Đề thi trắc nghiệm, tự luận nghiệp vụ ngoại thương

Lượt xem: 12685
Số trang: 15
Mã số: 632597
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 15
Sao chép
1. M c đích th c hành Incoterms – các đi u ki n Incoterms
M c đích: Incoterms làm rõ s phân chia trách nhi m, chi phí và r i
ro trong quá trình chuy n hàng t ng i bán đ n ng i mua ư ế ườ
2. Ph m vi s d ng c a Incoterms
Ch y u qui đ nh trách nhi m c a các bên trong h p đ ng mua bán ế
hàng hóa h u hình c a xu t nh p kh u
3. – các đi u ki n th ng m i trong Incoterms qu c t ch y u là ? ươ ế ế
4. Incoterm là ch vi t t t c a: ế
a. International Commercial Terms
b. Internation Company Terms
c. International Commerce Terms
d. C 3 câu trên sai
Đáp án : A (International Commercial Terms)
5. Incoterms là b qui t c do ai phát hành đ gi i thích các đi u
ki n th ng m i qu c t : ươ ế
a. Phòng th ng m iươ
b. Phòng th ng m i qu c tươ ế
c. C 2 câu trên đúng
d. C 2 câu trên sai
Đáp án : B (Phòng Th ng M i Qu c T - ICC - ươ ế International Chamber of
Commerce)
6. Nh ng y u t c n tham kh o khi quy t đ nh l a ch n đi u ki n ế ế ư
Incoterms nào?
a. Tình hình th tr ng ườ
b. Giá c
c. Kh năng thuê ph ng ti n v n t i và mua b o hi m ươ
d. Kh năng làm th t c thông quan XNK
e. Các quy đ nh và h ng d n c a nhà n c ướ ướ
f. C 5 câu trên
Đáp án: F
7. Nh ng v n đ Incoterms không gi i quy t: ế
a. Chuy n giao quy n s h u hàng hóa
b. Gi i thoát trách nhi m ho c mi n tr trách nhi m trong
tr ng h p b t kh khángườ
c. Vi ph m h p đ ng
d. C 3 câu trên
Đáp án: D
www.7pop.net - kho tai lieu, ky nang lon nhat VN
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Chuy n giao quy n s h u hàng hóa(Incoterms ch là nguyên t c đ
gi i thích các đi u ki n c s giao hàng và không gi i thích các đi u ơ
ki n khác trong h p đ ng. Vi c chuy n quy n s h u hàng hóa
thông qua vi c chuy n giao ch ng t nh v n đ n đ ng bi n, ư ơ ườ
ho c ph thu c vào quy đ nh c a các bên ký h p đ ng)
Gi i thoát trách nhi m ho c mi n tr trách nhi m trong tr ng h p ườ
b t kh kháng
Vi ph m h p đ ng (nh không thanh toán đúng th i h n, không giao ư
hàng đúng th i h n)
8.
9. Incoterms đã s a đ i bao nhiêu l n
a. 3
b. 5
c. 6
d. 8
Đáp án: C (6 l n s a đ i, b sung: 1953,1967,1976,1980,1990,2000)
10.Incoterms-các đi u ki n th ng m i qu c t đ c p? ươ ế
Nhóm E: nghĩa v t i thi u c a ng i bán: chu n b hàng t i c s ườ ơ
c a mình (EXW)
Nhóm F:tăng nghĩa v c a ng i bán: chuy n giao hàng hóa cho ườ
ng i v n t i do ng i mua ch đ nh(FCA, FAS, FOB)ườ ườ
Nhóm C:nghĩa v ng i bán tăng thêm:ký h p đ ng v n tãi và tr ư
c c phí (CFR, CPT) và chi phí b o hi m v i đi u ki n (CIF, CIP)ướ
Nhóm D: nghĩa v l n nh t c a ng i bán:giao hàng đ n đích ườ ế
(DAF,DES,DEQ,DDU,DDP)
11.In\coterms 1990 và 2000 có bao nhiêu đi u ki n và bao nhiêu
nhóm?
a. 12 đi u ki n-4 nhóm
b. 13 đi u ki n-4 nhóm
c. 14 đi u ki n-3 nhóm
d. 15 đi u ki n-3 nhóm
Đáp án: B
12.Đi u ki n Incoterm nào ch áp d ng cho ph ng ti n v n t i ươ
th y?
FAS
FOB
CFR/CF/C &F/CNF
CIF
DES
Sưu tm bi:
www.daihoc.com.vn
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
DEQ
13.Nhóm đi u ki n Incoterms nào mà ng i bán có nhi m v giao ườ
hàng cho ng i chuyên ch do ng i mua ch đ nhườ ườ ?
a. Nhóm C
b. Nhóm D
c. Nhóm E
d. Nhóm F
Đáp án: D
14.Đi u ki n Incoterm nào ch áp d ng cho ph ng ti n đ ng b ươ ườ
đ ng s t?ườ
(DAF)
15.Biên gi i phân chia trách nhi m chi phí r i ro gi a nhà xu t kh u
và nhà nh p kh u theo đi u ki n Incoterm?Trong ph ng th c ươ
thanh toán qu c t ph ng th c thanh toán chuy n ti n là gì? ế ươ
16.Nhà NK tp HCM, XK café đi M , hàng đ c đóng trong ư
container, ch n đi u ki n th ng m i Incoterms thích h p khi ươ
ng i bán thuê ph ng ti n v n t i đ ch hàng đ n c ng đ n?ườ ươ ế ế
(CPT)
17.Nhà đàm phán không nên s d ng ki u đàm phán m m khi?
18.Ki u đàm phán “h p tác” là ki u đàm phán?
19.M c tiêu “c t gi ” trong đàm phán đó là?
20.Chi n thu t nghe ch đ ng? dùng cách ghi nào trong chi n thu tế ế
nghe ch đ ng?
21.Khi báo giá hàng cho khách, ng i bán l dùng lo i th nào sauườ ư
đây?
22. Lo i v n đ n nào sau đây đ c s d ng Vi t Nam ơ ượ
23.Lo i th nào sau đây do nhà NK vi t trong h p đ ng ngo i ư ế
th ng?Cách ghi nào sau đây là sai (đúng)?Nhân t nào sao đâyươ
không ph i là nhân t ch quan?
24.Nhân t nào không ph i là nhân t ch quan nh h ng đ n s ư ế
bi n đ ng c a t giá h i đoáiế
a. S bi n đ ng c a th tr ng tài chính ti n t khu v c và th ế ườ ế
gi i
b. T l l m phát và s c mua c a đ ng ti n b n đ a
c. Chênh l ch cán cân thanh toán qu c gia
d. C 3 câu trên sai
Đáp án: A
25. m y lo i ph ng pháp bi u th t giá h i đoái? ươ
a. 2
Sưu tm bi:
www.daihoc.com.vn
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-18 07:08:14
Đề thi trắc nghiệm, tự luận nghiệp vụ ngoại thươngTài liệu gồm 115 câu trắc nghiệm và tự luận (có đáp án)
— Xem thêm —
Từ khóa: