Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-30 15:13:03
1 Đ 1Ề 1. Mô hình c a A. Lewis ch rõ nh ng nguyên nhân c b n làm cho s b t ủ ỉ ữ ơ ả ự ấ bình đ ng gi m d n sau khi khu v c nông nghi p h t lao đ ng d th a. ẳ ả ầ ự ệ ế ộ ư ừ 2. Trong mô hình hai khu v c c a H.Oshima, quá trình tăng tr ng có th ự ủ ưở ể d n đ n s phân hóa xã h i th i kỳ đ u. ẫ ế ự ộ ở ờ ầ 3. Thu thu nh p công ty tăng s làm gi m c u đ u t (th hi n trên s ế ậ ẽ ả ầ ầ ư ể ệ ơ đ ). ồ 4. T i th tr ng lao đ ng thành th chính th c không có th t nghi p (v s ạ ị ườ ộ ị ứ ấ ệ ẽ ơ đ ) ồ 5. Khi dòng thu nh p do ng i n c ngoài chuy n ra kh i biên gi i Vi t ậ ườ ướ ể ỏ ớ ệ Nam l n h n dòng ki u h i g i v n c thì GNP nh h n GDP. ớ ơ ề ố ử ề ướ ỏ ơ 6. Trong mô hình Tân c đi n, khi quy mô sãn xu t công nghi p tăng lên ổ ể ấ ệ thì ti n l ng lúc đ u không đ i sau đó tăng d n (Minh h a s đ ). ề ươ ầ ổ ầ ọ ơ ồ 7. Các n c đang phát tri n có th hoàn toàn ch đ ng s d ng ODA vào ướ ể ể ủ ộ ử ụ các m c tiêu chi n l c c a mình. ụ ế ượ ủ 8. Các n c đang phát tri n th ng có năng su t biên c a v n l n h n so ướ ể ườ ấ ủ ố ớ ơ v i các n c phát tri n. ớ ướ ể 9. S phát tri n m nh m c a KH-CN là đi u ki n c n thi t đ c i thi n ự ể ạ ẽ ủ ề ệ ầ ế ể ả ệ tình hình xu t kh u các s n ph m s khai c a các n c đang phát tri n. ấ ẩ ả ẩ ơ ủ ướ ể 10. Trong mô hình Tân c đi n đ d c c a đ ng s n l ng nông nghi p ổ ể ộ ố ủ ườ ả ượ ệ gi m d n là do có s tác đ ng c a quy lu t l i su t biên gi m d n. ả ầ ự ộ ủ ậ ợ ấ ả ầ 1. Đ v mô hình Lewis khu v c công nghi p, do khi h t lao đ ng d th a khu ẽ ự ệ ế ộ ư ừ ở v c nn, các nhà t b n mu n thu hút lao đ ng đ m r ng sx ph i tr m t m c ự ư ả ố ộ ể ở ộ ả ả ộ ứ ti n l ng cao h n & tăng d n = t l l i nhu n c a nhà t b n và t ng m c ề ươ ơ ầ ỷ ệ ợ ậ ủ ư ả ổ ứ ti n l ng tr cho ng i lao đ ng có xu h ng gi m d n (có th ch trên hình) ề ươ ả ườ ộ ướ ả ầ ể ỉ 2. S trong mô hình 2 khu v c c a H.Oshima trong th i kỳ đ u ch tr ng đ u ự ủ ờ ầ ủ ươ ầ t cho nn, phát tri n đa d ng các ngành ngh , c gi i hoá,....( ) = giúp thu ư ể ạ ề ơ ớ nh p c a lao đ ng nn tăng t ng đ i sv khu v c nn = gi m b t s phân hoá ậ ủ ộ ươ ố ự ả ớ ự xh. 3. Đ khi thu thu nh p doanh nghi p tăng làm đ ng c u đ u t d ch chuy n ế ậ ệ ườ ầ ầ ư ị ể sang trái (v hình) ẽ 4. S th tr ng lao đ ng thành th chính th c có th t nghi p h u hình do W1 ị ườ ộ ị ứ ấ ệ ữ Wo (v hình) ẽ 5. Đ câu này nêu l i công th c GNP thông qua GDP ạ ứ 6. S ti n l ng có xu h ng tăng d n ngay t đ u do KVNN ko có lao đ ng d ề ươ ướ ầ ừ ầ ộ ư th a (đ th ) ừ ồ ị 7. S ngu n v n ODA c a các n c phát tri n dành cho các n c ĐPT là ngu n ồ ố ủ ướ ể ướ ồ v n u đãi đ h tr các n c này nh ng kèm theo đó là nh ng đi u ki n ràng ố ư ể ỗ ợ ướ ư ữ ề ệ bu c khác đ i v i các n c nh n ngu n v n ODA ( nh chính tr , hay ...
— Xem thêm —
Bình luận