UCP 600 ( Phòng thương mại quốc tế )

Số trang: 28
Mã số: 633713
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 28
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-23 14:30:35
Điều 1: Phạm vi sử dụng UCP Quy tắc thực hành và thống nhất tín dụng chứng từ, bản sửa đổi 2007, số xuất bản 600 của phòng thương mại quốc tế là những điều luật áp dụng cho tất cả các tín dụng chứng từ (kể cả Thư tín dụng dự phòng trong chừng mực bản quy tắc có thể áp dụng được) khi nội dung của Thư tín dụng ghi rõ rằng nó tuân theo bản quy tắc này. Bản quy tắc ràng buộc tất cả các bên trừ khi Thư tín dụng quy định khác hay loại trừ bớt.
— Xem thêm —
Từ khóa: