Các bài tập chọn lọc ôn tập toán 9

Lượt xem: 18672
Số trang: 39
Mã số: 632593
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 39
Sao chép
c bài tập chọn lọc - ôn tập tn 9 – năm học 2009 - 2010 -Hãy thử sức !
1
CHUYÊN ĐỀ I: CĂN THỨC BẬC HAI
B
à
i
1
:
1) Đơn giản biểu thức : P =
14 6 5 14 6 5
.
2) Cho biểu thức : Q =
x 2 x 2 x 1
.
x 1
a) Rút gọn biểu thức Q.
b) Tìm x đ
Q
> - Q.
c) T×m sè nguyªn x ®Ó Q cã gi¸ trÞ nguyªn.
Híng dÉn :
1. P = 6
2. a) §KX§ : x > 0 ; x
1. BiÓu thøct gän : Q =
1
2
x
.
b)
Q
>  Q
x > 1.
c) x =
3;2
thì Q
Z
i 2 : Cho biểu thức P =
1 x
x 1 x x
a) Rót gän biÓu thøc sau P.
b) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc P khi x =
1
2
.
Híng dÉn :
a) §KX§ : x > 0 ; x
1. BiÓu thøc rót gän : P =
x
x
1
1
.
b) Với x =
1
2
thì P =  3 – 2
2
.
i 3 : Cho biểu thức : A =
1
1
1
1
x
x
x
xx
a) Rút gọn biểu thức sau A.
b) Tính giá trị của biểu thức A khi x =
4
1
c) Tìm x để A < 0.
d) Tìm x đ
A
= A.
Híng dÉn :
a) §KX§ : x
0, x
1. BiÓu thøc rót gän : A =
1x
x
.
b) Với x =
4
1
thì A =  1.
c) Với 0
x < 1 thì A < 0.
d) Với x > 1 thì
A
= A.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
c bài tập chọn lọc - ôn tập tn 9 – năm học 2009 - 2010 -Hãy thử sức !
2
Bµi 4 : Cho biĨu thøc : A =
1 1 3
1
a 3 a 3 a
a) Rĩt gän biĨu thøc sau A.
b) X¸c ®Þnh a ®Ĩ biĨu thøc A >
2
1
.
Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : a > 0 và a
9. Biểu thức rút gọn : A =
3
2
a
.
b) Với 0 < a < 1 t biểu thức A >
2
1
.
i 5 : Cho biểu thức: A =
2
2
x 1 x 1 x 4x 1 x 2003
.
x 1 x 1 x 1 x
.
1) T×m ®iÒu kiÖn ®èi víi x ®Ó biÓu thøc cã nghÜa.
2) Rót gän A.
3) Víi x
Z ? ®Ó A
Z ?
Híng dÉn :
a) §KX§ : x ≠ 0 ; x
1.
b) Biểu thức rút gọn : A =
x
x 2003
với x
0 ; x ≠
1.
c) x =  2003 ; 2003 thì A
Z .
i 6 : Cho biểu thức: A =
2 x 2 x 1
x x 1 x x 1
:
x 1
x x x x
.
a) Rút gọn A.
b) T×m x ®Ó A < 0.
c) T×m x nguyªn ®Ó A cã gi¸ trÞ nguyªn.
Híng dÉn :
a) §KX§ : x > 0 ; x
1. Biểu thức rút gọn : A =
1
1
x
x
.
b) Với 0 < x < 1 thì A < 0.
c) x =
9;4
thì A
Z.
i 7 : Cho biểu thức: A =
x 2 x 1 x 1
:
2
x x 1 x x 1 1 x
a) Rót gän biÓu thøc A.
b) Chøng minh r»ng: 0 < A < 2.
Híng dÉn :
a) §KX§ : x > 0 ; x ≠ 1. Biểu thức rút gọn : A =
1
2
xx
b) Ta xét hai trường hợp :
+) A > 0
1
2
xx
> 0 luôn đúng với x > 0 ; x ≠ 1 (1)
+) A < 2
1
2
xx
< 2
2(
1 xx
) > 2
xx
> 0 đúng vì theo gt thì x > 0. (2)
Từ (1) và (2) suy ra 0 < A < 2(đpcm).
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
c bài tập chọn lọc - ôn tập tn 9 – năm học 2009 - 2010 -Hãy thử sức !
3
i 8 : Cho biểu thức: P =
a 3 a 1 4 a 4
4 a
a 2 a 2
(a
0; a
4)
a) Rút gọn P.
b) Tính giá trị của P với a = 9.
Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : a
0, a
4. Biểu thức rút gọn : P =
2
4
a
b) Ta thấy a = 9
ĐKXĐ . Suy ra P = 4
Bµi 9 : Cho biĨu thøc: N =
a a a a
1 1
a 1 a 1
1) Rĩt gän biĨu thøc N.
2) T×m gi¸ t a a ®Ĩ N = 2004.
Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : a
0, a
1. Biểu thức rút gọn : N = 1 – a .
b) Ta thấy a =  2004
ĐKXĐ . Suy ra N = 2005.
i 10 : Cho biểu thức
3x
3x
1x
x2
3x2x
19x26xx
P
a. Rút gọn P.
b. Tính giá trị của P khi
347x
c. Với giá trị nào của x thì P đạt g trị nhỏ nhất và tính giá trị nhỏ nhất đó.
Hướng dẫn :
a ) ĐKXĐ : x
0, x
1. Biểu thức rút gọn :
3x
16x
P
b) Ta thấy
347x
ĐKXĐ . Suy ra
22
33103
P
c) P
min
=4 khi x=4.
i 11 : Cho biểu thức
1
3
22
:
9
33
33
2
x
x
x
x
x
x
x
x
P
a. Rút gọn P. b. Tìm x để
2
1
P
c. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña P.
Hướng dẫn :
a. ) ĐKXĐ : x
0, x
9. Biểu thức rút gọn :
3x
3
P
b. Với
9x0
thì
2
1
P
c. P
min
= 1 khi x = 0
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-18 07:00:50
Bài 10  (trang 23): Một ôtô và một xe đạp chuyển động đi từ 2 đầu một đoạn đường sau 3 giờ thì gặp nhau. Nếu đi cùng chiều và xuất phát tại một điểm thì sau 1 giờ hai xe cách nhau 28 km. Tính vận tốc của mỗi xe. HD : Vận tốc xe đạp : 12 km/h . Vận tốc ôtô : 40 km/h. Bài 11  : (trang 24): Một ôtô đi từ A dự định đến B lúc 12 giờ trưa. Nếu xe chạy với vận tốc    35 km/h thì sẽ đến B lúc 2 giờ chiều. Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì sẽ đến B lúc 11 giờ trưa. Tính độ  quảng đường AB và thời diểm xuất phát tại A. Đáp số : AB = 350 km, xuất phát tại A lúc 4giờ sáng.
— Xem thêm —
Từ khóa: