BÀI 1: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH

Số trang: 23
Mã số: 637732
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 23
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-21 16:29:21
BÀI 1: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNHKhi nền kinh tế hàng hóa tiền tệ phát triển các giao dịch của nó bằng tiền tệ, hình thành các quan hệ tài chính. Nhà nước xuất hiện, các hoạt động của nhà nước cần có nguồn lực tài chính, họ sử dụng sức mạnh của mình để tập trung, phân phối và sử dụng nó vì lợi ích chung của xã hội. GV: NGUY N MINH NH T QUANGỄ Ự DT : 0938 913301 Email: nhutq2005@yahoo.com 11/05/10 1 ọ Chương 1 : BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI  TR Ò CỦA TÀI CHÍNH H Ch ương 2 : NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC S Ch ương 3 : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP H Ch ương 4 : THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH R Ch ương 5 : TiỀN TỆ VÀ HỆ THỐNG TiỀN TỆ T Ch ương 6 : LẠM PHÁT VÀ BiỆN PHÁP KiỂM  SO ÁT LẠM PHÁT H Ch ương 7 : TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT  Ch ương 8 : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ  C ÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG 11/05/10 2 Chương 9 : NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ  CH ÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA T Ch ương 10 : HỆ THỐNG THANH TOÁN QUA  NG ÂN HÀNG H Ch ương 11 : TÀI CHÍNH QUỐC TẾ C Ch ương 12 : KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH  Ti ỀN TỆ 11/05/10 3 B N CH T, CH C NĂNG VÀ Ả Ấ Ứ VAI TRÒ C A TÀI CHÍNH Ủ 11/05/10 4 I.B N CH T C A TÀI CHÍNH(FINANCE):Ả Ấ Ủ II.CH C NĂNG C A TÀI CHÍNH Ứ Ủ III.VAI TRÒ C A TÀI CHÍNH Ủ IV.C U TRÚC C A TÀI CHÍNH Ấ Ủ 11/05/10 5 1.Sự ra đời, tồn tại và phát triển của tài chính 2.B ản chất của tài chính 11/05/10 6  Khi nền kinh tế hàng hóa tiền tệ phát triển các  giao d ịch của nó bằng tiền tệ, hình thành các  quan h ệ tài chính.  Nh à nước xuất hiện, các hoạt động của nhà  n ước cần có nguồn lực tài chính, họ sử dụng  s ức mạnh của mình để tập trung, phân phối  v à sử dụng nó vì lợi ích chung của xã hội. 11/05/10 7 ¤ Tài chính thể hiện dưới các quỹ tiền tệ hình  th ành phân phối và sử dụng trong nhà nước  v à các thành phần kinh tế. n T ài chính còn là quan hệ phân phối sản phẩm  x ã hội và sự vận động các quỹ tiền tệ. 11/05/10 8 1.Chức năng tập trung và phân phối nguồn lực  t ài chính 2.Ch ức năng giám đốc(Kiểm tra, giám sát) 11/05/10 9 ổ Ch c năng quan tr ng nh t c a tài chính là ứ ọ ấ ủ t p trung và phân ph i các ngu n l c tài ậ ố ồ ự chính. H Đ i t ng t p trung và phân ph i ngu n l c ố ượ ậ ố ồ ự tài chính : s n ph m xã h i, c a c i c a xã ả ẩ ộ ủ ả ủ h i trong và ngoài n c. ộ ướ 11/05/10 10 Hình th c t p trung và phân ph i: d i hình ứ ậ ố ướ th c giá tr ti n t . ứ ị ề ệ Ch th tham gia: ủ ể  Các doanh nghi p, t ch c kinh t , ng i lao ệ ổ ứ ế ườ đ ng ộ 11/05/10 11  Các ngân hàng th ng m i, công ty tài chính, ươ ạ các qu đ u t ỹ ầ ư  Nhà n c ướ  Nh ng đ i t ng ràng bu c nh ng i già ữ ố ượ ộ ư ườ y u, tàn t t, các đoàn th , xã h i ế ậ ể ộ 11/05/10 12 p Ph ng th c phân ph i: phân ph i l n đ u ươ ứ ố ố ầ ầ và phân ph i l i ố ạ  Phân ph i l n đ u: phân ph i cho các ho t ố ầ ầ ố ạ đ ng kinh t t o ra thu nh p cho các bên có ộ ế ạ ậ liên quan.  Phân ph i l i : ti p t c phân ph i nh ng thu ố ạ ế ụ ố ữ nh p c b n trong phân ph i l n đ u. ậ ơ ả ố ầ ầ 11/05/10 13  Tác d ng :ụ  Các quá trình tài chính di n ra công b ng, ễ ằ h p lý, thúc đ y tái s n xu t… ợ ẩ ả ấ  Phát hi n và ngăn ng a tiêu c c, phát huy ệ ừ ự tính tích c c. ự 11/05/10 14 1.Là công cụ phân phối hữu hiệu 2.L à công cụ điều tiết kinh tế xã hội 11/05/10 15 Giúp phân phối thực hiện đơn giản, thuận tiện. h Gi úp phân phối đúng quy luật kinh tế thị  tr ường. ? Đả m bảo tái sản xuất và phát triển đồng bộ  c ác ngành nghề. 11/05/10 16 L Điều tiết sản xuất: khuyến khích hay hạn chế  ph át triển ngành. . Đ iều tiết tiêu dùng: điều tiết bằng công cụ tài  ch ính và hướng dẫn tiêu dùng, đảm bảo sự  c ân đối, giảm khoảng cách giàu nghèo trong  x ã hội. o Đ iều tiết các hoạt động khác… 11/05/10 17 1.Ngân sách nhà nước 2.T ài chính doanh nghiệp 3.T ín dụng và ngân hàng 4.T ài chính dân cư 11/05/10 18 11/05/10 19 Ngân sách nhà nước là quỹ tiền tệ tập trung  nh ất, là kế hoạch tài chính cơ bản của nhà  n ước như xác định nguồn thu, xác định đối  t ượng chi đảm bảo sự phát triển bình thường  n ền kinh tế xã hội. 11/05/10 20 Tài chính doanh nghiệp là hệ thống quan hệ  ph ân phối và sử dụng vốn trong một đơn vị  kinh t ế, nó gắn liền với hoạt động sản xuất  kinh doanh, t ạo sản phẩm cho xã hội. s T ài chính doanh nghiệp hoạt động tốt sẽ làm  l ành mạnh tình hình tài chính đất nước. Và  ng ược lại. 11/05/10 21 l Huy động và tập trung vốn trong nền kinh tế. t Ph ân phối vốn dưới hình thức cho vay thúc  đẩ y phát triển kinh tế. i T ài chính trung gian phi ngân hàng như bảo  hi ểm, quỹ đầu tư hoạt động nhằm mục đích  ng ăn ngừa và bù đắp rủi ro. 11/05/10 22 p Tài chính các hộ gia đình: góp phần đảm bảo sự  h ài hòa, ổn định cuộc sống và trật tự xã hội.   T ài chính các tổ chức đoàn thể xã hội: sử dụng  v à phân phối các nguồn tài chính của mình. 11/05/10 23
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận