiÒn l¬ng vµ c¸c khon trÝch theo l-
¬ng trong doanh nghiÖp.
1. Bn chÊt vµ chøc n¨ng a tiÒn l¬ng
Tn l¬ng bu hn b»ng tn hay s¶n pm héi tr
cho ngêi lao ®éng t¬ng øng i ti gian ct lîng t qu¶ lao
®éng ®· cèng hiÕn. Nh y tn l¬ng thùc chÊt lµ kho¶n thï
lao mµ doanh nghp tr cho ngêi lao ®éng trong thêi gian
cèng hiÕn cho doanh nghiÖp. TiÒn l¬ng chøc n¨ng v« cïng quan
träng lµ ®ßn bÈy kinh tÕa khun khÝch ngêi lao ®éng cp
nh lt lao ®éng, ®¶m b¶o ngµy c«ng, giê c«ng, n¨ng suÊt lao
®éng gióp t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghp.
2. Vai trß vµ ý nghÜaa tiÒn l¬ng
a. Vai trß cña tiÒn l¬ng
Tn l¬ng vai trß t to lín lµm tháa n nhu cÇu cña
ngêi lao ®éng tiÒn l¬ng lµ nguån thu np chñ yÕu cña ngêi lao
®éng, ngêi lao ®éng ®i lµm cèt lµ ®Ó nn ®îc kho¶n thï lao
doanh nghp tr cho ®Ó ®¶m o cho cuéc sèng. §ång thêi ®ã
Häc sinh: NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai
Líp: 34K3
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-13 02:32:07
Với cơ chế thị trường mở cửa như hiện nay thì tiền lương là một trong những vấn đề rất quan trọng vì đó chính là khoản thù lao cho công lao động của người lao động. Lao động chính là hoạt động tay chân và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con người. Trong doanh nghiệp lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thường xuyên thì chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương chính là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Ngoài ra người lao động còn được hương một số thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, tiền thưởng… Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản trích đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động.Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ đó sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Sau khi thấy được tầm quan trọng của tiền lương và các khoản trích theo lương em đã chọn đề tài: "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á" để làm chuyên đề báo cáo thực tập dưới sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn thực tập cô Trần Ngọc Lan.
— Xem thêm —