GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU I

Lượt xem: 45660
Số trang: 246
Mã số: 636622
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 246
Sao chép
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA XÂY DNG DD & CN
B MÔN KT CU CÔNG TRÌNH
GI ÁO TR ÌNH
CƠ HC KT CU I
ĐÀ NNG 6 – 2007
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
CÅ HOÜC KÃÚT CÁÚU I Page 1
CHÆÅNG MÅÍ ÂÁÖU
§ 1. ÂÄÚI TÆÅÜNG NGHN ÏU VAÌ NHIÃÛM VUÛ CUÍA MÄN HOÜC
I. Âäúi tæåüng nghiãn cæïu vaì nhiãûm vuû cuía män hoüc:
1. Âäúi tæåüng nghiãn cæïu: laì váût ràõn biãún daûng âaìn häöi, tæïc laì coï thãø thay âäøi hçnh
daûng dæåïi taïc duûng cuía caïc nguyãn nhán bãn ngoaìi.
2. Phaûm vi nghiãn cæïu:
Phaûm vi nghiãn cæïu cuía män hoüc kãút cáúu laì giäúïng män Sæïc bãön váût liãûu
nhæng gäöm nhiãöu cáúu kiãûn liãn kãút laûi våïi nhau. Do váûy, trong kãút cáúu hay duìng tãn goüi
laì hãû kãút cáúu.
II. Nhiãûm vuû cuía män hoüc:
Nhiãûm vuû chuí yãúu cuía män Cå hoüc kãút cáúu l âi xaïc âënh näüi læûc, biãún daûng vaì
chuyãøn trong cäng trçnh nhàòm xáy dæûng cäng trçnh thoía maîn caïc yãu cáöu:
- Âiãöu kiãûn vãö âäü bãön: Âaím baío cho cäng trçnh khäng bë phaï hoaûi dæåïi taïc duûng
cuía caïc nguyãn nhán bãn ngoaìi
- Âiãöu kiãûn vãö âäü cæïng: Âaím baío cho cäng trçnh khäng coï chuyãøn vaì biãún daûng
væåüt quaï giåïi haûn cho pheïp nhàòm âaím baío sæû laìm viãûc bçnh thæåìng cuía cäng trçnh.
- Âiãöu kiãûn ö äøn âënh: Âaím baío cho cäng trçnh coï khaí ng baío toaìn trê vaì
hçnh daûng ban âáöu cuía noï dæåïi daûng cán bàòng trong traûng thaïi biãún daûng.
Våïi yãu cáöu vãö âäü bãön, cáön âi xaïc âënh näüi læûc; våïi yãu cáöu vãö âäü cæïng, cáön âi
xaïc âënh chuyãøn vë; våïi yãu cáöu vãö äøn âënh, cáön âi xaïc âënh læûc tåïi haûn maì kãút cáúu coï thãø
chëu âæåüc.
III. Caïc baìi toaïn män hoüc giaíi quyãút:
1. Baìi toaïn kiãøm tra: ÅÍ baìi toaïn naìy, ta âaî biãút træåïc hçnh daûng, kêch thæåïc cuû
thãø cuía caïc cáúu kiãûn trong cäng trçnh vaì caïc nguyãn nhán taïc âäüng.
Yãu cáöu: kiãøm tra cäng trçnh theo ba âiãöu kûn trãn (âäü bãön, âäü cæïng & äøn âënh)
coï âaím baío hay khäng? Vaì ngoaìi ra coìn kiãøm tra cäng trçnh thiãút kãú coï tiãút kiãûm nguyãn
váût liãûu hay khäng?
2. Baìi toaïn thiãút kãú: ÅÍ baìi toaïn naìy, ta måïi chè biãút nguyãn nhán taïc âäüng bãn
ngoaìi. Yãu cáöu: Xaïc âënh nh daûng, kêch thæåïc cuía caïc cáúu kiãûn trong cäng trçnh mäüt
caïch håüp lyï maì váùn âaím baío ba âiãöu kiãûn trãn.
Âãø giaíi quyãút baìi toaïn naìy, thäng thæåìng, dæûa vaìo kinh nghiãûm hoàûc duìng
phæång phaïp thiãút kãú bäü âãø giaí thiãút træåïc hçnh daûng, kêch thæåïc cuía caïc cáúu kiãûn. Sau
âoï tiãún haình giaíi baìi toaïn kiãøm tra nhæ âaî noïi åí trãn. Vaì trãn såí âoï nguåìi thiãút kãú âiãöu
chènh laûi giaí thiãút ban âáöu cuía mçnh, tæïc laì âi giaíi baìi toaïn làûp.
IV. trê cuía män hoüc:
Laì män hoüc kyî thuáût såí laìm nãön taíng cho caïc män hoüc chuyãn ngaình nhæ: kãút
cáúu täng, kãút cáúu theïp & gäù, kyî thuáût thi cäng...
Trang cho ngæåìi laìm cäng taïc xáy dæûng nhæîng kiãún thæïc hæîu êch.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
CÅ HOÜC KÃÚT CÁÚU I Page 2
§2. PHÆÅNG PHAÏP NGHN ÏU
I. âäö cäng trçnh:
1. Khaïi niãûm: âäö cäng trçnh laì hçnh aính âån giaín hoïa maì váùn âaím baío phaín
aính âæåüc chênh xaïc sæû laìm viãûc thæûc tãú cuía cäng trçnh vaì phaíi duìng âãø tênh toaïn âæåüc.
2. Caïc yãúu täú aính hæåíng âãún viãûc choün âäö tênh:
- Hçnh daûng, kêch thæåïc cuía cäng trçnh.
- Tyí lãû âäü cæïng cuía caïc cáúu kiãûn.
- Táöm quan troüng cuía cäng trçnh.
- Khaí nàng tênh toaïn cuía ngæåìi thiãút kãú.
- Taíi troüng vaì tênh cháút taïc duûng cuía noï.
- v.v.v
3. Caïc bæåïc læûa choün âäö tênh:
a. åïc 1: Âæa cäng trçnh thæûc vãö âäö cäng trçnh:
- Thay caïc thanh bàòng âæåìng truûc thanh.
- Thay caïc baín vaì voí bàòng caïc màût trung gian.
- Thay tiãút diãûn, váût liãûu bàòng caïc âaûi læåüng âàûc træng: diãûn têch (F), mämen quaïn
tênh (J), mäâun âaìn häöi (E), hãû säú daîn nåí nhiãût (a) ...
- Thay thiãút tæûa bàòng caïc liãn kãút lyï åíng.
- Âæa taíi troüng taïc duûng lãn màût cáúu kiãûn vãö truûc cáúu kiãûn.
duû:
b. åïc 2: Âæa âäö cäng trçnh vãö âäö tênh:
Trong mäüt säú træåìng håüp, âäö cäng trçnh âæa vãö chæa phuì håüp våïi khaí nàng tênh
toaïn, ta loaûi boí nhæîng yãúu täú thæï yãúu âãø âån giaín baìi toaïn vaì âæa vãö âäö tênh, tênh
âæåüc.
duû:
H.1
E, J, F,
h,
a...
Þ
Þ
(Bæåïc 1)
(Bæåïc 2)
Þ
H.2
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-14 09:04:05
Nhiệm vụ chủ yếu của môn cơ học kết cấu là đi xác định nội lực, biến dạng và chuyển vị trong công trình nhằm xây dựng công trình thỏa mãn các yêu cầu: -          Điều kiện về độ bền: đảm bảo cho công trình không bị phá hoại dưới tác dụng của các nguyên nhân bên ngoài -          Điều kiện về độ cứng: đảm bảo cho công trình không có chuyển vị và biến dạng vượt quá giới hạn cho phép nhằm đảm bảo sự làm việc bình thường của công trình -          Điều kiện về ổn định: đảm bảo cho công trình có khả năng bảo tồn vị trí và hình dạng ban đầu của nó dưới dạng cân bằng trong trạng thái biến dạng -           
— Xem thêm —
Từ khóa: cơ học kết cấu