Luat Quan ly Su dung Tai san Nha nuoc

Số trang: 18
Mã số: 639385
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 18
Sao chép
Luat Quan ly Su dung Tai san Nha nuoc
by lytamhoan
QUC HI
_________________
Lut s: 09/2008/QH12
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp - T do - Hnh phúc
___________________________
LUT
QUN LÝ, S DNG TÀI SN NHÀ NƯỚC
Căn c Hiến pháp nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam năm 1992 đã được sa
đi, b sung mt s điu theo Ngh quyết s 51/2001/QH10;
Quc hi ban hành Lut qun lý, s dng tài sn nhà nước.
Chương I
NHNG QUY ĐNH CHUNG
Điu 1. Phm vi điu chnh
1. Lut này quy đnh chế đ qun lý, s dng tài sn nhà nước ti cơ quan nhà nước,
đơn v vũ trang nhâ n dân, đơn v s nghip công lp, t chc chính tr, t chc chính tr -
xã hi, t chc chính tr xã hi - ngh nghip, t chc xã hi, t chc xã hi - ngh
nghip (sau đây gi chung là cơ quan, t chc, đơn v), bao gm tr s làm vic và tà i
sn khác gn lin vi đt; quyn s dng đt đi vi đt dùng đ xây dng tr s làm
vic, cơ s hot đng s nghip ca cơ quan, t chc, đơn v; máy móc, phương tin
vn ti, trang thiết b làm vic và các tài sn khác do pháp lut quy đnh.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2. Vic qun lý, s dng tài sn nhà nước không thuc phm vi quy đnh ti khon 1
Điu này được thc hin theo quy đnh ca pháp lut có liên quan.
Điu 2. Nguyên tc qun lý, s dng tà i sn nhà nước
1. Mi tài sn nhà nước đu được Nhà nước giao cho cơ quan, t chc, đơn v qun
lý, s dng.
2. Qun lý nhà nước v tài sn nhà nước được thc hin thng nht, có phâ n công,
phân cp rõ thm quyn, trách nhim ca tng cơ quan nhà nước và trách nhim phi
hp gia các cơ quan nhà nước.
3. Tài sn nhà nước phi được đu tư, trang b và s dng đúng mc đích, tiêu chun,
đnh mc, chế đ, bo đm công bng, hiu qu, tiết kim.
4. Tài sn nhà nước phi được hch toá n đy đ v hin vt và giá tr theo quy đnh
ca pháp lut. Vic xác đnh giá tr tài sn trong quan h mua, bán, thuê, cho thuê, liên
doanh, liên kết, thanh lý tài sn hoc trong các giao dch khác được thc hin theo cơ
chế th trường, tr trường hp pháp lut có quy đnh khác.
5. Tài sn nhà nước được bo dưỡng, sa cha, bo v theo chế đ quy đnh.
6. Vic qun lý, s dng tài sn nhà nước được thc hin công khai, minh bch; mi
hành vi vi phm chế đ qun lý, s dng tài sn nhà nước phi được x lý kp thi,
nghiêm minh theo quy đnh ca pháp lut.
Điu 3. Chính sách qun lý, s dng tài sn nhà nước
Nhà nước có chính sách đu tư phát trin, khai thác và bo v tài sn nhà nước; thc
hin hin đi hóa công tác qun lý tài sn nhà nước và nâng cao hiu qu, hiu lc
qun lý, s dng tài sn nhà nước.
Điu 4. Quyn, nghĩa v ca cơ quan, t chc, đơn v được giao qun lý, s dng tài
sn nhà nước
1. Cơ quan, t chc, đơn v được giao qun lý, s dng tài sn nhà nước có các quyn
sau đây:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
a) S dng tài sn nhà nước phc v hot đng theo chc năng, nhim v được giao;
b) Quyết đnh bin pháp bo v, khai thác và s dng hiu qu tài sn nhà
nước được giao;
c) Được Nhà nước bo v quyn và li ích hp phá p;
d) Khiếu ni, khi kin theo quy đnh ca pháp lut.
2. Cơ quan, t chc, đơn v được Nhà nước giao qun lý, s dng tài sn nhà nước có
các nghĩa v sau đây:
a) S dng tài sn nhà nước đúng mc đích, tiêu chun, đnh mc, chế đ và
bo đm hiu qu, tiết kim;
b) Thc hin bo dưỡng, sa cha, bo v tài sn nhà nước theo chế đ quy
đnh;
c) Lp và qun lý h sơ tài sn nhà nước; hch toán, ghi chép tài sn; báo cáo tình
hình qun lý, s dng tài sn nhà nước được giao theo quy đnh ca Lut này và pháp
lut v kế toán, thng kê.
Điu 5. Quyn, nghĩa v ca người đng đu cơ quan, t chc, đơn v được giao
qun lý, s dng tài sn nhà nước
1. Người đng đu cơ quan, t chc, đơn v được giao qun lý, s dng tài sn nhà
nước có các quyn sau đây:
a) Ch đo t chc thc hin qun lý, s dng tài sn nhà nước ti cơ quan, t chc,
đơn v;
b) X lý theo thm quyn hoc trình cp có thm quyn x lý vi phm pháp lut v
qun lý, s dng tài sn nhà nước.
2. Người đng đu cơ quan, t chc, đơn v được giao qun lý, s dng tài sn nhà
nước có các nghĩa v sau đây:
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-11 12:24:20
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
— Xem thêm —
Từ khóa: