Các đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Có đáp án

Lượt xem: 18150
Số trang: 6
Mã số: 634749
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-30 15:13:03
Các đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Có đáp án ĐỀ 1 1.      Mô hình của A. Lewis chỉ rõ những nguyên nhân cơ bản làm cho sự bất bình đẳng giảm dần sau khi khu vực nông nghiệp hết lao động dư thừa. 2.      Trong mô hình hai khu vực của H.Oshima, quá trình tăng trưởng có thể dẫn đến sự phân hóa xã hội ở thời kỳ đầu. 3.      Thuế thu nhập công ty tăng sẽ làm giảm cầu đầu tư (thể hiện trên sơ đồ). 4.      Tại thị trường lao động thành thị chính thức không có thất nghiệp (vẽ sơ đồ) 5.      Khi dòng thu nhập do người nước ngoài chuyển ra khỏi biên giới Việt Nam lớn hơn dòng kiều hối gửi về nước thì GNP nhỏ hơn GDP. 6.      Trong mô hình Tân cổ điển, khi quy mô sãn xuất công nghiệp tăng lên thì tiền lương lúc đầu không đổi sau đó tăng dần (Minh họa sơ đồ). 7.      Các nước đang phát triển có thể hoàn toàn chủ động sử dụng ODA vào các mục tiêu chiến lược của mình. 8.      Các nước đang phát triển thường có năng suất biên của vốn lớn hơn so với các nước phát triển. 9.      Sự phát triển mạnh mẽ của KH-CN là điều kiện cần thiết để cải thiện tình hình xuất khẩu các sản phẩm sơ khai của các nước đang phát triển. 10. Trong mô hình Tân cổ điển độ dốc của đường sản lượng nông nghiệp giảm dần là do có sự tác động của quy luật lợi suất biên giảm dần.   Đ 1Ề 1. Mô hình c a A. Lewis ch rõ nh ng nguyên nhân c b n làm cho s b t ủ ỉ ữ ơ ả ự ấ bình đ ng gi m d n sau khi khu v c nông nghi p h t lao đ ng d th a. ẳ ả ầ ự ệ ế ộ ư ừ 2. Trong mô hình hai khu v c c a H.Oshima, quá trình tăng tr ng có th ự ủ ưở ể d n đ n s phân hóa xã h i th i kỳ đ u. ẫ ế ự ộ ở ờ ầ 3. Thu thu nh p công ty tăng s làm gi m c u đ u t (th hi n trên s ế ậ ẽ ả ầ ầ ư ể ệ ơ đ ). ồ 4. T i th tr ng lao đ ng thành th chính th c không có th t nghi p (v s ạ ị ườ ộ ị ứ ấ ệ ẽ ơ đ ) ồ 5. Khi dòng thu nh p do ng i n c ngoài chuy n ra kh i biên gi i Vi t ậ ườ ướ ể ỏ ớ ệ Nam l n h n dòng ki u h i g i v n c thì GNP nh h n GDP. ớ ơ ề ố ử ề ướ ỏ ơ 6. Trong mô hình Tân c đi n, khi quy mô sãn xu t công nghi p tăng lên ổ ể ấ ệ thì ti n l ng lúc đ u không đ i sau đó tăng d n (Minh h a s đ ). ề ươ ầ ổ ầ ọ ơ ồ 7. Các n c đang phát tri n có th hoàn toàn ch đ ng s d ng ODA vào ướ ể ể ủ ộ ử ụ các m c tiêu chi n l c c a mình. ụ ế ượ ủ 8. Các n c đang phát tri n th ng có năng su t biên c a v n l n h n so ướ ể ườ ấ ủ ố ớ ơ v i các n c phát tri n. ớ ướ ể 9. S phát tri n m nh m c a KH-CN là đi u ki n c n thi t đ c i thi n ự ể ạ ẽ ủ ề ệ ầ ế ể ả ệ tình hình xu t kh u các s n ph m s khai c a các n c đang phát tri n. ấ ẩ ả ẩ ơ ủ ướ ể 10. Trong mô hình Tân c đi n đ d c c a đ ng s n l ng nông nghi p ổ ể ộ ố ủ ườ ả ượ ệ gi m d n là do có s tác đ ng c a quy lu t l i su t biên gi m d n. ả ầ ự ộ ủ ậ ợ ấ ả ầ 1. Đ v mô hình Lewis khu v c công nghi p, do khi h t lao đ ng d th a khu ẽ ự ệ ế ộ ư ừ ở v c nn, các nhà t b n mu n thu hút lao đ ng đ m r ng sx ph i tr m t m c ự ư ả ố ộ ể ở ộ ả ả ộ ứ ti n l ng cao h n & tăng d n = t l l i nhu n c a nhà t b n và t ng m c ề ươ ơ ầ ỷ ệ ợ ậ ủ ư ả ổ ứ ti n l ng tr cho ng i lao đ ng có xu h ng gi m d n (có th ch trên hình) ề ươ ả ườ ộ ướ ả ầ ể ỉ 2. S trong mô hình 2 khu v c c a H.Oshima trong th i kỳ đ u ch tr ng đ u ự ủ ờ ầ ủ ươ ầ t cho nn, phát tri n đa d ng các ngành ngh ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận