Mối quan hệ biến chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng-ý nghĩa phương pháp luận.

Số trang: 2
Mã số: 638481
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
M i quan h bi n ch ng gi a c s h t ng và ki n trúc ế ơ ế
th ng t ng-ý nghĩa ph ng pháp lu n.ượ ươ
C s h t ng và ki n trúc th ng t ng là hai m t c a đ i s ng xã h i, chúng thong nh t bi nơ ế ượ
ch ng v i nhau, trong đó c s h t ng đóng vai trò quy t đ nh đ i v i ki n ơ ế ế
trúc th ng t ng. ượ
Vai trò quy t đ nh c a c s h t ng đ i v i ki n trúc th ng t ng tr c h t th ế ơ ế ượ ướ ế
hi n ch : M i c s h t ng s hình thành nên m t ki n trúc th ng t ng t ng ng ơ ạ ầ ế ượ ươ
v i nó. Tính ch t c a ki n trúc th ng t ng là do tính ch t c a c s h t ng quy t ế ượ ơ ạ ầ ế
đ nh. Trong xã h i có giai c p, giai c p nào th ng tr v kinh t thì cũng chi m đ a v ế ế
th ng tr v m t chính tr và đ i s ng tinh th n c a xã h i. Các mâu thu n trong kinh t , ế
xét đ n cùng, quy t đ nh các mâu thu n trong lĩnh v c chính tr t t ng; cu c đ u ế ế ư ưở
tranh giai c p v chính tr t t ng là bi u hi n nh ng đ i kháng trong đ i s ng kinh t . ư ưở ế
T t c các y u t c a ki n trúc th ng t ng nh nhà n c, pháp quy n, tri t h c, tôn ế ế ượ ư ướ ế
giáo, v.v. đ u tr c ti p hay gián ti p ph thu c vào c s h t ng, do c s h t ng ế ế ơ ơ
quy t đ nh. ế
Vai trò quy t đ nh c a c s h t ng đ i v i ki n trúc th ng t ng còn th hi n ế ơ ế ượ
ch : c s h t ng thay đ i thì s m hay mu n, ki n trúc th ng t ng cũng thay đ i theo. ơ ạ ầ ế ượ
C.Mác vi t: "C s kinh t thay đ i thì toàn b cái ki n trúc th ng t ng đ s cũng b ế ơ ế ế ượ
đ o l n ít nhi u nhanh chóng"1.
Quá trình đó di n ra không ch trong giai đo n thay đ i t hình thái kinh t - xã ế
h i này sang hình thái kinh t - xã h i khác, mà còn di n ra ngay trong b n thân m i ế
hình thái kinh t - xã h i. ế
Tuy s thay đ i c a ki n trúc th ng t ng cũng g n v i s phát tri n c a l c ế ượ
l ng s n xu t, nh ng l c l ng s n xu t không tr c ti p làm thay đ i ki n trúc th ng ượ ư ượ ế ế ượ
t ng. S phát tri n c a l c l ng s n xu t làm thay đ i quan h s n xu t, t c tr c ti p ượ ế
làm thay đ i c s h t ng và thông qua đó làm thay đ i ki n trúc th ng t ng. ơ ạ ầ ế ượ
S thay đ i c s h t ng d n đ n làm thay đ i ki n trúc th ng t ng di n ra r t ơ ế ế ư
ph c t p. Trong đó, có nh ng y u t c a ki n trúc th ng t ng thay đ i nhanh chóng ế ế ượ
cùng v i s thay đ i c s h t ng nh chính tr , pháp lu t, v.v.. Trong ki n trúc th ng ơ ư ế ư
t ng, có nh ng y u t thay đ i ch m nh tôn giáo, ngh thu t, v.v. ho c có nh ng y u t ế ư ế
v n đ c k th a trong xã h i m i. Trong xã h i có giai c p, s thay đ i đó ph i thông ượ ế
qua đ u tranh giai c p, thông qua cách m ng xã h i.
b) Tác đ ng tr l i c a ki n trúc th ng t ng đ i v i c s h t ng ế ượ ơ ạ ầ
Tuy c s h t ng quy t đ nh ki n trúc th ng t ng, ki n trúc th ng t ng phù ơ ế ế ượ ế ượ
h p v i c s h t ng, nh ng đó không ph i là s phù h p m t cách gi n đ n, máy móc. ơ ạ ầ ư ơ
Toàn b ki n trúc th ng t ng, cũng nh các y u t c u thành nó đ u có tính đ c l p ế ượ ư ế
t ng đ i trong quá trình v n đ ng phát tri n và tác đ ng m t cách m nh m đ i v i c ươ ơ
s h t ng. ạ ầ
T t c các y u t c u thành ki n trúc th ng t ng đ u có tác đ ng đ n c s h ế ế ượ ế ơ
t ng. Tuy nhiên, m i y u t khác nhau có vai trò khác nhau, có cách th c tác đ ng khác ế
nhau. Trong xã h i có giai c p, nhà n c là y u t có tác đ ng m nh nh t đ i v i c s ướ ế ơ
h t ng vì đó là b máy b o l c t p trung c a giai c p th ng tr v kinh t . Các y u t ế ế
khác c a ki n trúc th ng t ng nh tri t h c, đ o đ c, tôn giáo, ngh thu t, v.v. cũng ế ượ ư ế
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
đ u tác đ ng đ n c s h t ng, nh ng chúng đ u b nhà n c, pháp lu t chi ph i. ế ơ ư ướ
Trong m i ch đ xã h i, s tác đ ng c a các b ph n c a ki n trúc th ng t ng ế ế ượ
không ph i bao gi cũng theo m t xu h ng. Ch c năng xã h i c b n c a ki n trúc ướ ơ ế
th ng t ng th ng tr là xây d ng, b o v và phát tri n c s h t ng đã sinh ra nó, ch ng ượ ơ
l i m i nguy c làm suy y u ho c phá ho i ch đ kinh t đó. M t giai c p ch có th gi ơ ế ế ế
v ng đ c s th ng tr v kinh t ch ng nào xác l p và c ng c đ c s th ng tr v ượ ế ượ
chính tr , t t ng. ư ư
S tác đ ng c a ki n trúc th ng t ng đ i v i c s h t ng di n ra theo hai chi u. ế ượ ơ
N u ki n trúc th ng t ng tác đ ng phù h p v i các quy lu t kinh t khách quan thì nó ế ế ượ ế
là đ ng l c m nh m thúc đ y kinh t phát tri n; n u tác đ ng ng c l i, nó s kìm hãm ế ế ượ
phát tri n kinh t , kìm hãm phát tri n xã h i. ế
Tuy ki n trúc th ng t ng có tác đ ng m nh m đ i v i s phát tri n kinh t , ế ượ ế
nh ng không làm thay đ i đ c ti n trình phát tri n khách quan c a xã h i. Xét đ n ư ượ ế ế
cùng, nhân t kinh t đóng vai trò quy t đ nh đ i v i ki n trúc th ng t ng. N u ki n ế ế ế ượ ế ế
trúc th ng t ng kìm hãm phát tri n kinh t thì s m hay mu n, b ng cách này hay ượ ế
cách khác, ki n trúc th ng t ng cũ s đ c thay th b ng ki n trúc th ng t ng m i ế ượ ượ ế ế ượ
ti n b đ thúc đ y kinh t ti p t c phát tri n ế ế ế
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-10-05 12:57:45
Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là hai mặt của đời sống xã hội, chúng thong nhất biện chứng với nhau, trong đó cơ sở hạ tầng đóng vai trò quyết định đối với kiến trúc thượng tầng.
— Xem thêm —