nghiên cứu vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam.

Số trang: 35
Mã số: 635621
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 35
Sao chép
i më ®Çu:
Trong c«ng cuéc ®æi i níc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò thÊt
nghp c chÝnh ch gi¶i qut viÖc lµm ®ang lµ vÊn ®Ò
nãng báng “vµ kh«ng kÐm phÇn bøc b¸ch” ®ang ®îc toµn i
®Æc biÖt quanm.
§Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang kinh tÕ ph¸t
triÓn, chóng ta ®ang tõngc ®æi míi, nh»m n©ng cao ®êi sèng vËt
chÊt, tinh thÇn cho nn d©n, kinh tÕ vÜ m« ®· v¹ch râ nh÷ng
n ®Ò ph¸t sinh trong ®ã thÓ hiÖn ë nh÷ng n ®Ò: ThÊt
nghp, viÖc m, l¹m pt....tuy nhn, ®Ò tµi y chØ ®i vµo
nghiªn cøu n ®Ò thÊt nghiÖp vµ viÖc lµm ë ViÖt Nam.
biÕn ®éng cña tû thÊt nghiÖp m 1986 ®Õn m
1996,c nguyªn nn lµm t¨ng hay gim tû lÖ thÊt nghp, trong
ng giai ®o¹n trªn: Sè ngêi ng tm trong lùc lîng lao ®éng
ng n¨m vµ sè ngêi ®îc gii qut viÖc lµmngm. c chÝnh
ch gii quyÕt viÖc lµm a nhµ níc ta n¨m 1986 ®Õn nay®Æc
®iÓm cña thêi kú ®a ra chÝnh ch ®ã, c tiªu a chÝnh ch,
t qu ®¹t ®îc, nh÷ng vÊn ®Ò cha ®¹t ®îc”.nhnh viÖc lµm
a ngêi lao ®éng Vt nam hiÖn nay, ph¬ng híng gii quyÕt viÖc
lµm a Nhµ níc, ph¬ng híng gii quyÕt viÖc lµm a Nhµ níc
trong thêi gian tíi.
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
§Ò tµi nghiªn cøuy nh»m c ®Ých ®a ra nhËn thøc ®óng
®¾n sù vËn dông cã hiÖu qu nng vÇn ®Ò nªu trªn. Tõ ®ã cã
thÓ nªu n ®îc c¬ së lý luËn ®Ó x©y ng h×nh chñ nghÜa
héi ViÖt Nam. ViÖc nhËn thøc vµ n dông ®óng ®¾n vÊn ®Ò
y gióp ta gi¶i quyÕt ®îc nng thùc tr¹ng nµy ®îc lµ sù gim sót
to n t s¶n lîng ®«i khi cßn kÐo theo n l¹m pt cao.
§ång ti nã cßn gii quyÕt ®îc nhiÒu vÊn ®Ò héi. Bëi thÊt
nghpng sè ngêi kh«ng cã c«ng ¨n viÖc lµm nhiÒu n g¾n liÒn
i gia ng c¸c tÖ n héi nh: cê b¹c, tm c¾p...lµm i mßn
nÕp ng lµnh m¹nh, thÓ ph¸ nhiÒu mèi quan truyÒn
thèng, g©y tèn th¬ng vÒtm lý niÒm tina nhu ngêi.
Trong ®Ò tµi nghiªn cøu nµy, em xin tr×nh bÇy mét sè quan
®iÓm cña b¶n th©n vÊn ®Ò thÊt nghiÖp viÖc lµm a ViÖt
Nam. Tuy nhn ti gian h¹n hÑp vµ tr×nh ®é cña mét sinh vn cã
n, i tiÓu ln nµy chØ xinng l¹i ë viÖc tæng kÕt nh÷ng
®· ®îc häc ë trêng, c¸c ý kn sè liÖu kÌm theo vÊn ®Ò nãi
tn ®· ®îc mét sè nhµ nguyªn cøu ®i s©u vµo t×m hiÓu ®îc
®¨ng ti trªn b¸o hoÆc t¹p chÝ. V× vËy, tiÓu luËn ®îc kÕt cÊu
gåm:
1. Nh÷ngn ®Ò c¬n vÒ thÊt nghiÖp.
1.1 . t i kh¸i niÖm thÊt nghiÖp.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1.2 . Tû thÊt nghiÖp
1.3 . T¸c ®éng thÊt nghiÖp viÖc lµm.
2. Thùc tr¹ng, nguyªn nh©n, gii pp.
2.1. Thùc tr¹ng thÊt nghiÖp ë Vt nam.
2.2. Ngun nh©n thÊt nghiÖp ë ViÖt nam.
2.3. Gii ph¸p vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm.
KÕt luËn
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-04 01:26:56
Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, kinh tế vĩ mô đã vạch rõ những vấn đề phát sinh trong đó thể hiện ở những vấn đề: Thất nghiệp, việc làm, lạm phát....tuy nhiên, đề tài này chỉ đi vào nghiên cứu vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam. Sự biến động của tỷ lệ thất nghiệp từ năm 1986 đến năm 1996, các nguyên nhân làm tăng hay giảm tỷ lệ thất nghiệp, trong từng giai đoạn kể trên:  Số người tăng thêm trong lực lượng lao động hàng năm và số người được giải quyết việc làm hàng năm. Các chính sách giải quyết việc làm của nhà nước ta từ năm 1986 đến nay “đặc điểm của thời kỳ đưa ra chính sách đó, mục tiêu của chính sách, kết quả đạt được, những vấn đề chưa đạt được”. Tình hình việc làm của người lao động Việt nam hiện nay, phương hướng giải quyết việc làm của Nhà nước, phương  hướng giải quyết việc làm của Nhà nước trong thời gian tới. Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích đưa ra nhận thức đúng đắn và sự vận dụng có hiệu quả những vần đề nêu trên. Từ đó có thể nêu lên được cơ sở lý luận để xây dựng mà hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Việc nhận thức và vận dụng đúng đắn vấn đề này giúp ta giải quyết được những thực trạng này được là sự giảm sút to lớn về mặt sản lượng và đôi khi còn kéo theo nạn lạm phát cao. Đồng thời nó còn giải quyết được nhiều vấn đề xã hội. Bởi vì thất nghiệp tăng số người không có công ăn việc làm nhiều hơn gắn liền với sự gia tăng các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, trộm cắp...làm xói mòn nếp sống lành mạnh, có thể phá vỡ nhiều mối quan hệ truyền thống, gây tốn thương về mặt tâm lý và niềm tin của nhiều người. Trong đề tài nghiên cứu này, em xin trình bầy một số quan điểm của bản thân vấn đề thất nghiệp và việc làm của Việt Nam. Tuy nhiên thời gian hạn hẹp và trình độ của một sinh viên có hạn, bài tiểu luận này chỉ xin dùng lại ở việc tổng kết những gì đã được học ở trường, các ý kiến và số liệu kèm theo về vấn đề nói trên đã được một số nhà nguyên cứu đi sâu vào tìm hiểu và được đăng tải trên báo hoặc tạp chí. Vì vậy, tiểu luận được kết cấu gồm: 1.        Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp. 1.1 .  Một vài khái niệm về thất nghiệp. 1.2 .  Tỷ lệ thất nghiệp 1.3 .  Tác động thất nghiệp và việc làm. 2.        Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp. 2.1.   Thực trạng thất nghiệp ở Việt nam. 2.2.          Nguyên nhân thất nghiệp ở Việt nam. 2.3.          Giải pháp và tạo công ăn việc làm. Kết luận  
— Xem thêm —
Từ khóa: