Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của ngân hàng thương mại

Số trang: 10
Mã số: 637933
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
c nhân t nh h ng đ n kh năng huy đ ng v n c a NHTM ưở ế
I. Nhân t khách quan:
1.Hành lang pháp lý:
Kinh doanh ngân hàng m t ngành ch u s qu n lý ch t ch c a pháp lu t và
các c quan ch c năng c a cnh ph . Ho t đ ng c a ngân hàng đ c qu n lý ch t chơ ượ
b i các quy đ nh pháp lu t và ch u s đi u ch nh b i nhi u b lu t nh lu t dân s , lu t ư
NHTW, các quy đ nh c a chính ph ...Do đó, ho t đ ng huy đ ng v n cũng ch u s nh
h ng b i chínhch pháp lu t c a nhà n c: cnh ch ti n t , lãi su t, tài cnh, tínưở ướ
d ng…
d đi n hình trong th i gian g n đây là tng t 13 c a NHNN Vi t nam ban ư
nh đã nh h ng không nh đ n kh năng thu hút v n cũng ch t l ng ngu n v n ưở ế ư
c a ngânng. Ny 20/05/1010, Ngânng N n c (NHNN) đã cnh th c ban hành ướ
Thông t 13/2010/TT-NHNN Quy đ nh v c t l đ m b o an toàn trong ho t đ ngư
c a TCTD.
Thông t y s hi u l c t 01/10/2010. Ll trình th c hi n các quy đ nh c a thôngư
t y đ ng th i v i quá trình tăng v n lên 3000 t đ ng đang t o ra nh ng kkhănư
nh t đ nh cho các NHTM
T l cho vay kng v t quá 80% v n huy đ ng (Đáng chú ý v n huy đ ng theo quy ượ
đ nh m i này s không còn bao g m: V n ti n g i không kỳ h n c a t ch c, v n t
c a NHTM, v n đ u t c a t ch c)T l cho vay kng v t quá 80% v n huy đ ng ư ượ
trong đó ngu n v n đ cung ng tín d ng tín d ng không bao g m ti n g i không k
h n c a t ch c, v n t c a NHTM, đ u t c a t ch c s ng làm gi m kh năng ư
m r ng tín d ng.
Ch a tính đ n vi c các kho n này chi m kho ng 15% v n huy đ ng, khi n cho quyư ế ế ế
đ nh y th c ch t đã gi m t l cho vay so v i v n huy đ ng t ng th xu ngn
kho ng 60-65%, mà ch nói đ n quy đ nh t l cho vay không v t quá 80% v n huy ế ượ
đ ng, thì riêng đi u này đã t o thêm m t cái ka n a cho ngân hàng trong n l c tăng
tr ngn d ngưở
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
.• Cùngc v i vi c th c hi n thông t 13/TT-NHNN, các NH l i b đi u ch nh b i quy ư
đ nh ch đ c huy đ ng trên th tr ng 2 t i đa 20% s v n huy đ ng th tr ng 1. Các ượ ườ ườ
Ngânng bu c ph i tăng huy đ ng t n n u mu n tăng vay trên th tr ng 2, đi u ế ườ
y khi n các ngân hàng ph i c nh tranh gay g t trong vi c l y th ph n và ngu n huyế
đ ng t các chi nnh m i.
Do đó, lãi su t v n ch a th h nhi t trong khi cung v n tín d ng t NHTM l i đang b ư
h n ch . ế
Khó khăn cho vi c tăng kh năng t o ti n
• Quy đ nh t l cho vay kng v t quá 80% v n huy đ ng là quy đ nh ch a có tng ượ ư
l trên th gi i. Có th ch áp d ng trong nh ng tr ng h p đ c bi t trongc giai ế ườ
đo n m t an toàn. Quy đ nh y làm gi m kh năng t o ti n và s nhân ti n t c a h
th ng nn hàng, vì m t kho n ti n l n huy đ ng đ c s không dành đ cho vay mà có ượ
th n m “ch t” t i các NHTM. ế
• Đ ng th i làm gi m hi u qu can thi p gi m lãi su t c a NHNN qua th tr ng m , ườ
cho vay liên ngân hàng theo đ nh h ng c a NHNN. Th c ch t, s c nh tranh tăng lãi ướ
su t ti t ki m v n l n át đ nh h ng gi m c a lãi su t trên th tr ng liên ngân ng ế ướ ườ
OMO n s h nhi t ch a truy n t i t i lãi su t tín d ng doanh nghi p. Vì v y, m t ư
b ng lãi su t ch a th h ngay và kh năng cung c p tín d ng c a nn hàng th ng ư ươ
m i đ i v i các doanh nghi p trong n n kinh t cũng b h n ch . ế ế
2.Y u t kinh t :ế ế
S thay đ i c a các y u t kinh t nh : t c đ tăng tr ng kinh t , thu nh p ế ế ư ưở ế
bình quân đ u ng i, chính sách ti t ki m, đ u t c a chính ph …đ u nh h ng r t ườ ế ư ưở
l n đ n kh năng thu t v n c a NHTM. ế
d nh : ư
+Trong th i giani t quý 2 đ n đ u quý 3 năm 2008, ế đ kìm hãm l m phát gia tăng
NHNN VN ph i áp d ng chính sách ti n t th t ch t, hút ti n trong n n kinh t v n ế
toàn b h th ng nn hàng g p khó khăn v thanh kho n và đang ph i vay m n l n ượ
nhau trên th tr ng liên nn hàng v i lãi su t r t cao trên th tr ng liên ngân hàng liên ườ ư
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
t c tăng v t trên 20%, 25% r i “treo m c 43%/năm. Lúc y do nh h ng t y u t ưở ế
n n kinh t đ y các NHTMo tình tr ng khó khăn trong huy đ ng v n, t đó t o ế
n cu c ch y đua lãi su t gi a các NHTM đ thu t v n.
+Tr c tình hình đó,t cu i tháng 9 đ u tháng 10 năm 2008, Ngânng Nn c ph iướ ướ
b t đ u tri n khai lo t cnh ch h tr ,và th c hi n n i l ng d n cnhch ti n t ,
b m thêm ti n ra ngoài n n kinh t trông qua vi c tái chi t kh u và cho vay c m c cơ ế ế
trái phi u chính ph v i lãi su t th p đ giúp đ các NHTM trong vi c thu hút ngu nế
v n. Do v y mà đã gi i quy t đ c nhu c u v n c a các NHTM và h nhi t cu c ế ượ
ch y đua lãi su t.
+Nh ng tháng đàu năm 2009, khi mà cu c kh ng ho ng kinh t m đã th hi n nh ng ế
tác đ ng rõt đ n n n kinh t vi t nam thì Cnh ph bu c ph i đ a ra cnhch ế ế ư
khuy n khích đ u t , th c hi n gói h tr 1 t USD đ kích thích n n kinh t phát tri nế ư ế
thoát kh i vòng xy suy thoái thông qua vi c h tr lãi su t, mi n, gi m, giãn th i
h n n p thu , u đãi, kch thích c doanh nghi p đ u t s n xu t…Khi đó ho t đ ng ế ư ư ả
đ u t đ c khuy n kchn vi c huy đ ng v n t trong n n kinh t c a các NTHM ư ượ ế ế
tr lên khan hi m và k khăn h n ế ơ
+Khi Chính ph ra quy t đ nh tăng l ng cho ng i lao đ ng …=>làm tăng ti t ki m và ế ươ ườ ế
đ u t nên s thu n l i cho NHTM trong vi c thu hút v n t n n kinh t tăng trong khi ư ế
NHTM s g p nhi u khó khăn trong vi c huy đ ng v n.
3.Y u t chính trế
M t qu c gia tình hình chính tr n đ nh, an toàn s t o s an tâm cho ng i dân m ư
ăn sinh s ng, do đó không ph i tích lũy, d tr ti n nhi u cho nh ng tr ng h p đ c ườ
bi t . Nh v y mà NHTM có kh nng huy đ ng đ c nhi u v n h n. Trái l i, v i ượ ơ
m t qu c gia tình hình chính tr b t n nh Ti lan, Campuchia… s gây tâm hoang ư
mang lo s cho ng i dân, do v y h s tích tr nhi u c a c i, ti n b c bên ng i đ ườ ọ ẽ ườ
phòng tr ng h p b t ch c nên s h n ch vi c g i ti n vào nn hàng, t đó kh năngườ ế
huy đ ng v n c a NHTM gi m.
4.y u t văn hóa-xã h i-dân c :ế ư
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-24 00:52:06
Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của ngân hàng thương mạiKinh doanh ngân hàng là một ngành chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật và các cơ quan chức năng của chính phủ.
— Xem thêm —
Từ khóa: