Bài tập quản trị ngân hàng

Số trang: 18
Mã số: 632688
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 18
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-18 09:02:02
Bài 1: Ngân hàng thương mại A ngày 30/9/2005 có tài liệu như sau: (Đơn vị tính: tỷ đồng)1/ Vốn điều lệ và các quỹ:a- Vốn điều lệ trong bảng điều lệ hoạt động: 350; trong đó, vốn đã được cổ đông đóng góp 200.b- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 30c- Quỹ dự phòng tài chính 30d- Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ 20e- Lợi nhuận không chia 10Trong tháng, khi đánh giá lại tài sản theo quy định của luật pháp như sau:- Giá trị tăng thêm của TSCĐ được định giá lại: 50- Giá trị tăng thêm của các loại chứng khoán đầu tư được định giá lại theo quy định của pháp luật: 25- Trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu ưu đãi do NH phát hành có thời hạn còn lại 6 năm: 15- Các công cụ nợ khác có thời hạn còn lại trên 10 năm: 15
— Xem thêm —
Từ khóa: